Acatistul Sfântului Ambrozie Episcopul Mediolanului (339-397)

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

 

Troparul, glasul al 4-lea

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Ambrozie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

 

 

Condacul, glasul al 3-lea

Podobie: Pentru mărturisirea…..

 

Cu dumnezeieşti învăţături strălucind, ai îndepărtat înşelăciunea lui Arie, povăţuitorule în cele de taină şi Păstorule Ambrozie; şi minuni fă-când, cu puterea Duhului, ai vindecat cu înţelepciune felurite patimi, pă-rinte cuvioase; pe Hristos Dumnezeu roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

 

Condacul 1:

Apărătorule cel mare al dreptei credinţe, biruitorule al ereticilor, alăuta dogmelor ortodoxe, cel ce ai propovăduit lămurit pe Fiul lui Dumnezeu în cele două firi, Care S-a întrupat din cea neispitită de nuntă, arătându-Se nouă, de o fiinţă cu Tatăl şi veşnic ca şi El, şi de o fire cu Părintele Său, cu dulce glas te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Icosul 1:

Cuvioase Părinte, Preasfinţite Ambrozie, cel numit cu numele dulceţii, deschide-mi mie, nepriceputului, cu rugăciunile tale, mintea şi limba, spre lauda Preasfinţitei Treimi care prin viaţa ta curată şi mai presus de fire a fost preaslăvită, precum ai deschis minţile şi limbile celor ce te ascultau, ca împreună cu ei să grăiesc şi eu acestea:

Bucură-te, cel ce numele şi dregătoria tatălui tău ai purtat;

Bucură-te, că dregătorie de la Tatăl şi nume al Fiului prin Duhul ai câştigat;

Bucură-te, cel ce ţi-ai împodobit scaunul de conducere cu fapte bune;

Bucură-te, cel ce din insuflarea dumnezeiască ai câştigat scaunul de ierarh cum se cuvine;

Bucură-te, al harului, întru amândouă, iconom credincios;

Bucură-te, cel ce ai moştenit îndoită cunună, iubitorule de frumos;

Bucură-te, cel plin de cumpătare şi iubitorule al ostenelilor;

Bucură-te, întru rugăciuni neîncetate şi mulţimea privegherilor;

Bucură-te, cel ce întru dânsele sufletul şi trupul ţi-ai curăţat;

Bucură-te, cel ce vas ales al Dumnezeului nostru te-ai arătat,

Bucură-te, că daruri întocmai ca Apostolilor s-au dat ţie;

Bucură-te, preadulce părinte, a Preasfinţilor bucurie;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 2-lea:

Născut din părinţi dreptcredincioşi şi de bun neam, în cetatea Treveri, o preaslăvită minune s-a arătat, căci încă prunc fiind, doica şi tatăl tău au văzut cum un roi de albine a venit asupră-ţi şi intrând şi ieşind din gura ta, pe limbă îţi puneau miere. Tatăl tău spăimântându-se a zis: „Pruncul cesta va fi mare în popor, încă din pruncie arătând Domnul pe sluga Sa. Şi se va împlini asupra lui Scriptura care zice: cuvintele frumoase sunt un fagure de miere”. Pentru aceasta şi noi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 2-lea:

Precum oarecând Natan pe împăratul David, aşa ai certat Preafericite Ambrozie cu îndrăzneală pe dreptcredinciosul împărat Teodosie cel Mare, după uciderea pe care acesta o făcuse în cetatea Tesalonicului, punându-l sub canon de pocăinţă, în faţa tuturor credincioşilor. Iar noi amintindu-ne de cuvintele tale: ,,Împăratul e în Biserică, nu peste Biserică” îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce cu înţelepciune l-ai supus despărţirii de Biserică pe împărat;

Bucură-te, cel ce cu cuviinţă dumnezeiască l-ai învăţat;

Bucură-te, că în urmă prin pocăinţă turmei tale l-ai adăugat;

Bucură-te, că imnuri mântuitoare cu tine şi el a cântat;

Bucură-te, chitara cea frumos răsunătoare a dumnezeiescului Mângâietor;

Bucură-te, marele organ al lui Dumnezeu, dulce cântător;

Bucură-te, trâmbiţa Bisericii cea vrednică de cinstire;

Bucură-te, izvorul cel prea limpede cu aleasă dăruire;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunea pentru unire şi pace în Biserică ne miluieşti;

Bucură-te, preacuvioase care pe Hristos îmblânzeşti;

Bucură-te, cuvânt care speli a patimilor întinăciune;

Bucură-te, şi către Hristos ne pomeneşte în rugăciune;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 3-lea:

Căcându-se ceartă şi mare tulburare între dreptcredincioşi şi arieni în biserica Mediolanului pentru ridicarea în scaunul de episcop, şi cu vorba ta cea dulce grăitoare îndemnând poporul la unire şi pace, s-a auzit un prunc care încă nu putea vorbi bine, strigând din popor: „Ambrozie să ne fie episcop!”, iar poporul într-un glas a rugat pe împăratul Valentinian să te aleagă episcop. Drept care şi noi bucurându-ne, cu psalmistul David zicem: „Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă!” şi îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 3-lea:

Fugind de preoţie precum Sfântul Ierarh Grigore Teologul, Preasfinţite, nu ai putut să te ascunzi de voia cea bună a lui Dumnezeu, căci nici noap-tea, când, ascuns de toţi, ai ieşit din cetate, nu te-a putut tăinui şi, făcân-du-se ziuă, te-ai aflat tot la porţile cetăţii Mediolanului, căci Dumnezeu oprea fuga ta şi cu puterea Sa te întorcea din cale. Deci, pentru marea ta smerenie, cântăm ţie:

Bucură-te, că pe cel întru care a binevoit Dumnezeu nu-l poate ascunde nici un loc;

Bucură-te, că făclia se pune în sfeşnic şi nu se ascunde sub obroc;

Bucură-te, că văzând bunăvoinţa lui Dumnezeu poruncii împărăteşti te-ai supus;

Bucură-te, cel ce ai primit botezul de la episcop ce credea drept în Domnul Iisus;

Bucură-te, cel ce pe episcopul arian de la botezul tău l-ai alungat;

Bucură-te, că după opt zile de la botez episcop al Mediolanului ai fost aşezat;

Bucură-te, tămăduitorule care din femeia slăbănoagă ai făcut sănătoasă făptură;

Bucură-te, cel ce te-ai adâncit în studiul Părinţilor greci şi în Sfânta Scriptură;

Bucură-te, bogatule în Hristos care ai împărţit săracilor averea ta;

Bucură-te, cel ce cu lacrimile tale pe păcătoşi i-ai câştigat de-a dreapta;

Bucură-te, căci prin cărţile tale contra arienilor pe împăratul Graţian l-ai întărit;

Bucură-te, cel ce slujbele şi Sfânta Liturghie cu cântări ai îmbogăţit;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

 

Condacul al 4-lea:

Lupta cea bună ai luptat Preasfinţite tăind şi sfâşiind cu sabia duhului toate învăţăturile ereticilor arieni, continuând în Apus lucrarea curăţitoa-re de erezii săvârşită de Sfântul Grigorie Teologul în Răsărit; iar noi, cre-dincioşii, bucurându-ne, cântăm împreună cu voi lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 4-lea:

Cu preaînţeleptele şi sfintele tale învăţături, ai îndepărtat necurăţia cu-getării lui Arie şi, ca Sfântul Ilie, nu te-ai plecat împărătesei Iustina, noua Isabelă, care cugeta să te stingă pe tine cel ce eşti stea de Dumnezeu lumi-nată, aprinzându-se cu mânie asupra ta şi împotrivindu-se dreptelor învă-ţături despre Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că în scaunul episcopal de Sirmia ai aşezat episcop dreptslăvitor;

Bucură-te, al adevărului fără de frică lucrător;

Bucură-te, pierzătorul gândului împărătesei Iustina de a aşeza episcop arian;

Bucură-te, că prin smerenia ta ai înfrânt împotrivirea femeii ispitită de satan;

Bucură-te, la răutatea femeii, răsplătitor cu bunătate;

Bucură-te, cuvioase Ambrozie, preafericit păstor peste cetate;

Bucură-te şi laudă pe Cel ce S-a întrupat din cea neispitită de nuntă;

Bucură-te, şi Celui de o fiinţă cu Tatăl şi împreună veşnic îi cântă;

Bucură-te, că în soborul părinţilor de Dumnezeu purtători ai grăit;

Bucură-te, al Fiului în două firi, propovăduitor în chip lămurit;

Bucură-te, că prin puterea Duhului, ai mărturisit pe Fiul cu Tatăl de o fire;

Bucură-te, cel ce ai veştejit, a lui Arie cea plină de hulă, vorbire;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 5-lea:

Celui care a descoperit plăcutului său Ambrozie, moaştele sfinţilor mucenici Protasie şi Gervasie, ale sfinţilor mucenici Vitalie şi Agricolae şi ale sfinţilor mucenici Nazarie şi Chelsie, lui Dumnezeu, celui în Treime închi-nat şi slăvit, să-i aducem cântare: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea:

Harul Preasfântului Duh aflând sufletul tău curat de toată întinăciunea, întru el s-a sălăşluit ca o lumină nespusă, cu a cărui lucrare totdeauna alungi duhurile înşelăciunii şi tămăduieşti bolile şi neputinţele celor ce se apropie de tine cu inima curată şi săvârşesc pomenirea ta, cea purtătoare de lumină; pentru aceea aducem ţie laudele acestea:

Bucură-te, fagure de miere din izvorul cel începător;

Bucură-te, sfinte, lauda arhiereilor;

Bucură-te, cel care ai slobozit pâraiele dogmelor;

Bucură-te, povăţuitorul tainelor;

Bucură-te, cel care ai adăpat prin scris toată faţa pământului;

Bucură-te, că ai sporit în cugete spicul cel mult roditor al dreptei cin-stiri a Cuvântului;

Bucură-te, înăbuşitorul neghinei defăimărilor ereticilor;

Bucură-te, apărător al dreptei credinţe împotriva vrăjmaşilor;

Bucură-te, înger pământesc cu sfinţii părinţi numărat;

Bucură-te, şi pentru sufletele noaste către Dumnezeu te roagă neîn-cetat;

Bucură-te, cel luminat cu revărsări de lumină dumnezeieşti;

Bucură-te, ce care spre lumină cu rugăciunile tale pe cei ce te cinstesc îi povăţuieşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 6-lea:

Curăţindu-ţi mai înainte puterea şi înţelegerea minţii de negura pati-milor ai făcut-o primitoare a curatelor străluciri ale Preasfântului Duh, preafericite, iar noi, minunându-ne de viaţa ta cea îngerească, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 6-lea:

Văzând dumnezeiasca ta petrecere şi minunile pe care le săvârşea Domnul prin tine, mulţi dintre păgâni veneau la credinţă, pentru aceea nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre şi a cere ajutorul tău cu graiuri ca acestea:

Bucură-te, de bolnavi tămăduitorule;

Bucură-te, de demoni izgonitorule;

Bucură-te, în a boteza pe cei ce credeau, mult ostenitor;

Bucură-te, de fapte preaslăvite lucrător;

Bucură-te, că pe Augustin ce cufundat în eresul maniheilor l-ai vânat;

Bucură-te, că în noaptea Sfintelor Paşti l-ai botezat;

Bucură-te, că prin îndrumarea ta, fericitul, mare apărător al Bisericii s-a făcut;

Bucură-te, că în scrierile şi învăţăturile sale cele prea înţelepte era neîntrecut;

Bucură-te, cel ce ai făcut creştini desăvârşiţi din neamurile păgâne;

Bucură-te, că poporul marcomanilor te are botezător pe tine;

Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei printre triburile păgâne;

Bucură-te, episcop al Mediolanului prin de har şi de înţelepciune;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 7-lea.

Jertfă şi jertfitor te-ai făcut, cuvioase, şi te-ai mistuit cu sârguinţă ca o ardere de tot lui Dumnezeu, aducându-te prinos pe masa lui Hristos, Căruia ai cântat dimpreună cu cetele îngereşti: Aliluia!

 

Icosul al 7-lea:

Arătatu-te-ai arătat înger în trup, bărbat cu mare înfrânare, iubitor de osteneală şi de rugăciune neîncetată, scriitor de cărţi folositoare şi purtând mare grijă de toate bisericile; osteneala ta în cele dumnezeieşti reuşind cu greu să o mai poarte, după tine, cinci episcopi. Drept aceea minu-nându-ne, cu credinţă grăim acestea:

Bucură-te, de înfrânare mare iubitor;

Bucură-te, pentru Domnul ostenitor;

Bucură-te, mine luminată;

Bucură-te, purtătorule de rugăciune neîncetată;

Bucură-te, îndelung postitorule;

Bucură-te, fără lenevie lucrătorule;

Bucură-te, scriitorule de cărţi folositoare;

Bucură-te, cel ce porţi bisericilor grijă mare;

Bucură-te, iubitorule al celor săraci şi scăpătaţi;

Bucură-te, răscumpărătorul celor cu robia legaţi;

Bucură-te, cel ce din moştenirea ta pe săraci i-ai hrănit;

Bucură-te, că din averea ta bisericile le-ai împodobit;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 8-lea:

Omorându-ţi mădularele şi făcând mort cugetul trupului, ai dat viaţă sufletului, cuvioase, şi ai făcut să ţâşnească izvor de minuni, care dă viaţă celor omorâţi de patimi. Pentru aceea cu tine, Ambrozie, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ţi-a dat ţie această putere: Aliluia!

 

Icosul al 8-lea:

Pe preaspurcata aceea, care fără minte fiind, a dat năvală, cu obrăzni-cie, să se apropie de tine, cel împodobit cu înţelepciune, degrab ai împie-dicat-o cu dumnezeiască certare. Pentru aceasta, aducem ţie după vredni-cie acestea:

Bucură-te, că dregătorul împărătesei Iustina nu a putut să-ţi facă rău;

Bucură-te, că în surghiun a fost trimis el în locul tău;

Bucură-te, cel ce a poruncii hulitoarei împărătese Iustina te-ai împo-trivit;

Bucură-te, cel ce n-ai dat biserica şi averea ei arienilor, cum ea a rânduit;

Bucură-te, cel ce în biserică cu poporul trei zile ai fost împresurat;

Bucură-te, că biserica lui Dumnezeu hulitorilor n-ai lăsat;

Bucură-te, cel ce turma oilor, la lupi nu ai dat;

Bucură-te, că pe împărăteasă cu împotrivirea ta ai ruşinat;

Bucură-te, că de ucigaşul trimis de Iustina ai fost apărat;

Bucură-te, vindecătorule al ucigaşului tău, căruia mâna i s-a uscat;

Bucură-te, că nu a avut asupra ta putere nici vrăjitorul Iustinei;

Bucură-te, că diavoli nu puteau munci în preajma ta pe nimeni;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 9-lea:

Dobândit-ai puterea Cuvântului cea mijlocitoare de mântuire pentru că în rugăciunea ta nu ai cerut viaţă lungă, bogăţie şi slavă, ci precum  oare-când împăratul Solomon care se ruga Domnului să-i dăruiască: ,,minte pricepută, ca să asculte şi să judece poporul şi să deosebească ce este bine şi ce este rău”, ai cerut cele bineplăcute lui Dumnezeu, Căruia I-ai cântat totdeauna: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea:

Pe ritorii cei mult-grăitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas, căci străbătând vestea despre tine pretutindeni, Preasfinţite Ambrozie, au venit din Persia în Mediolan doi bărbaţi preaînţelepţi, care, prin multe în-trebări vrând să-ţi ispitească înţelepciunea, au rămas ruşinaţi de adâncul ştiinţei tale; pentru care noi, minunându-ne, cântăm ţie:

Bucură-te, cel căutat precum Solomon pentru înţelepciunea ta;

Bucură-te, cel ce-i ospătezi la masa înţelepciunii ca pe regina din Saba;

Bucură-te, că în inima ta Cel născut din Sfânta Fecioară S-a sălăşluit;

Bucură-te, cel ce prin cuvintele despre Fiul precum o stea ai strălucit;

Bucură-te, că luminaţi de ea, ca magii, la tine doi bărbaţi din Persia au venit;

Bucură-te, al Adevărului mărturisitor iscusit;

Bucură-te, cel ce răspândeşti lumina primită de la Lumina lumii;

Bucură-te, cel căutat de înţelepţii sătui de noaptea minciunii;

Bucură-te, că pentru tine atâta cale de la răsărit la apus au suferit;

Bucură-te, cel ce Calea, Adevărul şi Viaţa le-ai descoperit;

Bucură-te, că cititorii în stele, căutând lumină, spre tine s-au îndreptat;

Bucură-te, că în locul stelelor ce le lumina noaptea pe Soarele Dreptăţii le-ai arătat;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 10-lea:

Neputând suferi mulţimea minunilor ce se făceau prin tine, arienii cu împărăteasa Iustina batjocoreau darul lui Dumnezeu şi multă vreme bâr-find ei, deodată prin voia lui Dumnezeu a venit diavolul asupra unuia dintr-înşii şi-l muncea cumplit. Iar omul acela striga, zicând: ,,Să sufere ca mine toţi cei ce hulesc pe sfinţii mucenici şi nu cred în Treimea, în care ne spune Ambrozie a crede.” De care minunându-ne cu frică şi cutremur cân-tăm lui Dumnezeu Cel minunat întru sfinţii Săi: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea:

Râvnind Proorocul Ilie şi Sfântului Ioan Botezătorul, ai înfruntat bărbă-teşte pe împăraţii ce săvârşeau nedreptatea şi întărindu-te, părinte Am-brozie, cu armele sfinţeniei şi luminându-ţi mintea cu dumnezeiasca sla-vă, te arăţi credincioşilor ca o sabie sclipitoare tăind în bucăţi trufia ere-surilor, iar noi te cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, plăcutule al lui Dumnezeu, Ambrozie;

Bucură-te, descoperitorul moaştelor Sfinţilor Mucenici Protasie şi Ghervasie;

Bucură-te, că orbul Sevir s-a tămăduit prin atingerea de hainele mucenicilor;

Bucură-te, că scoţându-le tu din pământ nu mai contenea mulţimea minunilor;î

Bucură-te, că mulţime de duhuri necurate din oameni se izgoneau;

Bucură-te, că Domnul a ruşinat pe împărăteasa Iustina şi pe arienii de huleau;

Bucură-te, că au fost mustraţi prin cel dintre ei care s-a îndrăcit;

Bucură-te, că un arian intrând în biserica ta un înger şoptindu-ţi la ureche a zărit;

Bucură-te, că din prigonitor, apărător al dreptei credinţe s-a arătat;

Bucură-te, tămăduitorule al pruncului Pansofie muncit de duhul cel necurat;

Bucură-te, rugătorule care ai înviat copilul pus de mama sa pe al tău pat;

Bucură-te, cel ce făcător de minuni asemenea proorocilor Ilie şi Elisei te-ai arătat;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 11-lea:

Biserica se încununează, Prea Sfinţite Ambrozie, cu cuvintele tale ca şi cu nişte pietre scumpe şi rămâne în veac împărăţind asupra celor credin-cioşi care, împreună cu tine, slăvesc pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea:

Dobândind cuvinte de viaţă, înţelepte părinte, adapi cugetele credin-cioşilor, arătându-le prin har roditoare, minţile ereticilor le îneci şi izvo-rând har de tămăduiri, speli cu adevărat de întinăciunile de tot felul ale patimilor. Iar noi, căzând cu umilinţă la tine, povăţuitorule în cele tainice şi gânditorule de Dumnezeu, aducem ţie aceste cântări:

Bucură-te, ierarh îndumnezeit;

Bucură-te, tâlcuitorule al Scripturii în chip lămurit;

Bucură-te, tămăduitorule al suferinţei;

Bucură-te, cel ce adapi brazdele credinţei;

Bucură-te, de cele dumnezeieşti, cugetătorule;

Bucură-te, al preoţilor sfinţitorule;

Bucură-te, cel ce întorci la credinţă pe cel abătut din cale;

Bucură-te, apărătorul turmei tale;

Bucură-te, cel ce alungi duhurile răutăţii;

Bucură-te, stea care luminezi lumea cu învăţăturile dreptăţii;

Bucură-te, de lumina cea fără materie luminat;

Bucură-te, al Duhului Sfânt locaş minunat;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 12-lea:

Cunoscut.-ai  prooroceşte, prin Dumnezeiescul Duh, mutarea ta din trup, înţelepte părinte, şi pe aceasta ai tâlcuit-o celor ce erau cu tine şi alergând cu tine către cer, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea:

Ridicându-te cu mintea mai presus de toate, părinte, ai văzut bunătă-ţile cele hotărâte sfinţilor din veci, către care te-ai mutat, ca să iei răsplă-tirile ostenelilor tale, pentru care împreună cu cetele de sus cântăm ţie:

Bucură-te, că tâlcuind tu Psalmul 43, preotul Paulin foc în jurul capului tău a văzut;

Bucură-te, că acest foc intrând în gura ta, faţa albă ca zăpada ţi s-a făcut;

Bucură-te, că în boală, rugându-te, ai văzut pe Hristos venind;

Bucură-te, că El ţi-a arătat faţa luminată, cu dragoste zâmbind;

Bucură-te, că despre plecarea ta către Dumnezeu ai vorbit cu clericii tăi;

Bucură-te, că dinainte cunoscându-o le-ai zis „Numai până la Paşti voi fi cu voi”;

Bucură-te, cel care ai zis „De moarte nu mă tem” când ei te rugau să mai rămâi;

Bucură-te, cel ce pe scaunul tău pe Simplichian ai lăsat urmaş înainte de a muri, mai întâi;

Bucură-te, că preotul Gonoratie de plecarea ta de trei ori a fost înştiinţat;

Bucură-te, că auzind glas de sus, a luat Preacuratele Taine  şi te-a cuminecat;

Bucură-te, cel ce ai săvârşit călătoria ta când de ziua Sfintelor Paşti se lumina;

Bucură-te, că înaintea Sfintei treimi împreună cu îngerii cânţi într-un glas: „Osana”;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul al 13-lea:

Plinit-ai călătoria, părinte, credinţa cea fără de greşeală ai păzit şi ai ajuns în cămările cereşti, în care ţi s-a şi gătit cununa şi mărirea răsplă-tirilor. Primind puţina noastră cântare, mijloceşte pentru noi răspuns bun în ceasul morţii şi la Înfricoşătoarea Judecată, ca prin rugăciunile tale să ne învrednicim a intra şi noi în cămara Mirelui, pentru ca împreună cu tine să aducem cântare lui Dumnezeu: Aliluia!  (de 3 ori)

 

Apoi se zice iarăşi

Icosul întâi:

Cuvioase Părinte, Preasfinţite Ambrozie, cel numit cu numele dulceţii, deschide-mi mie, nepriceputului, cu rugăciunile tale, mintea şi limba, spre lauda Preasfinţitei Treimi care prin viaţa ta curată şi mai presus de fire a fost preaslăvită, precum ai deschis minţile şi limbile celor ce te ascultau, ca împreună cu ei să grăiesc şi eu acestea:

Bucură-te, cel ce numele şi dregătoria tatălui tău ai purtat;

Bucură-te, că dregătorie de la Tatăl şi nume al Fiului prin Duhul ai câştigat;

Bucură-te, cel ce ţi-ai împodobit scaunul de conducere cu fapte bune;

Bucură-te, cel ce din insuflarea dumnezeiască ai câştigat scaunul de ierarh cum se cuvine;

Bucură-te, al harului, întru amândouă, iconom credincios;

Bucură-te, cel ce ai moştenit îndoită cunună, iubitorule de frumos;

Bucură-te, cel plin de cumpătare şi iubitorule al ostenelilor;

Bucură-te, întru rugăciuni neîncetate şi mulţimea privegherilor;

Bucură-te, cel ce întru dânsele sufletul şi trupul ţi-ai curăţat;

Bucură-te, cel ce vas ales al Dumnezeului nostru te-ai arătat,

Bucură-te, că daruri întocmai ca Apostolilor s-au dat ţie;

Bucură-te, preadulce părinte, a Preasfinţilor bucurie;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!

 

Condacul 1:

Apărătorule cel mare al dreptei credinţe, biruitorule al ereticilor, alăuta dogmelor ortodoxe, cel ce ai propovăduit lămurit pe Fiul lui Dumnezeu în cele două firi, Care S-a întrupat din cea neispitită de nuntă, arătându-Se nouă, de o fiinţă cu Tatăl şi veşnic ca şi El, şi de o fire cu Părintele Său, cu dulce glas te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ambrozie!