Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina Noul Făcător de Minuni

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1

Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăşti tămăduiri şi har bogat; pentru aceea îi strigăm: Bucură-te, Părin-te Nectarie!

 

Icosul 1

Om purtătator al bucuriilor celor cereşti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viaţă neprihănită petrecând, drept, cuvios şi de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalţă cei credincioşi;

Bucură-te, cel prin care sunt risipiţi cei duşmanoşi;

Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii;

Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii;

Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti;

Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăţi îngereşti;

Bucură-te, cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat;

Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;

Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare;

Bucură-te, mijlocitor al harului, cucernic şi tare;

Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte;

Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 2-lea

Înţelepciune având, încă din tinereţe, de raza cea dumnezeiască ţi-ai luminat sufletul şi strălucirii poruncilor celor Sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, în virtuţi înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!

 

Icosul al 2-lea

Mergând în oraşul Sfântului Constantin, ai avut frică de Dumnezeu ca îndrumător şi cercetarea celor Sfinte ca apărător. De aceea, hrănindu-te din înţelepciunea cea dumnezeiească, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă, îi auzi strigând unele ca acestea:

Bucură-te, viţă a veşniciei;

Bucură-te, nectar al ambroziei;

Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat;

Bucură-te, că Părinţilor celor din vechime ai urmat;

Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare;

Bucură-te, cununa nou împletită, a Bisericii drept măritoare;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit;

Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit;

Bucură-te, steaua cea noua a credinţei poporului;

Bucură-te, cel ce străluceşti în slava Creatorului;

Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti;

Bucură-te, chip al slăvitelor virtuţi îngereşti;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 3-lea

Slăvită înţelepciune ai căutat-o şi ţi-ai dorit-o din tinereţile tale, şi pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinţi ca să te împodobească cu înalta ei frumuseţe. Pentru aceea Nectarie, cu credinţă şi plecăciune strigi către Domnul: Aliluia!

 

Icosul al 3-lea

S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinţi, Vasile şi Grigo-rie, mergând la Atena să dobândeşti învăţătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie iţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al luminii celei cereşti;

Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngereşti;

Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumeşti;

Bucură-te, că cele spre îndumnezeire nu ai încetat să le doreşti;

Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înţelesuri divine;

Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării creştine;

Bucură-te, cel ce viaţă fără de pată ai trăit;

Bucură-te, cel ce înşelăciunea lui veliar ai zdrobit;

Bucură-te, cel ce ai deschis uşa sufletului, iubirii lui Hristos;

Bucură-te, cel în care a înflorit săvârşirea binelui luminos;

Bucură-te, sprijinul cel tare al celor credincioşi;

Bucură-te, săgeata de mult plâns a celor duşmănoşi;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 4-lea

Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuvioşilor Părinţi, fără înceta-re ţi-ai dorit viaţa cea îngerească. De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal şi pe vrăjmaşul l-ai lăsat păgubit, cântând Domnului neîncetat: Aliluia!

 

Icosul al 4-lea

Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălţime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. De aceea, de grabă a liniştit apele mării şi furtu-na a potolit. Văzând acestea, cei care au fost salvaţi prin rugăciunile tale, cu mulţumire şi cu credinţă îţi cântă unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător;

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;

Bucură-te, astrul cel nou al Bisericii, prealuminat;

Bucură-te, că în rândul Tuturor Sfinţilor ai intrat;

Bucură-te, vas nepreţuit al darurilor cereşti;

Bucură-te, grădină inflorită a fericitelor virtuţi îngereşti;

Bucură-te, cel ce furtuna mării o linişteşti;

Bucură-te, că strigătul hulitorilor îl potoleşti;

Bucură-te, noule ales al lui Hristos;

Bucură-te, al virtuţilor grădinar cuvios;

Bucură-te, iubitorule de viaţă duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 5-lea

Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cin-stire, ca oarecând Sfinţii de demult. Căci în acelaşi chip ca şi ei viaţa ţi-ai petrecut şi slăvite minuni ai săvârsit, izbăvind din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea

Arhiereu înţelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în ţara Egiptului, păstor luminat al Pentapolisului, alergând, ca oarecând marele Pavel, spre viaţa în Hristos. De aceea şi cei credincioşi, cunoscând virtuţile tale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea:

Bucură-te, a cetăţii mărire;

Bucură-te, a evlaviei fire;

Bucură-te, cel asemenea Cuvioşilor pustiei;

Bucură-te, podoaba cea nouă a preoţiei;

Bucură-te, vas al blândeţii şi tezaurul iubirii;

Bucură-te, dătătorul păcii şi izvorâtorul milei;

Bucură-te, că Bisericii te-ai arătat strălucitor;

Bucură-te, că celor cuvioşi te arăţi îndrumător;

Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite;

Bucură-te, candelă a îndumnezeirii primite;

Bucură-te, că Arhiereu desăvârşit celor înalte slujeşti;

Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeieşti;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al-6-lea

Văzut-au creştinii din toată Biserica Egiptului, că eşti un adevărat păs-tor al Evangheliei. Pentru aceea, mulţimea credincioşilor ce ascultau cu-vântul învăţăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte, ce cu putere învaţă. Şi împreună cu tine nu încetau să strige Domnului: Aliluia!

 

Icosul al-6-lea

Strălucit-ai şi în pămantul elen, asemenea unui nou Apostol, luminând inimile credincioşilor cu focul Sfintelor învăţături şi cu razele vieţii tale, Cuvioase. Pentru aceasta, luminaţi fiind şi noi de strălucirea ta, iţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, luminator al Bisericii Domnului;

Bucură-te, trambiţa cea tare a adevărului;

Bucură-te, cel ce ai avut râvna apostolilor;

Bucură-te, izvorul harului şi al vindecărilor;

Bucură-te, ritor îndumnezeit al cuvintelor vieţii;

Bucură-te, că pline de har sunt omiliile tale, înţelept al cetăţii;

Bucură-te, cel ce cureţi sufletele de robia patimilor;

Bucură-te, că potoleşti pornirile inimilor;

Bucură-te, mare învăţător al credincioşilor;

Bucură-te, ascet tare, al lui Hristos următor;

Bucură-te, că multe ispite ai îndurat;

Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al-7-lea

Mare intre ierarhi şi înţelept intre învăţători, dar şi smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase. De aceea, părinte duhovnicesc, al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoţească, ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim şi strigăm: Aliluia!

 

Icosul al-7-lea

Nectar al dreptăţii şi fruct de viaţă Sfântă, căii dumnezeieşti ai urmat şi norului duhovnicesc; iar pe noi cei aflaţi la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură, când iţi cântă ţie unele ca acestea:

Bucură-te, cărare a bucuriei;

Bucură-te, adiere a veşniciei;

Bucură-te, cel ce izvorăşti apele harului;

Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului;

Bucură-te, primăvara sfinţeniei, ce alungi iarna din gând;

Bucură-te, strălucire ce luminezi intunericul cel adanc;

Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoşi;

Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi;

Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor;

Bucură-te, nimicitorul ereziilor;

Bucură-te, căderea defăimătorilor;

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al-8-lea

Străine minuni Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare, şi îi ridică pe cei aflaţi în dureri. De aceea, şi la Sfânta ta Mănăstire, fără încetare soseşte mulţime de lume, cerând vindecarea şi izbăvirea de boli şi cântându-ţi neîncetat: Aliluia!

 

Icosul al-8-lea

Liman izbăvitor, în insula Eghina, este Mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufle-tele monahiilor le-ai condus duhovniceşte spre mântuire şi le-ai îndreptat cu înţelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga către tine zicând:

Bucură-te, a minţii Sfântă lucrare;

Bucură-te, ocean de răbdare;

Bucură-te, chip viu al smereniei;

Bucură-te, tezaur sfânt al curăţiei;

Bucură-te, candelă a purităţii şi chivot al nepătimirii;

Bucură-te, locaş al virtuţilor şi sanctuar al cumpătării;

Bucură-te, că spre Dumnezeu conduci Mănăstirea ta;

Bucură-te, că toată puterea şi râvna, ţi-ai pus pentru ea;

Bucură-te, al Eghinei strălucit veghetor;

Bucură-te, că degrabă credincioşilor le dai ajutor;

Bucură-te, că pe mulţi din pericole ai salvat;

Bucură-te, că pe amăgitorul în prapastia adancă l-ai aruncat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al-9-lea

Pline de har Sfânt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaşte. Mirul ce izvorăşte din ele bine înmiresmează, nu doar Sfânta ta Mănăstire, ci şi întreagă insulă a Eghinei, Sfinţind pe aceia care nu încetează a striga către tine: Aliluia!

 

Icosul al-9-lea

Izvorâtoare de har sunt Sfintele tale Moaşte şi de bogate daruri cereşti. Mulţime de bolnavi sunt vindecaţi şi cei slăbănogi îndreptaţi. De aceea şi noi, împreună cu dânşii, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor;

Bucură-te, dezlegarea suferinţelor;

Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor;

Bucură-te, că în vis sau în chip tainic te arăţi tuturor;

Bucură-te, fântâna ce părintească iubire izvorăşti;

Bucură-te, liman al bucuriei sufleteşti;

Bucură-te, că de îngrozitorul cancer, pe mulţi i-ai vindecat;

Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns le-ai dat;

Bucură-te, cel ce deşertăciunea înţelepciunii lumeşti ai îngenunchiat;

Bucură-te, că în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat;

Bucură-te, podoaba de mult preţ a ierahilor;

Bucură-te, cel ce luminezi mintea neştiutorilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 10-lea

Ajutor şi acoperitor te numesc toţi credincioşii, care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci dintre cei ce te-au chemat cu credinţă, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toţi cu bucurie cântă: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea

Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu, şi celor de departe, degrabă le-ai venit în ajutor, salvân-du-i de pericole şi de necazuri. De aceea, către tine aleargă zicând:

Bucură-te, că Mare ai fost numit între Părinţi;

Bucură-te, că loc de cinste ai între Sfinţi;

Bucură-te, că la fel cu cei de demult eşti lăudat;

Bucură-te, că între Sfinţii Părinţi ai fost încununat;

Bucură-te, triumf al credinţei, zid de apărare al creştinilor;

Bucură-te, izvor al harului, ruşinarea necredincioşilor;

Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului;

Bucură-te, cel ce pecetluieşti gura păcătosului;

Bucură-te, bucuria şi puterea credincioşilor;

Bucură-te, sprijinul şi întărirea sufletelor;

Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveşte;

Bucură-te, cel prin care diavolul se stârpeşte;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 11-lea

Imne de mulţumire nenumărate, iţi înălţăm ţie Părinte, noi cei izbăviţi sub acoperământul tău. Căci în toate necazurile noastre, de grabă ai venit să ne alungi tristeţea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos stri-gând: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

Ai ars râvna demonilor, cu flăcările minunilor tale şi cu osârdie ai venit în ajutorul credincioşilor. În suferinţe grele le-ai stins durerea şi i-ai vin-decat de mulţime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca aces-tea:

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;

Bucură-te, spaima demonilor;

Bucură-te, că pe cei chinuiţi de friguri i-ai vindecat;

Bucură-te, că pe cei slăbănogi i-ai îndreptat;

Bucură-te, cel ce ai înmulţit apa fântânii secate;

Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina cu rugăciuni neîncetate;

Bucură-te, că prin tine mila lui Dumnezeu se arată;

Bucură-te, cel ce seceta ai oprit şi ai dat ploaie bogată;

Bucură-te, izvorul harului nesecat;

Bucură-te, stea care pe toţi i-a luminat;

Bucură-te, cel care al Mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat;

Bucură-te, că de la monahii imne auzi neîncetat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 12-lea

Harul Mângâietorului, cu bogăţie se revarsă prin Sfintele tale Moaşte. Şi asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

Cântând împreună cu Cetele cele Îngereşti, imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, priveşte dintru înălţime şi spre noi păcătoşii şi cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuţi, pe cei ce cu credinţă strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al Silivriei;

Bucură-te, slava Bisericii;

Bucură-te, mândria Eghinei;

Bucură-te, păzitorul Eladei;

Bucură-te, chip şi model de cuvios ierarh;

Bucură-te, pavază şi scăpare pentru orice monah;

Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii;

Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii;

Bucură-te, cel prin care patimile se curăţesc;

Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc;

Bucură-te, apărător neobosit al credincioşilor;

Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul al 13-lea

O, Preabunule Părinte, luminatorul Ortodocşilor, Ierarhule al lui Hris-tos, Nectarie! Stând în faţa Tronului lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre înfi-erea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul strigăm: Aliluia!  (de 3 ori)

 

Apoi iarăşi se zice

 

Icosul întâi

Om purtătator al bucuriilor celor cereşti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viaţă neprihănită petrecând, drept, cuvios şi de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalţă cei credincioşi;

Bucură-te, cel prin care sunt risipiţi cei duşmanoşi;

Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii;

Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii;

Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti;

Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăţi îngereşti;

Bucură-te, cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat;

Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;

Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare;

Bucură-te, mijlocitor al harului, cucernic şi tare;

Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte;

Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

 

Condacul întâi

Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăşti tămăduiri şi har bogat; pentru aceea îi strigăm: Bucură-te Părinte Nectarie!