Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

Condacul 1

Ca cei ce pentru Christos aţi fost junghiaţi ca nişte miei, Sfinţilor Prunci, cu podoaba nevinovăţiei aţi luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului aţi înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereştile cete: Aliluia!

 

Icosul 1

Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mişcă fără voia Celui de sus, Christos s-a purtat pe braţele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulţirea Bisericii biruitoare, pentru care toţi cei ce cinstesc patimile voastre strigă :

Bucuraţi-vă, că pentru Christos aţi fost ucişi

Bucuraţi-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca nişte prescuri aţi fost liturghisiţi

Bucuraţi-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate

Bucuraţi-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă

Bucuraţi-vă, că sunteţi ca un buchet de flori bine-mirositoare pus la icoana Întrupării

Bucuraţi-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu

Bucuraţi-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o aţi închipuit

Bucuraţi-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit

Bucuraţi-vă, bucuria plânselor mame

Bucuraţi-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare

Bucuraţi-vă, ajutorul celor fără de scăpare

Bucuraţi-vă, bucuria şi ocrotirea pruncilor

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 2

Lacrimile mamelor nemângâiate s-au amestecat cu sângele vostru, stropind pământul inimilor cu puterea înfricoşată a jertfei. În sfinţenie aţi fost îmbrăcaţi, Pruncilor, zguduind porţile întunericului cu solia izbăvirii. Pentru aceasta, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

 

Icosul 2

Darul vieţii nestricăcioase l-aţi primit şi binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl, întru sfinţenie să liturghisiţi iubirea prin jertfă, slujind dumneze-ieştii pronii întru mântuirea lumii. Pentru aceasta strigăm vouă :

Bucuraţi-vă, potolirea mâniei tiranilor

Bucuraţi-vă, rodirea rugăciunii mamelor

Bucuraţi-vă, încetarea urii şi răzbunării

Bucuraţi-vă, curcubee ale iertării şi împăcării

Bucuraţi-vă, acoperământ al celor prigoniţi

Bucuraţi-vă, luminare de ziuă a conştiinţei

Bucuraţi-vă, ca sânul Raiului v-a alăptat

Bucuraţi-vă, pregătitori ai înfricoşatei Jertfe

Bucuraţi-vă, îmbolditori ai curăţiei

Bucuraţi-vă, surpători ai invidiei

Bucuraţi-vă, alungători ai iubirii de stăpânire

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 3

La Dumnezeu toate sunt cu putinţă. Binevoind El a vă îmbrăca întru desăvârşirea sfinţeniei, în chiar zorii vieţii pământeşti, cerurile s-au minunat slăvind nespusa purtare de grijă şi înţelepciune dumnezeiască. Pentru aceasta, smerindu-ne cugetele, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 3

Preînchipuind pe Pruncul Iisus jertfit în potirul înfricoşat al Sfintei Euharistii, v-aţi împărtăşit, Sfinţilor Prunci, de dulceaţa Duhului Sfânt, fiind tare nădejde celor ce caută statornic pruncia inimii. Pentru aceasta strigăm vouă :

Bucuraţi-vă, luminători ai nopţii sufletului

Bucuraţi-vă, vestitori ai primăverii de taină

Bucuraţi-vă, solitori ai Învierii

Bucuraţi-vă, raze ale Bisericii biruitoare

Bucuraţi-vă, ruguri aprinse de cereasca cântare

Bucuraţi-vă, făclii nestinse de rugăciune

Bucuraţi-vă, pietre de temelie duhovnicească

Bucuraţi-vă, Chipuri ale nevinovăţiei

Bucuraţi-vă, potire ale bucuriei

Bucuraţi-vă, adieri ale Duhului

Bucuraţi-vă, seminţe ale Cuvântului

Bucuraţi-vă, prunci înfrăţiţi la sânurile Tatălui

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 4

Lumină din Lumina cea adevărată aţi primit, fiind mutaţi la Învierea Domnului în Raiul cel descuiat, de unde vă rugaţi neîncetat pentru noi, întru curăţia şi simplitatea sufletelor. Pentru aceasta, nădejde luând, ne unim glasurile întru a cânta: Aliluia!

 

Icosul 4

Vai, cum lăcrimaţi, Sfinţilor Prunci, văzând întinzându-se în lume lepra uciderii de prunci, cum vărsaţi izvoare de lacrimi pentru nemângâiaţii copii ai lui Dumnezeu, lipsiţi de darul luminii şi vieţii! Cum plângeţi sufle-tele părinţilor, strivite sub povara neiubirii! Pentru aceasta strigăm vouă :

Bucuraţi-vă, înduioşarea şi aducerea la pocăinţă a lepădătorilor de prunci

Bucuraţi-vă, opritorii gândului înfricoşător al avortului

Bucuraţi-vă, îndulcitorii durerilor naşterii

Bucuraţi-vă, comori ale ţarinii inimii

Bucuraţi-vă, păzitori ai fecioriei minţii

Bucuraţi-vă, întăritori ai credinţei

Bucuraţi-vă, candele aprinse la icoana Întrupării

Bucuraţi-vă, bucuria Maicii Domnului

Bucuraţi-vă, că ruga ei dulce durerea v-a alinat

Bucuraţi-vă, că în icoana Raiului aţi păşit

Bucuraţi-vă, că graiul cel nestricăcios l-aţi dobândit

Bucuraţi-vă, că din Pomul Vieţii v-aţi împărtăşit

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 5

Cu rugăciunile voastre, Sfinţilor Prunci, ca nişte liturghisitori ai tainei naşterii, chemaţi milostivirea lui Dumnezeu pentru zămislirea şi ocrotirea pruncilor şi alinarea durerilor naşterii. Pentru aceasta, rugându-vă a înde-părta de la noi toată boala cea sufletească şi trupească, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

 

Icosul 5

In încercări şi prigoane ajutaţi pe cei fără de apărare, ca încredinţându-se cu totul Domnului, să poată a săvârşi în pace voia Sa cea sfântă. Pentru aceasta, Sfinţilor Prunci, ne închinăm icoanei nevinovăţiei voastre, stri-gând unele ca acestea :

Bucuraţi-vă, picături din roua Duhului

Bucuraţi-vă, verigi între legea cea veche şi nouă

Bucuraţi-vă, flori ale Crucii

Bucuraţi-vă, lăstare ale schimbării minţii

Bucuraţi-vă, izvoare de gingăşie duhovnicească

Bucuraţi-vă, firimituri de mană cerească

Bucuraţi-vă, că v-aţi alăturat îngerilor lui Christos

Bucuraţi-vă, surparea zidului gros de patimi

Bucuraţi-vă, altare ale Duhului

Bucuraţi-vă, muşchi crescuţi pe Piatra din capul unghiului

Bucuraţi-vă, mlădiţe ale vieţii neîntinate

Bucuraţi-vă, înmuguriri ale dragostei de frate

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi pentru Domnul Christos !

 

Condacul 6

Preasfânta Fecioară Maria mult s-a îndurerat la trecerea voastră din viaţa pământească, Sfinţilor, rugând fierbinte pe Fiul ei şi Dumnezeu ca pururi să vă fie aproape cu Tatăl şi cu Duhul. Iar aceasta împlinindu-se, mijlociţi acum înaintea Sfintei Treimi pentru sufletele noastre, cântând cu îngereştile cete: Aliluia!

 

Icosul 6

Văzând cu mintea Sfântă Fecioară pe mamele deznădăjduite şi plânse lângă trupurile voastre fără viaţă, Sfinţilor Prunci, a pus în sufletul ei chi-pul sabiei ce urma să-i străbată inima la moartea Domnului Iisus. Să pri-vim dar şi noi în chip înţelegător la sfârşitul acestei vieţi trecătoare ca la o trecere de taină prin Cruce către Înviere, şi să strigăm unele ca acestea :

Bucuraţi-vă, ploi de lumină în lutul uitării

Bucuraţi-vă, mugurii duhovniceşti ai Lucrării

Bucuraţi-vă, mugurii vieţii celei noi întru Christos

Bucuraţi-vă, descoperitorii sfatului dumnezeiesc

Bucuraţi-vă, privitorii Chipului Preafrumos

Bucuraţi-vă, struguri zdrobiţi în teascul iubirii

Bucuraţi-vă, că puterea lui Dumnezeu v-a umbrit

Bucuraţi-vă, că lacrimile Maicii Sale v-au răcorit

Bucuraţi-vă, purtătorii patimilor cei neprihăniţi

Bucuraţi-vă, icoane ale iubirii răscumpărate

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 7

Luceferi de dimineaţă v-aţi arătat, Sfinţilor Prunci şi vestitori ai Răsări-tului de Sus. Pentru aceasta, cu smerenie ne închinăm Celui ce v-a încu-nunat pe voi, căzând înaintea Lui şi cântând: Aliluia!

 

Icosul 7

Steaua Domnului v-a luminat naşterea, iar Crucea Lui v-a luminat Paştile. De îngereştile cete aţi fost slujiţi ca nişte mucenici înaintemergă-tori lui Christos. Pentru aceasta strigăm vouă :

Bucuraţi-vă, faguri plini de mierea Cuvântului

Bucuraţi-vă, pene strălucitoare ale porumbiţei Duhului

Bucuraţi-vă, înseninări în furtuna vieţii

Bucuraţi-vă, picuri de ploaie în arşiţa pustiului

Bucuraţi-vă, tainice înmuguriri ale smochinului neroditor

Bucuraţi-vă, că aţi fost însufleţiţi de duhovnicescul zbor

Bucuraţi-vă, văi ale rodirii suferinţei

Bucuraţi-vă, albii ale luminării conştiinţei

Bucuraţi-vă, înaintemergătorilor Pruncului Christos

Bucuraţi-vă, străji ale dumnezeiescului Iisus

Bucuraţi-vă, întoarcere din păcat a celor căzuţi

Bucuraţi-vă, ruşinare a judecătorilor şi cârmuitorilor nedrepţi

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 8

Tulburarea inimilor o potoliţi, Sfinţilor, cu darul mângâietor al rugă-ciunii neprihănite. Pentru aceasta vă chemăm să ne sloboziţi sufletele din grija îmbătrânitoare, ca în pace să putem cânta pururi: Aliluia!

 

Icosul 8

Din mormântul păcatului izbăvindu-ne cu rugăciunea, ca nişte stele călăuzitoare către Lumina cea neapropiată ne sunteţi, Sfinţilor Prunci. Pentru aceasta strigăm vouă :

Bucuraţi-vă, trezitorii din desfrânare

Bucuraţi-vă, îndulcitorii lacrimilor amare

Bucuraţi-vă, călăuzitorii orfanilor

Bucuraţi-vă, mângâietorii mamelor nemângâiate

Bucuraţi-vă, că aţi fost închinaţi Dumnezeului celui Viu

Bucuraţi-vă, binecuvântaţii Maicii Domnului

Bucuraţi-vă, flori în grădina raiului

Bucuraţi-vă, purtătorii cununilor de spini

Bucuraţi-vă, sfinţi însuliţaţi prin mărăcini

Bucuraţi-vă, însuliţarea nesimţitoarelor inimi

Bucuraţi-vă, gene de speranţă în noianul tristeţii

Bucuraţi-vă, ţărmuri de care se sparg valurile morţii

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 9

Nerăutatea învăţând de la voi şi nefăţărnicia gestului, Sfinţilor Prunci, ca cei ce aţi fost încununaţi cu lumina nepieritoare vă fericim şi împreună cu voi cântăm: Aliluia!

 

Icosul 9

N-aţi slujit deşertăciunii şi chipului înşelător al lumii, ci Domnului cu Care, în acelaşi răstimp născuţi fiind, de Dânsul aţi şi fost suiţi la cer, spre veşnică pomenire. Pentru aceasta strigăm vouă:

Bucuraţi-vă, întoarcere din drum a fiilor risipitori

Bucuraţi-vă, tresărire de conştiinţă a celor nepăsători

Bucuraţi-vă, ramuri pe care se odihneşte porumbiţa Duhului

Bucuraţi-vă, alipire de viaţa cea nepieritoare

Bucuraţi-vă, lepădare a păcatelor îmbătrânitoare

Bucuraţi-vă, că strigătul vostru a mişcat cerurile

Bucuraţi-vă, că lacrimile Rahilei au frânt tăcerile

Bucuraţi-vă, pregătitorii Cinei celei de taină

Bucuraţi-vă, coşmaruri ale voii împotrivitoare

Bucuraţi-vă, adâncuri de rugăciune curată

Bucuraţi-vă, odihnire în lumina neapropiată

Bucuraţi-vă, ghiocei izbucniţi din pământul Domnului

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi pentru Domnul Christos !

 

Condacul 10

Cu moartea pe moarte călcând, Domnul v-a îmbrăcat în luminoasă haină de nuntă, cântarea voastră mijlocind tuturor bucurie şi mare milă. Iar auzindu-vă glasurile îngereşti, inimile împietrite se trezesc şi la viaţa cea duhovnicească renasc, cântând: Aliluia!

 

Icosul 10

Durerea mamelor alinând, chipul gingăşiei îl plămădiţi în suflete, Sfin-ţilor Prunci, cu mireasma rugăciunii curate. Din darul de care v-aţi împăr-tăşit, dăruiţi fără încetare tuturor celor ce cheamă numele Domnului, pentru care strigăm vouă :

Bucuraţi-vă, gângurit al conştiinţei

Bucuraţi-vă, spice ce potolesc foamea neputinţei

Bucuraţi-vă, pâini ale punerii înainte

Bucuraţi-vă, icoane ale înmulţirii darurilor crucii

Bucuraţi-vă, călăuze în taina curăţiei

Bucuraţi-vă, că aţi cunoscut durerile naşterii bucuriei

Bucuraţi-vă, mădulare ale Bisericii lui Christos

Bucuraţi-vă, învăţătorii smereniei neprefăcute

Bucuraţi-vă, găsitorii comorilor pierdute

Bucuraţi-vă, dezlegătorii de falsa înţelepciune

Bucuraţi-vă, întărirea celor ce se bucură de ocări şi prigoane

Bucuraţi-vă, izbăvirea celor dispreţuiţi de lume

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 11

Crudul împărat Irod a murit în grele chinuri urmărit de mânia lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi, zăbovind cu mintea în păcat şi potrivnici întrupării duhovniceşti a lui Christos, ne primejduim sufletele de moartea cea nevăzută a simţirii înţelegătoare. Pentru aceasta chemăm milostivirea Domnului, strigând neîncetat: Aliluia!

 

Icosul 11

Mamele voastre, Sfinţilor Prunci, au plâns cu lacrimi amare pierderea scumpilor copii. Precum ele, plângem şi noi pierderea darului lui Dumnezeu. Însă precum ele s-au bucurat mai pe urmă de acoperământul sfinţeniei voastre, tot aşa ne rugăm şi noi pentru întoarcerea durerii în bucurie, strigând unele ca acestea :

Bucuraţi-vă, alinătorii durerilor părinteşti

Bucuraţi-vă, că aţi păşit pe trepte de icoană

Bucuraţi-vă, ca a înflorit nespusa voastră rană

Bucuraţi-vă, struguri în via lui Christos

Bucuraţi-vă, bucuria celor ce nasc întru simplitatea inimii

Bucuraţi-vă, că îi chemaţi pe ucigaşii de prunci la pocăinţă

Bucuraţi-vă, că îi apasă poveri pe conştiinţă

Bucuraţi-vă, că se vor smeri din trufia înălţării

Bucuraţi-vă, că le rămâne nădejdea mărturisirii şi iertării

Bucuraţi-vă, că vă cuprind braţele Maicii Domnului

Bucuraţi-vă, în duhul icoanei pascale

Bucuraţi-vă, de duhovniceasca întrupare

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 12

Duhul iubirii de stăpânire, al invidiei şi răzbunării ne face următori lui Irod. Iar duhul blândeţii, al iubirii şi al păcii străluceşte din icoana voastră, Sfinţilor Prunci, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria celor ce cu credinţă cântă: Aliluia!

 

Icosul 12

Dulceaţa raiului treziţi în inimile noastre, Sfinţilor Prunci, picurând mir din înălţime peste cei însetaţi de viaţă. Pentru aceasta strigăm vouă:

Bucuraţi-vă, leagăne de închinare

Bucuraţi-vă, certarea slujirii neînţelegătoare

Bucuraţi-vă, învietorii memoriilor neprihănite

Bucuraţi-vă, dezvelitorii măştilor ipocrite

Bucuraţi-vă, luminătorii golului necredinţei

Bucuraţi-vă, martorii Stelei neapuse

Bucuraţi-vă, înfricoşarea ucigaşilor de prunci

Bucuraţi-vă, ruşinarea celor ce batjocoresc taina naşterii

Bucuraţi-vă, mustrătorii încălcătorilor de jurământ hipocratic

Bucuraţi-vă, îmblânzitorii fiarelor gândite

Bucuraţi-vă, că lacrimile noastre de pocăinţă le purtaţi înaintea Scaunului Sfintei Treimi

Bucuraţi-vă, aluat al iubirii sfinţitoare

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 13

O, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod, rugaţi-vă pentru sufletele noastre să învie din mormântul păcatelor încă din viaţa aceasta, întru dragoste neamăgitoare şi dăruire duhovnicească, pentru ca întrupând Iubirea lui Dumnezeu în viaţa noastră, să putem cânta împreună cu voi, la Înfricoşata Judecată: Aliluia! (de 3 ori)

 

Apoi se repetă

Icos 1

Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mişcă fără voia Celui de sus, Christos s-a purtat pe braţele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulţirea Bisericii biruitoare, pentru care toţi cei ce cinstesc patimile voastre strigă :

Bucuraţi-vă, că pentru Christos aţi fost ucişi

Bucuraţi-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca nişte prescuri aţi fost liturghisiţi

Bucuraţi-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate

Bucuraţi-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă

Bucuraţi-vă, că sunteţi ca un buchet de flori bine-mirositoare pus la icoana Întrupării

Bucuraţi-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu

Bucuraţi-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o aţi închipuit

Bucuraţi-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit

Bucuraţi-vă, bucuria plânselor mame

Bucuraţi-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare

Bucuraţi-vă, ajutorul celor fără de scăpare

Bucuraţi-vă, bucuria şi ocrotirea pruncilor

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Christos!

 

Condacul 1

Ca cei ce pentru Christos aţi fost junghiaţi ca nişte miei, Sfinţilor Prunci, cu podoaba nevinovăţiei aţi luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului aţi înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereştile cete: Aliluia!