Psaltirea Maicii Domnului – Catisma 12

Psalmul 85

Pleacă, Doamnă, urechea ta şi auzi-mă. Întoarce Fata ta de Mamă si miluieste-mă. Lumina sfintei tale frumuseţi veseleşte sufletul meu, milele tale sunt mai bune decât mierea şi fagurul, darul tău luminează mintea. Izvorul bunătăţii tale adapă pe cei însetaţi! Vederea îngerească a feţei tale ne abate de la păcat. A te vedea, a te cunoaşte si a ne închina ţie, este rădăcina fericitei nemuriri, iar a proslăvi puterile tale este calea mântuirii.

Psalmul 86

Temelia vieţii duhovniceşti este să-L iubim pe Domnul nostru lisus Hristos din toată inima şi din tot sufletul. Să iubim pe iubita Lui Maică, pe Preacurata pururea Fecioara Măria,care L-a născut după trup, s-o cinstim şi să i ne închinăm cu evlavie, că este o prea slăvită Imparăteasă a cerului, mai cinstită decât Heruvimii si mai slăvită decât Serafimii. Lucruri preaslăvite se grăiesc despre tine, o, Preasfântă Biserică şi Rai cuvântător. Cei ce nădăjduiesc cu adevărat spre tine, vor dobândi toate comorile cereşti, iar cei ce nu te cheamă în viata aceasta, se vor lipsi de viaţa cea veşnică si fericită. O, Preamilostivă Stăpână, te rugăm, fă să trăim cu darul Sfântului Duh si preadulcele tău nume să fie pururea în inimile noastre!

Psalmul 87

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Mărie, tu singură eşti grabnică ajutătoare spre mântuirea mea. Ziua şi noaptea te chem pe tine, caută spre necazul inimii mele şi mângâie cu cercetarea ta cerească duhul cel deznădăjduit, că s-au înmulţit fărădelegile în sufletul meu şi nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, dar mă rog ţie, Stăpână preaputernică, ajută-mi să stau împotriva voii mele celei rele si întăreşte inima mea în lupta cu poftele cele trupeşti.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare si pururea Fecioara Maria

Psalmul 88

Milele tale, Preasfântă Stăpână, în veac le voi cânta. Cu untdelemnul îndurărilor tale, înmoaie inima mea cea înăsprită si cu mirul milei tale vindecă rănile mele cele păcătoase. Mă rog ţie, Stăpâna cerului şi a pământului, să mă apari cu faţă veselă la sfârşitul meu şi vederea ta cerească să veselească ieşirea sufletului meu! Izbăveşte-mă, Stăpână, de moarte năprasnică, pentru ca să nu se bucure de mine vrăjmaşul sufletului meu!

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare si pururea Fecioara Maria

Psalmul 89

Stăpână Doamnă Fecioară, scăpare ne-ai fost nouă în toate necazurile noastre si acum din cer trimiţi darul tău peste toate cererile noastre cele bune. Dacă din pricina păcatelor noastre vei opri milele tale, ne vor năpădi toate răutăţile, că nu avem altă stătătoare înaintea Iui Dumnezeu, afară de tine. Mântuieşte-ne, Stăpână, mântuieste-ne, că la tine nădăjduim şi în tine credem cu neîndoire, că nădejdea noastră niciodată nu va rămâne de ruşine.

Psalmul 90

Cel ce trăieşte cu ajutorul Maicii Domnului, se va sălăşlui sub puternicul ei Acoperământ. Potrivnicul vrăjmaş din iad nu-l va vătăma şi săgeata lui cea zburătoare nu se va atinge de el. Ca o Stăpână preaputernică îl va izbăvi de latul vânătorului si cu aripile sale îl va acoperi. Strigaţi către ea, toţi cei ce sunteţi în nevoile voastre şi rana cea pierzătoare nu se va apropia de sufletele voastre, nici de trupurile voastre. Căci ea va aduce pretutindeni mântuirea sa.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare si pururea Fecioara Maria

Tropare după catisma 12, glasul 4

Pe Maica Dumnezeului nostru o vom cânta, că prin ea bucurie s-a dăruit lumii. Prin ea omenirea s-a dezlegat de blestem si noi ne-am izbăvit de necazurile cele cumplite, Doamne, pazeşte-ţi turma prin mijlocirea celei ce Te-a născut pe Tine, păzeşte turma pe care ai răscumpărat-o cu cinstitul Tău Sânge si păzeste-o nevătămată de năvălirile vrăjmaşilor, ca să preamărim, îndurate, Dumnezeiasca ta pogorâre. Întinându-mi sufletul cu patimile, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale curăţeşte-mă, căci tu eşti focul cel curăţitor al celor ce cu credinţă se roagă ţie.

RUGACIUNE:

O, Preamilostivă Stăpână, împărăteasa cerească, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu! Cunosc toate păcatele mele şi necurăţiile inimii mele şi cum aş îndrazni să alerg la tine, eu, nevrednicul, şi să-ţi aduc cererile mele? Dar cunosc şi marea ta milostivire, precum şi îndurările tale pe care pururea le reverşî asupra neamului creştinesc. Tu dar, eşti chezăşia cea ajutătoare a păcătoşilor, Tu cunoşti, Preacurată Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, necazul inimii mele şi mâhnirea sufletului meu! Cu osârdie dar, te rog, toate necazurile mele care au venit peste mine, după buna şi sfânta voie a Domnului nostru Hsus Hristos, întocmeşte spre bine cele ale mele, cu judecăţile care le ştii! Dar, dacă vreo rană s-a făcut de către vrăjmaşul sufletului meu, cu atotputernicul tău ajutor, zdrobeşte viclenia lui şi izbăveşte sufletul meu de ademenirile lui necuvioase. Că ţie toate îţi sunt cu putinţa, ceea ce eşti plină de mila şi de bunătate, că tu eşti preaslăvîtă în veci. Amin!