Randuiala Botezului

Slujba Botezului

 

Intrând preotul în biserică, se îmbracă în sfită albă, punând şi mânecuţele; aprinzând toate lumânările în sfeşnice, ia cădelniţa şi vine la cristelniţă tămâind împrejur; după aceea, dând cădelniţa, se închină.

Apoi diaconul zice: Binecuvintează, părinte; iar preotul, făcând semnul sfintei cruci cu sfânta Evanghelie deasupra cristelniţei, zice cu glas:

Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Diaconul: Cu pace Domnului să ne rugăm.

Strana: Doamne miluieşte.

Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într‑însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pentru (Înalt‑) Prea Sfinţitul (Arhi‑) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N)], pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi satelor şi pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se sfinţească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea şi cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se trimită ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curăţitoare a Treimii Celei mai presus de fire, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoştinţei şi a dreptei credinţe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmaşilor celor văzuţi şi a celor nevăzuţi, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca vrednic să se facă de împărăţia cea nestricăcioasă acesta ce se botează într‑însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru acesta ce vine acum la sfânta luminare şi pentru mântuirea lui, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se arate el fiu al luminii şi moştenitor al veşnicelor bunătăţi, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se facă el împreună sădit şi părtaş morţii şi învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să‑şi păzească el haina botezului şi logodirea duhului neîntinată şi fără prihană în ziua cea înfricoşătoare a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se facă lui apa aceasta baie naşterii de‑a doua, spre iertarea păcatelor şi spre îmbrăcăminte în nestricăciune, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fie izbăvit el şi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind‑o.

Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Şi în timp ce diaconul zice acestea, preotul citeşte în taină această

 

Rugăciune

(letrină 2 rânduri) Îndurate şi Milostive Dumnezeule, Cel ce cercetezi inimile şi rărunchii şi cele ascunse ale oamenilor singur le ştii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale şi descoperite înaintea ochilor Tăi; Care ştii şi cele ce sunt despre mine, să nu Te scârbeşti de mine, nici să‑Ţi întorci faţa Ta de la mine, ci treci greşealele mele în ceasul acesta, Cel care treci cu vederea păcatele oamenilor când se pocăiesc. Şi‑mi spală necurăţia trupului şi întinăciunea sufletului şi pe mine întreg cu totul mă sfinţeşte, cu puterea Ta cea nevăzută şi cu dreapta cea duhovnicească; ca nu cumva, propovăduind eu altora slobozirea şi făgăduind‑o cu deplină încredinţare în iubirea Ta de oameni cea negrăită, să nu mă arăt eu însumi netrebnic rob al păcatului; nu, Stăpâne, Cel ce singur eşti bun şi iubitor de oameni, să nu mă întorc umilit şi înfruntat, ci‑mi trimite mie putere de sus şi mă întăreşte spre slujba acestei Taine mari şi cereşti. Şi fă să ia chip Hristosul Tău în acesta ce se va naşte din nou prin a mea nevrednicie şi‑l zideşte pe dânsul pe temelia Apostolilor şi a proorocilor Tăi; şi să nu‑l surpi, ci sădeşte‑l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească şi apostolească Biserică şi să nu‑l smulgi, ca, sporind el în dreapta credinţă, să se slăvească şi printr‑însul preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Se cuvine a şti: să nu zici tare şi, sfârşind rugăciunea, însuţi să zici: Amin.

Apoi citeşte rugăciunea aceasta cu glas mare:

Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale (de trei ori).

(letrină 2 rânduri) Că Tu de bunăvoie toate aducându‑le dintru nefiinţă întru fiinţă, cu puterea Ta ţii făptura şi cu purtarea Ta de grijă chiverniseşti lumea. Tu din patru stihii ai aşezat făptura, cu patru vremi ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngereşti. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăveşte luna. Ţie se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Ţie slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul ca un cort. Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip. Tu spre răsuflare ai revărsat aerul. Puterile îngereşti Ţie slujesc şi cetele arhanghelilor Ţie se închină; heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, împrejur stând şi zburând, de frica slavei Tale celei necuprinse se acoperă. Că Tu, Dumnezeu fiind, necuprins de gând şi de cuvânt, şi fără de început, ai venit pe pământ, chipul nostru luând, întru asemănare omenească făcându‑Te; că n‑ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul, ci ai venit şi ne‑ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit‑o; pântecele Fecioarei l‑ai sfinţit cu naşterea Ta. Toată făptura Te laudă pe Tine, Cel ce Te‑ai arătat, că Tu, Dumnezeul nostru, pe pământ Te‑ai arătat şi cu oamenii ai petrecut; Tu, trimiţând din cer Duhul Tău cel Sfânt, ai sfinţit curgerile Iordanului şi capetele balaurilor care se încuibaseră acolo le‑ai zdrobit.

Aici afundând preotul mâna în apă, face semnul crucii, de trei ori,

zicând de fiecare dată:

Tu însuţi dar, Iubitorule de oameni Împărate, vino şi acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh şi sfinţeşte apa aceasta (de trei ori).

Şi‑i dă ei harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului. Fă‑o pe ea izvor de nestricăciune, har de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Să fugă de la ea pizmaşii zidirii Tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit şi înfricoşător pentru cei potrivnici.

Şi suflă asupra apei în chipul crucii de trei ori,

zicând rugăciunea aceasta:

Să se zdrobească sub semnul chipului Crucii Tale toate puterile cele potrivnice (de trei ori).

Să se depărteze de la noi toate nălucirile cele din văzduh şi nearătate, şi să nu se ascundă în apa aceasta duhul cel întunecat, rugămu‑ne Ţie, Doamne, nici să se pogoare la acesta ce se botează duh viclean, care aduce întunecare gândurilor şi tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpâne a toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfinţire, curăţire trupului şi sufletului dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletului, baie de‑a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă. Că Tu, Doamne, ai zis: spălaţi‑vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile din sufletele voastre. Tu ne‑ai dăruit nouă de sus a doua naştere prin apă şi prin Duh. Arată‑Te, Doamne, în apa aceasta şi dă acestuia ce se botează să se schimbe prin ea, să lepede pe omul cel vechi, stricat de poftele înşelăciunii, şi să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după chipul Ziditorului său, ca, fiind împreună‑sădit cu asemănarea morţii Tale prin Botez, să se facă părtaş învierii Tale şi păzind darul Sfântului Tău Duh şi sporind aşezământul harului, să ia plata chemării celei de sus şi să se numere cu cei întâi‑născuţi înscrişi în cer, întru Tine, Dumnezeul şi Domnul nostru Iisus Hristos. Că Ţie se cuvine slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

Şi ţinând diaconul vasul cu untdelemn, suflă preotul peste untdelemn în chipul crucii, binecuvântând de trei ori. Apoi diaconul zice:

Domnului să ne rugăm.

Iar preotul citeşte această

Rugăciune

(letrină 2 rânduri) Stăpâne Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, Care celor ce erau cu Noe în corabie le‑ai trimis porumbelul, având în gură ramură de măslin, semnul împăcării şi al mântuirii din potop, şi ai închipuit prin acelea taina harului; şi ai dat rodul măslinului spre plinirea Sfintelor Tale Taine; Care prin el ai umplut de Duh Sfânt pe cei ce erau în Lege, iar pe cei ce sunt în Har îi faci desăvârşiţi, Însuţi binecuvintează şi acest untdelemn cu puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea Sfântului Tău Duh, ca să se facă acesta: ungere de nestricăciune, armă dreptăţii, înnoire sufletului şi trupului, izgonire a toată lucrarea diavolească, spre înlăturarea tuturor răutăţilor pentru cei ce se ung cu credinţă sau vor şi gusta din el, spre slava Ta şi a Unuia‑Născut Fiului Tău şi a Preasfântului şi bunului şi de‑viaţă‑făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi diaconul zice: Să luăm aminte.

Şi preotul cântă împreună cu cei ce se vor afla Aliluia făcând o dată cruce cu untdelemn în mijlocul apei.

Diaconul: Să luăm aminte.

Preotul: Aliluia – şi face a doua cruce cu untdelemn în apă.

Diaconul: Să luăm aminte.

Preotul: Aliluia – şi face a treia cruce cu untdelemn.

Apoi preotul zice:

Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce luminează şi sfinţeşte pe tot omul ce vine în lume, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi este adus cel ce vrea să se boteze; iar preotul ia din untdelemnul sfinţit cu două degete şi‑i face chipul crucii pe frunte, zicând:

Se unge robul lui Dumnezeu (N) cu untdelemnul bucuriei, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe piept: Spre tămăduirea sufletului. Pe spate: Şi a trupului. La urechi: Spre ascultarea credinţei. La mâini: Mâinile Tale m‑au făcut şi m‑au zidit. La picioare: Ca să umble pe căile Tale. Şi după ce‑l unge cu untdelemn peste tot trupul, îl ia în mâini şi ţinându‑l drept, căutând spre răsărit, îl botează, afundându‑l de trei ori, zicând la întâia afundare:

Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin. La a doua afundare: şi al Fiului. Amin. Iar la a treia afundare: şi al Sfântului Duh. Amin; acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi îl îmbracă în haină curată, zicând:

Se îmbracă robul lui Dumnezeu (N) în haina dreptăţii, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi îşi spală preotul mâinile, iar cântăreţul citeşte de trei ori

 

PSALMUL 31

(letrină 2 rânduri) Fericiţi cărora s‑au iertat fărădelegile şi cărora s‑au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu‑i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug. Că am tăcut, îmbătrânit‑au oasele mele când strigam toată ziua. Că ziua şi noaptea s‑a îngreunat peste mine mâna Ta, şi am căzut în suferinţă când ghimpele Tău mă împungea. Păcatul meu l‑am cunoscut şi fărădelegea mea n‑am ascuns‑o, împotriva mea. Zis‑am: «Mărturisi‑voi fărădelegea mea Domnului»; şi Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăveşte‑mă de cei ce m‑au înconjurat. Înţelepţi‑te‑voi şi te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aţinti‑voi spre Tine ochii mei. Nu va fi ca un cal şi ca un catâr, la care nu este pricepere; cu zăbală şi cu frâu fălcile lor voi strânge, ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului; iar pe cel ce nădăjduieşte în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliţi‑vă în Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor, şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la inimă.

Apoi binecuvântând preotul lumânarea, o dă în mâna naşului, cântând troparul acesta, glasul al 8‑lea:

Dă‑mi mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult‑Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

Apoi preotul se roagă, zicând această

Rugăciune

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Izvorul bunătăţilor, Soarele dreptăţii, Care celor ce erau întru întuneric le‑ai strălucit lumina mântuirii prin arătarea Unuia‑Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru şi ne‑ai dăruit nouă nevrednicilor fericita curăţire prin Sfântul Botez şi dumnezeiasca sfinţire prin ungerea cea făcătoare de viaţă; Care şi acum ai binevoit a naşte din nou pe robul Tău acesta nou luminat, prin apă şi prin Duh şi i‑ai dăruit lui iertarea păcatelor celor de voie şi celor fără de voie. Însuţi Stăpâne, Preaîndurate Împărate al tuturor, dăruieşte‑i lui şi pecetea darului Sfântului şi întru tot puternicului şi închinatului Tău Duh şi cuminecarea sfântului Trup şi a scumpului Sânge al Hristosului Tău. Păzeşte‑l pe dânsul întru sfinţenia Ta. Întăreşte‑l în credinţa ortodoxă. Izbăveşte‑l de cel rău şi de toate uneltirile lui. Şi păzeşte sufletul lui în frica Ta cea mântuitoare, în curăţire şi în dreptate, ca, în tot lucrul şi cuvântul bineplăcând Ţie, să se facă fiu şi moştenitor cereştii Tale împărăţii. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluieşti şi mântuieşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi după rugăciune, unge cu luare‑aminte pe cel botezat cu Sfântul Mir, făcând chipul crucii: la frunte, la ochi, la nări, la gură, la amândouă urechile, pe piept, pe spate, la mâini şi la picioare, zicând:

Pecetea darului Sfântului Duh.

După aceasta preotul împreună cu naşul şi cu pruncul înconjoară cristelniţa şi analogul, cădind şi cântând de trei ori.

Câţi în Hristos v‑aţi botezat, în Hristos v‑aţi şi‑mbrăcat. Aliluia.

Apoi prochimenul, glasul al 3‑lea:

Domnul este luminarea mea şi Mântuitorul meu; de cine mă voi teme?

Stih:

Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?

APOSTOLUL

Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire:

(VI, 3‑II)

(letrină 2 rânduri) Fraţilor, nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne‑am botezat, întru moartea Lui ne‑am botezat? Deci ne‑am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Pentru că de vreme ce am fost împreună odrăsliţi cu asemănarea morţii Lui, deci vom fi părtaşi şi învierii Lui. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El, ştiind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit, a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu. Aşa şi voi, socotiţi‑vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Apoi Aliluia (de 3 ori)

EVANGHELIA

Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire:

(XXVIII, 16‑20)

(letrină 2 rânduri) În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Şi văzându‑L, s‑au închinat, ei care se îndoiseră. Şi, apropiindu‑Se, Iisus le‑a vorbit lor, zicând: Datu‑Mi‑sa toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându‑le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându‑le să păzească toate câte v‑am poruncit vouă; şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Şi îndată preotul zice:

Rugăciunile la spălarea pruncului

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Cel ce ai dăruit robului Tău izbăvire de păcate prin Sfântul Botez şi i‑ai dat lui înnoirea vieţii, Însuţi, Stăpâne, Doamne, binevoieşte să strălucească pururea lumina feţei Tale în inima lui; apără pavăza credinţei lui nebântuită de vrăjmaşi; păzeşte într‑însul nespurcată şi neîntinată haina nestricăciunii cu care s‑a îmbrăcat, păstrând într‑însul, cu harul Tău, nestricată pecetea cea duhovnicească; şi fii milostiv acestuia şi nouă, după mulţimea îndurărilor Tale. Că s‑a binecuvântat şi s‑a preaslăvit preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezaţi; Cel ce a doua oară ai născut pe robul Tău acesta nou luminat prin apă şi prin Duh şi i‑ai dăruit lui iertarea păcatelor celor de voie şi a celor fără de voie, pune peste dânsul mâna Ta cea puternică şi‑l păzeşte pe el cu puterea bunătăţii Tale. Fereşte‑i arvuna nefurată, şi‑l învredniceşte pe dânsul de viaţa de veci şi de cele bineplăcute Ţie. Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

Iar preotul citeşte rugăciunea aceasta în taină:

(letrină 2 rânduri) Cel ce s‑a îmbrăcat întru Tine, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ţie dimpreună cu noi şi‑a plecat capul său; păzeşte‑l să rămână ostaş nebiruit împotriva celor ce poartă în zadar duşmănie asupra lui şi asupra noastră; şi cu cununa Ta cea nepieritoare arată‑ne pe toţi biruitori până la sfârşit.

Cu glas:

Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui şi Ţie slavă înălţăm dimpreună cu Cel fără de început al Tău Părinte, cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După aceasta, luând preotul faşa pruncului, udă amândouă capetele şi stropeşte faţa lui, zicând:

Îndreptatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi luând un burete nou, udat în apă, şterge pe prunc pe toate părţile pe unde l‑a miruit, zicând:

Botezatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, miruitu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciunile la tunderea părului

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu chipul Tău ai cinstit pe om, întocmindu‑l din suflet cugetător şi din trup bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului şi, punând capul peste celelalte mădulare, ai aşezat în el mai multe simţiri, care nu se împiedică una pe alta, şi ai acoperit capul cu peri, ca să nu se vatăme de schimbările vremii; şi toate mădularele lui spre trebuinţă le‑ai sădit, ca pentru toate să‑Ţi mulţumească Ţie, preabunule meşter, Însuţi Stăpâne, Cel ce prin vasul Tău cel ales, Apostolul Pavel, ne‑ai poruncit nouă ca toate să le facem spre slava Ta, pe robul Tău (N), care începe a‑şi tunde părul capului său, binecuvintează‑l împreună cu naşii lui. Şi le dă lor să gândească toate întru legea Ta şi să facă cele bineplăcute Ţie. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

 

Iar preotul citeşte această

Rugăciune

(letrină 2 rânduri) Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârşirea tainei Sfântului Botez, cu bunătatea Ta, ai sfinţit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează pe pruncul acesta, şi să se pogoare peste capul lui binecuvântarea Ta. Şi, precum ai binecuvântat prin proorocul Samuel pe împăratul David, binecuvintează şi capul robului Tău acestuia (N), prin mâna mea a păcătosului, însoţindu‑l pe el cu Duhul Tău cel Sfânt, ca, sporind cu creşterea şi cu cărunteţile bătrâneţilor, să‑Ţi înalţe slavă şi să vadă bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii sale. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi preotul îl tunde pe dânsul în chipul crucii, zicând:

Se tunde robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi punând părul în cristelniţă, zice:

Miluieşte‑ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu‑ne Ţie, auzi‑ne şi ne miluieşte.

Încă ne rugăm pentru acest nou botezat, robul Tău (N), pentru sănătatea şi mântuirea lui.

Încă ne rugăm pentru robii Tăi (aici pomeneşte pe naşi), care au primit pe pruncul acesta, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi: Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule…, Slavă… Şi acum…, Doamne miluieşte (de 3 ori), Binecuvintează. Şi sfârşitul acesta:

Cel ce în Iordan de la Ioan a binevoit a Se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, şi pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Şi îndată să‑l împărtăşeşti cu Sfintele Taine, căci întâmplându‑se a se săvârşi din viaţă neîmpărtăşit, greşeşti de moarte.