Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos Calea, Adevărul şi Viaţa

Rugăciunile începătoare:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condac 1
Doamne Iisuse Hristoase, Unule-Născut, Fiule şi Cuvinte al lui Dumnezeu, Care Însuţi ne-ai dat cuvânt prin robul tău Siluan a ne ţine mintea întru smerenia cea mai adâncă decât iadul şi a nu deznădăjui de milostivirea dragostei Tale celei mai presus decât cerurile, izbăveşte-ne din iadul deznădejdii ca să cântăm Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru: Aliluia!
Icos 1
Din pricina păcatelor, dragostea oamenilor s-a răcit şi s-au împuţinat căile de la inimă la inimă. Dar Tu Însuţi, Hristoase, Te faci neîmpuţinată Cale ce apropii şi uneşti în iubirea Ta pe toţi cei care cu dreaptă slăvire cântă:
Iisuse, Calea de la inimă la inimă;
Iisuse, Calea de la moarte la Viaţă;
Iisuse, Calea din iadul deznădejdii la raiul smereniei;
Iisuse, Puntea peste prăpastia întristării;
Iisuse, Scara spre Cerul nepătimirii;
Iisuse, Crucea de unire între creaţie şi Dumnezeire;
Iisuse, Chipul ce naşti în om dumnezeiasca asemănare;
Iisuse, Chipul ce Te pecetluieşti în inima smerită;
Iisuse, Chipul ce luminezi pe cei din întuneric;
Iisuse, Chipul ce descoperi însuşi Chipul Omului;
Iisuse, Chipul ce străluceşti şi în iadul deznădejdii;
Iisuse, Răsăritul păcii şi bucuriei duhovniceşti;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 2
Nu vom scăpa de deznădejdea ce ne împresoară decât lepădându-ne de noi înşine şi alergând spre lumina feţei lui Hristos, în cântarea: Aliluia!
Icos 2
A purta Crucea dragostei lui Hristos este calea izbăvirii din iadul deznădejdii, calea prin care lăsăm în urmă omul cel vechi şi în Rugul aprins al veşniciei ne sălăşluim, cântând:
Iisuse, Adevărul ce ne renaşti la viaţă;
Iisuse, Adevărul ce ne izbăveşti din iadul deznădejdii;
Iisuse, Adevărul ce luminezi şi învii;
Iisuse, Adevărul ce ni Te faci împărtăşire;
Iisuse, Adevărul ce ne prefaci mintea;
Iisuse, Adevărul ce ne hrăneşti duhul;
Iisuse, Adevărul ce risipeşti de la noi înşelarea;
Iisuse, Adevărul ce ne întăreşti a purta Crucea Iubirii;
Iisuse, Adevărul ce ne izvorăşti harul;
Iisuse, Adevărul ce ne faci vii;
Iisuse, Adevărul ce ne transfigurezi Chipul;
Iisuse, Adevărul ce pogori de Sus;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 3
Lumea e un prag al trecerii în veşnicie şi Tu Însuţi, Hristoase, eşti Viaţa cea dincolo de hotarele firii, prin care şi noi păşim întru bucuria Învierii, cântând: Aliluia!
Icos 3
Taina morţii este taina trecerii în hotarul veşniciei prin înfricoşata Judecată a Iubirii, ce arde tot rodul şi voia celor potrivnice firii. Iar taina Învierii este taina închinării voii, prin care omul se face altar al dumnezeieştii prefaceri şi mădular al Trupului lui Hristos, cântând:
Iisuse, Viaţa Ipostatică Cea din Izvorul Dumnezeirii;
Iisuse, Viaţa ce ne treci peste hotarul morţii;
Iisuse, Viaţa ce ne treci în Icoana Iubirii dumnezeieşti;
Iisuse, Viaţa întru care ne aflăm împlinirea;
Iisuse, Viaţa ce covârşeşti deznădejdea lumii;
Iisuse, Viaţa ce înalţi pe cei smeriţi în Icoana Iubirii;
Iisuse, Viaţa ce pogori în lume Focul Ceresc;
Iisuse, Viaţa ce reverşi în inimi Apa cea vie a Duhului;
Iisuse, Viaţa ce hrăneşti mădularele Bisericii;
Iisuse, Pomul Vieţii;
Iisuse, Arca Învierii;
Iisuse, Pâinea Nemuririi;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 4
Înfricoşată prăpastie e pusă între iadul deznădejdii şi raiul smereniei, pe care nimeni nu o poate trece fără să Te aibă pe Tine, Hristoase, drept Cale, în cântarea: Aliluia!
Icos 4
Nimeni din cei căzuţi nu se poate ridica singur, nimeni nu poate să se schimbe pe sine, nici să ocolească focul nestins al conştiinţei, prin care numai Tu, Hristoase, ne treci nevătămaţi, tăindu-ne Cale spre Viaţă prin Sfintele Tale Taine.
Iisuse, Calea de unire a celor despărţite prin fire;
Iisuse, Calea de unire a celor dezbinate prin păcat;
Iisuse, Calea în care nu încape decât binele;
Iisuse, Calea ce treci prin răstignirea voii;
Iisuse, Calea ce duci spre învierea Iubirii;
Iisuse, Calea de taină a îndumnezeirii;
Iisuse, Calea înfierii dumnezeieşti;
Iisuse, Calea iubirii soborniceşti;
Iisuse, Calea naşterii de Sus;
Iisuse, Calea pe care Duhul Sfânt ne călăuzeşte;
Iisuse, Calea ce odihneşti binecuvântarea Tatălui;
Iisuse, Calea Iubirii de Oameni a Sfintei Treimi;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 5
Toată cunoştinţa deşartă ne este de nu ne împărtăşim de Adevărul Ipostatic, prin care azvârlim masca păcatului şi ne luminăm a cânta: Aliluia!
Icos 5
A Te cunoaşte pe Tine împărtăşire de Viaţă veşnică ne este, nouă, celor din groapa deznădejdii, şi a Te vedea este tot Adevărul, la care Duhul Sfânt ne călă-uzeşte. Şi aşa Iubirea lui Dumnezeu Tatăl în lume se mărturiseşte şi odihneşte în inimile celor ce cântă:
Iisuse, Adevărul Ultim;
Iisuse, Adevărul în Deschidere necuprinsă;
Iisuse, Adevărul Atotcuprinderii dumnezeieşti;
Iisuse, Adevărul ce ne deschizi ochii inimii;
Iisuse, Adevărul Chipului lui Dumnezeu;
Iisuse, Adevărul ce încapi Taina dumnezeiască;
Iisuse, Adevărul ce izvorăşti toate Tainele;
Iisuse, Adevărul ce risipeşti toate chipurile înşelării;
Iisuse, Adevărul ce ne împlineşti fiinţa;
Iisuse, Adevărul fără de care zăcem întru deznădejde;
Iisuse, Adevărul cu Dumnezeiască putere;
Iisuse, Adevărul Vederii duhovniceşti;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 6
Necăjit şi deznădăjduit ne este sufletul din pricina poverii păcatelor şi a suflării vrăjmaşului celei aducătoare de moarte. La Tine însă, Hristoase, ne aruncăm nădejdea, ca plămădiţi în Trupul Tău prin împărtăşirea Dumnezeieştilor Taine, să cântăm cântarea cea spre Viaţă: Aliluia!
Icos 6
Cine ne va izbăvi în clipa grea a cumplitei deznădejdi de nu vei grăbi Însuţi Tu, Hristoase, înghiţind ceea ce este în noi muritor cu strălucirea dumnezeirii Tale!
Iisuse, Viaţa ce covârşeşti hotarele firii;
Iisuse, Viaţa ce zdrobeşti lanţurile păcatului;
Iisuse, Viaţa prin care purtăm Crucea Învierii;
Iisuse, Viata dătătoare de fiinţă;
Iisuse, Viaţa dătătoare de Chip;
Iisuse, Viaţa ce ne zugrăveşti peste Chip Asemănarea;
Iisuse, Viaţa ce ne străluceşti din Chipul Dumnezeiesc;
Iisuse, Viaţa cea lucrătoare în voia închinată Iubirii;
Iisuse, Viaţa întru care murim şi înviem;
Iisuse, Viaţa întru care legile firii se biruiesc;
Iisuse, Viaţa ce Îţi faci lăcaş în omul duhovnicesc;
Iisuse, Viaţă, Chipul Însuşi al Iubirii;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 7
Numai cel care are Calea Vieţii întru sine poate s-o străbată fără a cădea în groapa deznădejdii, ci cu bucurie cântând Sfintei Treimi: Aliluia!
Icos 7
Iată, Viaţa stă la uşa inimii, şi cheamă pe fiecare la Cina cea de Taină, dar numai cei ce îi răspund şi o primesc cu închinare îi gătesc cale şi o află lucrând întru ei spre desăvârşirea dragostei şi însoţirea cu cele dumnezeieşti.
Iisuse, Calea de la pământ Ia Cer;
Iisuse, Calea din întuneric spre lumină;
Iisuse, Calea de la neştiinţă la Adevăr;
Iisuse, Calea de la pofta pătimaşă la dumnezeiescul dor;
Iisuse, Calea de la mânie la bărbăţia dragostei;
Iisuse, Calea smereniei aşternută iubirii;
Iisuse, Calea ce împreunezi pe om cu Dumnezeu;
Iisuse, Calea prin care Dumnezeu se pogoară în lume;
Iisuse, Calea prin care omul se ridică la Dumnezeu;
Iisuse, Calea cu Unic Sens a Iubirii;
Iisuse, Calea Libertăţii fără umbra păcatului;
Iisuse, Calea ce uneşti vremelnicia cu veşnicia;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 8
Ruptă de Chipul Iubirii Dumnezeieşti, voia omului căzut rătăceşte fără odihnă în pustiul nerodirii şi deznădejdii, însă întoarsă cu faţa spre Adevărul Hristos, înfloreşte în bucuria cântării: Aliluia!
Icos 8
Taie de la mine, Hristoase, cu sabia Cuvântului Tău, toată neştiinţa aducătoare de moarte, ca să Te cunosc pe Tine, Viaţa cea veşnică şi să cânt:
Iisuse, Adevărul ce luminezi în sfeşnicul Bisericii;
Iisuse, Adevărul, Lumina lumii;
Iisuse, Adevărul ce nu suferi schimbare;
Iisuse, Adevărul ce nu cunoşti împuţinare;
Iisuse, Adevărul Frumuseţii mântuitoare a Iubirii;
Iisuse, Adevărul voii dumnezeieşti;
Iisuse, Adevărul isihiei de Sus;
Iisuse, Adevărul credinţei arătat nouă ca Pomul Vieţii;
Iisuse, Adevărul nădejdii umbrit de mângâierea Duhului;
Iisuse, Adevărul dragostei, mărturisit de Iubirea Tatălui;
Iisuse, Adevărul Liturghiei Dumnezeieşti;
Iisuse, Adevărul făcut Trup spre împărtăşire creştinilor;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 9
Moştenit-am legea păcatului în trup, dar prin Tine, Hristoase, am redobândit chipul cel dintâi şi negrăit, mai mult, pe Tine Însuţi Te-am aflat, Viaţa Ipostatică, împreună cu Tatăl şi cu Duhul sălăşluit în inimile celor ce cântă cu dreaptă slăvire: Aliluia!
Icos 9
Afundatu-m-am în deznădejde sub greutatea păcatelor şi a ispitelor şi nu mai aflu în mine nici o putere de viaţă sau lucrare. Vino, dar, Tu Însuţi, Doamne, şi omoară cu suflarea gurii Tale pe omul cel vechi, ca să nu împărătească în mine păcatul şi neiubirea, ci Viaţa Ta dumnezeiască, întru care omul dinlăuntru zi de zi se înnoieşte.
Iisuse, Viaţa ce ne îmbraci în dumnezeiasca Iubire;
Iisuse, Viaţa ce ne acoperi goliciunea păcatului;
Iisuse, Viaţa ce Te jertfeşti pentru mântuirea lumii;
Iisuse, Viaţa ce ne treci peste hotarul morţii;
Iisuse, Viaţa neîngrădită de hotarele legii;
Iisuse, Viaţa ce baţi în inimile închinate;
Iisuse, Viaţa ce curgi prin mădularele Bisericii;
Iisuse, Viaţa deofiinţă cu Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfânt;
Iisuse, Chipul de unire al celor două firi;
Iisuse, Chipul Părtăşiei creaţiei la firea dumnezeiască;
Iisuse, Chipul răstignirii de fiu pe crucea Iubirii;
Iisuse, Chipul Învierii din mormântul deznădăjduirii;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 10
Calea spre Cer trece prin pogorârea întru smerenie şi lepădarea de sine pentru dragostea lui Hristos, prin răbdarea necazurilor şi închinarea voii, spre împreună vieţuirea cu Dumnezeu, prin liturghisirea iubirii şi isihia cântării: Aliluia!
Icos 10
Tu Însuţi eşti, Hristoase, Învierea şi Viaţa, Tu eşti şi Calea spre Răstignirea de Sine pe Crucea Iubirii de fiu, Calea celui ce nu caută ale Sale, ci pe ale Tatălui Dumnezeu.
Iisuse, Calea aflată de smerenie;
Iisuse, Calea stropită de lacrimile pocăinţei;
Iisuse, Calea luminată de razele dumnezeirii;
Iisuse, Calea peste prăpastia dintre iad şi Rai;
Iisuse, Calea de taină a isihiei;
Iisuse, Calea deşertării de chipurile păcatului;
Iisuse, Calea nebuniei ce ruşinează cugetul neiubirii;
Iisuse, Calea închinării şi jertfirii voirii;
Iisuse, Calea sfinţitelor nevoinţe;
Iisuse, Calea umblării cu Dumnezeu în inimă;
Iisuse, Calea Iubirii ce se dăruieşte pe Sine tuturor;
Iisuse, Calea împărtăşirii de Însuşi Trupul Iubirii;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 11
Mă arde cu dor nestins pecetea Chipului dumnezeiesc de pe fiinţa mea, prin care vin şi eu, deznădăjduitul, la lumina Adevărului Tău, Hristose, şi prescura fiinţei mele îţi aduc, cântând: Aliluia!
Icos 11
Mi-e sufletul orb, iar trupul slăbănogit şi necurat din pricina multelor păcate şi deznădăjduiesc de a mea mântuire. Cum voi căuta dar spre lumina Adevărului Tău, de nu mi-l vei străluci Însuţi Tu, Hristoase, în pământul străin al neiubirii, de nu-mi vei arăta faţa Ta cea milostivă, prin care să mă-ntorc la Viaţă şi să cânt:
Iisuse, Adevărul vederii lui Dumnezeu;
Iisuse, Adevărul întrupat, Icoana Iubirii dumnezeieşti;
Iisuse, Adevărul dătător de Viaţă;
Iisuse, Adevărul dătător de Sens;
Iisuse, Adevărul dătător de rodire;
Iisuse, Adevărul dătător de împlinire;
Iisuse, Adevărul moştenirii duhovniceşti;
Iisuse, Adevărul iubirii părinteşti;
Iisuse, Adevărul dăruirii de fiu;
Iisuse, Adevărul dragostei duhovniceşti;
Iisuse, Adevărul Iubirii fiinţiale;
Iisuse, Adevărul Trecerii pascale;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 12
Sfâşierea păcatului cu seminţele distrugerii şi dezbinarii aduce suferinţa, dar pironită pe Crucea Iubirii, aceasta se preface în fericită întristare şi în dorire după împărtăşirea Vieţii, iar strigătul deznădejdii în fericita cântare: Aliluia!
Icos 12
Nu e nimic mai greu de suferit ca rana neiubirii ce sfâşie trupul lumii, prin care întristarea şi moartea ne copleşesc. Şi nimic nu poate alina suferinţa decât însăşi Viaţa de la Izvorul dumnezeirii, prin care ne înstrăinăm de toată tulburarea şi vrăjmăşia cântând:
Iisuse, Viaţa ce tămăduieşti rănile păcatului;
Iisuse, Viaţa ce ne ascunzi în Dumnezeu;
Iisuse, Viaţa ce opreşti curgerea patimilor;
Iisuse, Viaţa ce dai suferinţei Chipul jertfelniciei;
Iisuse, Viaţa întru care răsar florile bucuriei;
Iisuse, Viaţa întru care se naşte rugăciunea curată;
Iisuse, Viaţa ce ne izvorăşti lumina preacurată;
Iisuse, Viaţa ce ne-aşezi cu Dumnezeu faţă către faţă;
Iisuse, Viaţa ce ne scoţi din iad şi ne-nvii din moarte;
Iisuse, Viaţa prin care iubim pe Dumnezeu peste toate;
Iisuse, Viaţa întru care cele două firi se împreună;
Iisuse, Viaţa, întru care Biserica se adună;
Iisuse Doamne, Calea, Adevărul şi Viaţa, miluieşte-mă!
Condac 13
O, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ne eşti Calea în această lume şi în Cea ce va să fie, Tu eşti Adevărul ce ne luminează şi ne hrăneşte inima, Tu eşti Viaţa şi Învierea prin care biruim deznădejdea morţii şi toată judecata, Tu eşti Chipul înfierii prin care ne împărtăşim de Iubirea Sfintei Treimi şi păşim în Icoana Împărăţiei, în cântarea: Aliluia!
Apoi, Icos 1, Condac 1.
Din „ACATISTIER al Sfinţilor Isihaşti şi Mărturisitori”
Alcătuite şi diortosite sub îndrumarea şi prin rugăciunile părintelui Ghelasie Gheorghe (1944-2003)
de la Sfânta Mănăstire Frăsinei
Editura PLATYTERA