Acatistul Sfintelor Femei, iubitoare de Dumnezeu

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, mlădițe ale Pomului Vieții care sunteți apărate și ajutate chiar de Maica lui Dumnezeu, cea slăvită și preaînălțată de toată făptura, vă lăudăm, căci voi trăind cu înțelepciune, dreptate și cucernicie, v-ați făcut vrednice de bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, care după a Lui îndurare, v-a mântuit și v-a izbăvit de toată fărădelegea. Pentru dragostea ce o port pentru voi sfintelor, și nădejdea în mijlocirea dobândirii ajutorului de la Mântuitorul nostru, vă cânt: Aleluia.

Icosul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, cererile noastre bune împliniți-le cu voia lui Dumnezeu şi mijlociți pentru noi pentru obținerea de Har, milă şi pace, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea vă cântăm:
Bucură-te, Fecioară Maria, floarea firii omeneşti, preafrumoasă şi preaînțeleptă, care eşti plină de har şi binecuvântată între femei, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, care dezlegând blestemul, a dat binecuvântare şi, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică.
Bucurați-vă, Sfinte femei, căci aţi câștigat Cununa vieţii şi v-aţi făcut stâlpi în templul lui Dumnezeu, aflând şi mărturisind că nu există Dumnezeu în afara de El.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci căutând şi păzind calea îndreptărilor dumnezeiești, aţi dobândit înțelepciunea cea de sus.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi arătat toată priceperea şi buna chibzuială în a uda sămânța Sfântului Botez care a răsărit în voi, a dat rod sfânt şi aţi secerat spicele vieţii veşnice, iar pentru asta bunul Dumnezeu v-a înzestrat cu Sfântul Său Har.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci după porunca Mântuitorului, aţi iubit aproapele ca pe voi înşivă şi v-aţi făcut vrednice de bunătatea şi mila Dumnezeului nostru.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi găsit în dragostea de Dumnezeu, puterea şi tăria sufletească de a mărturisi credinţa, de a părăsi calea nedreptăţii şi a urma calea adevărului, scăpând astfel de focul asprei judecăţi.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi dat dovadă de curăţie sufletească şi neprihănire îngerească, căci aţi împodobit sufletul cu nenumărate virtuţi creştineşti,strălucind ca soarele, fiind luminate de frumusețea Chipului lui Dumnezeu, şi aţi primit darul vindecării trupului şi sufletului, precum şi darul facerii de minuni.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi nădăjduit în Dumnezeu izbăvitorul nostru şi aţi învins ispitele asupritorului vrăjmaş şi patimile trupului, dobândind astfel sfânta pace.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, apărătoare ale credinţei, căci lăudând pe Dumnezeu, v-aţi supus Lui, şi împlinind făgăduiala, v-aţi făcut vrednice de îndurarea Lui, fiind luminate de slava Lui cea veşnică.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci v-aţi înavuțit în fapte bune, aţi păzit poruncile, aţi iubit, ajutat şi îngrijit la nevoie pe aproapele, punând astfel buna temelie vieţii voastre în veacul viitor.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, purtătoare de lumină printre noi, căci aţi fost nerăbdătoare să ajungeți la locașurile cele cereşti şi acum vă bucuraţi şi veseliţi de mântuire în Împărăţia lui Dumnezeu, în locul unde nu este suferinţă şi boală.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 2
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi izbândit spiritual mergând până la capăt pe calea dreptăţii. Eu trăiesc în necredinţă şi uitare faţă de aproapele meu, nu-mi văd păcatul propriu, mă supăr şi dau vina pe alţii pentru necazurile mele uitând că acestea sunt plata greşelilor mele; vindecare nu dobândesc, iar orice efortal meu nu are nicio izbândă spirituală. Pentru dragostea ce o port pentru voi şi nădejdea în mijlocirea dobâdirii ajutorului de la Mântuitorul nostru vă cânt: Aleluia.
Icosul 2
Sfintelor femei, vă rog să ne ajutați să trăim în grijă şi dragoste pentru aproapele şi să punem Sfântul Semn al Crucii ca temelie a puterii noastre. Ajutaţi-ne să învăţăm să primim necazurile cu bucurie şi înţelepciune creştinească şi să mărturisim credinţa aşa cum şi voi aţi făcut-o. Vă rugăm să ne ajutaţi să izbândim spiritual şi să dobândim de la Hristos vindecare sufletească şi trupească. De aceea, cu nădejde, vă cântăm:
Bucuraţi-vă,Cuv. Marta, Cuv.Evantia[1] şi Sf. Mc. Partagapi[2], căci viaţa cea veşnică aţi câştigat.
Bucură-te, Sf. Febe[3], căci trăind în dragoste de Hristos ai ajutat pe mulţi.
Bucură-te, Sf.Vasilisa[4], căci mulţumeai Domnului când primeai chinurile pentru mărturisirea credinţei; căci fiind aruncată în mijlocul văpăii şi făcând Semnul Crucii, ai fost păzită nevătămată, iar la sfârşitul zilelor te-ai dus către Domnul cu bucurie şi pace.
Bucură-te, Sf. Ermiona[5], căci vindeci sufleteşte şi trupeşte pe mulţi în numele lui Hristos, căci pătimind pentru credinţa ta ai primit cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Haritina, Eutihia, Veveea[6], Calodoti, Andropelaghia şi Tecla[7], căci viaţa cea veşnică aţi câştigat.
Bucură-te, Sf. Ana[8], căci ducând o viaţa de post, rugăciune şi faceri de bine celor lipsiţi, te-ai făcut vrednică să naşti pe Stăpâna noastră, Fecioara Maria.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. fecioare Minodora, Mitrodora şi Nimfodora[9], care străluciţi cu frumuseţea sufletelor şi a trupurilor voastre, căci din dragoste pentru Hristos, v-aţi retras în munţi, departe de oameni şi de grijile lumeşti,să cultivaţi florile sfintelor virtuţi. Căci devenind locaşuri ale Duhului Sfânt, v-aţi îndulcit cu mierea vederilor dumnezeieşti şi cu darul tămăduirii, atât a bolilor trupeşti, cât şi a celor sufleteşti. Iar pentru mărturisirea lui Hristos, aţi dobândit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Pulheria[10], împărăteasa, căci te-ai deosebit prin înţelepciune, credinţă şi râvna cu care te-ai dedicat rugăciunii.
Bucură-te, Cuv. Maica Teodora[11], căci te-ai nevoit ca un bărbat, strălucind prin pustnicie ca un mare luminător.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Ia[12], cea bătrână de vârstă şi Sf. Evantia[13], căci aţi urcat în pace la Domnul.
Bucură-te, Sf. Mc. Ketevan[14], împărăteasă, căci prin conducere înţeleaptă, ai adus pace şi dreptate, iar datorită mărturisirii creştine, ai fost chinuită, iar când ţi-ai dat sufletul întru Dumnezeu, trei coloane strălucitoare au coborât asupra trupului tău, ca izbândă spirituală.
Bucură-te, Sf. Plachila[15], binecredincioasă împărăteasă, căci ai petrecut toată viaţa întru dreapta credinţă, în grijă şi nevoinţă spre săraci, până la mutarea ta către Domnul.
Bucură-te, Sf. Mc. Eufimia[16], căci pentru dragostea ta, ai primit darul facerii de minuni şi ai întors pe mulţi la credinţă, primind cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc Meletina[17], cea făcătoare de minuni, căci ai pătimit şi ai primit cununa muceniciei pentru că ai adus pe oameni la credinţa în Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. fecioare Pistis, Elpis şi Agapis şi maica voastră Sofia[18], căci mărturisind pe Hristos, aţi primit cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Agatoclia, Lucia[19], Sofia, Irina[20] şi Teopista[21], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Teodota[22], căci pentru mărturisirea credinţei ai suferit chinuri, dar Domnul te-a făcut cu totul sănătoasă, neavând pe trup nici măcar un semn de rană. Iar în foc aruncându-te asupritorii, doi tineri îmbrăcați în veșminte albe te-au însoțit, şi lăudând pe Dumnezeu, ai ieșit din cuptor nevătămată. Până la urmă ai urcat la cer purtătoare de cununa muceniciei.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, în Hristos aţi găsit ocrotitorul, povăţuitorul şi călăuzitorul vostru, şi în mâinile Lui v-aţi încredinţat duhul şi El va izbăvit. Eu însă am faţa, sufletul, şi trupul topite de întristare, căci nu cunosc calea de a ajunge la îndurarea Lui. Pentru că Domnul, a auzit glasul rugăciunilor voastre şi a arătat în chip minunat îndurarea faţă de voi, vă cânt: Aleluia.
Icosul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, grăbiţi-vă şi ajutaţi-ne să ne găsim scăparea în Dumnezeu, căci El cunoaşte fărădelegile noastre şi neliniştea din sufletul nostru acum, plin de smerenie. Ajutaţi-ne să primim şi să păstrăm curate tainele creştineşti, să avem puterea de a ne împotrivi credinţei în demoni, şi nădăjduind la Dumnezeu, să sfărâmăm demonicele lucrări prin credinţă şi rugăciune. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Ariadna[23], căci fiind în pericol, apropiindu-te de o piatră, te-ai rugat lui Dumnezeu să te izbăvească, şi din dumnezeiască voie crăpându-se piatra, te-ai ascuns într-însa, iar cei ce te căutau au pierit toţi, ucişi de îngerii ce s-au ivit.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Raida, Cuv.-lor Xantipi şi Polixeni[24] cea făcătoare de minuni, Preacuv. Maică Eufrosina[25] şi Sf. Mc. Hira[26], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Tecla[27], cea izbăvită de toate cu darul lui Dumnezeu, căci lucrând rugăciunea şi asceza în sihăstrie, ai făcut multe minuni, şi ai părăsit viaţa, despicându-se o piatră şi primindu-te.
Bucură-te, Sf. Mc. Epiharis[28], căci mărturisind cu îndrăzneală numele lui Hristos, ai fost chinuită în multe feluri până când ţi-ai dat fericitul şi cinstitul suflet lui Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Gaiani[29], Petronia, Gudelia[30],Ripsimia, Gaiani[31] şi alte treizeci şi două cuvioase mucenițe femei şi fecioare, căci aţi primit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Iustina[32], căci ai câştigat la credinţa cea întru Hristos, pe Sf. Ciprian, căci reuşind să sfarmi demonicele lui lucrări prin rugăciunea la Hristos, acesta s-a botezat şi împreună aţi căpătat cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Domnina, Verina, Prosdoca[33], Haritina şi Metodia[34], căci aţi arătat mare râvnă dumnezeiască în credinţă, pentru aceasta căpătând mucenicia.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Calistena[35] şi Pelaghia[36] fecioara, căci aţi câştigat viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Mamelhta[37], căci ai primit în vis învăţătura tainelor creştineşti de la îngerul lui Dumnezeu, pentru ca apoi să te botezi în dreapta credinţă, şi fiind încă îmbrăcată cu hainele sfântului Botez ai primit cununa muceniciei.
Bucură-te, Preacuv. Maica Pelaghia[38], căci trăind în desfrânare te-ai pocăit, şi botezându-te, ai lepădat toată averea. Căci schimbându-te în chip bărbătesc, te-ai închis într-o chilie petrecând restul vieţii cu plăcere dumnezeiască, până când ai urcat in pace la Domnul.
Bucură-te, Sf. Taisia[39], căci fiind căzută în patima desfrâului, te-ai pocăit cu toată zdrobirea de inimă câştigând astfel mântuirea; căci, prin arătare îngerească s-a văzut cum o oră de pocăință din partea ta a făcut cât o mulţime de ani, pentru că te-ai pocăit din tot sufletul.
Bucură-te, Preacuv. Atanasia[40] cea iubitoare de Dumnezeu, căci te-ai călugărit ca bărbat şi te-ai nevoit permanent în curăție, în rugăciune, în a face bine săracilor şi a îngriji pe cei bolnavi.
Bucură-te, Sf. Mc. Poplia[41], căci te-ai împotrivit credinţei în demoni, suferind chinuri pentru asta, iar la sfârşitul vieţii cu pace te-ai dus către Domnul.
Bucură-te, Sf. Evlampia[42], căci pentru mărturisirea şi răspândirea credinţei creștinești, ai pătimit şi ai luat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Zinaida[43], căci ți-ai petrecut viaţa tămăduind bolile aproapelui.
Bucură-te, Sf. Mc. Filonila[44], căci ai petrecut în îndelungate postiri şi privegheri, iar cu rugăciunea ai făcut multe minuni.
Bucuraţi-vă, Sf. Irina[45]şi Sf.-lor Mc. Domnina, Anastasia, Malfeta, Anthia[46]şi Agathonica[47], căci aţi câştigat viaţa cea veşnică.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi urmat cu luare aminte calea dreptăţii şi aţi păzit poruncile. Eu până acum am trăit după voia mea, cea lumească, nu m-am opus ispitelor şi nici nu am trăit în credinţă şi neprihănire, iar acum mă întreb dacă Îl pot afla blând şi milostiv la ziua judecăţii. Cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.
Icosul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, vă rugăm ajutaţi-ne să putem duce ca şi voi îngerească vieţuire, lăsându-ne în grija Domnului, cerând putere de a trece peste necazuri, şi făcând faţă ispitelor care năvălesc asupra noastră. Căci vrem ca şi voi, la sfârşitul vieţii, să putem afla pe Dumnezeu blând şi milostiv la ziua judecăţii, pentru a ne încredinţa sufletul locaşurilor cele veşnice şi dumnezeieşti. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Mc. Zlata[48],„vas de aur al fecioriei şi mireasă neprihănită a lui Hristos”, căci ai arătat un caracter puternic, credinţă nestrămutată în Hristos, frumuseţe şi neprihănire; căci mărturisind pe „Domnul Iisus Hristos ca tată şi pe Maica Domnului ca mamă”, ai primit cununa muceniciei, sufletul curat fiindu-ţi luat la Domnul.
Bucură-te, Sf. Cuv. Maică Parascheva[49], căci ai renunţat la deşarta viaţă lumească auzind cuvintele Domnului: „Cel ce voieşte a veni după Mine, să se lepede de sine şi să ridice crucea sa şi să urmeze Mie”; căci prin rugă, smerită cugetare şi curățenia inimii, te-ai umplut de har şi ai învins ispitele vrăjmașului; căci la sfârşitul vieţii pământeşti, ai încredinţat sfânt sufletul tău mâinilor îngereşti şi prin ei, locaşurilor dumnezeieşti.
Bucuraţi-vă, fericită Cleopatra[50], Sf.-lor Mc. Manato[51], Teodota[52], Glicheria, Anna, Elisaveta, Teodota[53] şi Sf. Tavita[54], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Cuv. Matroana[55], căci ai renunţat la viaţa lumească, mergând să locuieşti într-un loc pustiu, pentru a trăi în monahism; căci fiind milostivă cu săracii şi ducând o viaţă curată şi sfântă, Dumnezeu ţi-a dăruit puterea de a vindeca bolnavii.
Bucură-te, Sf. Mc. Sevastiana[56], ucenica Ap. Pavel, căci ai fost botezată de dânsul, şi fiind gata a muri pentru Hristos, ai pătimit mucenicește. Căci fiind chiar îmbărbătată din cer cu vorbele „Bucură-te, şi nu te mâhni”, ai trecut nevătămată prin chinuri, încât s-au minunat toți. Căci rugându-te şi fiind chinuită în foc, s-a făcut glas mare din cer cu fulgere şi tunete şi a căzut grindina stingând focul, iar îngerul Domnului arătându-se, ţi-a zis: „Îndrăznește, fiica lui Dumnezeu, că trebuie să stai de faţă înaintea guvernatorului Pompian, şi eu sunt cu tine”, şi ai căpătat cunună mucenicească.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Leptina[57], Capitolina[58], Erotiida, Neonilla, Ana, Fevronia[59], Anastasia romana, Sf. Maria[60] făcătoarea de minuni, Sf.-lor Mc. Melitina, Zenovia, Eutropia şi Neonila[61], căci pătimind pentru mărturisirea credinţei voastre, aţi dat sufletul lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Maică Ana[62], căci văzându-ţi păcatul propriu, te-ai tuns în monahism pentru a afla pe Dumnezeu blând şi milostiv la ziua judecății. Căci pentru îngereasca petrecere şi vieţuire Dumnezeu, te-a înzestrat de nespuse minuni făcătoare, dăruind tămăduiri celor ce veneau la tine.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Chiriena, Iuliana[63], Chiriachi, Domnina, Doamna[64], Teodota[65] şi Casina[66], căci aţi căpătat cununa biruinţei.
Bucură-te, Sf Mc. Epistimi[67], căci ai ales să-ţi dedici viaţa monahismului, trăind în muncă, rugăciune şi post. Căci Domnul ţi-a descoperit în vis mucenicia pe care urma să o suferi, arătându-ţi că împreună cu soţul tău vă aflaţi într-un palat minunat, în faţa unui rege strălucitor care vă punea nişte coroane de aur pe cap.
Bucură-te, Preacuv. Maică Matroana[68], căci aprinzându-te de căldura dragostei şi credinţei spre Dumnezeu, ai intrat în viaţa monahală ca bărbat; şi îndeletnicindu-te cu postul şi privegherea, ai răbdat multe ispite de la demoni. Căci prin rugăciune, ai scos izvor de apă într-un loc sec şi uscat, iar la sfârşitul vieţii pământeşti, ai urcat cu pace către Domnul.
Bucură-te, Cuv. Teoctista[69], căci ai petrecut fericită treizeci de ani, cu rea pătimire, luptându-te cu foamea, cu gerul, cu arsura, hrănindu-te cu ierburi şi cu verdeţuri sălbatice, trăind şi vorbind prin rugăciune doar cu Dumnezeu şi cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu, de la care ai şi primit dumnezeieştile Taine.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Eustolia şi Sopatra[70], fiică de împărat, căci v-aţi călugărit şi aţi sporit întru nevoinţe şi osteneli duhovniceşti. Căci zidind o casă de rugăciuni, aţi fost pricină de mântuire, pentru multe fecioare şi femei evlavioase care veneau acolo.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Stefanida[71], Marato[72], Teodora[73] împărăteasa, Eufimia[74], Tecla, Vautha, Denahida[75] şi Cecilia[76] din Roma, căci v-aţi dat muceniceşte duhul lui Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Eufimia[77] , Ana[78] şi Miropa[79], căci v-aţi dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin râvna voastră v-aţi făcut stâlpi ai dreptei credinţe. Eu am iubit mai mult viaţa lumească decât viaţa întru Dumnezeu, nepăstrând dreapta credinţă, şi căzând în înşelarea ispitelor vrășmașului, nu mi-am purtat cu demnitate crucea. Nu am postit, nu am citit spre îndreptare Sfintele Scripturi şi nici pe alţii nu am ajutat duhovnicește. Cerând de la voi ajutor în îndreptare, vă cânt: Aleluia.
Icosul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, vă rugăm ajutaţi-ne să ne creştem copii cu dragoste de Dumnezeu şi să ne trăim toată viaţa împlinind poruncile Scripturilor; ajutaţi-ne să vă urmăm exemplul în a ne purta cu răbdare pe umeri, propria cruce; ajutaţi-ne să rămânem neclintiţi în dragostea pentru Hristos şi să nu cădem în cursele vrăjmaşului, iar când vom pleca din trup şi din lume, să dăm în pace lui Dumnezeu sufletele noastre. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. M. Mc. Ecaterina[80], căci ai făcut pe mulţi să creadă în Hristos cu înţelepciunea şi cu buna ta grăire, iar pentru mărturisirea cea în Hristos, ai luat fericita cunună mucenicească a mărturisirii.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Varvara[81], căci mărturisindu-ţi credinţa în Sf. Treime, ai stârnit mânia păgânilor, şi fugind, te-ai ascuns într-o stâncă ce s-a deschis ca prin minune, pentru ca apoi, fungind în munţi şi fiind prinsă să iei cununa mărturisirii.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Iuliana şi Hristodula[82], căci aţi câştigat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Filofteia[83], fecioară, frumoasă stâlpare, căci de mică copilă,ai fost învăţată a merge la biserică, a asculta dumnezeieştile Scripturi cu luare aminte, a posti, a păzi neîntinată fecioria cea trupească şi cea sufletească, şi a ajuta aproapele la nevoie. Căci pentru dragostea ta creştinească, ai plătit cu moarte mucenicească, dându-ţi sfântul şi fericitul suflet în mâinile lui Dumnezeu, slavă cerească strălucind în acel loc.
Bucură-te, Sf. Pr. Ana[84], căci fiind stearpă, prin rugăciune la Domnul, ai primit a putea face copii, scăpând de ocară, iar pentru credinţa ta ai primit şi darul prorociei.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Vevea[85], Sf. Mc. Lucia[86], fecioară, Sf. Antia[87] şi Sf. Sofia[88], cea făcătoare de minuni, căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Suzana[89], căci îmbrăcându-te în haine bărbăteşti şi schimbându-ţi numele în Ioan, ai intrat într-o mănăstire de călugări, unde ai făcut multe minuni în numele lui Hristos. Căci fiind supusă la felurite chinuri, ţi-ai dat lui Dumnezeu duhul.
Bucură-te, Sf. şi făcătoare de minuni Teofana[90] împărăteasă, căci de dragul lui Hristos, te-ai lepădat de lume şi de toate cele din lume şi ai luat jugul cel bun al Domnului. Căci ridicând pe umerii propria cruce şi trăind îngerește pe pământ, nu-ai fost lipsită de bunătățile cele făgăduite, iar când ai plecat din trup şi din lume, ai dat în pace lui Dumnezeu sufletul.
Bucură-te, Sf. Aglaia[91] romana, căci prin descoperire îngerească, ai văzut ce s-a întâmplat cu Sf. Bonifaciu şi ai zidit o biserică măreață în numele lui. Căci trăind de atunci cu cuviinţă şi bineplăcut lui Dumnezeu, ti-ai dat cu pace lui Dumnezeu duhul.
Bucură-te, Sf. Mc. Iuliana[92], căci pentru mărturisirea credinţei, ai suferit multe chinuri şi fiind aruncată în temnită, ai dezlegat închipuirea înşelătoare a vrăjmaşului în înger, nefiind înşelată de el pentru a te închina la idoli. Căci rămânând neclintită în dragostea pentru Hristos, ţi-ai dat viaţa primind astfel cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Tesalonica[93], Teodota, Anastasia[94] romana, Vasila[95], Domna[96], Anisia[97] şi Cuv. Teodora[98], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi ales să ascultați cuvântul Domnului şi să urmaţi calea dreptății, să păziți poruncile şi să faceţi voia Lui. Eu, pană acum am trăit după voia mea, cea lumească. Căile Domnului îmi sunt necunoscute, iar demonii patimilor au putere asupra mea. Cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.
Icosul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, fiţi pentru noi călăuzitori pe drumul cel drept şi ajutaţi-ne să pătrundem pe calea lui Dumnezeu, să învăţăm îndreptările sale şi să ne întărim în păzirea poruncilor. Ajutaţi-ne să ne trăim viaţa potrivit voii lui Dumnezeu, având încredere în căile Domnului, căci ele sunt necunoscute de om, dar duc la desăvârşire.
Bucură-te, Sf. Mc. Eugenia[99], fecioară, căci primind sfântul botez, te-ai tuns în monahism ca bărbat,trăind în nevoinţe, în trude, în privegheri de toată noaptea, săvârşind toată virtutea şi strălucind ca un mare luminător. Căci fiind aprinsă de dragoste pentru Hristos, ai suferit pentru mărturisirea ta, luând cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Cuv.-lor Melania[100] romana, Teodota[101], Genoveva, Eufimia[102], Tatiana şi Domnina[103],căci în pace v-aţi săvârşit.
Bucură-te, Sf. Cuv. Apolinaria[104] din Sinclit, căci din dragoste de Dumnezeu, ai dăruit averea ta şi te-ai călugărit ca bărbat la Ierusalim. Căci pentru silinţa ta, Dumnezeu ţi-a dat darul vindecării şi scoaterii demonilor, săvârşind prin tine numeroase minuni.
Bucură-te, Sf. Cuv. Sinclitichia[105],căci ai renunţat la averea şi viaţa lumească, şi alegând asceza, ai biruit în lupta cu viclenii demoni şi ti-ai mutat mintea la Dumnezeu încă din timpul vieţii,căpătând cununa biruinţei.
Bucură-te, Sf. Cuv. Domnica[106] făcătoare de minuni, căci urmând calea călugăriei ai primit darul prorociei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Olimpiodora, Nemia[107], Vasilisa[108], Eutasia, Tatiana[109], Ana, Agni[110], Neonila, Xenia[111] şi Sf. Cuv. Teodosia[112], căci aţi luat fericite cununile muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Agni[113], cea curată la suflet şi la trup şi dătătoare de înțelepciune, căci pentru a fi păzită a ta curăţie, Dumnezeu a trimis pe îngerul Său. Căci prin credința ta, ridicând mâinile spre cer şi făcând rugăciuni, mortul a înviat. Căci vrând să te omoare necredincioșii, în Semnul Sfintei Cruci ai intrat cu îndrăzneală în mijlocul focului şi cu rugăciunea pe buze, ai urcat către Domnul.
Bucură-te, Sf. Cuv. Xenia[114] din Roma, căci pentru asceza ta, ai primit cununa Domnului şi la moartea ta, pe cer, a apărut o Cruce de stele.
Bucură-te, Sf. Xenia[115] din Saint-Petersburg, căci la moartea soţului tău, ai pierdut interesul pentru lucrurile lumeşti şi ai urmat calea grea a nebuniei pentru Hristos, căpătând darul prorociei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Eufrasia[116], Medula[117], Trifina, Mc. Haris[118]şi Vevea[119], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Cuv. Maria[120] din Constantinopol, căci împreună cu familia, ai trăit viaţa potrivit voii lui Dumnezeu, urmând căile Sale care duc la desăvârșire şi ai primit darul de a face minuni.
Bucuraţi-vă, Sf. Marciana[121] împărăteasa, Sf.-lor Atanasia, Teodota, Teoctista şi Eudoxia[122], Perpetua[123]şi Teodula[124], căci aţi câştigat viaţa cea veșnică.
Bucură-te, Sf. Pr. Ana[125], căci te rogi pentru cei nedreptăţiţi şi care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Mc. Agata[126], căci ai crezut doar în Domnul nostru Iisus Hristos, care cu voia şi cu cuvântul Sau, tămăduiește şi ridică pe cei căzuți.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 7
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi cunoașteți puterea pocăinţei şi îndreptării, căci Bunul Dumnezeu, pe toţi vrea să îi întoarcă la calea Sa cea dreaptă şi să îi facă vrednici de Ierusalimul Ceresc. Eu sunt prins de lanţul patimilor şi nu reuşesc să mă ridic prin pocăinţă, nu sa ţin post şi nici nu urmez calea curăţiei. Sufletul îmi este bolnav şi vindecarea lui este grea, căci credinţa mea e mică. Cerând ajutor de la voi, vă cant: Aleluia.
Icosul 7
Tu, Doamne, cunoşti aplecarea noastră spre patimi şi de aceea, precum fiul risipitor, ne întoarcem către Tine Bunule să ne primeşti şi pe noi. Sfintelor femei, scoateţi-ne din marea păcatelor, cereţi de la Sf. Treime lumină şi înţelepciune minţii noastre şi învăţaţi-ne să ne pocăim. Căci depărtându-ne de la firea omenească, vrem să dobândim ca şi voi, vieţuirea cea mai presus de om, aici pe pământ, iar la sfârşitul zilelor, să intrăm cu voi întru Împărăţia Cerească. Cu nădejde vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Mc. Fausta[127], căci ai trăit în nestricăciune, în post şi în rugăciune, şi având gândul pururea la dumnezeieștile Scripturi. Căci precum o viţă ce face rod bun şi mult, ai adus pe oameni la credinţă, când erai muncită de chinuri pentru că erai creştină; iar cerurile deschizându-se, s-a auzit „Veniţi la Mine cei osteniţi întru nevoinţă şi însărcinaţi cu pătimirile, pentru numele Meu, şi vă voi odihni pe voi întru împărăția cerească”.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Marta, Maria[128], Enata, Valentina[129]şi Priscila[130], căci arzând cu dreaptă credinţă şi dragoste spre Hristos, aţi primit cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Împărătese Teodora[131], sprijinitoare a ortodoxiei, şi Pulcheria[132], cea binecredincioasă, căci aţi urcat la Domnul.
Bucură-te, Preacuv. Maria[133], căci te-ai tuns în monahism ca bărbat şi ai trecut cu bărbăţie peste toate cursele vrăjmaşului.
Bucură-te, Sf. Mariamna[134], căci ai propovăduit cuvântul lui Hristos şi ai făcut pe mulţi să se boteze.
Bucură-te, Cuv. Maică Filoteia[135], căci de mică fiind educată în dreapta credinţă şi adâncă evlavie, când te-ai tuns în monahism, ai crescut duhovniceşte prin post, priveghere şi rugăciune, dobândind darul facerii de minuni.
Bucură-te, Sf. Gorgonia[136], mamă a cinci copii, căci te-ai remarcat prin înalta ta virtute, pioşenie, blândeţe, înţelepciune şi osteneală. Iar când ai urcat la Domnul, ai spus: „Cu pace mă voi culca şi voi adormi[III]”.
Bucură-te, Sf. Mc. Doroteia, căci ai biruit trupul şi pe diavolul, slujind în toate zilele lui Dumnezeu întru curăţie, în trezire şi întru întreaga şi neasemuita înţelepciune, cu smerenie, cu blândețe, postind şi rugându-te neîncetat, şi astfel te-ai făcut vrednică de cămara Lui cerească.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Antusa[137], Tea[138], Chirana[139] cea preaînțeleptă, Hristina şi Calista,căci sfârşindu-vă întru pocăinţă, muceniceşte, aţi luat iertare şi cunună de biruinţă de la Hristos Dumnezeul nostru.
Bucură-te, Sf. Mc. Fotini[140], căci tu eşti femeia samariteancă numită aşa chiar de Mântuitorul nostru, când l-ai întâlnit la fântâna lui Iacob. Căci împreună cu surorile tale Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi şi Chiriachi[141], te-ai botezat; şi mărturisindu-vă credinţa că Iisus este Hristosul, aţi fost supuse la chinuri şi fiind ucise, aţi primit cununa muceniciei.
Bucurați-vă, Sf.-lor Chira şi Marana[142], căci prin sfânta vieţuire, aţi împodobit neamul femeiesc, renunţând la avere şi petrecând în tăcere; în postire şi cu înfrânarea răbdării.
Bucură-te, Preacuv. Mc. Evdochia[143], samariteanca, căci fiind deprinsă cu reaua făptuire, te-ai pocăit şi ai ales credinţa cea adevărată. Căci fiind botezată,ai fost răpită cu mintea şi te-ai văzut fiind luată de mână de un înger şi ridicată la cer unde îngerii se bucurau de întoarcerea ta, în timp ce ceva negru şi înfiorător la vedere scrâșnea din dinţi şi striga, pentru că nu mai erai sub puterea lui. Căci intrând în mânăstire, ţi-ai împărţit toată averea şi ai trăit în nevoinţe duhovniceşti, iar Domnul a făcut mari minuni prin tine, precum învierea unui copil.
Bucură-te, Sf. Domnina[144] din Cir, căci te-ai dedat încă din copilărie nevoinţelor pustniceşti şi înfrânării tuturor pornirilor trupului.Căci trăind în post, ţi-ai petrecut toată viaţa aducând lui Dumnezeu cântare de laudă, panăcând te-ai ridicat la Mirele tau cel iubit, Hristos.
Bucură-te, Sf. Mc. Antonina[145] din Niceea, căci nu te-ai lepădat de credinţă chiar suferind chinuri, fiind apărata de îngerii domnului, până când ai căpătat cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Eutalia, Atanasia, Calinica, Vasilisa[146], Iuliana[147] sora Sf. Pavel, căci aţi câştigat viaţa veşnică.
Bucură-te, Preacuv. Piamun[148] din apropierea Alexandriei, căci ai trăit în feciorie şi rugăciune şi ai primit darul clarviziunii de la Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Anastasia[149] patriciana, căci te-ai deosebit prin marea ta curăţie sufletească, fiind temătoare de Dumnezeu, umblând mereu pe căile Domnului şi fiind plină de bunătate. Căci nevoindu-te aspru cu vegherea, rugăciunea, postul, şi învingând cu vitejie bărbătească răzvrătirile demonilor, ai ajuns vas ales al Duhului Sfânt.
Bucură-te, credincioasa Maria[150] sora lui Lazar, căci ai uns cu mir picioarele Mântuitorului.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Cristina[151], Ilaria[152], Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia şi Teodosia[153], căci aţi urcat muceniceşte la Domnul.
Bucură-te, Sf. Drosida[154], fiica împăratului Traian, căci renunţând la împărăţia lumească, ai câştigat-o pe cea cerească. Căci rugându-te la Domnul să te boteze în numele Sf. Treimi, ai intrat singură în apă, şi apoi postind, ai primit hrană îngerească şapte zile, până când cerând luminare de la Domnul, sufletul tău a urcat la cer.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Calinica, Vasilisa[155], Pelaghia, Teodosia[156], Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo, Animais[157] şi Matroana[158], căci aţi primit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Maria Egipteaca[159], căci ai ales o viaţă spre nevoinţe şi virtute, deşi în tinereţe, te-ai deprins cu faptele cele rele. Căci cu ajutorul lui Dumnezeu, te-ai depărtat de la firea omenească şi ai dobândit vieţuirea îngerească, cea mai presus de om, pe pământ.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Bucură-te, Sf. Anastasia[149] patriciana, căci te-ai deosebit prin marea ta curăţie sufletească, fiind temătoare de Dumnezeu, umblând mereu pe căile Domnului şi fiind plină de bunătate. Căci nevoindu-te aspru cu vegherea rugăciunea, postul, şi învingând cu vitejie bărbătească răzvrătirile demonilor, ai ajuns vas ales al Duhului Sfânt.

Icosul 8
Sfintelor lui Dumnezeu, întăriţi-ne încredinţa în Dumnezeul cel adevărat, ajutaţi-ne să ne păstrăm sufletul curat şi să avem tăria de a îndura orice chin pentru El, pentru a ne dărui Lui din iubire, şi a ne face părtaşi Harului Său, iar la sfârşitul vieţii pământeşti să bem din paharul vieţii şi al nemuririi, cel pregătit credincioşilor. De aceea, vă cânt:
Bucură-te, Preacuv. Maică Teodora[160] din Tesalonic, căci din tânără vârstă iubind pe Hristos, te-ai lepădat de lume şi ai intrat în monahism, şi lucrând toate virtuţile, pe toate împreună le-ai izbutit.
Bucură-te, Preacuv. Maica Platonida[161], căci ai organizat o mănăstire de maici și ai fost un exemplu viu de viată monahicească, sfinţenie, smerenie şi dragoste de aproapele, având la mare cinste patimile Mântuitorului pe Cruce.
Bucuraţi-vă, Sf. Evula[162], Sf. Mc. Fervuta[163],Sf. Mc. Teodora[164] din Didim, Sf. Mc. Achilina[165] cea nouă, Sf. Pr. Olda[166], Preacuv. Trifina din Cizic[167] şi Cuv. Antusa[168], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Tomaida[169], căci te-ai nevoit prin sânge, te-ai săvârşit pentru curăţie, şi ne eşti de mare ajutor în luptele împotriva patimilor trupului, iar cu bincuvântarea ta, ne dai putere să izbăvim.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Vasilisa, Anastasia[170], Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa, Teodora[171], Sf.-lor Mc. fecioare Agapia, Irina, Hionia[172]şi Sf. Mc Irina[173], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Preacuv. Maica Atanasia[174],căci trăind în sihăstrie, în post şi cu înfrânare, ai secerat roadele liniştii, fiind aleasă stareţă de mânăstire până când te-ai mutat la Domnul.
Bucură-te, Sf. Mc. Alexandra[175] împărăteasa, căci ai dispreţuit vremelnica împărăţie lumească, şi crezând în Hristos, ai murit pentru El primind astfel cununa muceniciei.
Bucură-te, Preacuv. Maică Elisabeta[176], căci a ta naştere s-a arătat prin dumnezeiască descoperire, şi din fragedă vârstă, ai ales osteneli sihăstrești; şi petrecând patruzeci de zile ne-mâncând, iar trei ani având gândul numai la Dumnezeu,ai luat de la Hristos har de tămăduiri.
Bucurati-vă, Sf.-lor Mc. Filipia[177]şi Nichi[178], Sf.Glafira, Preacuv. Iusta[179], Sf.-lor Mc. Cherchira[180] şi Arghira[181], căci aţi urcat la Domnul.
Bucură-te, Cuv. Isidora[182], cea nebună în Hristos,căci despre tine îngerul Domnului a spus: „Ea slujește tuturor cu dragoste şi îndură mila lor fără să se plângă iar inima şi gândurile ei sunt numai la Dumnezeu”.
Bucură-te, Sf. Mc. Zoe[183], căci ai mărturisit cu tărie pe Domnul Iisus Hristos ca Stăpân sufletului tău, spunând că este o mare cinste acest lucru, şi ca Lui trebuie sa ne supunem voinţa.
Bucură-te, Sf. Mc. Mavra[184], căci fiind chinuită pe cruce pentru credinţa ta, nu ai dorit decât să bei din paharul vieţii şi al nemuririi pregătit de Hristos. Căci venind îngerul lui Dumnezeu la tine, ai fost dusă la cer unde ți-a arătat un scaun, o haină luminoasă şi o cunună, spunându-ţi-se: „Acestea ţi s-au gătit ţie”.
Bucură-te, Sf. Mc. Pelaghia[185] din Tars, căci ai hotărât să fii mireasa lui Hristos, Împăratul Cerurilor şi la al tău botez un izvor de apă a ţâşnit din pământ. Căci făcându-se semnul crucii peste tine în timpul Sfintei Taine a Botezului, îngerii te-au acoperit cu o mantie strălucitoare, te-au împărtășit şi împreună aţi înălțat rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu. Căci pentru mărturisirea credinţei şi refuzul coroanei împărăţiei lumeşti, ai sfârşit muceniceşte primind de la Domnul, în cer, trei coroane care nu vor pieri niciodată, pentru: curăţie, credinţă şi mucenicie.
Bucură-te, Sf. Monica[186] cea cu firea blândă.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Irina[187], căci ai fost numită aşa chiar de îngerul Domnului care te-a învăţat credinţa în Dumnezeu. Căci tu, fiind supusă la nenumărate chinuri,rămâneai nevătămată. Căci prin rugăciunea ta la Domnul, ai înviat pe tatăl tău, ai adus pe mulţi la credinţă şi ai făcut multe minuni, crezând în Dumnezeu pentru care toate sunt cu putinţă, cele ce la oameni sunt cu neputinţă.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Calinica, Achilina[188], Glicheria[189], Iunia[190], fecioara Hristina[191], Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana şi Iulia, Eufrasia[192], Chiriachi, Teotimi[193], Sofia[194] doctoriţa, Marchiana, Paladia, Sosona, Cristina[195], Elena[196] şi Eliconida[197], căci v-aţi suit la ceruri purtătoare de cunună.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Eufimia[198], Anastaso[199], Elena[200] împărăteasă şi Maria[201] lui Cleopa, purtătoare de mir, căci cu pace v-aţi săvârșit.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 9
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi luptat cu toată fiinţa să primiţi lumina cea care curăţeşte sufletul de păcate, duhul care izbăveşte. Eu, am trăit până acum sub umbra întunericului, în cultivarea buruienilor patimilor în trupul meu, robindu-mi sufletul. De aceea, cer de la voi ajutor şi întărire în cultivarea virtuţilor creștinești. Pentru prețuirea ce o port pentru voi, vă cânt: Aleluia.
Icosul 9
Vă rugăm să ne dați putere ca, înlăturând neputinţa şi patimile, să ne împodobim sufletul cu strălucirea virtuţilor creştineşti: dragostea, credința, tăria sufletească, speranța, inteligența, cumpătarea şi dreptatea. Căci dobândind astfel de virtuţi, putem ajunge şi noi la frumuseţea şi curăţenia cea neasemănată a sufletului mult iubit de Dumnezeu. De aceea, vă cânt:
Bucură-te, Sf. Mc. Teodosia[202] fecioara din Tir, căci pentru mărturisirea credinţei tale, ai fost supusă la multe chinuri, şi când părinţii tăi care au încercat să te convingă să nu te sacrifici pentru Hristos, le-ai apărut îmbrăcată într-o haină strălucitoare, cu o cunună pe cap şi o cruce strălucitoare, de aur, în mână, spunându-le: „Priviţi gloria de care aţi vrut să mă lipsiţi!”.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Teodosia[203] din Constantinopol, Sf. Mc. Harita[204] fecioara şi Cuv. Ieria[205] căci aţi primit fericirea cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Paula[206] fecioara, căci pentru credinţa ta ai fost supusă la chinuri, dar îngerul lui Dumnezeu venea şi te vindeca, până când ţi-ai primit cununa muceniciei pentru a urca lângă Domnul.
Bucură-te, Cuv Clotida[207], căci trăind plină de virtute, ai ajuns prin umilinţă, la harul Duhului Sfânt şi ai căpătat darul prorociei. Căci crezând în botezul copilului bolnav, acesta s-a vindecat prin rugăciunile tale.
Bucură-te, Sf. Cuv. Sofia[208] din Tracia, căci, deşi ai fost ocupată cu grijile şi datoriile acestei lumi, având şase copii, ai ţinut poruncile Domnului şi ai trăit o viaţă plină de virtute, iubind Psaltirea, în smerenie şi dragoste faţă de săraci.
Bucuraţi-vă, Sf. Maria şi Marta[209], care aţi răspândit Vestea cea Buna a Învierii, Sf. Esia, Sf. Sosana,Sf. Sevastiana[210]şi Cuv. Melania[211], căci cu pace v-aţi săvârşit.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Zinaida cea făcătoare de minuni şi Potamiani[212], căci aţi dobândit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Caliopia[213], căci te-ai remarcat pentru frumuseţea sufletului şi ai primit cununa muceniciei pentru că nu ai vrut să renunţi la dragostea şi credinţa în Hristos.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata[214], cele împodobite şi strălucite cu lumina virtuţilor, căci sporeaţi în credinţă lucrând poruncile lui Dumnezeu neîncetat ziua şi noaptea. Căci alegând să vă închinaţi doar Domnului Iisus Hristos, aţi suferit muceniceşte căpătând viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Antonina[215], căci ai trăit în curăţie şi cinste, suferind multe chinuri pentru credinţa ta şi câştigând cununa muceniciei. Căci suferind pentru Hristos fără să mănânci trei zile, ţi s-a arătat noaptea lumina, şi făcându-se tunet mare, s-au deschis uşile casei, auzindu-se glas din cer şi îndemnându-te să mănânci.
Bucură-te, Cuv. Pansemnia[216], căci luminându-ţi-se mintea, te-ai pocăit deși ai trăit în răutate şi desfrânare, şi în umilință venind, ai primit sfântul botez. Căci trecând la o viaţă înfrânată şi cinstită, atât ai bineplăcut lui Dumnezeu, de ţi-a dat puterea izgonirii demonilor şi vindecării feluritelor boli.
Bucură-te, Sf. Mc. Antonina[217] din cetatea Niceii, căci nu te-ai lăsat zdrobită duhovniceşte de chinurile pe care le-ai îndurat, mărturisindu-L pe Hristos până în clipa morţii tale.
Bucură-te, Preacuv. Ana[218], căci ai purtat haine bărbăteşti, schimbându-ţi numele în Eftimie, ai trăit în asceză până la sfârşitul vieţii.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Achilina[219], Gravs[220], Vasilisa[221], Iuliana[222], Leonida, Livia şi Evtropia[223], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Agripina[224], căci împodobindu-ţi sufletul cu fecioria şi cu bărbăţia, te-ai făcut mireasa lui Dumnezeu. Căci ai alergat cu îndrăznire şi cu vitejie la mucenicie şi de fiecare dată când erai legată, de un înger erai dezlegată.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Iulita[225], Vasa, Paula, Agatonica[226] şi Elisabeta[227], căci în pace v-aţi săvârşit.
Bucură-te, Sf. Mc. Fevronia[228] cea mult-pătimitoare, căci ai ales calea sihăstriei şi te-ai deosebit prin înţelepciune. Căci ţi-ai dăruit viaţa facerilor de bine şi milosteniei, şi eşti cinstită ca ocrotitoarea celor căsătoriţi.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 10
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi nădăjduit în Mântuitorul nostru şi v-aţi ascuns sub acoperământul Maicii lui Dumnezeu. Eu am pătat Chipul lui Dumnezeu din mine pentru ca sunt lipsit de lumina înţelepciunii cea de sus. Căci fiind rob al trândăviei şi uitării, voi ajunge în locul întunecat al suferinţei. Cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.
Icosul 10
Cu smerenie, vă rugăm ajutaţi-ne să învingem ca şi voi balaurul patimilor, să biruim răul cu iubirea de Hristos, să fim treji şi să înţelegem că fărădelegile noastre ne duc în locul de suferinţă, căci ridicându-ne, vom reuşi să înviem Hristosul din noi, Omul cel dintâi şi să ne dăruim facerilor de bine, iar la sfârşitul vieţii, să luam ca şi voi, har de la Dumnezeu pentru a trăi cu voi întru lumina şi în bucuria de negrăit. De aceea, vă cânt:
Bucură-te, Sf. Ioana[229] mironosiţa, căci mergând la mormântul Mântuitorului ca să ungi trupul sfânt cu mir după moartea Sa pe Cruce, ai auzit de la îngeri despre minunea învierii lui Hristos.
Bucură-te, Preacuv. Marta[230], căci ai iubit cu multă credinţă pe Maica lui Dumnezeu, care ţi-a vestit veşnica fericire care te aștepta. Căci mutându-te de la cele pământeşti, ne-ai mărturisit că ai luat mare har de la Dumnezeu şi trăieşti întru lumină şi în bucurie de negrăit.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Teodota[231], Chiprila, Aroa şi Luchia[232], Sf. Asclipia[233], făcătoarea de minuni şi Sf.-lor Mc. Marta[234], Chiriachi[235] şi Eufimia[236], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Lucia[237] fecioara, căci de mică ţi-ai dăruit viaţa lui Dumnezeu, trăind în sărăcie şi castitate; căci ai mărturisit cu curaj credinţa creştină, fiind gata să înduri multe chinuri pentru Hristos.
Bucură-te, Sf. Olga[238], împărăteasa Rusiei, căci eşti întocmai cu apostolii, înzestrată cu o frumuseţe rară şi o inteligenţă strălucită; căci ai străbătut ţara pentru a răspândi credinţa în Hristos.
Bucură-te Sf. Veronica[239], căci ai fost vindecată de Hristos şi ducând o viaţa sfântă, cu pace te-ai dus la Dumnezeu la sfârşitul vieţii, ca şi în ceruri să te bucuri de Chipul Domnului.
Bucură-te, Sf. Mc. Golinduh[240], botezată Maria, căci în vedenie ai fost condusă de îngerul lui Dumnezeu să vezi locul întunecat şi plin de foc în care ajung cei fără credinţă; căci ai văzut apoi locul luminat în care ajung cei care i-au slujit lui Dumnezeu, loc păzit de înger care nu lasă să intre decât credincioşii. Căci ai primit de la Dumnezeu darul deosebirii credinţei adevărate şi facerii de minuni.
Bucuraţi-vă, Cuv. Sara[241], căci cu pace te-ai săvârşit şi Sf. Mc Iulita[242], căci mărturisindu-ţi credinţa ai căpătat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Marina[243], căci cu rugăciune la Dumnezeu, ai învins balaurul care venise cu cutremur şi vărsa foc în jurul tău, în temniţa în care erai închisă pentru credinţă, şi nerenunţând, ai căpătat cununa muceniciei.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 11
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, eu sunt rob al omului cel vechi, al trupului cel pieritor, şi străin este mintii mele numele lui Dumnezeu, căci sunt departe de cunoştinţa cea dumnezeiască. Nu iubesc citirea Sfintei Scripturi şi nici nu fac nimic pentru naşterea din nou, după cum ne-a învăţat Mântuitorul. Pentru luminarea minţii mele cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.
Icosul 11
Învăţaţi-ne ca pe nişte copii şi ajutaţi-ne în înţelegerea Sfintelor Scripturi şi dobândirea cugetării curate şi înţelepte, daţi-ne spor în chemarea cu credinţă a Numelui lui Hristos, pentru a învia în noi Omul Interior. Ajutaţi-ne să ne vindecăm trupeşte şi sufleteşte şi să ne biruim patimile şi necazurile. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Preacuv. Maică Macrina[244], căci ai trăit cu cuviinţă, sihăstreşte şi nevoindu-te cu dumnezeieştile Scripturi, până la cea de apoi răsuflare, când către Domnul te-ai dus.
Bucură-te, Sf. Maria Magdalena[245] mironosiţă şi cea întocmai cu Apostolii, căci ai renunţat la bunurile tale şi la orice atașament la lume, pentru a-L urma pe Mântuitorul, care a scos din tine şapte duhuri.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Marcela[246] şi Cuv. Ana[247], căci aţi câştigat viaţa cea veşnica.
Bucură-te Sf. Mc. Hristina[248], căci fiind înzestrată de Domnul cu cuget drept, ai văzut cerul, şi din făpturi înţelegând pe Făcătorul, ai mărturisit credinţa cea adevărată. Caci fiind aruncată în temniţă, primeai hrană îngerească fiind tămăduită de durerile rănilor. Căci fiind aruncată în mare, de la Domnul ai primit dumnezeiescul botez, fiind scoasă la uscat de un înger.
Bucură-te, Cuv. Olimpiada[249], căci te-ai arătat plină de înţelepciune şi credinţă; căci ai trăit în asceză şi virtute o viaţă dedicată în întregime lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Mc. Parascheva[250] din Roma, căci încă din fragedă copilărie te-ai consacrat cu totul celor dumnezeieşti, şi prin chemarea Numelui lui Hristos, ai vindecat bolnavii aduşi la tine. Căci fiind ocrotită de înger, ai rămas nevătămată la toate chinurile pentru credinţa ta, iar prin rugăciune, ai provocat moartea unui balaur.
Bucuraţi-vă, Cuv. Maica Eupraxia[251], Cuv. Mc. Oreozila[252], Sf. Mc. Ierusalima[253], Sf. Mc. Drosis[254] şi Cuv. Maica Antuza[255] mărturisitoarea, căci vă bucuraţi acum în cer lângă Mântuitorul.
Bucură-te, Cuv. Maica Irina[256], din Capadocia,căci ai tăiat legătura de lume şi te-ai consacrat cu sârguinţă lucrării cele frumoase, ştiind că în măsura în care trupul este slăbit, Omul Interior se reînnoiește şi se apropie de Dumnezeu. Căci ai primit de la Dumnezeu Darul Înţelepciunii, iar printr-un înger, darul de a fi văzătoare cu duhul şi darul facerii de minuni.
Bucură-te, Sf. Mc. Teodota[257], căci ţi-ai învăţat pruncii spre cunoştinţa dumnezeiască.
Bucură-te, Sf. Mc. Iulita[258], căci ai mărturisit credinţa şi nu te-ai lepădat de Făcătorul şi Ziditorul tuturor.
Bucură-te, Sf. Mc. Solomonia[259], căci ai câştigat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Salomeea[260] mironosiţa, căci L-ai urmat pe Mântuitor şi, cu curaj mai mare decât al ucenicilor, tu nu L-ai părăsit pe Domnul în timpul Patimilor, ci ai privit crucificarea.
Bucură-te, Sf. Mc. Evdochia[261], maica noastră, căci te-ai înţelepţit prin rugăciune şi citirea dumnezeieştilor Scripturi; căci, aducând pe mulţi la cunoştinţa lui Dumnezeu, ai căpătat cununa muceniciei.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 12
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi trăit cu multă purtare de grijă spre înălţarea sufletului. Eu,nu am atâta răbdare şi iubire de Dumnezeu, pentru a mă ruga pentru mântuirea mea, nu țin post şi nu împlinesc deloc poruncile scripturilor, lăsându-mi sufletul pradă lucrării demonilor, şi mai mult de atât, nici nu le ofer copiilor educaţia creştinească pentru salvarea sufletelor. Pentru că voi aţi urcat în Împărăţia Tatălui ceresc, vă cânt: Aleluia.

Icosul 12

Sfinte femei, ajutaţi-ne să avem puterea să trăim în curăţie, să uităm înșelătoarele griji lumeşti şi să ne rugăm cu nădejde şi îndrăzneală spre înălţarea sufletului. Ajutaţi-ne să dobândim darul rugăciunii de foc, care se lucrează cu inima, pentru a dobândi atâta curăţie încât să se poată reflecta în noi chipul lui Dumnezeu. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Nona[262], căci într-un trup de femeie, ai avut un suflet bărbătesc şi brav, lucrând toată viaţa spre înălţarea sufletului şi arzând de o singură dorinţă: să faci totul mai curat, închinat numai lui Dumnezeu. Căci după multă asceză, ai primit de la Dumnezeu, Chipul Său strălucitor în sufletul tău.
Bucură-te, Preacuv. Potamia[263], cea făcătoare de minuni, căci te-ai săvârşit muceniceşte.
Bucură-te, Sf. Teodora[264] de la Sihla, floare duhovnicească de mare preţ, căci arzând de dorinţa unei vieţi cu totul curate,ai ales sihăstria, primind darul rugăciunii de foc, care se lucrează în inimă, darul lacrimilor, al răbdării şi al negrăitei iubiri de Dumnezeu. Căci atunci când te rugai, erai înconjurată de văpaie de foc ceresc.
Bucuraţi-vă, Pr. Cuv. Potamia[265], făcătoare de minuni, Sf. Mc. Maria Patrichia[266], Sf. Xeni[267], Sf. Evdochia[268] împărăteasa şi Sf. Mc. Iuliana[269], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Vasa[270], căci fiind închisă pentru mărturisirea credinţei, ai primit hrană din mâna îngerului şi după multe chinuri ţi-ai dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Teoclita[271], făcătoare de minuni, căci ai fost crescută cu dragoste de Dumnezeu,toată viaţa împlinind poruncile Scripturilor şi făcând milostenie aproapelui.
Bucură-te, Sf. Mc. Antusa[272], căci pentru botezul tău, episcopul Atanasie a fost adus înaintea ta fiind ridicat de îngeri; şi nefiind apă, a făcut episcopul rugăciune, şi îndată a ieșit de jos o fântână. Căci arătându-se doi îngeri în chip de slujitori, ti-au dat veșmânt alb. Căci ridicând Crucea Domnului, te-ai călugărit trăind în pustie cu fiarele care îți aduceau hrană prin dumnezeiască pronie. Căci suferind multe bântuieli de la demoni, ai învins în credinţă, urcând cu pace la Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Natalia[273], Eutalia[274], Antusa[275] cea nouă, Cuv. Teodora[276] din Tesalonic şi Preacuv. Vriena[277], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Pr. Ana[278], căci l-ai văzut pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Căci nepărăsind Templul şi trăind o viaţă strictă şi pioasă, în post şi rugăciune, L-ai slujit pe Dumnezeu zi şi noapte.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
Condacul 13
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi ascultat dumnezeieştile Scripturi cu luare aminte, aţi postit, aţi păzit neîntinată fecioria cea trupească şi cea sufletească, aţi iubit mai mult viaţa întru Dumnezeu decât viaţa lumească, aţi păstrat dreapta credinţă, şi în ciuda ispitelor vrăjmaşului, v-aţi purtat cu demnitate crucea şi aţi dobândit Înţelepciunea cea neasemănată. Pentru asta aţi fost îmbrăcate de Bunul Dumnezeu cu haină luminoasă şi împodobită cu strălucitoare virtuţi, iar pe cap aţi purtat cununile curăţiei, fecioriei şi muceniciei. Sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse de întristare, vă rugăm să le fericiţi cu nădejdea în sfânta înviere. Vă rugăm să ne primiţi sub adăpostul izbânzii voastre, ca întărindu-ne, să vă putem urma exemplul şi să putem fi şi noi izbăviţi(de trei ori).
şi apoi Icosul 1 şi Condacul 1