Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog (I) 12 Martie

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condac 1.

Lumină lumii şi mărturisitor al Luminii neînserate, păstor şi învăţător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuţilor ai odrăslit rodul desăvârşitei iubiri de Hristos, din care izvorăşti vrednică cuvântare de Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Icos 1.

Născut în Galateea, ai fost adus de tatăl tău la Constantinopol pentru studii şi urmai să intri în slujba împăratului. Dar tu, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui cuvânt te hrăneai, smerindu-ţi inima, ai refuzat această cinste. Atunci ai pornit în căutarea unei călăuze nemincinoase, care să te nască în duh la cunoaşterea de Dumnezeu şi viaţa adevărată.

Bucură-te, scârbire de viaţa risipită în pofte şi închipuiri trecătoare

Bucură-te, dar şi lepădare a cugetelor pătimaşe

Bucură-te, inimă sprijinită în chip nevăzut de mâna dumnezeiască

Bucură-te, pogorâre prin smerenie în adâncurile milostivirii divine

Bucură-te, rod al rugăciunii şi citirilor evlavioase

Bucură-te, ieşire prin credinţă pe puntea peste prăpastia resemnării

Bucură-te, căutare de fiu risipitor a Părintelui duhovnicesc

Bucură-te, dorire de hrană nestricăcioasă şi înstrăinare de dorinţa cea rea

Bucură-te, plâns la picioarele Crucii

Bucură-te, neţărmurită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu

Bucură-te, suflet mişcat de dumnezeiasca dragoste

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al neprihănitei Treimi !

 

Condac 2.

Pescuit în chip minunat de Hristos, ai fost, Sfinte Simeon, dăruit de Sus cu un sfânt călăuzitor, Simeon Evlaviosul, călugăr al mănăstirii Studion. Atunci te-ai îmbrăcat în ascultare ca într-un veşmânt de har, cercetându-ţi adeseori părintele şi urmându-i cu râvnă sfaturile, pentru care neîncetat mulţumeai lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 2.

Cufărul plin de nestemate al cuvintelor părintelui tău l-ai deschis prin evlavioasa lor urmare. căci ai dorit din suflet tămăduirea şi, împlinind cu atenţie îndemnurile conştiinţei, ai înmulţit rugăciunea, plânsul şi nevoinţele. Iar în privegheri ostenindu-te, ai fost curând învrednicit de vederea Luminii neapropiate şi auzirea cuvintelor Vieţii Veşnice, răpit nopţii acestei lumi întru bucuria cântării de Aliluia!

Bucură-te, lucrare de taină a inimii peste grijile slujirii de la palat

Bucură-te, neodihnită stare de închinare înaintea Domnului

Bucură-te, chemare cu tărie în ajutor a Maicii Domnului

Bucură-te, dezgropare a comorii duhovniceşti din adâncurile firii

Bucură-te, căutare prin nădejde a frumuseţii suprafireşti

Bucură-te, conştiinţă de sine adâncită de entuziasmul iubirii

Bucură-te, izvor de lacrimi ce stingi flacăra patimilor

Bucură-te, jertfire a nopţilor pe altarul Luminii neînserate

Bucură-te, spălare cu apa ritualului de taină

Bucură-te, floare a fericitei întristări, înrourată de har

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 3.

Retrăgându-se harul şi slăbindu-ţi râvna, ai fost încercat de războiul gândurilor şi întunecarea conştiinţei vreme de mai mulţi ani. Aşa ai cunoscut neputinţa firii şi nevoia ei de ajutor dumnezeiesc. Iar neorânduiala simţurilor, alipite prin patimi de cele ale lumii, împreună cu faptele neascultării le-ai urât, şi ai fost smuls cu mână tare de Însuşi Hristos, înlăuntrul slavei Sale. De atunci nu te-ai mai despărţit, Sfinte Simeon, de îngereasca cântare: Aliluia!

 

Icos 3.

Ales ai fost de Dumnezeu, şi mulţumită rugăciunilor părintelui tău ţi-ai luat crucea şi ai urmat lui Hristos pe calea desăvârşitei lepădări de lume. Aşa ai intrat ca începător la mânăstirea Studion şi ucenic al Sfântului Simeon Evlaviosul, întru pocăinţă şi ascultare. Pentru aceasta strigăm ţie :

Bucură-te, suflet smuls de bunul Samarinean din mâna tâlharilor nevăzuţi

Bucură-te, răsădire în inimă a fricii curate de Domnul

Bucură-te, omorâre a patimilor prin ascultare

Bucură-te, curăţire prin lacrimi şi înnoire a simţurilor

Bucură-te, mâini întinse cu umilinţă spre Dumnezeu

Bucură-te, stăpânire a limbii năvalnice

Bucură-te, mărturisire a gândurilor înaintea părintelui ca lui Hristos

Bucură-te, năvod al rugăciunii plin de cuvintele Vieţii

Bucură-te, amintire a morţii ce pricinuieşte smerenia

Bucură-te, lepădare a slavei deşarte pentru slava de Sus

Bucură-te, ieşire din iadul deznădejdii şi intrare în focul sfintelor nevoinţe

Bucură-te, lumină a iubirii netăiată de războiri

Bucură-te, martor prin conştiinţă al slavei dumnezeieşti

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 4.

Prin legarea cu sfinţenie de cuvântul părintelui duhovnicesc, te-ai izbăvit din legăturile patimilor. Nici măcar sub pretextul respectării rânduielilor, nu ai vrut a-l părăsi pe cel ce te-a născut întru Hristos, pentru care ai suferit izgonire. Dar ai intrat în mânăstirea vecină, închinată Sfântului Mamas, şi ai rămas sub ascultarea lui  Simeon Evlaviosul. Curând ai depus făgăduinţă şi ai fost hirotonit preot, iar după trei ani ai fost ales stareţ, căci viaţa ta strălucea de taina cântării îngereşti: Aliluia!

 

Icos 4.

Fără să-ţi mai întorci paşii de pe calea cea strâmtă, te-ai nevoit, Părinte, prin patimile de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos şi de razele ei fiind străpuns, ai păzit-o de înşelarea nevăzuţilor vrăjmaşi şi potrivnicia oamenilor străini de înţelegerea duhovnicească. Pentru aceasta ai dobândit tămăduire sufletului şi har călăuzitor, iar noi îţi cântăm:

Bucură-te, plecăciune în adâncul fără hotar al Luminii

Bucură-te, părăsire fără de ură a celor trecătoare

Bucură-te, risipire a ceţii patimilor

Bucură-te, izgonire a închipuirii cunoştinţei mincinoase

Bucură-te, oprire a iscodirii şi făuririi gândurilor deşarte

Bucură-te, răbdare a suferinţelor curăţitoare

Bucură-te, inimă apărată de cercul virtuţilor

Bucură-te, minte urcată în cerul nepătimirii

Bucură-te, adunare a comorilor Duhului

Bucură-te, supunere a trupului curgător, voii Duhului

Bucură-te, pecetluire a cărţii cunoştinţei cu Lumina lui Hristos

Bucură-te, ascultare de fiu şi purtare de grijă de părinte

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 5.

Îl căutai fără încetare pe Hristos şi Îi urmai prin fapte dumnezeieştile cuvinte, iar El îţi călăuzea în taină paşii, prin împărtăşiri şi retrageri repetate ale harului. Dar când ai deprins tăria neclintită a privirii spre Cele de Sus, Domnul Însuşi ţi-a vorbit ca unui prieten şi frate, iar tu ai strigat cu cutremur: Aliluia!

 

Icos 5.

Ca un sărac plin de dragoste frăţească, care ai primit de la Hristos moneda de aur a harului, te-ai arătat apostol al iubirii Sale nebune pentru oameni. Căci ai descoperit milostivirea şi slava cu care îi învredniceşte pe cei ce Îl caută din toată inima. Pentru aceasta şi noi strigăm :

Bucură-te, pământ al inimii, luminat de Soarele dreptăţii

Bucură-te, prindere prin pocăinţă de veşmântul iubirii

Bucură-te, cunoaştere prin experienţă a minunilor lui Dumnezeu

Bucură-te, reînnoire a icoanei vieţii evanghelice

Bucură-te, conştiinţă clară a răspunderii duhovniceşti

Bucură-te, bucurie a împărtăşirii cu aproapele a milei de Sus

Bucură-te, silire a firii de a iubi dincolo de fire

Bucură-te, rod al morţii dătătoare de viaţă a lui Hristos

Bucură-te, pământ din care izvorăşte Viaţa veşnică

Bucură-te, îndestulare din potirul tainei

Bucură-te, părtaş al nunţii duhovniceşti

Bucură-te, alergare până la capătul puterilor după Hristos

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 6.

Primind sărutarea iubirii, te-ai sălăşluit în cortul Luminii, de unde chemarea lui Hristos s-a făcut prin tine auzită tuturor. Căci cu limbă de foc adunai oile risipite, şi purtai cu bărbăţie crucea fraţilor tăi, pururi cântând: Aliluia!

 

Icos 6.

Te-ai luptat, Sfinte Părinte, să-i faci pe toţi să înţeleagă că vederea lui Dumnezeu, şi îndumnezeirea omului sunt cu putinţă în orice vreme. Căci bunăvoirea fiinţei create este întâmpinată de puterea curăţitoare şi desăvârşitoare a harului şi atunci nimic nu poate opri unirea omului cu Ziditorul său.

Bucură-te, limpezime a vederii duhovniceşti

Bucură-te, memorie neclătinată a luminii neapropiate

Bucură-te, pecete a învăţăturii de Dumnezeu insuflate

Bucură-te, adunare prin iubire a mădularelor împrăştiate ale Bisericii

Bucură-te, pârgă a zidirii duhovniceşti

Bucură-te, plâns şi rugă de foc la hotarul Veşniciei

Bucură-te, cuvânt cu putere multă, născut din cunoaşterea lui Dumnezeu

Bucură-te, ruşinare a cunoştinţei care îngâmfă

Bucură-te, mustrare a făţărniciei şi necăutare la faţa omului

Bucură-te, zdrobire a sămânţei ascunse a iubirii de arginţi

Bucură-te, inimă străbătută de fulgerul iubirii dumnezeieşti

Bucură-te, inimă ce naşti perla luminoasă a iubirii de Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 7.

Pentru fiii duhovniceşti îţi puneai sufletul, Sfinte Simion, pătimind dureri lăuntrice ca să-i naşti întru Hristos, căci pe toţi îi iubeai deopotrivă şi îi zoreai să intre în focul iubirii. Fiindcă în el stau începutul şi sfârşitul, şi el este haina de nuntă a celor ce cântă cu lacrimi de bucurie: Aliluia!

 

Icos 7.

Te nevoiai ca pe toţi să-i scoţi din iadul patimilor şi-i îmboldeai spre suirea pe scara virtuţilor. Pentru aceasta ai pătimit împotrivirea celor împietriţi, întru răbdare şi desăvârşită iubire de vrăjmaşi. Odată, au vrut să te alunge din biserică, dar ai rămas netulburat, iar harul lui Dumnezeu nu i-a lăsat să se apropie. Atunci au fugit la patriarh, care i-a izgonit, însă tu le-ai mijlocit iertarea.

Bucură-te, păzire a dragostei de orice tulburare sau micşorare

Bucură-te, umblare în lumină şi mântuire din groapa neiubirii

Bucură-te, purtare înlăuntru a rănilor Domnului

Bucură-te, vedere a patimilor ascunse şi mijlocire a milostivirii de Sus

Bucură-te, săgeată a Cuvântului ce nimereşti ţinta

Bucură-te, lucrare a poruncilor din iubire pentru Hristos

Bucură-te, lucrare întru cunoştinţă a darului Sfântului Duh

Bucură-te, călăuză izbăvitoare de lanţurile trufiei

Bucură-te, îndrăzneală ce zgudui pe cei nepăsători

Bucură-te, vedere înfricoşată a dreptăţii dumnezeieşti

Bucură-te, alai al virtuţilor ce porţi iubirea ca într-un car de heruvimi

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 8.

După un sfert de veac de stăreţie, te-ai retras la isihia mult dorită. Atunci vrăjmaşul a asmuţit asupra ta pizma celor ce luau lumina drept întuneric şi întunericul drept lumină. Iar tu primeai toate cu mulţumire ca din mâna Domnului, cântând întru nerăutate: Aliluia!

 

Icos 8.

Ca o trâmbiţă a teologiei ai răspuns la întrebările puse în chip viclean de singhelul Ştefan, fost episcop al Nicomidiei şi, fără să cauţi la rangul înalt, ai mustrat vorbirea de Dumnezeu a celor ce nu au în ei pe Duhul Sfânt. Apoi, sfătuindu-l să nu se bizuie pe înţelepciunea ruptă de viaţa duhovnicească, l-ai îndemnat spre căutarea Duhului prin pocăinţă şi lupta cu patimile.

Bucură-te, odihnă în spaţiul negrăit al plinătăţii

Bucură-te, vrednic închinător al tronului înfricoşător

Bucură-te, slujire cu cutremur a tainelor dumnezeieşti

Bucură-te, conglăsuire cu ceata dumnezeieştilor Părinţi

Bucură-te, casă a înţelepciunii zidită pe Hristos

Bucură-te, surpare a înălţării cu mintea asupra aproapelui

Bucură-te, vedere a întunecării inimii

Bucură-te, Întrupare de taină a adevărului dumnezeiesc

Bucură-te, sabie de foc ce păzeşti pomul vieţii

Bucură-te, sfială înaintea unirii negrăite

Bucură-te, frică ce odrăsleşti floarea străină a iubirii

Bucură-te, uitare a fricii în contemplarea rodului iubirii

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 9.

Orbit de duşmănie, singhelul Ştefan a început a defăima scrierile şi viaţa părintelui tău duhovnicesc. Apoi te-a acuzat înaintea Sinodului pentru prăznuirea aleasă a adormirii Sfântului Simeon, care întru cereştile lăcaşuri se învrednicise a cânta: Aliluia!

 

Icos 9

Fericita nebunie întru Hristos a călăuzitorului tău ai arătat-o ca pe un vlăstar al dragostei şi nepătimirii. Iar minciunii care tulburase Sinodul te-ai împotrivit cu tărie, socotind lepădarea mai rea decât moartea, căci chipul părintelui tău strălucea în Veşnicie de slava lui Hristos !

Bucură-te, purtare în inimă a icoanei părintelui duhovnicesc

Bucură-te, mucenicească mărturisire pentru adevăr

Bucură-te, alergare pe drumul Crucii

Bucură-te, închinare de fiu

Bucură-te, îndelungă răbdare în necazuri şi prigoane

Bucură-te, slujire jertfelnică a voii lui Dumnezeu

Bucură-te, osândire a faptelor întunericului

Bucură-te, blândeţe neclintită ce stăvileşti furia înşelării

Bucură-te, îmbrăcare cu armele lui Dumnezeu

Bucură-te, alipire cu duhul de sfintele mădulare ale Bisericii

Bucură-te, cucerire cu asalt a Împărăţiei

Bucură-te, vedere înlăuntrul cămării de nuntă a Mirelui

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 10.

Patriarhul, înşelat de uneltirile singhelului, a lăsat să fie distruse icoanele zugrăvite cu chipul Sfântului Simeon Evlaviosul. Şi adus înaintea sinodului, ai amuţit prin cuvântul de apărare cel de Dumnezeu insuflat pe judecătorii nedrepţi. Condamnat apoi la surghiun, ai binecuvântat pe Hristos cântând: Aliluia!

 

Icos 10.

Exilat într-un pustiu, în mijlocul iernii, lipsit de hrană, ai mulţumit lui Dumnezeu şi ai binecuvântat pe prigonitori. În acel loc ai aflat paraclisul Sfintei Muceniţe Marina, unde prin voia de Sus ai întemeiat o mânăstire.

Bucură-te, slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate

Bucură-te, flămânzire şi însetoşare de dreptate

Bucură-te, neîngrijire de cele vremelnice

Bucură-te, pironire a păcatului pe Cruce

Bucură-te, închinare, leagăn de naştere al iubirii

Bucură-te, crin al isihiei în pământul bunei pătimiri

Bucură-te, colţ de rai în pustie

Bucură-te, iubire roditoare de fii duhovniceşti

Bucură-te, rodire a înţelesurilor tainice ale teologiei

Bucură-te, vedere de icoană peste zidul păcatului

Bucură-te, mireasmă a ungerii duhovniceşti

Bucură-te, naştere pe pământ a duhului mântuirii

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 11.

Înaintea mulţimii fiilor duhovniceşti ce sufereau pentru prigonirea păstorului, patriarhul s-a hotârât să asculte în Sinod cuvântul tău. Apoi a mărturisit buna ta credinţă şi cedarea în faţa hărţuielilor singhelului, drept pentru care te-a chemat cu cinste, să te sfinţească arhiepiscop. Atunci cei binecredincioşi au strigat într-un cuget: Aliluia!

 

Icos 11.

Nu te-ai plecat, Sfinte, întru a micşora strălucirea prăznuirii părintelui tău, şi nu te-ai mai întors în locul unde fusesei prigonit pentru dreptate. Însuşi patriarhul, lăudându-ti râvna, te-a slobozit cu pace, ca să săvârşeşti cele ale lui Dumnezeu în locul şi felul în care vei găsi că este voia Lui.

Bucură-te, că  năvălind în chilia ta, prigonitorii s-au uimit de desăvârşita-ţi sărăcie

Bucură-te, cel frânt ca pâinea de dinţii lor, pentru slava de Sus

Bucură-te, că ai păzit neatinsă icoana iubirii de părintele duhovnicesc

Bucură-te, că în ea strălucea cu tărie Însuşi Chipul lui Hristos

Bucură-te, lumină strălucind în întunericul lumii

Bucură-te, privire neîntoarsă spre cele dinapoi

Bucură-te, alăută ce viersuieşti imne dumnezeieşti

Bucură-te, răsturnarea învăţăturii făţarnice

Bucură-te, ajutătorule al celor din nevoi

Bucură-te, iubire ce prin încercări, mai tare străluceşti

Bucură-te, iubire ce Îl încapi pe Cel neîncăput

Bucură-te, iubire ce acoperi întreaga creaţie

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 12.

Harul de Sus îl revărsai prin mijlocirile tale, peste mulţimile care te cercetau spre tămăduire. Către sfârşitul vieţii, ai primit cu bucurie crucea suferinţei trupeşti şi ai descoperit dinainte ziua adormirii tale şi cea a mutării sfintelor tale moaşte. Iar pe când trupul tău era măcinat de neputinţă, ucenicul Nichifor te-a văzut noaptea în chilie, înălţat la patru coţi în aer, cum te rugai negrăit: Aliluia!

 

Icos 12.

În ziua de pe urmă, te-ai împărtăşit cu Preacuratele Taine şi după ce ai spus „Amin!”, ai poruncit ucenicilor să cânte cântarea de îngropare. Spre mijlocul ei ţi-ai adunat puterile şi ai grăit cu dulceaţă şi linişte:  „O, Hristoase Împărate, în mâinile Tale îmi dau duhul”, şi ai primit de la Dânsul cununa vieţii. Iar aşa precum ai proorocit, după treizeci de ani moaştele tale pline de tot harul şi mireasma s-au mutat spre sfinţirea credincioşilor şi slava Bisericii.

Bucură-te, făcătorule de minuni, întru bucuria Domnului tău

Bucură-te, nume binecuvântat de Tatăl Ceresc

Bucură-te, lemn înmiresmat al Crucii iubirii

Bucură-te, vas sfinţit în care Fiul varsă din Duhul Său

Bucură-te, revărsare de har peste lumea deznădăjduită

Bucură-te, hrănire a mulţimilor cu pâinea dumnezeieştilor descoperiri

Bucură-te, pas liniştit şi împăcat pe calea Vieţii

Bucură-te, urcare în veşnica nepăcătuire

Bucură-te, că aprins de focul ceresc, îl treci în multe sfeşnice

Bucură-te, pom al iubirii răsădit în grădini de rai

Bucură-te, că eşti întru Hristos şi El întru tine

Bucură-te, chip făcut icoană, vrednic de închinare

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!

 

Condac 13.

O, Sfinte Preacuvioase Simeon, nu ne lăsa pe noi, cei preamici, ci precum ai făgăduit fii pururi cu noi pe calea mântuirii. Roagă-te Preasfintei Treimi să strălucească peste noi raza dumnezeirii, ca de ea călăuziţi să ieşim din adâncul patimilor, şi prin crucea pătimirii de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos să ne împărtăşim şi de Învierea Lui. Aşa, Sfinte Simeon, mijloceşte iertare sufletelor noastre şi milă de la Cel Preaînalt, Căruia împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia!   (de 3 ori)

 

Apoi se zice iarăşi

Icos 1.

Născut în Galateea, ai fost adus de tatăl tău la Constantinopol pentru studii şi urmai să intri în slujba împăratului. Dar tu, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui cuvânt te hrăneai, smerindu-ţi inima, ai refuzat această cinste. Atunci ai pornit în căutarea unei călăuze nemincinoase, care să te nască în duh la cunoaşterea de Dumnezeu şi viaţa adevărată.

Bucură-te, scârbire de viaţa risipită în pofte şi închipuiri trecătoare

Bucură-te, dar şi lepădare a cugetelor pătimaşe

Bucură-te, inimă sprijinită în chip nevăzut de mâna dumnezeiască

Bucură-te, pogorâre prin smerenie în adâncurile milostivirii divine

Bucură-te, rod al rugăciunii şi citirilor evlavioase

Bucură-te, ieşire prin credinţă pe puntea peste prăpastia resemnării

Bucură-te, căutare de fiu risipitor a Părintelui duhovnicesc

Bucură-te, dorire de hrană nestricăcioasă şi înstrăinare de dorinţa cea rea

Bucură-te, plâns la picioarele Crucii

Bucură-te, neţărmurită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu

Bucură-te, suflet mişcat de dumnezeiasca dragoste

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al neprihănitei Treimi !

 

Condac 1.

Lumină lumii şi mărturisitor al Luminii neînserate, păstor şi învăţător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuţilor ai odrăslit rodul desăvârşitei iubiri de Hristos, din care izvorăşti vrednică cuvântare de Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii şi liturghisitor al Preacuratei Treimi!