Acatistul Maicii Domnului Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi

Rugăciunile începătoare:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, de Dumnezeu aleasă, ajutătoare grabnică pentru toată lumea în ziua Judecății, a celor ce cu dragoste te laudă pre Tine, ca pre Împărăteasa Cerului și a pământului, caută din a Ta înălțime și nu ne lăsa pre noi în ziua cea grozavă a Judecății de Apoi. Căci Tu, binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, pururi Te rogi Fiului Tău și Dumnezeului nostru să ne miluiască pre noi. Drept aceea, Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, să ierți păcatele noastre și să ne îndrepți pre calea pocăinței, pre noi cei ce cu lacrimi ne rugăm Ție, strigând: Bucură-Te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Icos 1
Arhanghelii și îngerii, heruvimii și toate puterile cerești, văzându-Te pre Tine, o, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, în ziua Judecății, se roagă Domnului Dumnezeu să se milostivească spre noi pentru a Ta mare milosârdie și dragoste, pe care le ai pentru tot neamul omenesc. Drept aceea, cu mulțumire strigăm unele ca acestea:
Bucură-Te, Atotmilostivă, Ceea ce cu mare bunătate pe noi ne miluiești;
Bucură-Te, Ceea ce ești mai slăvită decât oștirile cerești;
Bucură-Te, candelă ce arzi necontenit înaintea Sfintei Treimi;
Bucură-Te, Maica Împăratului Ceresc, care în Cer împărătești;
Bucură-Te, lumină dumnezeiască, Ceea ce tot pământul și toată făptura luminezi;
Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Condacul 2
Stând noi cu frică și cu cutremur la Judecata Domnului și văzând-o pre Maica multmilostivă, cum se roagă Fiului ei și Dumnezeului nostru să ne ierte, o rugăm să ne miluiască și pe noi, cei care în fărădelegi fiind afundați, nu ne-am îngrijit de sufletele noastre. Drept aceea, Maica Domnului ne învață a striga cu umilință către Dumnezeu: Aliluia!
Icos 2
Înțelegerea cea neînțeleasă de mintea omenească este de necuprins asupra dreptei Judecăți a Domnului, de aceea noi, neștiind ce să răspundem pentru toate câte am greșit înaintea Dreptului Judecător, Te rugăm pre Tine, Împărăteasa Cerului și Maica Judecătorului nostru, să ne ajuți în vremea aceea, care va să fie după cuvântul Domnului. Căci se va arăta ca fulgerul în miezul nopții și ne va găsi pre noi scufundați în somnul cel greu al păcatului, neauzind cuvântul sfintei Scripturi care zice: Iată Mirele vine în miezul nopții și fericită va fi sluga pe care o va afla priveghind. Însă duhul mândriei a biruit toată lumea pământească cea căzută în destrăbălare, în desfătări și în toate fărădelegile. Dar Tu milostivește-te spre noi, Împărăteasca Cerului și cheamă-i la pocăință pre cei ce-Ți strigă unele ca acestea:
Bucură-Te, Împărăteasă, Ceea ce ne scoți pre noi din bezna păcatelor;
Bucură-Te, mijlocitoarea noastră către Domnul Dumnezeu în ziua Judecății;
Bucură-Te, locaș ceresc al Dumnezeului Celui Preaînalt;
Bucură-Te, Ceea ce strălucești, înălțându-Te ca un munte până la ceruri;
Bucură-Te, Maica Mântuitorului nostru;
Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Condacul 3
Cu puterea Celui de Sus se apropie Judecata de Apoi, căci lumea pământească, zăcând în marea necredință, cu multe răutăți a mâniat pre Atotbunul Dumnezeu. Pentru aceasta se scurtează zilele și ne apropiem de sfârșit, când Împăratul Ceresc își va abate mânia Sa asupra pământului, ca să curățe toată întinăciunea și să așeze o viață veșnică și fericită, pre care drepții lui Dumnezeu o vor moșteni împreună cu Maica Domnului, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3
Având Preasfânta Maică a lui Dumnezeu mare milă pentru toată lumea, așa zicea: „Oameni ai pământului, oare voi nu vedeți și nu auziți cele de Domnul grăite, că în zilele cele din urmă cine are să stăpânească lumea, fărădecât potrivnicul lui Dumnezeu și al poruncilor Lui?” De aceea Dumnezeu a zis că va scurta zilele pentru cei aleși, ca împreună cu ei să facă o lume nouă și un pământ nou întru slava lui Dumnezeu. Iar Tu, Preasfântă Doamnă de Dumnezeu Născătoare, izbăvește-ne pe noi de viclenia lumii acesteia, ca să-Ți strigăm unele ca acestea:
Bucură-Te, zi a biruinței pentru toți credincioșii;
Bucură-Te, Stăpână, că de Tine se bucură toată făptura;
Bucură-Te, grabnică Apărătoare și Ajutătoare a tuturor creștinilor;
Bucură-Te, acoperământ dumnezeiesc, care acoperi tot pământul;
Bucură-Te, bucuria tuturor drepților;
Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Condacul 4
Viforul de gânduri îndoielnice având, lumea pământească nu cugetă la cele ce o așteaptă în ziua înfricoșatei Judecăți a Domnului și la muncile cele veșnice pregătite diavolului și la toți slujitorii lui, care au căzut din slava lui Dumnezeu. Iar noi, păcătoșii ne rugăm Ție, Preasfântă Împărăteasă a Cerului și Stăpâna noastră, să ne îndrepți la pocăință pe noi cei ce cu dragoste Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
Nevrând să asculte Cuvântul Domnului, oamenii de pre pământ, secătuiți duhovnicește, Îl supără pre Ziditorul și Dumnezeul lor. Dar degrabă îl vor vedea cu slavă dumnezeiască, venind ca un fulger pre norii cerului, ca să judece toate noroadele pământului, și atunci se vor descoperi toate faptele cele ticăloase ale fiecăruia, cu care au întinat pământul. Atunci oamenii vor plânge și vor suspina, văzând slava lui Dumnezeu. Dar va fi prea târziu pentru cei nepocăiți, căci toți vor tremura ca frunza în vreme de furtună, văzând răsplata lor cea amară. Iar noi, păcătoșii, strigăm către Maica Precista unele ca acestea:
Bucură-Te, Maică, Ceea ce ne izbăvești pre noi de văpaia muncilor celor veșnice;
Bucură-Te, bucuria noastră și nu-ți întoarce fața Ta de la noi în ziua Judecății de Apoi;
Bucură-Te, mir sfințit și bine mirositor, care miruiești sufletele noastre;
Bucură-Te, Ceea ce ești calea cea strălucită cu pietre scumpe, pentru cei care merg în Împărăția Cerurilor;
Bucură-Te, că multe minuni arăți acum pre pământ, adeverind că Judecata se apropie cu grăbire;
Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Condacul 5
Văzând Preasfânta Fecioară că va pierde Dumnezeu toată lumea cea înrăutățită și va pedepsi pământul, și-l va umple cu trupurile morților, cu lacrimi suspinând, a zis: „Dar cine va face voia Ta, Doamne”? Căci atunci lume puțină va rămânea pre pământ, după cuvântul proorocului Iezechia. Și aceia vor avea viață veșnică, căci Tu ai zis, Doamne, că nu vei schimba cuvântul Tău până ce nu-i vei găsi pre cei credincioși, ca pre o mireasă spre întâmpinarea Mirelui, că Tu singur ești Dumnezeu Atotputernic, și grabnic vei arăta slava Ta celor ce pururi cu umilință Îți strigă: Aliluia!
Icosul 5
Văzând Împărăteasa Cerului, Stăpâna a toată făptura, trufia şi toată deşertăciunea pământească, ne previne că lumea singură porneşte mânia lui Dumnezeu, asupra ei pentru neascultarea poruncilor. De aceea, Domnul cu mare urgie va arde tot pământul. Dar tu, Maică milostivă, păzeşte-ne pre noi, cei care slăvim Atotputernicia Fiului Tău şi aşteptăm ajutorul Tău de Maică, în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii de Apoi, şi care-Ţi strigăm Ţie unele ca acestea:
Bucură-Te, trâmbiţă cerească, Ceea ce versuieşti mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-Te, chimval bine răsunător, care vesteşti Judecata lui Dumnezeu;
Bucură-Te, zid întărit, care înconjori tot pământul;
Bucură-Te, Ceea ce eşti armă nebiruită asupra vrăjmaşului;
Bucură-Te, corabie cerească, Ceea ce ne izbăveşti din valurile mării lumeşti;
Bucură-Te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu!
Condac 6
O, Maică multilostivă, oare cu cine Te vom asemăna, că nu este nimeni pre pământ, nici în cer mai slăvit decât Tine. Arhanghelii cu îngerii, serafimii cu heruvimii şi toate puterile cereşti se închină Ţie, Maică pururea fecioară, Ceea ce stai necontenit înaintea Sfintei Treimi, rugându-te pentru tot neamul omenesc. Iară noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, strigăm Ţie şi lui Dumnezeu:  Aliluia.
Icos 6
Milostivirea Ta cea de Maică în toată lumea o reverşi cu dărnicie, dar te întristezi amarnic, văzând pierzania neamului omenesc, care degrab va fi judecat de Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, pentru că toţi s-au lepădat de crucea Domnului cea de-viaţă-făcătoare, şi în locul crucii sunt gata să primească pecetea lui antichrist. Şi atunci Mântuitorul întru mânia Sa le va zice păcătoşilor: “Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel nestins, care este pregătit diavolului şi îngerilor lui.” Dar Tu, Maică milosârdnică, milostiveşte-Te spre noi, cei care ne rugăm Ţie astfel:
Bucură-Te, Maică Preasfântă, Ceea ce ne ajuţi să ducem crucea fiului Tău;
Bucură-Te, Stăpână a toată lumea, Ceea ce ne povăţuieşti cum să scăpăm de pecetea antihristului;
Bucură-Te, cetate dumnezeiască, Ceea ce alungi duhurile cele necurate;
Bucură-Te, pomul vieţii, care umbreşti tot pământul;
Bucură-Te, izvorul milei, care îi adapi pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-Te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu!
Condac 7
Vrând să ne izbăveşti pre noi de răutăţile şi de înşelăciunile lui antihrist, mai înainte de Judecata Domnului, Tu, maică milostivă, pentru mântuirea neamului omenesc de multe ori Te-ai arătat, mărturisind despre ziua Judecăţii înfricoşătoare a lui Hristos, chemându-i pre toţi la pocăinţă, ca să nu cădem în muncile cele veşnice ale iadului, de care izbăveşte-ne pre noi toţi cei ce-Ţi strigăm Ţie şi lui Dumnezeu: Aliluia.
Icos 7
Arătatu-s-a maica lui Dumnezeu neamului omenesc şi a zis: „Lumea pământească nu este veşnică, ci repede se sfârşeşte, şi va fi o lume nouă, în care vor împărăţi numai drepţii lui Dumnezeu”. Deci, învredniceşte-ne şi pre noi, Maică Sfântă, de bunătăţile cereşti cele veşnice, ca să-Ţi aducem Ţie laudele acestea:
Bucură-Te, cerească privighetoare, care cânţi cu versuri dumnezeieşti, trezindu-ne din somnul păcatului;
Bucură-te, lumină, Ceea, ce liberezi sufletele noaste din patimile cele rele;
Bucură-te, foc dumnezeiesc, care fărădelegile noastre le pârjoleşti;
Bucură-te, măslin înfrunzit, care pre cei credincioşi de arşiţa păcatelor îi fereşti;
Bucură-te, auroră a dimineţii, Ceea ce la calea adevăratei pocăinţe ne povăţuieşti;
Bucură-te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu!
Condac 8
Străini şi nemernici fiind noi pe pământ şi în mare tulburare aflându-ne, nu simţim apropierea sfârşitului, ci ne amăgim unul pre altul, că nu vor fi chiar adevărate toate prorociile asupra vremurilor din urmă. Drept aceea, o, preamilostivă Maică, rugămu-ne să ne luminezi a noastră minte, ca să cunoaştem în ce vreme ne găsim, şi să ne păzeşti de moarte năprasnică şi de toate primejdiile, ca să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 8
În mare rătăcire ajuns-au toate noroadele, şi cine poate să ne înveţe cum să ne îndreptăm viaţa pre pământ şi să ne izbăvim de munca cea veşnică, fără numai Tu, Născătoare de Dumnezeu. Vreme puţină a rămas pentru îndreptarea noastră, însă departe suntem de pocăinţă. Iar zilele până la Judecata de apoi sunt numărate, căci îngerul Apocalipsei a prevestit că de la venirea lui antihrist şi până la sfârşitul lumii vor rămâne 1260 de zile. Dar pentru aleşii lui Dumnezeu se vor scurta zilelele acelea şi cu bucurie vor striga Maicii Domnului unele ca acestea:
Bucură-te, mare apărătoare pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a mântuirii noastre;
Bucură-te, izbăvirea noastră în acele zile de mare necaz;
Bucură-te, Ceea ce pururea plângi pentru noi înaintea Fiului Tău Celui iubit;
Bucură-te, Ceea ce viforul ispitelor îl risipeşti;
Bucură-te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu.
Condac 9
Toată lumea pământească vede că zilele trec şi Judecata se apropie, iar noi ne depărtăm de Dumnezeu tot mai mult, şi nici chemarea Domnului nu ne poate opri. Şi iată că iadul şi-a deschis larg gura lui, ca să-i înghită pre cei păcătoşi. Noi însă, nădăjduind în ajutorul Tău de Maică, Ţie şi lui Dumnezei îi strigăm: Aliluia!
Icos 9
Ritorii cei mult-grăitori nu înţeleg ajutorul Maicii Domnului şi a tuturor sfinţilor pentru noi, prin care ne izbăvim de pierzanie şi de chinurile cele veşnice. Drept aceea, dăruieşte-ne nouă înţelepciune, o Preasfântă Maică, ca să-ţi cântăm Ţie unele ca acestea:
Bucură-te, lumină cerească, Ceea ce luminezi tot pământul şi-l curăţi pre el de toată necurăţia demonicească;
Bucură-te, floare cu bun miros, Ceea ce umpli tot pământul de mireasmă duhovnicească,
Bucură-te, scară cerească, Ceea ce îi duci la cer pre cei credincioşi;
Bucură-Te, turn înalt de la pământ până la Prestolul lui Dumnezeu;
Bucură-te, năstrapă de aur, primitoare de mână cerească;
Bucură-te, Apărătoarea noastră osârdnică, în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu!
Condac 10
Vrând să ne mântuieşti pre noi, oare cu ce cuvinte ne vom ruga Ţie, Împărăteasa Cerului, că tu singură vezi, o Maică Sfântă, câte boli şi molime groaznice, câte nenorociri şi ce pedepse năprasnice se abat asupra noastră, căci iubirea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc s-a întors spre urgie şi se aude cuvântul lui Dumnezeu cel de temut: „Pedepsi-voi pământul şi-l voi umple cu trupurile morţilor.” Văzând deci că vremurile acelea s-au apropiat şi nu suntem pregătiţi, pentru aceea ne rugăm Maicii Preciste să întoarcă mânia lui Dumnezeu de la noi şi să ne dăruiască vreme de pocăinţă, ca să-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10
Zid nebiruit eşti, Preasfântă Fecioară, pentru cei credincioşi, că mare întuneric a cuprins tot universul, învăluindu-l cu răutatea iadului, şi lumina lui Hristos Dumnezeul nostru se va stinge din pricina răutăţilor lumii care găteşte arme nemaiauzite din veac spre pierzania neamului omenesc. Pentru aceea, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, se vor sminti toţi pământenii şi se vor răscula noroadele pământului unul împotriva altuia, dar Tu,  o preamilostivă Maică, milostiveşte-Te spre noi şi primeşte plângerea cea cu umilinţă a celor ce-Ţi strigă unele ca acestea:
Bucură-te, că prin Tine, Stăpână, a venit mântuirea lumii;
Bucură-te, că prin tine Domnul se milostiveşte spre noi;
Bucură-te, moştenire cerească a celor săraci cu duhul;
Bucură-te, mântuire a celor însetaţi de dreptate;
Bucură-te, porumbiţă, Ceea ce întraripezi sufletele noastre;
Bucură-te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu!
Condacul 11
Împărate Ceresc, cu ce trâmbiță vei trâmbița oare, ca să trezești toate noroadele pământului din somnul cel greu al păcatelor? Tu, însă, Împărăteasa noastră, cămară cerească, trâmbițează la toate noroadele pământului cu sunet puternic, ca să se cutremure tot pământul până-n adâncul iadului și să se înfunde trâmbița cântărilor celor lumești și a tuturor desfătărilor în preajma Judecății Domnului cea înfricoșătoare, când fiecare își va primi plată după faptele lui, iar cei drepți se vor bucura, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 11
Făclie luminoasă ești, Preasfântă Fecioară, luminând pre toți cei aflați în vâltoarea păcatelor și ajutându-i să se întoarcă la pocăință, căci gura Domnului strigă: „Veniți toți cei trudiți și împovărați întru odihna cea veșnică”. Fericiți cei ce vor scăpa de sminteli și de amăgirile lui antihrist, căci aceia vor moșteni viața de veci. Deci Tu, Maică Sfântă, ajută-ne și nouă să ne izbăvim de toate vicleșugurile potrivnicului și să strigăm către Tine:
Bucură-Te, dumnezeiască rază, care ai răsărit din Soarele dreptății;
Bucură-Te, smirnă binemirositoare, care înmiresmezi sufletele celor credincioși;
Bucură-Te, mărgăritar de mult preț, că prin Tine dobândim fericirea raiului;
Bucură-Te, cerească mană, care hrănești toată făptura;
Bucură-Te, sfeșnic purtător de lumină, care luminezi calea adevărului
Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Condacul 12
Harul lui Dumnezeu umbrește bunătățile cele pământești, căci Dumnezeu îndelung așteaptă pocăința noastră și ne arată mila Lui, ca să-L cunoaștem, că El este Tatăl nostru Ceresc; dar înțelepții veacului acestuia se silesc să dovedească precum că nu este nici un Dumnezeu și toate bunătățile vin de la pământ. Dar Tu, Stăpână preabună, milostivește-Te spre noi și ne ajută, ca să scăpăm de înșelăciune și să nu cădem până-n sfârșit, ci să cântăm cu dragoste Ție și lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12
Te slăvim și Te cântăm pre Tine, Maică Sfântă, Ceea ce stai înaintea Prestolului lui Dumnezeu, a Fiului Tău și Domnului nostru Iisus Hristos, înconjurată de puterile cerești și pre pământ slăvită de neamul omenesc. Deci, dintru înălțimea cerescului Tău locaș, caută spre noi păcătoșii, cei ce nădăjduim spre Tine și primește rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm Ție așa:
Bucură-Te, Ceea ce luminezi mintea și inimile noastre ca un astru ceresc;
Bucură-Te, Maică și Fecioară de Dumnezeu aleasă spre mântuirea neamului omenesc;
Bucură-Te, Maică preamilostivă, a cărei milostivire se revarsă peste noi, păcătoșii;
Bucură-Te, Ceea ce Te rogi Judecătorului Celui Drept pentru noi;
Bucură-Te, păstrătoare a Credinței pravoslavnice;
Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Condacul 13
O, Maică Prealăudată, Ceea ce stai înaintea Prestolului Împăratului Ceresc al slavei și cauți spre noi, cei împovărați de păcate, acoperă-ne pre noi în ziua cea înfricoșătoare a Judecății Domnului, și izbăvește-ne de veșnicele chinuri, ca să putem cânta cântarea de biruință: Aliluia!(de trei ori)
Icos 1
Arhanghelii și îngerii, heruvimii și toate puterile cerești, văzându-Te pre Tine, o, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, în ziua Judecății, se roagă Domnului Dumnezeu să se milostivească spre noi pentru a Ta mare milosârdie și dragoste, pe care le ai pentru tot neamul omenesc. Drept aceea, cu mulțumire strigăm unele ca acestea:
Bucură-Te, Atotmilostivă, Ceea ce cu mare bunătate pe noi ne miluiești;
Bucură-Te, Ceea ce ești mai slăvită decât oștirile cerești;
Bucură-Te, candelă ce arzi necontenit înaintea Sfintei Treimi;
Bucură-Te, Maica Împăratului Ceresc, care în Cer împărătești;
Bucură-Te, lumină dumnezeiască, Ceea ce tot pământul și toată făptura luminezi;
Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, de Dumnezeu aleasă, ajutătoare grabnică pentru toată lumea în ziua Judecății, a celor ce cu dragoste te laudă pre Tine, ca pre Împărăteasa Cerului și a pământului, caută din a Ta înălțime și nu ne lăsa pre noi în ziua cea grozavă a Judecății de Apoi. Căci Tu, binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, pururi Te rogi Fiului Tău și Dumnezeului nostru să ne miluiască pre noi. Drept aceea, Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, să ierți păcatele noastre și să ne îndrepți pre calea pocăinței, pre noi cei ce cu lacrimi ne rugăm Ție, strigând: Bucură-Te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Dumnezeu!
Rugăciune
O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Împărăteasa Cerului și a pământului, milostivește-Te spre noi, păcătoșii robii Tăi, și spre tot neamul omenesc, și ne curățește de toată răutatea și de nălucirile lui Antihrist, ca să putem ieși cu candela aprinsă întru întâmpinarea Mirelui și Dreptului Judecător, când va veni pre norii cerului înconjurat de sfinții îngeri.
Fericit suflet va fi acela care va păzi dreapta Credință și va scăpa de meșteșugurile lui antihrist în zilele acelea. Căci atunci cu puterea lui Dumnezeu se va cutremura tot pământul și toți pământenii vor vedea mânia Lui venind asupra lor. Amar vor plânge și se vor tângui toate noroadele, când vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, poruncindu-le îngerilor să deschidă cărțile, ca fiecare să-și vadă faptele sale. Și atunci se vor despărți drepții de-a dreapta și păcătoșii de-a stânga. Și va zice Dreptul Judecător către cei drepți: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția Cerească, gătită vouă de la începutul lumii”. Iar celor păcătoși le va zice: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolilor și la toți slujitorii lui”. Drepții, văzând frumusețea cea nespusă, se vor bucura cu bucurie mare, iar păcătoșii, văzând muncile cele veșnice și amare, vor plânge și vor suspina pentru viața lor petrecută în păcate și fără Dumnezeu, Cel slăvit în Tatăl și în fiul și în Duhul Sfânt. Amin!
Plângere
Plâng și mă tânjesc când mă gândesc la moarte!
Vai mie, înnegritule suflete! Până când nu te mai oprești de la răutăți? De ce nu-ți aduci aminte de ceasul cumplit al morții? De ce nu te cutremuri de înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos?
„Mi-am adus aminte de ceasul acela, iubiților, se tânguia Sfântul Efrem Sirul, și m-am cutremurat; m-am gândit la acel grozav județ și m-am înfricoșat; m-am dus cu mintea la veselie raiului și am oftat; m-a cuprins plânsul și am plâns până n-a mai rămas în mine putere de plângere…
Juru-Te cu îndurările Tale, Iubitorule de oameni, Bunule, să nu mă pui de-a stânga cu caprele ce te-au amărât. Nu-mi grăi: Nu te știu! Ci, după îndurările Tale, dăruiește-mi lacrimi neîncetate, dă-mi frângere de inimă și umilință și o curăță spre a se face biserică cu preasfântul Tău har. Că, deși sunt păcătos și nevrednic, nu contenesc a bate la ușa milostivirii Tale!”.
Tropar, glas 1
Când va ședea Judecătorul pe scaunul Său și îngerii vor sta de față; când trâmbița va răsuna și văpaia va arde, ce vei face, suflete al meu, ducându-te la judecată, căci atunci răutățile tale vor sta de față și greșelile tale cele ascunse se vor vădi. Drept aceea, mai înainte de sfârșit, strigă Judecătorului: Dumnezeule, milostivește-Te spre mine și mă miluiește!
Slavă… și acum…
Toți să priveghem și să întâmpinăm pre Hristos cu mulțime de untdelemn și cu candele aprinse, ca să ne învrednicim a fi înăuntrul cămării Mirelui. Că cel ce va rămâne afară, în deșert va striga către Dumnezeu: miluiește-mă!
Acest acatist a fost compus la mănăstirea Noul-Neamț a sfântului Paisie Velicicovski.