Acatistul Maicii Domnului La icoana Sporirea Minţii

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condac 1

Celei alese dintre toate neamurile, Maicii Domnului, Împărătesei Cerului şi a Pământului, Care dăruieşte vindecare duhovnicească întregii lumi, cântare de mulţumire Îi aducem pentru Dumnezeiasca comoară pe care ne-a dăruit-o, icoana Ei făcătoare de minuni numită Sporirea minţii. Cu bucurie slăvim şi cu dragoste glăsuim: Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Icos 1
Îngerul a strigat: Bucură-Te! – iar Preacurata auzind Buna Vestire a Arhanghelului, în smerenia inimii Ei, aşa i-a răspuns: Iată roaba Domnului, fie Mie după cuvântul tău! Atunci Dumnezeu Cuvântul în pântecele Ei S-a întrupat. Noi păcătoşii pe Maica Domnului cu evlavie O cinstim, aşa cum Îngerul ne-a învăţat şi cu smerenie Îi spunem:

Bucură-Te Cea Binecuvântată între femei, că pe Tine Te fericesc toate neamurile!
Bucură-Te Cea adumbrită de Puterea Celui Preaînalt şi sfinţită de Duhul Sfânt!
Bucură-Te că ai născut pe Mântuitorul lumii!
Bucură-Te Maica Luminii, Cea care îi luminezi pe toţi!
Bucură-Te Împărăteasa Cerului şi a Pământului!
Bucură-Te că ai aflat Har de la Domnul Iisus!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 2
Văzându-l Preacurată, pe binevestitorul evanghelicelor taine, pe Apostolul Luca, l-ai binecuvântat să picteze chipul Tău preacurat. Privind la acesta ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi Harul Meu şi puterea! Întreaga lume creştină ai împodobit cu sfintele Tale icoane. Cu evlavie ne închinăm şi, mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru Tine, Îi cântăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Fecioară Preacurată, tuturor credincioşilor ai binevoit a le descoperi că în lume lucrează Voia Lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi desăvârşită, care depăşeşte orice minte. Născătoare de Dumnezeu, Atotlăudată, caută spre noi şi cu lumina adevărului luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică şi pe calea cea dreaptă călăuzeşte-ne, că astfel ne rugăm Ţie:
Bucură-Te, că ai născut pe Hristos, Puterea şi Înţelepciunea Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, că pe Dumnezeu L-ai unit cu omul!
Bucură-Te, că luminezi sufletele noastre cu lumina minţii!
Bucură-Te, că dăruieşti Har sfintelor Tale icoane şi vindecări întregii lumi!
Bucură-Te, că ridici la Cer minţile şi inimile noastre!
Bucură-Te, că împreună cu Fiul Tău – Dumnezeu, împărăţeşti de-a pururi!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 3
Nişte creştini evlavioşi au mutat din cetatea Nazaretului în Italia – în oraşul Loreto, casa unde Preacurata Fecioară S-a născut şi a primit Binevestirea Arhanghelului. În catul de sus al casei sfinte se păstrează icoana Născătoarei de Dumnezeu, făurită din lemn, pe care Puterile Îngereşti nevăzut o înconjoară şi o cinstesc cu cucernicie, cântându-I cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Maică Milostivă eşti pentru creştinii din toate colţurile lumii. În Casa Ta sosesc neamuri felurite din multe ţări şi în faţa icoanei Tale îşi mărturisesc păcatele. De la răsărit şi până la apus icoana Ta este slăvită şi credincioşii vindecaţi de boli, de dureri şi de necazuri Îţi aduc mulţumire.
Bucură-Te, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi!
Bucură-Te, că prin naşterea Ta ai luminat casa Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, scară pe care de la Pământ la Cer ne suim!
Bucură-Te, că ne închinăm cu credinţă Preacuratului Tău Chip zugrăvit!
Bucură-Te, că săvârşeşti semne minunate prin icoanele Tale!
Bucură-Te, Puternică Apărătoare a neamului creştinesc şi Acoperământ al întregii lumi!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 4
Preacurata Născătoare s-a arătat unui zugrav cu mintea tulburată şi i-a spus să-I picteze icoana care sfinţeşte casa Ei din oraşul Loreto. Zugravul împlinind porunca s-a vindecat. Din acea zi, au numit icoana pictată Sporirea minţii şi în faţa ei au cântat laudă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Creştinii din Rusia auzind că Maica Domnului, spre bucuria lor, le dă icoana Sa făcătoare de minuni numită Sporirea minţii, şi-au împodobit bisericile şi casele lor cu aceasta imagine a Preacuratei şi cu credinţă se apropiau şi Îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare de Dumnezeu aşa:
Bucură-Te, că tămăduieşti grabnic durerile sufleteşti şi trupeşti cu icoana Ta!
Bucură-Te, că îi izbăveşti de toate necazurile, pe iubitorii şi cinstitorii icoanei Tale!
Bucură-Te, că pătrunzi în chip nevăzut, în casele noastre, împreună cu sfintele Tale icoane!
Bucură-Te, că îi primeşti în puternicile Tale braţe pe cei părăsiţi de doctori!
Bucură-Te, Vindecătoarea celor care şi-au rătăcit minţile, din pricina bolii!
Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde, luminarea cugetelor noastre!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 5
Icoana Maicii Domnului îi luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeieşti pe cei aflaţi în întunericul neştiinţei, limpezeşte mintea cea întunecată de păcate, îi îndrumă pe calea Poruncilor Mântuitorului pe cei rătăciţi; iar noi, Domnului spre mulţumire Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând comoara Dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, să alergăm către aceasta cu sârguinţă, ca să primim vindecare în neputinţe, mângâiere în mâhniri, izbăvire în necazuri şi cu bucuie să-I cântăm Apărătoarei noastre:
Bucură-Te, că prin Tine a strălucit în întuneric Soarele Dreptăţii – Dumnezeul nostru!
Bucură-Te, Maică a luminii minţii, Care ai luminat întreaga lume cu Harul Tău!
Bucură-Te, că ne înţelepţeşti cu Harul Tău şi aprinzi flacăra credinţei!
Bucură-Te, izvorul sfinţeniei!
Bucură-Te, puternica noastră Apărătoare de necazuri şi de urgii!
Bucură-Te, făclie neostoită a iubirii Dumnezeieşti!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 6
Întreaga lume propăvăduieşte milostivirea Ta, o, Maică a Domnului nostru! IcoanaSpor ir ea minţii cu raze de minuni străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina Harului Dumnezeiesc şi ne îndeamnă să Îi cântăm Lui Dumnezeu, Celui ce Te-a proslăvit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
În cinstea Ta Preacurată, icoana străluceşte lumina mântuirii celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor! Toţi cei care se roagă cu credinţă şi cu evlavie în faţa ei primesc grabnic ajutor. Întunecimea minţilor noastre risipeşte-o cu lumina Ta, Atotlăudată, şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor care cu dragoste Îţi spun aşa:
Bucură-Te, Stea neapusă că ai adus în lume Soarele Dreptăţii!
Bucură-Te, Maica Luminii celei Adevărate, Care luminează sufletele credincioşilor!
Bucură-Te, Povăţuitoarea învăţăturii celei pline de Har!
Bucură-Te, că luminezi mintea noastră tulbure cu luminosul Tău Acoperământ!
Bucură-Te, că ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele cazne!
Bucură-Te, că ne slobozeşti de cursele vrăşmaşilor!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 7
Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, Preamilostivul Dumnezeu şi Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana Sporirea minţii, pentru ca toţi cei care cu credinţă se roagă în faţa ei, să primească Puterea Cuvântului, minte şi înţelepciune şi în liniştea cugetului lor să-I cânte Domnului şi Împăratului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Prin sfânta Ta icoană descoperi credincioşilor, Maică a Lui Dumnezeu, noi şi preaslăvite minuni. Cu Puterea Harului Lui Hristos îi luminezi pe cei cu mintea tulburată, ne fereşti de nebunie, întremezi slăbiciunile şi tuturor celor care aleargă la tămăduitoarea Ta icoană le dăruieşti grabnică vindecare, îndemnându-i să-Ţi cânte:
Bucură-Te, că ne scoţi din adâncul neştiintei şi luminezi mintea multora!
Bucură-Te, că dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor care îl cer!
Bucură-Te, că întregeşti minţile celor fără de minte!
Bucură-Te, că ne înalţi mintea spre Dumnezeu!
Bucură-Te, că aduci rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul Tău, Dumnezeu!
Bucură-Te, că neîncetat pentru noi toţi Te rogi Atotţiitorului!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 8
Nespus este să priveşti la icoana Ta pictată pe lemn, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Cu puterea Ta Dumnezeiască risipeşti duhurile întunericului şi dăruieşti minte celor cu greutate la învăţătură. Noi păcătoşii cu lacrimi Te rugăm să ne izbăveşti de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, ca întodeauna să-I cântăm Domnului şi Mântuitorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ca nişte aştri luminaţi de Dumnezeu sunt icoanele Tale făcătoare de minuni, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care şi icoana Sporirea minţii, care cu Har străluceşte şi inimile noastre îngheţate le încălzeşte cu semnele milostivirii Tale faţă de noi păcătoşii. Pentru aceasta în faţa chipului Tău sfânt ne plecăm genunchii şi Îţi spunem, Preacurată, aşa:
Bucură-Te, că prefaci necazurile noastre în bucurii!
Bucură-Te, Ocrotitorea şi Călăuzitoarea preaînţeleaptă a tinereţii!
Bucură-Te, că dăruieşti minte copiilor cu dificultăţi la învăţătură!
Bucură-Te, că strici cursele vrăjmaşilor!
Bucură-Te, Vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea minţii!
Bucură-Te, că Harul icoanei Tale alungă demonii!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 9
Toţi Îngerii Îţi slujesc cu evlavie, Crăiasă a Cerului şi a Pământului! Neamul omenesc Îţi aduce laudă şi cinsteşte icoana Ta, pe care ne-ai dăruit-o spre bucurie şi mângâiere. Învaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să Te slăvim şi Mântuitorului lumii, Celui din Tine născut să-I cântăm:Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii nu cunosc taina Ta de slujire a neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu pot înţelege puterea minunată izvorâtă de la icoanele Tale, pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, creştinii drept slăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi în faţa sfintei Tale icoane stând, Te slăvim, Fecioară plină de Har!
Bucură-Te, Cea căreia i se închină Arhanghelii!
Bucură-Te, Cea căreia îi aduc laudă Heruvimii şi Serafimii!
Bucură-Te, podoaba strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti!
Bucură-Te, că eşti cinstită de Puterile Cereşti şi de Oştirile Îngereşti!
Bucură-Te, că tot Pământul îl îmbrăţişezi cu lumina sufletului Tău!
Bucură-Te, că pe toţi ne-ai înfiat în faţa Crucii Fiului Tău!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi

Condac 10
Dorind să mântuiască lumea de nebunie şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel Iubitor de oameni ne-a dăruit minunata icoană a Ta, Născătoare de Dumnezeu. În faţa ei se tămăduiesc cei tulburaţi la minte, se izbăvesc cei chinuiţi de demoni, suferinzii dobândesc mângâiere şi bucurie. Pentru aceasta slăvindu-L pe Dumnezeu să-I cântăm cântare de mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid nebiruit şi Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă! Cu credinţă căzând la icoana Ta, Sporirea minţii, pentru Ajutor Haric şi tămăduirea tuturor neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie Îţi spunem aşa:
Bucură-Te, Păzitoarea noastră de căile pierzării!
Bucură-Te, Izgonitoarea duhului bolii şi al leneviei!
Bucură-Te, dobândirea duhului înţelepciunii şi al puterii!
Bucură-Te, că îi ruşinezi pe vrăjmaşi cu Puterea Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, că dăruieşti sănătate demonizaţilor!
Bucură-Te, că păcatele noastre le curăteşti cu lacrimile Tale!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 11
Cântare de mulţumire Îţi aducem în faţa preacinstitului Tău chip, Preacurată, pentru negrăita Ta milostivire către noi şi ne rugăm Ţie, păzeşte minţile şi inimile noastre de învăţături stricătoare, de necredinţă, de superstiţii, apără ţara noastră de răul iscat de potrivnicii credinţei şi învredniceşte- ne cu inima curată să-L slăvim pe Ziditorul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ca o făclie purtătoare de lumină este icoana Ta, Maică a Domnului! Te rugăm luminează Pământul cu strălucirea minunilor Tale, îndrumându-ne pe calea mântuirii şi aprinde inimile noastre cu dragoste către Tine, Preacurată, iar noi cunoscând puterea Harului Tău, cu bucurie Te Preaslăvim:
Bucură-Te, că descoperi credincioşilor ascunsele taine Dumnezeieşti!
Bucură-Te, fulger ce luminezi sufletele!
Bucură-Te, că ruşinezi înţelepciunea deşartă a veacului acestuia!
Bucură-Te, că ne dăruieşti în inimă gândul cel bun în ceasul descumpănirii!
Bucură-Te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, frumuseţea lumii de Sus!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 12
O, Preabună, cere pentru noi Harul Dumnezeiesc de la Fiul Tău şi Dumnezeu şi întinde-ne o mână de ajutor, ca să nu murim nepocăiţi. Încălzeşte-ne cu iubirea Ta, smereşte-ne, curăţeşte minţile noastre de gândurile păcătoase, luminează inimile noastre ca să vadă calea mântuirii şi învredniceşte- ne ca încă din viaţa aceasta să-i cântăm Ziditorului şi Făcătorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cântând minunile săvârşite prin icoana Ta, Te lăudăm, Te slăvim pe Tine Cea cu adevărat mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Trimite-ne Harul Tău şi izbăveşte de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe cei care Te laudă ca pe Apărătoarea şi Ocrotitoarea noastră, aşa:
Bucură-Te, că mântuieşti întreaga lume cu rugăciunile Tale!
Bucură-Te, Maica Luminii, Care îi luminezi pe toţi cu lumina curăţiei Tale!
Bucură-Te, că ai binecuvântat tot Pământul cu icoanele Tale făcătoare de minuni!
Bucură-Te, că bucurie Harică verşi în inimile iubitorilor de Dumnezeu!
Bucură-Te, că deschizi uşile milostivirii Dumnezeieşti, cu mijlocirea Ta!
Bucură-Te, că ne ajuţi să dobândim darurile Sfântului Duh!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 13
Maica Părintelui Înţelepciunii, Atotlăudată, Tu eşti lumina mâhniţilor, sporirea minţii şi bucuria inimilor noastre. Auzi-ne şi primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor, înţelepţeşte-ne şi povăţuieşte- ne să cântăm şi să ne rugăm în faţa icoanei Tale! Roagă-Te pentru noi, nevrednicii robii Tăi, care Te slăvim şi Fiului Tău şi Dumnezeu mulţumindu-I Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!(de 3 ori)
(apoi icos 1 şi condac 1)
Rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minţii

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, primeşte această cântare de rugăciune de la noi, robii Tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane. Înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor – dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor – înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună pază a sufletelor noastre, învăţătorilor – smerită înţelepciune, fiilor – ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei, al evlaviei, al smereniei, al blândeţii, al răbdării, al curăţiei şi al adevărului. Maică Prealăudată, Te rugăm dă-ne bună sporire a minţii! Împacă-i pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită! Pe cei rătăciţi întoarce-i spre lumina adevărului Lui Hristos şi povăţuieşte-i cu frica de Dumnezeu la înfrânare! Dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor care le cer! Luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare! Văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a Lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de grijile lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile spre Cer! Îţi mulţumim pentru sănătate şi tot ajutorul Tău sfânt Maică Multmilostivă şi Te dorim în inimile noastre! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!