ACATISTUL MAICII DOMNULUI, POVĂŢUITOAREA COPIILOR

ACATISTUL MAICII DOMNULUI,
POVĂŢUITOAREA COPIILOR
Rugăciunile începătoare:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi Icoasele
Condacul 1:
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufletească şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Icosul 1:
Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii ale Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei:
Povăţuieşte copiii, să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor;
Povăţuieşte copiii, să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura;
Povăţuieşte copiii, să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul;
Povăţuieşte copiii, să fie milostivi, că aşa se vor milui;
Povăţuieşte copiii, să fie curaţi cu inima, că aşa Îl vor vedea pe Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 2-lea:
Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu şi minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care Îi înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Tu, Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile şi cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie:
Povăţuieşte copiii, să iubească cele bune şi toate virtuţile creştineşti;
Povăţuieşte copiii, să împlinească cu smerenie poruncile Domnului;
Povăţuieşte copiii, hrănindu-i cu laptele înţelepciunii dumnezeieşti;
Povăţuieşte copiii, să asculte îndrumările bune pe care le primesc;
Povăţuieşte copiii, să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii;
Povăţuieşte copiii, să vadă în toţi oamenii chipul lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 3-lea:
Mulţi copii au rămas orfani şi nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creşte cu dragostea pe care numai tu le-o poţi insufla, pentru ca ei să Îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Pentru toţi copiii orfani sau părăsiţi de părinţi, care plâng după dragostea părintească, răbdând foame, sete şi frig, şi pe care vrăjmaşul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca şi pentru copiii noştri, ne rugăm ţie, Preasfântă Maică, ştiind cât de puternică este ocrotirea ta:
Povăţuieşte copiii, să caute dragostea la Cel ce este Dragoste;
Povăţuieşte copiii, să înţeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor Părinte;
Povăţuieşte copiii, tămăduindu-le rănile şi mângâindu-le prea multele dureri;
Povăţuieşte copiii, trimiţând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde;
Povăţuieşte copiii, alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să cunoască bucuria;
Povăţuieşte copiii, să afle calea mântuirii;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 4-lea:
„Femeie, iată fiul tău!”, ţi-a zis de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre fiecare din creştinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiţi, ci Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii:
Povăţuieşte copiii, să-ţi cânte „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”;
Povăţuieşte copiii, aducându-i la cunoştinţa minunilor tale;
Povăţuieşte copiii, vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te laudă;
Povăţuieşte copiii, să Îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii;
Povăţuieşte copiii, să facă voia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru;
Povăţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 5-lea:
De tine se bucură toată făptura, cerul şi pământul, îngerii şi sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 5-lea:
În această lume, în care ispititorul ne pune înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui Dumnezeu, care au mers pe calea cea îngustă şi au primit răsplata mult dorită; şi noi, ştiind aceasta, te rugăm:
Povăţuieşte copiii, cu sfinţii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, cu soborul Apostolilor care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului;
Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Ierarhi care dascăli ai dreptei credinţe au fost şi minuni au săvârşit;
Povăţuieşte copiii, cu cetele mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;
Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă îngeri în trup s-au arătat;
Povăţuieşte copiii, cu toţi sfinţii la care alergăm pentru rugăciune şi ajutor;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 6-lea:
Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei ce aleg întunericul, întunecaţi de mândrie diavolească, şi nu vor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveţi să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa:
Povăţuieşte copiii, să rămână până la sfârşitul vieţii în dreapta credinţă;
Povăţuieşte copiii, ca, vieţuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă;
Povăţuieşte copiii, să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu se lipsească de dulceaţa lor;
Povăţuieşte copiii, să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de folos duhovnicesc;
Povăţuieşte copiii, să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioşilor;
Povăţuieşte copiii, să stea tari împotriva învăţăturilor urâte lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 7-lea:
O, Preasfântă Fecioară, roagă-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe, ca să te cinstească şi să cânte împreună cu noi: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ţie:
Povăţuieşte copiii, să primească darurile Mângâietorului;
Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să urce în fiecare zi pe scara virtuţii;
Povăţuieşte copiii, să se arate vrednici să fie număraţi în ceata aleşilor tăi;
Povăţuieşte copiii, ca din tinereţe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viaţă;
Povăţuieşte copiii, ca prin rugăciune şi purtarea crucii să se sfinţească;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 8-lea:
Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu în Dumnezeu, au căzut în patimi şi      şi-au întinat sufletele, dar noi, nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia copiilor, ca să Îi cânte lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a căuta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până şi curăţia sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:
Povăţuieşte copiii, cum să trăiască pentru ca la Înfricoşătoarea Judecată să fie izbăviţi de veşnicele chinuri;
Povăţuieşte copiii, să deosebească ce este bine de ce este rău în faţa lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să urască păcatul şi toată fărădelegea;
Povăţuieşte copiii, să se ferească de necuratele şi ucigătoarele patimi;
Povăţuieşte copiii, să fie preaînţelepţi împotriva meşteşugirilor diavoleşti;
Povăţuieşte copiii, să privegheze şi să se roage ca să nu cadă în ispită;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 9-lea:
Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjmaşului au alunecat sau vor aluneca în păcat, ca să Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă: Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa, şi mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat să îi ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta:
Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmaşului;
Povăţuieşte copiii, ca, de vor cădea în ispite, fără şovăială să se ridice;
Povăţuieşte copiii, ca, de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăinţă să-şi curăţească sufletele;
Povăţuieşte copiii, ca prin spovedanie curată să ia dezlegare de păcate;
Povăţuieşte copiii, ca după fiecare poticnire să pună iarăşi început bun mântuirii;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 10-lea:
Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşurinţă pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală şi suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine şi te rugăm să le alini suferinţele cu darul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu-ţi poţi arăta puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine:
Povăţuieşte copiii, să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor şi al trupurilor;
Povăţuieşte copiii, să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta e voia lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, cum să dobândească cununa răbdării;
Povăţuieşte copiii, să nu se lase biruiţi de deznădejde;
Povăţuieşte copiii, să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 11-lea:
Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca, luminaţi de tine, să-i învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia!
Icosul al 11-lea:
Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele duhovniceşti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie:
Povăţuieşte copiii, să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor;
Povăţuieşte copiii, să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor;
Povăţuieşte copiii, să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor;
Povăţuieşte copiii, să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă;
Povăţuieşte copiii, să fie temple vii ale Duhului Sfânt;
Povăţuieşte copiii, ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor, astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 12-lea:
Deşartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei cele amăgitoare, şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăţia cea veşnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinţă: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu putere lângă tronul Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi să primească lumina Naşterii celei de Sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor:
Povăţuieşte copiii, să dorească moştenirea vieţii veşnice;
Povăţuieşte copiii, să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor spre Ierusalimul cel ceresc;
Povăţuieşte copiii, să caute bucuria celor scrişi în Cartea Vieţii;
Povăţuieşte copiii, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtaşi fericirii Raiului;
Povăţuieşte copiii, să se nevoiască pentru dobândirea mântuirii;
Povăţuieşte copiii, să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta bunătăţile vieţii veşnice;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!
Condacul al 13-lea:
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinţii: Aliluia!(de trei ori)
Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Nu poate limba omenească… şi Condacul 1: O, Preasfântă Fecioară…
Şi se face otpustul.