Acatistul Sfântului Bonifatie

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

Condacul 1

Alesule ostaş al lui Hristos, învrednicit de cununa slavei, cu moarte muce-nicească te-ai izbăvit de moartea cea veşnică, de la întunericul păcatelor te-ai întors la lumina cea pururea fiitoare; primeşte rugăciunile aduse în cinstea ta şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşului celui viclean, ca să-ţi strigăm cu bucu-rie:

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Icosul 1

Înger luminos a stins focul chinurilor tale cu roua harului, ocrotindu-te mucenice Bonifatie, ca să nu pieri ca un păcătos cu haină murdară şi neîntors la Dumnezeu. Învaţă-ne să ne îmbrăcăm cu haina luminoasă a sfinţeniei şi din toată inima să-ţi cântăm aşa:

Bucură-te că viaţa pentru Hristos ţi-ai dat.

Bucură-te că în suferinţe, pe El L-ai imitat.

Bucură-te că spre Dumnezeu ochii ţi-ai aţintit.

Bucură-te că voinţa în virtuţi o ai întărit.

Bucură-te rob credincios al Domnului Hristos.

Bucură-te că sfârşitul vieţii ţi-a fost sfânt şi frumos.

Bucură-te că de Duhul Sfânt ai fost luminat.

Bucură-te că de ispitele lumii n-ai fost înşelat.

Bucură-te că pe vicleanul şarpe l-ai făcut de ruşine.

Bucură-te că ceata sfinţilor s-a bucurat de tine.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorul

 

 

Condacul 2

Văzând tulburarea lumii acesteia şi grijile vieţii, toate le-ai socotit ca pra-ful, ridicând mintea la cele de Sus, pătimitorule al lui Hristos, te-ai ridicat la înălţimea cunoaşterii de Dumnezeu, mărturisind tuturor pe Hristos Dumnezeu, şi acum chemi sufletele care pier în păcate ca să se pocăiască şi cu lacrimi de umilinţă să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia.

 

 

Icosul 2

Mintea ţi-ai păstrat-o trează şi focul patimilor cu pocăinţă l-ai stins, Boni-fatie minunate, de la apus la răsărit, de la Roma ai venit să suferi pentru Domnul lisus, având gând sfânt ca să ţi se înmulţească harul, iar pe noi ne-ai adus în biserică ca să-ţi cântăm aşa:

Bucură-te că patimile, să le biruim ne-ai învăţat.

Bucură-te că nădejdea mântuirii celor disperaţi le-ai dat.

Bucură-te că deşertăciunea vieţii pământeşti o ai cunoscut.

Bucură-te că suferinţele tale mai înainte le-ai prevăzut.

Bucură-te, a celor treji încuviinţare şi bucurie.

Bucură-te celor neputincioşi a voinţii tărie.

Bucură-te că prin tine de beţie ne izbăvim.

Bucură-te că cu ajutoru-ţi la Dumnezeu revenim.

Bucură-te al vindecărilor izvor nesecat.

Bucură-te al minunilor, tezaur pururi bogat.

Bucură-te că ne înveţi, mintea la Dumnezeu s-o ridicăm.

Bucură-te că de păcate prin tine ne eliberăm.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 3

Cu puterea milostivirii lui Dumnezeu ai fost înzestrat, fiindcă din poves-tirea vieţii tale, noi aflăm, cum, din mila lui Dumnezeu mulţi păcătoşi se în-torc la pocăinţă. Astfel şi tu ai plăcut lui Dumnezeu, şi în locul morţii amare, ai căpătat viaţa veşnică, deci, învaţă-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

 

 

Icosul 3

Având acum veşnică bucurie în locaşurile cereşti, nu ne părăseşti nici pe noi păcătoşii, mucenice Bonifatie, cei ce locuim pe pământ. Noi trudiţii şi împovăraţii alergăm la tine; nu ne lăsa orfani şi neputincioşi, ci ajută-ne, şi du rugăciunile noastre la altarul cel ceresc că, întru bucurie să-ţi cântăm:

Bucură-te că pe semenii tăi, ca pe sine i-ai iubit.

Bucură-te că în păcate inima nu ţi-ai împietrit.

Bucură-te că, călătorilor şi celor străini le-ai slujit.

Bucură-te că de aceea ţara de baştină ai părăsit.

Bucură-te că ai învăţat mila pe orişice om bogat.

Bucură-te că pe orfani şi pe văduve, cu milă le-ai apărat.

Bucură-te celor săraci milostiv apărător.

Bucură-te celor asupriţi şi înjosiţi, bun mijlocitor.

Bucură-te că pe cei beţivi, cu trezvie îi răcoreşti.

Bucură-te că pe cei scăpătaţi de beţie, la trezvie îi pofteşti.

Bucură-te că pe femeile ce plâng, le mângâi.

Bucură-te că lacrimile lor, la cer le duci tu întâi.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 4

Viforul păcatelor nu te-a înecat, nici valurile patimilor nu te-a acoperit, mucenice al lui Hristos, ci te-ai întors la Domnul şi i-ai adus viaţa ca jertfă de mireasmă. Roagă-te, ca şi noi, cei de pe marea vieţii, să ajungem cu bine la limanul mântuirii, cântând Mântuitorului: Aliluia.

 

 

Icosul 4

Auzind pilda Evangheliei, cum fiul rătăcit, cheltuindu-şi averea în ţară străină, în foamete şi-a venit în fire, s-a întors în braţele părinteşti, întru po-căinţă zicând: “Tată, greşit-am la cer şi înaintea ta”, aşa şi tu, mucenice, de la roscovele păcatelor te-ai întors la Hristos. Noi, bucurându-ne de îndreptarea ta, îţi cântăm astfel:

Bucură-te că foame grea, în robia patimilor ai suferit.

Bucură-te că de Hristos-Pâinea Vieţii ai flămânzit.

Bucură-te că sfântul Său Sânge, ca hrană l-ai primit.

Bucură-te că cu slăviţii mucenici şi tu ai fost socotit.

Bucură-te că pe aripile trezviei spre Dumnezeu ai zburat.

Bucură-te că inima ta în Sus ţi-ai ridicat.

Bucură-te că prin Cruce, pe Domnul L-ai aflat.

Bucură-te că ai căpătat a biruinţii cunună.

Bucură-te că ai ştiut să lepezi frumuseţea lumii.

Bucură-te a sufletelor noastre comoara cea bună.

Bucură-te că te-ai dezbrăcat de păcatul întinăciunii.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 5

Sângele lui Hristos ce a curs pentru noi nevrednicii, şi sângele martirilor vărsat pentru Hristos, ţinând în seamă Aglaida, ţi-a spus astfel: “Tu ştii, cu cât de multe păcate suntem întinaţi şi la viaţa viitoare nu gândim. Eu am au-zit de la un om credincios-creştin, că moaştele martirilor aduc mântuire, şi că mucenicul este mijlocitor către Dumnezeu…”. Şi noi credem, că tu eşti mijlocitorul nostru în faţa Domnului, căci împreună cu îngerii îi cânţi Sfintei Treimi: Aliluia.

 

 

Icosul 5

Vedem şi înţelegem cum cuvintele acestea ale Aglaidei ţi-a răscolit sufle-tul şi te-ai hotărât la abstinenţă, mucenice Bonifatie. Ajută-ne şi nouă să-ţi urmăm ţie, ca să nu pierim în adâncul fărădelegilor, ci cu bucurie să-ţi cân-tăm:

Bucură-te că din somnul patimilor, ca din moarte te-ai trezit.

Bucură-te că din latul păcatelor pe mulţi ai izbăvit.

Bucură-te celor ce se îndoiesc de iertare, mustrare şi hotărâre.

Bucură-te, bucuriei fără margini – întărire.

Bucură-te că ne chemi să ne înoim în înfrânare.

Bucură-te că cu semnul Crucii, tai a patimilor vâltoare.

Bucură-te că veşnică avere ţi-ai agonisit.

Bucură-te că la muncă şi mântuire pe mulţi ai pornit.

Bucură-te că a vinului veselie o ai părăsit.

Bucură-te că ranele trupului, ca un înger le-ai suferit.

Bucură-te, cel bătut, c-ai mărturisit pe Hristos.

Bucură-te că pentru El, cu foc fript ai fost.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 6

Mărturisitoare a închinării sfintelor moaşte a devenit Aglaida, stăpâna ta, mucenice a lui Hristos, când te-a trimis în Răsărit să aduci moaştele sfinţilor mucenici, care au suferit pentru credinţa în Hristos, că prin ele să izvorască binecuvântare şi mântuire celor ce-i cinstesc pe dânşii. Dă-ne şi nouă de la Domnul mângâiere, ca să-I cântăm cântare îngerească: Aliluia.

 

 

Icosul 6

Strălucit-ai ca un luceafăr, cu viaţa ta, mucenice, jugul lui Hristos l-ai luat şi mântuire ai primit, căci evlavie fără Hristos nu putem avea. Cu rugăciunile tale învredniceşte-ne de locaşurile cereşti, ca să te lăudăm astfel:

Bucură-te tabla legii lui Hristos, de Dumnezeu scrisă.

Bucură-te că rugăciunile îţi sunt mireasmă nedescrisă.

Bucură-te dreptarului credinţei, minunat stâlp.

Bucură-te poruncilor Domnului, cunună de pietre scumpe.

Bucură-te scara trezviei care la cer ne duce.

Bucură-te, de rana păcatului vindecare dulce.

Bucură-te că de la Domnul ai primit har şi putere.

Bucură-te că cu înfrânare ne înveţi să ţinem serbările.

Bucură-te că ne izbăveşti de beţia de moarte.

Bucură-te că cu lumina lui Hristos, omori a noastre patimi.

Bucură-te, la viaţă nouă al nostru chemătorule.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 7

Vrând să pleci din casa ta spre Răsărit, ai prezis sfârşitul tău, prealăudate Bonifatie, zicând: “cred că o să-ţi aducă, doamna mea, în loc de moaşte, tru-pul meu chinuit pentru Hristos”, tăinuind în suflet gândul că o să suferi pen-tru Domnul, Căruia te rugai stăruitor. întăreşte credinţa noastră ca să fim gata totdeauna să suferim pentru dânsa, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia.

 

 

Icosul 7

Minunata şi slăvita ta îndreptare încă necrezând-o Aglaida, cugeta în sine, vrând să te învinuiască de păcatul hulirii, aşa ţi-a răspuns: “Acuma nu-i de glumit, frate, ci fii evlavios, că ai să aduci moaştele sfinţilor. Domnul să tri-mită pe îngerul Său înaintea ta şi să-ţi îndrepte paşii cu milostivirea Sa”. Noi, văzând curăţia inimii tale, sfinte Bonifatie, îţi cântăm aşa:

Bucură-te al sfintelor moaşte cinstitorule.

Bucură-te al cucerniciei de exemplu dătătorule.

Bucură-te că de fărădelegi să ne ferim ne-ai poruncit.

Bucură-te că de cele ce se bucură lumea, te-ai ferit.

Bucură-te marele nostru, în toate ajutător.

Bucură-te al cugetelor sfinte, în taină păstrător.

Bucură-te al celor ce se luptă cu păcatul – ostaş apărător.

Bucură-te al pocăinţii noastre bun mijlocitor.

Bucură-te că Domnul ne iartă pentru rugăciunile tale.

Bucură-te că în scârbe, ne înveţi s-avem răbdare.

Bucură-te că ceata sfinţilor de tine s-a minunat.

Bucură-te că duhurile răutăţii le-ai gonit şi ruşinat.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 8

Stranie ai considerat slujirea la idoli, şi tu, sfinte mucenice, venind în Tars, nu ţi-ai plecat genunchii înaintea dumnezeilor străini, ci ai arătat o râv-nă apostolească. De aceea, roagă-te pentru noi ca să avem aceiaşi dragoste fierbinte pentru Hristos, cântându-l Lui din toată inima: Aliluia.

 

 

Icosul 8

Aprins de o râvnă sfântă, nu puteai răbda hulirea de Dumnezeu, plin fiind de Duhul Sfânt, ai mustrat orbirea şi nebunia închinătorilor la idoli. Din pri-cina aceasta împăratul cel păgân a poruncit să te bată cu bice, pricinuindu-ţi nenumărate rane. Deci, noi te lăudăm aşa:

Bucură-te îndrăzneţ mustrător al credinţei deşarte.

Bucură-te că ai fost înarmat cu sfânta dreptate.

Bucură-te că trupul ţi-a fost despoiat.

Bucură-te că sufletul curat ţi l-ai păstrat.

Bucură-te moştenitor al locaşurilor cereşti.

Bucură-te că mustri pe cei ce înjură şi hulesc.

Bucură-te că pentru Hristos, atât de barbar ai fost biciuit.

Bucură-te al grădinii raiului – pom frumos înflorit.

Bucură-te că precum aurul în cuptor, ai fost curăţat.

Bucură-te că pentru Hristos ai fost lovit şi insultat.

Bucură-te că cu moartea-ţi lui Dumnezeu ai plăcut.

Bucură-te că sfârşit creştinesc şi mucenicesc ai avut.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 9

Întreg te-ai predat Domnului, multpătimitorule al lui Hristos, când necre-dinciosul împărat a poruncit să-ţi toarne în gură cositor topit şi fierbinte, atunci ai ridicat mâinile spre cer, rugându-te astfel: “Doamne Dumnezeul meu, lisuse Hristoase, Cel ce m-ai întărit să îndur chinurile cele amare de până acum, rămâi şi acum cu mine, uşurează-mi suferinţele şi nu lăsa să fiu biruit de vrăjmaşul cel viclean”. Cu aceasta inspiri iubirea lui Hristos şi nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

 

 

Icosul 9

Retorii cei ce se credeau înţelepţi să ne spună cum de nu ţi-a ars gâtlejul cositorul topit ce ţi l-au turnat pe gură, şi nici alt rău nu ţi-a pricinuit muce-nice Bonifatie, deoarece tu ai cerut semn de la Domnul, că într-adevăr vei învinge pe chinuitorii tăi; şi acest semn ţi s-a dat, ca toate torturile lor au ră-mas zadarnice. Minunându-se de aceasta, toţi au strigat: “Mare este lisus Hristos, credem în Tine Doamne…” Deci şi noi te lăudăm, cântându-ţi:

Bucură-te că prin tine credincioşii se întăresc.

Bucură-te că de moarte năpraznică se izbăvesc.

Bucură-te că în Hristos pe toţi i-ai mângâiat.

Bucură-te că în suferinţă, să ne rugăm ne-ai învăţat.

Bucură-te că chinuitorii nu te-au putut birui.

Bucură-te că cu patimile te-ai luptat şi le-ai învins.

Bucură-te că spinii păcatelor din tine i-ai ars.

Bucură-te că de focul torturii nears ai rămas.

Bucură-te deapururea viu, de chinuri răbdătorule.

Bucură-te că scârba în bucurie ne-o prefaci, ajutătorule.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 10

Vrând să fii mântuit, ai dorit ca până la sfârşit să suferi pentru Domnul, mucenice Bonifatie, rugându-L din toată inima astfel: “Doamne, Doamne, Dumnezeul meu, învredniceşte-mă de bunătatea Ta, ajută-mă ca, pentru fă-rădelegile mele făcute în neştiinţă, să nu mă oprească vrăjmaşul în calea mea spre cer, primeşte în pace sufletul meu, socoteşte-mă cu martirii ce şi-au văr-sat sângele pentru Tine, dar au păstrat credinţa până la sfârşit, şi împreună cu dânşii să cânt şi eu: Aliluia”.

 

 

Icosul 10

Zid tare şi neînvins de vrăjmaş ai rămas până la sfârşit, mucenice al lui Hristos, că fiind decapitat, a curs îndată sânge şi lapte, încât văzând necre-dincioşii o astfel de minune, au început să slăvească pe Hristos, iar ţie îţi strigau aşa:

Bucură-te că văzându-ţi chinurile, mulţi s-au întors la Hristos.

Bucură-te că cu Belzeebul, s-au luptat şi l-au biruit toţi.

Bucură-te că sfârşitu-ţi a luminat minţile întunecate.

Bucură-te că moartea-ţi învie, conştiinţa celor în păcate.

Bucură-te a păcătoşilor nepocăiţi – aspră mustrare.

Bucură-te a voinţei slăbite de beţie, grabnică vindecare.

Bucură-te a celor ce rătăcesc în noaptea neştiinţei, înţelepţire.

Bucură-te undiţă de aur, ce pescueşti din păcat, la mântuire.

Bucură-te că rugăciunile tale Dumnezeu ţi Ie-a auzit.

Bucură-te că împărăţia cerurilor pe veci ai dobândit.

Bucură-te că ai fost în porfira sângelui tău îmbrăcat.

Bucură-te că în lumină cerească acum petreci minunat.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 11

Cântare neîncetată aduci Domnului, mucenice Bonifatie, lăudând pe Preasfânta Treime pentru Care ţi-ai dat viaţa, împreună cu cetele martirilor, că şi noi să ne înfrumuseţăm sufletul cu virtuţi, ca pe o mireasă, pentru Hristos – Mirele ceresc, cântându-I sfântă cântare: Aliluia.

 

 

Icosul 11

Cu lumina iubirii şi după moarte ai strălucit, minunate Bonifatie, când prietenii tăi ţi-au aflat capul tău tăiat şi plângeau amar, zicând: “Servule al lui Hristos, iartă-ne păcatul nedreptei judecări şi a clevetirii fără noimă cu care ţi-am greşit…”. Atunci faţa ta s-a luminat ca şi cu nişte raze vii, arătând că le dai iertare. De aceea, noi cu dragoste îţi cântăm acestea:

Bucură-te gura blândeţei şi a dulcei vestiri.

Bucură-te locuinţă frumoasă a sfintei iubiri.

Bucură-te că tu ai făcut Biserica să se veselească.

Bucură-te că acum ai ajuns în cetatea cerească.

Bucură-te cel întocmai cu apostolii, cu moarte de mucenic.

Bucură-te zelos rugător către Dumnezeu, netemător de nimic.

Bucură-te că deşertăciunile vieţii şi nelegiuirea ai mustrat.

Bucură-te că de ispitirile vrăjmaşului, pe mulţi ai scăpat.

Bucură-te că tu aperi pe cei pe nedrept prigoniţi.

Bucură-te candelă aprinsă în faţa Prestolului între sfinţi.

Bucură-te că după poruncă şi pe vrăjmaşi i-ai iubit.

Bucură-te că vorbirea de rău şi clevetirea le-ai nesocotit.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 12

Dar şi izvor de tămăduire, s-au arătat moaştele tale când s-au apropiat de Roma, că îngerul Domnului s-a arătat Aglaidei, zicând: Pe fostul tău rob, iar acum fratele şi coslujitorul nostru primeşte-l ca pe stăpânul şi odihneşte-l bine, ca să ţi se ierte păcatele tale, căci el acuma cu noi în ceruri cântă împre-ună Celui Preaînalt: Aliluia.

 

 

Icosul 12

Cântând minunile tale, Aglaida, zidi o biserică în cinstea ta, ostaşule al lui Hristos, unde ţi-a pus moaştele tale, iar ea şi-a împărţit averea la săraci, cu post şi rugăciune întru fierbinte pocăinţă a petrecut încă cincizeci de ani, apoi s-a alăturat cetei sfinţilor. De aceea, lăudând minunile tale, te mărim astfel

Bucură-te că sufletul ţi-ai făcut Templu Celui Preaînalt.

Bucură-te cartea minunilor scrisă de El minunat.

Bucură-te că de moarte năpraznică pe noi ne izbăveşti.

Bucură-te că lacrimile femeilor celor beţivi le primeşti.

Bucură-te că pe cei căzuţi în păcate îi chemi la pocăinţă.

Bucură-te lumina curăţiei, ce ne duce la umilinţă.

Bucură-te că focul patimilor, doar tu îl linişteşti.

Bucură-te că întunericul păcatelor, doar tu îl izgoneşti.

Bucură-te că pe cei micuţi de ispitele lumii îi fereşti.

Bucură-te că în a lui Hristos învăţătură, pe toţi îi povăţuieşti.

Bucură-te preaslăvit lui Hristos, cinstit din vecie.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

Condacul 13

O, Preaslăvite mucenice al lui Hristos Bonifatie, primeşte această rugăciu-ne de la noi care, îngenunchind, tindem mâinile către tine şi-ţi aducem ţie cele de laudă; mijloceşte pentru noi la Domnul, mai cu seamă pentru fraţii noştri căzuţi în patima beţiei, vindecă-ne de patimi şi ajută-ne să punem în-ceput bun vieţii noastre, că mântuiţi cu rugăciunile tale, să lăudăm în veci pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! (de 3 ori)

 

 

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Înger luminos a stins focul chinurilor tale cu roua harului, ocrotindu-te mucenice Bonifatie, ca să nu pieri ca un păcătos cu haină murdară şi neîntors la Dumnezeu. Învaţă-ne să ne îmbrăcăm cu haina luminoasă a sfinţeniei şi din toată inima să-ţi cântăm aşa:

Bucură-te că viaţa pentru Hristos ţi-ai dat.

Bucură-te că în suferinţe, pe El L-ai imitat.

Bucură-te că spre Dumnezeu ochii ţi-ai aţintit.

Bucură-te că voinţa în virtuţi o ai întărit.

Bucură-te rob credincios al Domnului Hristos.

Bucură-te că sfârşitul vieţii ţi-a fost sfânt şi frumos.

Bucură-te că de Duhul Sfânt ai fost luminat.

Bucură-te că de ispitele lumii n-ai fost înşelat.

Bucură-te că pe vicleanul şarpe l-ai făcut de ruşine.

Bucură-te că ceata sfinţilor s-a bucurat de tine.

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorul

 

 

Condacul 1

Alesule ostaş al lui Hristos, învrednicit de cununa slavei, cu moarte muce-nicească te-ai izbăvit de moartea cea veşnică, de la întunericul păcatelor te-ai întors la lumina cea pururea fiitoare; primeşte rugăciunile aduse în cinstea ta şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşului celui viclean, ca să-ţi strigăm cu bucu-rie:

Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule.

 

 

RUGĂCIUNE

O, multpătimitorule şi prealăudate mucenice Bonifatie! A ta mijlocire o cerem; rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci milostiveşte-te şi ne as-cultă. Vezi pe fraţii şi surorile noastre… căzuţi în patima beţiei, vezi că din pricina aceasta au căzut şi de la Biserica-Mamă şi mântuirea cea veşnică. O, sfinte mucenice Bonifatie, cu harul ce-l ai de la Dumnezeu, trezeşte-le inima şi conştiinţa, salvează-i din prăpastia păcatului şi adu-i iar la înfrânarea cea mântuitoare.

Roagă-L pe Domnul Dumnezeu, pentru Care tu ai suferit moarte muceni-cească, că, iertându-ne greşalele noastre, să nu-Şi întoarcă îndurarea de la fiii Săi, ci să întărească în noi trezvia, curăţia şi înfrânarea, şi să întindă mână de ajutor celor ce au făgăduit abstinenţă de la băuturile alcoolice, să-şi poată ţi-ne făgăduinţa dată, zi şi noapte veghind cu gândul la marele răspuns ce avem de dat la înfricoşata Judecată de Apoi. Plăcutul lui Dumnezeu mucenice, pri-meşte rugăciunile mamelor ce se roagă cu lacrimi pentru copiii lor pierduţi în ghiarele beţiei, ale cinstitelor femei, ce plâng pentru bărbaţii lor; a copiilor rămaşi orfani pe urma beţiei, şi a noastre a tuturora ce ne rugăm ţie, şi să ajungă gemetele noastre împreună cu rugăciunile tale la tronul Celui Prea-înalt, să ne dăruiască tuturora sănătate şi mântuire trupească şi sufletească, iar mai presus de toate împărăţia Sa cerească.

Păzeşte-ne de ispitirile vicleanului vrăjmaş şi de toate vicleşugurile lui, iar în ceasul trecerii noastre din viaţa aceasta, ajută-ne să trecem cu bine vămile văzduhului şi cu rugăciunile tale să scăpăm de veşnica osândă. Roagă-L pe Domnul şi Mântuitorul nostru să ne dăruiască dragoste nefăţarnică către Dânsul şi Biserica Sa; credinţă statornică şi luptătoare contra vrăjmaşilor vă-zuţi şi nevăzuţi ai Bisericii şi Neamului şi să ne acopere mila lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.