Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii 29 martie

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

Condacul 1

Unindu-ţi chipul prin dragoste cu virtuţile lui Dumnezeu, te-ai arătat icoană vie a Arhiereului Christos, Sfinte Diadoh. Şi gustând întru multă simţire dulceaţa Preasfântului Duh, întru bucuria Tatălui Ceresc ca un fiu ai intrat:

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Icosul 1

Viaţa ta, Sfinte Diadoh, a rămas înveşmântată în taină, însă din cuvântul tău ca un mare ascet şi cunoscător al dumnezeieştii vieţuiri ai strălucit, pom înmiresmat al Raiului din roade vădindu-te:

Bucură-te, hotar al vieţuirii celei înalte

Bucură-te, teolog întru lărgimea vederii duhovniceşti

Bucură-te, vas al smereniei şi milei dumnezeieşti

Bucură-te, pomenire de Dumnezeu ce surpi deprinderea răului

Bucură-te, chip al negrăitei mişcări spre Cel Necuprins

Bucură-te, îndrăzneală ce cauţi dragostea Sfintei Treimi

Bucură-te, libertate robită prin dragoste lui Christos

Bucură-te, credinţă hrănită de strălucirea iluminării dumnezeieşti

Bucură-te, nevoitor al curăţiei

Bucură-te, cuvânt ce saturi simţirea duhovnicească a minţii

Bucură-te, cuvânt lărgit prin contemplaţie după măsura dragostei

Bucură-te, cuvânt închinat lui Dumnezeu prin smerita cugetare

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 2

Ai învăţat, Părinte, că harul Botezului curăţă Chipul lui Dumnezeu din om de întinăciunea păcatului, sălăşluindu-se în adâncul minţii, chiar dacă prezenţa lui e acoperită. Abia după ce am sporit în dragoste ni se face şi harul simţit, zugrăvind peste chip asemănarea. Iar cu dumnezeieştile tale cuvinte ai păzit curată de erezia masalienilor învăţătura Bisericii şi credinţa în Sfintele Ei Taine, pentru care împreună cu tine slăvim pe Christos: Aliluia!

 

Icosul 2

Din Sfintele Scripturi şi trăirea în Duhul ai arătat că înainte de Sfântul Botez harul îndeamnă sufletul spre cele bune din afară, iar Satana foieşte în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieşirile minţii spre Domnul. Dar din ceasul în care renaştem, harul intră înlăuntru, iar diavolul e scos afară, războindu-ne din jurul inimii, prin gânduri şi simţirile trupului. Pentru aceasta şi dragostea de Dumnezeu, când ne gândim la El fierbinte, din adâncul inimii o simţim, iar noaptea patimilor ca pe întunericul cel din afară:

Bucură-te, căutare a locului inimii

Bucură-te, aflare în adâncul de taină a comorilor vieţii

Bucură-te, alergare pe cărarea sfintelor nevoinţe

Bucură-te, răbdare a necazurilor de la demoni întru simţirea propriei neputinţe

Bucură-te, câştigare prin răbdare a smereniei curăţitoare

Bucură-te, sărăcie cu duhul făcută piatră de altar

Bucură-te, minte pironită pe crucea inimii

Bucură-te, pază a Chipului nestricăciunii cu armele luminii

Bucură-te, trecere prin apa pocăinţei şi focul cunoştinţei de Dumnezeu

Bucură-te, închinare, chip al unirii celor despărţite de păcat

Bucură-te, inimă în rugăciune, renăscută din apă şi duh

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 3

Doctor şi călăuză iscusită eşti celor încercaţi de patimi, pătrunzând prin harul lui Dumnezeu în tainiţele inimii şi vindecând cu puterea Lui sufletele celor ce voiesc tămăduirea. Iar prin tine lucrând Christos, toată Biserica se întăreşte şi într-un glas cântă: Aliluia!

 

Icosul 3

Ne-ai învăţat, Părinte, că viaţa duhovnicească începe prin curăţire cu multă luare aminte şi frică de Dumnezeu. Căci Domnul ne cheamă să-L urmăm întru lumină, lăsând grijile deşarte şi poftele ce aştern întunericul nepăsării:

Bucură-te, curăţire, rod al ascultării şi înfrânării

Bucură-te, curăţire ce trezeşti simţirea mângâierii dumnezeieşti

Bucură-te, curăţire ce odrăsleşti rodul dragostei

Bucură-te, trezvie a minţii ce străjuieşti vistieriile firii

Bucură-te, tăcere ce dai tărie în mânia cea împotriva patimii

Bucură-te, liniştire ce iubeşti dreapta socoteală

Bucură-te, răbdare neclintită în aşteptarea harului Sfântului Duh

Bucură-te, cămară strălucind de lumina Lui sfântă şi slăvită

Bucură-te, sfântă nevoinţă întru a nu stinge duhul

Bucură-te, minte făcută străvezie de lumina dumnezeiască

Bucură-te, fierbinte pomenire a Numelui Domnului Iisus

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 4

Pământul iubirii de sine l-ai părăsit pentru dragostea lui Christos, de Care te-ai alipit prin puterea unui negrăit dor. Neîncetat către hotarul vederii lui Dumnezeu călătorind, cu închinare cântai: Aliluia!

 

Icosul 4

Toate ispitele şi supărările le topeai în dulceaţa harului, încât ocărât sau păgubit fiind, nedesfăcut de legătura dragostei te arătai, întru plinirea legii duhovniceşti:

Bucură-te, suflet condus de alaiul virtuţilor înaintea Sfintei Treimi

Bucură-te, credinţă, cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu

Bucură-te, smerenie, căutare doar de slava lui Dumnezeu

Bucură-te, nădejde, călătoria minţii spre cele nevăzute

Bucură-te, răbdare, stăruinţă de a-L vedea cu ochii înţelegerii pe Cel Nevăzut, ca văzut

Bucură-te, neiubire de arginţi, dorire de neagonisire aşa cum cineva vrea să aibă

Bucură-te, cunoştinţă, uitare de sine când te gândeşti la Dumnezeu

Bucură-te, smerită cugetare, uitare atentă a isprăvilor tale

Bucură-te, nemâniere, dorinţă multă de a nu te mânia

Bucură-te, curăţie, simţire pururea lipită de Domnul

Bucură-te, iubire, sporire a prieteniei cu cei ce ne ocărăsc

Bucură-te, desfătare în Dumnezeu, socotire ca bucurie a tristeţii morţii

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 5

Sfeşnicul cunoştinţei lumina în tine pururi, căci prin toate şi mai ales prin pacea sufletului, dăruiai odihnă Duhului Sfânt, neîntristând cu nimic bunătatea Lui. Pentru aceasta, tuturor grăiai că numai El poate curăţi mintea şi să o izbăvească cu puterea Sa din mâinile nevăzuţilor tâlhari, ca luminată şi neînceţoşată să cânte cu mulţumire: Aliluia!

 

Icosul 5

Chipul tău izvora puterea credinţei lucrătoare prin dragoste, pe toţi îndemnându-i să intre în focul trăirii duhovniceşti, iar mustrările conştiinţei să le primească ca pe un leac al vieţii:

Bucură-te, cuget subţiat prin osteneli şi dureri

Bucură-te, dor nemărginit de mărturisire

Bucură-te, cuvânt fără pizmă

Bucură-te, râvnă fără răutate

Bucură-te, credinţă, apă a uitării relelor

Bucură-te, pocăinţă, revărsare de lacrimi cu multă mulţumire

Bucură-te, osândire a păcatelor proprii ce alungi judecata

Bucură-te, frică de Domnul ce cureţi lepra voluptăţii

Bucură-te, mişcare spre bunătatea dumnezeiască neîmpiedicată de grijă

Bucură-te, simplitate a dispoziţiei inimii ce atingi limanul voii dumnezeieşti

Bucură-te, trup înflorit prin har şi nădejdea cea bună a inimii

Bucură-te, desăvârşită nemişcare din locul rugăciunii

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 6

Pe calea fără întoarcere a prefacerii duhovniceşti ai alergat, Sfinte Diadoh, iar împlinind faptele dreptăţii în duh de smerenie, Chipul ţi l-ai luminat cu liniştea negrăită a chemării lui Christos: Aliluia!

 

Icosul 6

Pătimind lucrarea harului, izvor de dragoste şi bucurie spre slava Bisericii te-ai arătat, iar uns de mirul Cuvântului ne-ai împărtăşit din experienţă ştiinţa luptei duhovniceşti:

Bucură-te, îmbrăcare în Christos, prin împărtăşirea de dumnezeieştile Taine

Bucură-te, risipire prin pomenirea Domnului Iisus a adierii vicleanului

Bucură-te, suflet purtat spre Christos de o mişcare neşovăielnică şi fără năluciri

Bucură-te, trup atras de suflet în sânul dragostei netâlcuite

Bucură-te, feciorie a minţii ce naşti deosebirea duhurilor

Bucură-te, stăruinţă în ascultare ce nimiceşti părerea de sine

Bucură-te, ascultare cu bucurie ce odrăsleşti smerita cugetare

Bucură-te, ascultare, uşă şi intrare spre dragostea lui Christos

Bucură-te, bărbăţie şi milă ce aşterni cale blândeţii

Bucură-te, împlinire a canonului conştiinţei

Bucură-te, chip de împărat al creaţiei, prin asemănarea cu Christos

Bucură-te, iubire de Dumnezeu din tot cugetul şi simţirea inimii

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 7

Prin paza simţurilor ţinerea de minte a inimii spre lucrarea poruncilor o ai întărit. Iar prin ochii virtuţilor pe Dumnezeu văzând, cu aripile dragostei Lui te-ai acoperit, asemănându-te Heruvimilor, care neîncetat cântă: Aliluia!

 

Icosul 7

Ai învăţat pe creştini să deprindă ura faţă de patimile neraţionale, dar să nu se scârbească precum maniheii de cele fireşti invocând asceza. Ci cu înfrânarea să-şi înfrumuseţeze trupul ca pe un altar al Duhului Sfânt şi semn al dragostei adevărate:

Bucură-te, lucrare a virtuţilor cu măsura dreptei socoteli

Bucură-te, nevoinţă a trupului ce slujeşti luptei duhovniceşti

Bucură-te, păzire a înfrânării de viermele slavei deşarte

Bucură-te, postire, cale spre fericita cumpătare

Bucură-te, răbdare fără şovăire a amărăciunii luptei

Bucură-te, tărie a cugetului nemoleşită de desfătări

Bucură-te, nădejde a vindecării aruncată spre Christos

Bucură-te, inimă mulţumitoare ce atingi hotarul neprihănirii

Bucură-te, mutare a plăcerii în simţirile duhovniceşti

Bucură-te, strâmtorare a cugetului, cărare a vieţii veşnice

Bucură-te, credinţă ce primeşti arvuna vieţii viitoare

Bucură-te, privire întoarsă prin pomenirea de Dumnezeu în adâncul inimii

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

 

Condacul 8

De asprimea patimilor curăţindu-ţi mintea, iar simţirea ca pe un prunc la sânul Duhului încălzindu-o, ca de la o maică te-ai învăţat a cugeta şi a striga împreună cu El: „Doamne Iisuse Christoase!”. Aşa ai aflat înlăuntrul inimii mărgăritarul iubirii de Dumnezeu şi pentru el cele trecătoare lăsând, neîncetat cântai: Aliluia!

 

Icosul 8

Ca pe o mireasă fără prihană cugetul Bisericii l-ai înfăţişat lui Christos, tuturor împărtăşind lumina dragostei şi curăţia credinţei, cu arhierească vrednicie:

Bucură-te, nevedere a lumii făcută mahramă a Cuvântului

Bucură-te, mahramă a simţirii pecetluită cu Chipul Lui

Bucură-te, vedere apoi şi a celor din afară prin lumina din Icoană

Bucură-te, memorie sfinţită de întipărirea Numelui mântuitor

Bucură-te, păzire a cugetului în hotarul închinării

Bucură-te, jertfire a voii proprii ce întrupezi voia dumnezeiască

Bucură-te, tăcere la vreme, maica gândurilor preaînţelepte

Bucură-te, înlăcrimată şi blândă cugetare

Bucură-te, limpede cântare a stăpânirii Domnului

Bucură-te, sărăcie de Dumnezeu iubitoare, năstrapă a teologiei

Bucură-te, nejudecare, inimă copleşită de dreptatea dragostei lui Christos

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 9

Sfântul Ioan Botezătorul însuşi ţi s-a arătat în vedenie, din ale cărui cuvinte chipul vederii duhovniceşti l-ai zugrăvit, cântând împreună cu el: Aliluia!

 

Icosul 9

În fulgerările luminii negrăite cu cuvintele lui Dumnezeu hrănindu-ţi mintea, ai intrat în cămara Mirelui Christos, prin Care Chipul unirii celei mai presus de fire Bisericii l-ai împărtăşit:

Bucură-te, rugăciune ostenitoare, plinire a milosteniei

Bucură-te, pocăinţă izbăvitoare de patimi

Bucură-te, vestire cu putere multă a Împărăţiei lui Dumnezeu

Bucură-te, răbdare cu bucurie a lipsei şi necazurilor

Bucură-te, neprihănită mânie ce alungi moleşeala şi întristarea

Bucură-te, râvnă a cuvioşiei împotriva păcatului

Bucură-te, mişcare nemişcată a inimii sub suflarea harului

Bucură-te, smerenie, veşmânt al dumnezeirii

Bucură-te, îngerească pace a mărturisirii curate

Bucură-te, conştiinţă încredinţată de iertare prin lacrimile dragostei

Bucură-te, gustare întru cunoştinţă a Trupului şi Sângelui lui Christos

Bucură-te, răstignire de bună voie pe Crucea Iubirii

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 10

Împărăţind în tine harul, frumuseţea izvoarelor Foticeii cu strălucirea dogmelor o ai umbrit. Căci învăţai ca unul care are putere, iar de buruienile eretice pământul inimilor curăţind, soborniceasca credinţă o ai semănat: Aliluia!

 

Icosul 10

Împreună cu alţi ierarhi, pe împăratul Leo I l-ai înştiinţat de moartea patriarhului Alexandriei, Proterie, ucis de monofiziţi. Şi de cugetul pângăritor icoana mântuirii apărând, pe Christos în două firi nedespărţite şi neamestecate L-ai mărturisit:

Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii

Bucură-te, mântuitoare grijă de odoarele credinţei

Bucură-te, minte înălţată deasupra zidirii

Bucură-te, cuvânt încălzit de Soarele Christos

Bucură-te, cuvânt mângâiat de adierea Sfântului Duh

Bucură-te, cuvânt umbrit de Părintele luminilor

Bucură-te, gândire adâncă la moarte, hotarul veşniciei

Bucură-te, smerenie ce prefaci deznădejdea în fericită întristare

Bucură-te, socotire de sine mai prejos decât toată zidirea

Bucură-te, dar şi lepădare de sine întru mărturisirea credinţei

Bucură-te, inimă unită cu mintea lui Christos

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 11

Pe scara de la pământ la cer descoperită lui Iacov, ca un înger al păcii urcai şi coborai, adâncul Proniei dumnezeieşti scrutând cu inimă curată: Aliluia!

 

Icosul 11

Ca un prunc adevărat al harului, cu mici părăsiri şi dese mângâieri alăptat, te-ai deprins cu toată frica şi întru multă smerenie să-L chemi pe Domnul în ajutor, cunoscând răutatea vrăjmaşului. Pe care prin bunătatea lui Dumnezeu risipind-o, ai ajuns la bărbatul desăvârşit şi măsura vârstei plinirii lui Christos:

Bucură-te, iubire de Christos cu nesăturată voinţă

Bucură-te, iubire de osteneală întru simţirea dragostei Lui

Bucură-te, gustare cu toată încredinţarea din dulceaţa ei

Bucură-te, zi de zi înnoit întru omul dinlăuntru

Bucură-te, prefăcut întreg în cuptorul harului

Bucură-te, suflet hrănit cu focul necreat

Bucură-te, trup îmbrăcat în slava Mirelui

Bucură-te, inimă acoperită de vălul pomenirii de Dumnezeu

Bucură-te, chip zugrăvit de har după dumnezeiasca asemănare

Bucură-te, mucenicie cu duhul şi desăvârşită mărturisire

Bucură-te, a dragostei lui Christos cu viaţa zugrăvire

Bucură-te, fierbinte ajutător şi păcii de Sus mijlocitor

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

 

Condacul 12

Chiar şi pentru greşelile sau împrăştierile fără de voie ne-ai învăţat, Părinte, să facem Stăpânului jertfă de mărturisire, până ce conştiinţa se va încredinţa de iertare prin lacrimile dragostei. Ca nu cumva în vremea ieşirii să aflăm în frică o mărturie a păcatului, ci cu îngerii păcii deasupra oştilor întunecate înălţându-ne, să cântăm: Aliluia!

 

Icosul 12

Întraripat de dragostea Sfintei Treimi şi întru Duhul numind pe Dumnezeu Tată, în ceasul ieşirii Tale ai fost înălţat pe carul de foc al virtuţilor până în prezenţa Domnului împreună cu toţi Sfinţii:

Bucură-te, strălucire a smereniei de pe urmă

Bucură-te, smerită cugetare ce te umpli de dumnezeiasca bunătate

Bucură-te, gustare întru răbdare a paharului pătimirilor

Bucură-te, bucurie şi înţeleaptă sfială a păşirii întru odihnă

Bucură-te, mucenicească mărturisire a conştiinţei în suferinţele ultime

Bucură-te, păzire cu hotărâre şi evlavie a darului dumnezeiesc

Bucură-te, locaş al harului prin desăvârşirea întru neputinţe

Bucură-te, primire prin cruce a pecetei virtuţii lui Dumnezeu

Bucură-te, dar al închinării adus la altarul iubirii Sfintei Treimi

Bucură-te, rod înmiresmat al Bisericii

Bucură-te, inimă întipărită cu Numele biruinţei

Bucură-te, că viaţa lui Christos a înghiţit ceea ce era în tine muritor

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 13

O, Sfinte Arhiereule al lui Christos şi cinstit mădular al Bisericii, ascultă smerita noastră rugăciune şi văzându-ne neputinţa, cheamă dintru negrăita strălucire asupra noastră milostivirea Domnului şi Preacuratei Maicii Sale. Ca îndreptaţi din credinţă, înrădăcinaţi în dragoste şi întraripaţi prin nădejde să primim la Judecată cercarea de foc a faptelor, nu spre osândă, ci spre luminare şi cu îndrăznire să cântăm: Aliluia!   (de 3 ori).

 

Apoi se zice iarăşi

Icos 1

Viaţa ta, Sfinte Diadoh, a rămas înveşmântată în taină, însă din cuvântul tău ca un mare ascet şi cunoscător al dumnezeieştii vieţuiri ai strălucit, pom înmiresmat al Raiului din roade vădindu-te:

Bucură-te, hotar al vieţuirii celei înalte

Bucură-te, teolog întru lărgimea vederii duhovniceşti

Bucură-te, vas al smereniei şi milei dumnezeieşti

Bucură-te, pomenire de Dumnezeu ce surpi deprinderea răului

Bucură-te, chip al negrăitei mişcări spre Cel Necuprins

Bucură-te, îndrăzneală ce cauţi dragostea Sfintei Treimi

Bucură-te, libertate robită prin dragoste lui Christos

Bucură-te, credinţă hrănită de strălucirea iluminării dumnezeieşti

Bucură-te, nevoitor al curăţiei

Bucură-te, cuvânt ce saturi simţirea duhovnicească a minţii

Bucură-te, cuvânt lărgit prin contemplaţie după măsura dragostei

Bucură-te, cuvânt închinat lui Dumnezeu prin smerita cugetare

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!

 

Condacul 1

Unindu-ţi chipul prin dragoste cu virtuţile lui Dumnezeu, te-ai arătat icoană vie a Arhiereului Hristos, Sfinte Diadoh. Şi gustând întru multă simţire dulceaţa Preasfântului Duh, întru bucuria Tatălui Ceresc ca un fiu ai intrat:

Bucură-te, Sfinte Diadoh, dascăl al isihiei şi arhierească mlădiţă a Împărăţiei Sfintei Treimi!