Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Tropar

Biserică şi preot al Duhului, rai al harului şi de minuni făcătoare smere-nie te-ai arătat, Sfinte Grigorie. Căci nedespărţit de dragostea lui Hristos, cu apostolească râvnă Sfintei Treimi ai liturghisit şi ai aprins în inimi focul ceresc al isihiei. Pentru aceasta, ca unui grabnic ajutător şi luminător, cu credinţă îţi strigăm: Roagă-te, Părinte, să aflăm iertare şi har de la Dumnezeu şi sufletelor noastre mare milă!

 

Condac 1.

Prin dumnezeiasca judecată, pentru păcatele creştinilor, s-au ridicat asupra lor agarenii robindu-i şi chinuindu-i. Aşa şi tu, Părinte, răpit îm-preună cu fraţii şi părinţii tăi pe vremea lui Andronic Paleologul, ai fost dus din cinste şi bogăţie, departe în Laodiceea, în robie. Însă intrând prin bunăvoirea de Sus în biserica acelui loc, aţi fost răscumpăraţi de creştini şi cu dumnezeiască râvnă aţi cântat: Aliluia!

 

Icos 1.

În lumina Domnului umblând, iar în inimă dorul şi dragostea de Hristos hrănind, ai aflat în Cipru pe un monah ce alesese viaţa cea liniştită şi pustnicească. Deci cu bucurie la dânsul ai alergat şi ai îmbrăcat haina călugărească, ca pe un chip al duhovniceştii prefaceri.

Bucură-te, închinare de fiu, taina întâlnirii cu Dumnezeu

Bucură-te, conştiinţă de alegere sfântă

Bucură-te, dar viu pe altarul Bisericii

Bucură-te, stare neclintită cu duhul în Biserica lui Hristos

Bucură-te, îmbrăcare prin ascultare în voia Tatălui ceresc

Bucură-te, jertfire a gândurilor şi intrare în odihna Cuvântului

Bucură-te, zămislire de la Duhul Sfânt a sămânţei harului

Bucură-te, simţirea prezenţei lui, ce odrăsleşti cunoştinţa adevărului

Bucură-te, postire de plăcerile lumii ce opreşti gustarea morţii

Bucură-te, isihie, viaţă împlinită în lumina chipului lui Hristos

Bucură-te, primire cu credinţă a înnoirii Duhului

Bucură-te, închinare de dăruire a lumii pe altarul Cereştii Împărăţii

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 2.

Întărindu-te de către povăţuitorul tău în viaţa şi înţelegerea monahi-cească, te-ai dus ca un alt Moise văzător de Dumnezeu la Muntele Sinai. Acolo ai tăiat odată cu tunderea părului şi voia mişcărilor deşarte şi te-ai făcut sprinten în lupta cea dumnezeiască, cu neclintire cântând: Aliluia!

 

Icos 2.

Îngrădindu-ţi trupul cu puterea duhului, ai uimit pe toţi prin îngereas-ca aşezare, prin ascultarea şi smerenia cea de minuni făcătoare, nevoindu-te peste fire a te asemăna lui Hristos.

Bucură-te, înfricoşat legământ al arderii de tot duhovniceşti

Bucură-te, icoană vie a Chipului de Fiu

Bucură-te, pecetluire a faptelor cu chipul rugăciunii

Bucură-te, înmulţire prin credinţă a părinteştii binecuvântări

Bucură-te, rugăciune de toată noaptea întru zdrobirea inimii

Bucură-te, ridicare a mâinilor şi plecare a genunchilor

Bucură-te, aspră postire din dorirea de laptele şi mierea harului

Bucură-te, purtare cu vitejie a toiagului psalmodierii

Bucură-te, stare ca înaintea lui Dumnezeu

Bucură-te, voire ca de la Dumnezeu

Bucură-te, slujire ca pentru Dumnezeu

Bucură-te, alipire cu toată râvna de Trupul lui Hristos

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 3.

Locul slujirii celei smerite îl socoteai scaun şi jertfelnic al Domnului, iar la cinstitul vârf al Sinaiului mereu alergai ca să chemi în rugăciune sfânt numele Lui. Aşa grăind cu Dumnezeu, te bucurai de duhovniceasca vede-re cea prin chipul de taină al lui Hristos: Aliluia!

 

Icos 3

Cu iubire de osteneli sădeai în inima ta florile dumnezeieştii Scripturi, hrănindu-te zi şi noapte din Cartea Vieţii. Iar prin starea cea plină de trez-vie înaintea Cuvântului însuţi carte vie te-ai făcut, din care izvorăsc mai presus de fire neapropiata Lui  putere şi înţelepciune.

Bucură-te, minte curăţită prin lacrimi şi îmbrăcată în smerenie

Bucură-te, suflet înviat încă de aici prin Duhul

Bucură-te, înţelegere cufundată şi prefăcută în lumină

Bucură-te, trup curăţit prin asceză de musturi şi grosime

Bucură-te, trup înflorit prin har, părtaş al frumuseţii dumnezeieşti

Bucură-te, candelă a credinţei din har, lucrătoare prin porunci

Bucură-te, cunoaştere întru curăţie a dogmelor credinţei

Bucură-te, închinare în duh şi adevăr ce sfarmi idolii patimilor

Bucură-te, intrare în întunericul cunoştinţei de Dumnezeu

Bucură-te, blândeţe ce moşteneşti deprinderea teandrică a Fiului

Bucură-te, fiu al Învierii lui Hristos

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 4.

Văzând sporirea ta în Hristos, semănat-a vrăjmaşul între monahi pizmă şi tulburare. Atunci, ca un ucenic bun şi paşnic ai ieşit în taină din mănăs-tire şi ai plecat la Ierusalim să te închini Sfintelor Locuri şi întru pacea inimii să cânţi: Aliluia!

 

Icos 4.

Mergând din Ierusalim către ostrovul Critului şi adăugând acolo oste-neli la osteneli, ai covârşit cu voirea duhovnicească fireasca tărie. Atunci, căutând Domnul la râvna inimii tale de a afla un povăţuitor, ţi l-a trimis în chip minunat pe negrăitul organ al Duhului, Arsenie, văzătorul de Dumnezeu.

Bucură-te, ieşire din grijile lumii şi îmbrăcare în pacea de Sus

Bucură-te, aflare a tainelor Duhului prin părintescul cuvânt

Bucură-te, trezvie a minţii, altar al pomenirii de Dumnezeu

Bucură-te, gustare de taină a Cuvântului

Bucură-te, rugăciune, jertfă curată şi părtăşie cu Hristos

Bucură-te, nedezlegat aşezământ al pătimirii pentru dragostea Lui

Bucură-te, fericită robie a inimii întru păzirea numelui lui Iisus

Bucură-te, isihie, rod al Crucii şi Învierii lui Hristos

Bucură-te, isihie, rod al dumnezeieştii Liturghii

Bucură-te, isihie, pământ udat de harul Sfintelor Taine

Bucură-te, isihie, plinire a Trupului lui Hristos

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 5.

Înaintea fericitului Arsenie căzând şi în numele Domnului rugându-l, dumnezeiescul meşteşug al isihiei şi ştiinţa luptei duhovniceşti te-ai învă-ţat de la dânsul. Apoi te-ai dus la muntele Athos, păstrând în inimă şi punând în lucrare darul lui Hristos: Aliluia!

 

Icos 5.

Toate mănăstirile Athosului le-ai cercetat cu duhovnicească închină-ciune, dar învăţăturile cele pentru liniştea şi păzirea minţii le-ai aflat cufundate în uitare. Drept aceea ai mers la Schitul Magula, unde cu oste-neală ai ridicat împreună cu ucenicii chilii spre sălaşluire, iar tu ţi-ai zidit sihăstrie într-un loc mai departe, ca să vorbeşti singur cu Dumnezeu.

Bucură-te, înstrăinare de lume, chip al morţii Domnului celei de viaţă dătătoare

Bucură-te, rodire a sfintelor sfaturi întru zdrobirea inimii

Bucură-te, pironire în duh pe crucea rugăciunii lui Iisus

Bucură-te, zdrobire a patimilor prin pomenirea de Dumnezeu

Bucură-te, revărsare de lacrimi din dumnezeiasca dorire

Bucură-te, rouă a umilinţei ce oglindeşti Chipul lui Hristos

Bucură-te, adânc al strălucirii celei mai presus de fire

Bucură-te, chip pătruns de dorul dumnezeieştii iubiri

Bucură-te, chip acoperit cu lucrarea nemărginitei lumini

Bucură-te, vedere însă şi a lumii în lumina Sfintei Treimi

Bucură-te, mişcare spre Dumnezeu în lumina netâlcuitei prefaceri

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 6.

Întru curăţia inimii arvuna Duhului primind şi de Hristos alipindu-te, învierea sufletului tău ai văzut, mai înainte de învierea cea de obşte. Aşa lumină lumii te-ai arătat, Sfinte Grigorie, şi chip al părinteştii iubiri, întru care Biserica negrăit se adună: Aliluia!

 

Icos 6.

Pe drumul cel apostolesc ai apucat, Cuvioase, semănând cu lumina învăţătura cea bună a liniştei. Căci pe cât îţi era cu putinţă voiai ca pe toţi să-i aduni înlăuntrul razei şi strălucirii Preasfântului Duh.

Bucură-te, smerenie, vas al nesfârşitei suiri duhovniceşti

Bucură-te, chip îmbrăcat în Hristos, oglindind iubirea Tatălui

Bucură-te, iubire de părinte încălzind inimile fiilor

Bucură-te, zugrăvire tăcută a icoanei Cuvântului

Bucură-te, vorbire cu Dumnezeu, ce izvorăşti Bisericii graiurile Vieţii

Bucură-te, nevoinţă a faptei celei cu dreaptă socoteală

Bucură-te, brazdă a harului stropită cu lacrimi

Bucură-te, sporire în virtute, ce aduci păcatul la nefiinţă

Bucură-te, minte lărgită întru duhovniceasca vedere

Bucură-te, lumină ce atragi la Hristos sfinţit alai de mucenici

Bucură-te, stricare a morţii cu nestricăciunea iubirii

Bucură-te, smerenie, în care adie Duhul lui Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 7.

Ca la un izvor de apă vie al înţelepciunii şi darurilor Duhului către tine alerga toată mulţimea din sfinţitul locaş al Athosului. Căci cu neînşelată călăuzire Biserica pe Hristos o întăreai, Cuvioase, la înălţimea unirii cu Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 7.

Când despre curăţia inimii vorbeai şi în ce chip se îmbracă ea cu darul dumnezeiesc ce covârşeşte firea, se aşeza acest dar în sufletele celor iubi-tori de mântuire ca şi în Corneliu, când marele Petru îl învăţa şi Duhul Sfânt s-a revărsat peste dânsul.

Bucură-te, iconom al tainelor lui Dumnezeu

Bucură-te, minunată hrănire a mulţimilor cu pâinea Cuvântului

Bucură-te, chip din care izvorăsc apele vieţii veşnice

Bucură-te, însutită rodire prin fiii duhovniceşti

Bucură-te, împrietenire cu Dumnezeu a celor ce aleargă la tine

Bucură-te, liman al liniştii şi rugăciunii curate

Bucură-te, sabie de foc ce opreşti năvălirile vrăjmaşe

Bucură-te, ţărm al răbdării de care se sparg valurile lor

Bucură-te, ruşinare a înţelepciunii deşarte celei din afara iubirii

Bucură-te, iubire de vrăjmaşi, rod al blândeţii

Bucură-te, îmbrăcare a toate în haina dragostei

Bucură-te, iubire ce naşti Chipul Fiului în fii

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 8.

Ca dintr-o făclie luminoasă de Paşti, darul isihiei dumnezeieşti s-a răs-pândit în toată Biserica prin ceata sfinţilor tăi ucenici. Iar tu de tulburarea pizmei şi slavei omeneşti te îndepărtai, mărgăritarul cel de mult preţ pă-zind şi binevestind: Aliluia

 

Icos 8.

Prigonit de vrăjmaşul prin oameni pizmaşi şi răutatea mult sporind, te-ai dus la Protaton, unde cu dragoste ai fost primit. Iar spre folosul de obşte strălucind, adeseori din pricina mulţimilor te mutai, ca un iubitor de linişte, în pustie. Dar şi acolo te urmau, şi noi lăcaşuri se zideau, spre slava Sfintei Treimi.

Bucură-te, înţelepciune mişcată de Duhul Sfânt

Bucură-te, rugăciune întru durerea inimii şi osteneala trupului

Bucură-te, primire a binelui cu multă cercare

Bucură-te, lepădare prin plâns a părerii de sine

Bucură-te, tăiere a poftei celei pentru arderea plăcerilor

Bucură-te, oprire a mişcării poftei celei pricinuitoare de împrăştiere

Bucură-te, minte ce naşti în inimă Cuvântul viu şi lucrător

Bucură-te, supunere ce afli pe Hristos şi slujeşti Lui

Bucură-te, întocmire prin ascultare a scării virtuţilor

Bucură-te, înălţare prin smerenie până la tronul iubirii

Bucură-te, tresărire şi suspin şi rugăciune a Duhului

Bucură-te, zbor întins al inimii spre văzduhul dumnezeiesc

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 9.

Prin negrăite judecăţi în muntele Athos năvălind agarenii, ai plecat, Sfinte Grigorie, în căutarea unui loc de liniştire. Multe pătimiri ai suferit pe cale până ce în adânca pustie a Paroriei te-ai sălăşluit, dar cu Hristos în inimă călătorind, neîncetat cântai: Aliluia!

 

Icos 9.

Cu desăvârşită blândeţe şi nepomenire de rău l-ai întors la Hristos pe ucenicul care, aprins de zavistie, voia cu sabia să te omoare. Căci fără să te tulburi cu gândul, icoana dragostei şi iertării înainte i-ai pus, iar pentru el ai scris, cu iubire de osteneli, cele o sută cincizeci de capete trezvitoare pline de râvnă duhovnicească.

Bucură-te, inimă în rugăciune, feciorelnică închinare

Bucură-te, înstrăinare de chipul stricăciunii şi alinare din linişte

Bucură-te, iubire de sărăcia lui Hristos, cea bogată în îndurări

Bucură-te, vas al milostivirii revărsând dumnezeieşti minuni

Bucură-te, minunată primire a hranei, precum marele Ilie şi Daniel proorocul

Bucură-te, lepădare a slavei şi darurilor de la împăratul Andronic

Bucură-te, nerăutate apărată de puterea lui Dumnezeu

Bucură-te, socotire de sine mai prejos decât toată zidirea

Bucură-te, smerenie încununată cu iubirea de vrăjmaşi

Bucură-te, lepădare de sine întru aflarea oii pierdute

Bucură-te, cuvânt ce uneşti în dragoste mădularele Bisericii

Bucură-te, iubire ce primeşti încercările şi nu cauţi ale tale

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisricii !

 

Condac 10.

Prin raza harului toate meşteşugirile vrăjmaşului le risipeai, Cuvioase, iar el, ruşinat, căuta să te piardă, semănând în minţile tulburi viforul piz-mei şi pornirea cea spre ucidere. Dar cu neclintire rugându-te, braţul Domnului te-a izbăvit împreună cu toţi ucenicii tăi şi din acel loc aţi ple-cat, cântând: Aliluia!

 

Icos 10.

Ai mers la Constatinopol, iar apoi la Sfântul Munte şi prin dumnezeias-ca rânduială iarăşi la Paroria te-ai întors, ca din pustia nelocuită şi de tâl-hari bântuită să faci cetate sfinţită de monahi, după cum de la Dumnezeu cele ce aveau să fie ai învăţat.

Bucură-te, apostolească mărturisire a Numelui lui Iisus

Bucură-te, părinte al iubitorilor de linişte

Bucură-te, privighetoare a pustiei

Bucură-te, gest ce odihneşti neîncetata rugăciune

Bucură-te, vedere cu darul Sfântului Duh a lucrării vrăjmaşului

Bucură-te, povăţuire ce cureţi şi tămăduieşti

Bucură-te, îngerească aşezare în locul dreptăţii şi al păcii

Bucură-te, lumină necuprinsă de întuneric

Bucură-te, neîmpuţinată bărbăţie în faţa năvălirii tâlharilor

Bucură-te, privire ce prefaci în păstori de oi pe cei în chipul fiarelor

Bucură-te, arc ce săgetezi pe cei aspri cu dragostea lui Hristos

Bucură-te, cuviinţă a chipului ce trezeşti dumnezeiescul dor

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 11.

Revărsatu-s-a prin tine darul de Sus, Sfinte Grigorie, căci dragostea şi râvna ta unindu-se cu ale milostivului şi temătorului de Dumnezeu împă-rat Alexandru, bântuirea tâlharilor a încetat. Iar cei mai mulţi dintre ei s-au adăugat cu minunată prefacere Bisericii celei înfrumuseţate, învăţân-du-se întru bucuria inimii a cânta: Aliluia!

 

Icos 11.

Întrebându-l odată pe Sfântul Maxim Cavsocalivitul despre rugăciunea minţii, nu s-a ascuns de tine minunea Născătoarei de Dumnezeu. Căci sărutând acela cu lacrimi sfânta ei icoană, a simţit în inimă văpaia harului şi darul neîncetatei rugăciuni, pentru care din tinereţe se rugase Prea-curatei Fecioare.

Bucură-te, închinare la icoană, intrare în taina isihiei

Bucură-te, nemişcată şedere în muntele vederii duhovniceşti

Bucură-te, împlinire a dragostei cu lucrarea duhului

Bucură-te, luceafăr al Bisericii ce risipeşti umbrele înşelării

Bucură-te, tămăduire cu puterea Crucii a rănilor sufleteşti

Bucură-te, înainte-vedere a cinstitei tale adormiri

Bucură-te, că în pragul mutării, te-ai zăvorât în sihăstreasca chilie

Bucură-te, înfricoşată gătire de trecerea cea de taină

Bucură-te, păzire a rodului celui de la capătul drumului

Bucură-te, zăvorâre a minţii în pomenirea de Dumnezeu

Bucură-te, iubire de Hristos, punte peste prăpastia veşniciei

Bucură-te, iubire de Însuşi Hristos liturghisită

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 12.

Cunoscând sfârşitul tău, Sfinte, şi slava gătită ţie, nor de duhuri viclene au năvălit asupra ta cu îngrozire ca de la vorbirea cu Dumnezeu mintea să-ţi smulgă. Dar tu nu te-ai înfricoşat, căci din darul Duhului îndată piz-ma lor ai priceput, ci mâinile şi mintea împreună la cer întinzând, neîn-cetat cântai: Aliluia!

 

Icos 12.

Ca un mucenic adevărat, în toată vremea războiului nici nu ai dormit, nici ceva ai gustat, ci neîncetat cu privegherea şi rugăciunea te-ai nevoit. Dar după trei zile harul te-a umbrit şi te-a mângâiat, iar pe vrăjmaşi desă-vârşit i-a alungat. Atunci, apropiindu-se ucenicul tău, i-ai descoperit dîn-tr-o dumnezeiască vedenie că Însuşi Hristos te cheamă la Ierusalimul de Sus.

Bucură-te, luare cu asalt a Împărăţiei cereşti

Bucură-te, bună mărturisire în focul cercării dumnezeieşti

Bucură-te, zăvorâre a intrărilor şi ieşirilor minţii

Bucură-te, înfrânare de la toate şi vedere doar prin ochii credinţei

Bucură-te, pocăinţă, uşă a milostivirii de Sus

Bucură-te, răsuflare unită cu pomenirea lui Iisus

Bucură-te, jertfire a gândurilor pe altarul rugăciunii

Bucură-te, rugăciune, suiş neoprit, şi stare în faţa Dumnezeirii

Bucură-te, închinare de fiu al lui Dumnezeu, veşmânt al isihiei

Bucură-te, isihie, rai împlinit, lucrare nejefuită a inimii

Bucură-te, păzire a dragostei lui Hristos cu înfocată nevoinţă

Bucură-te, plinătate a iubirii în care răul nu ia fiinţă

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 13.

O, Sfinte Grigorie, apostole al dumnezeieştii isihii, fii nouă mijlocitor şi grabnic ajutător în necazurile ce ne împresoară. Ca luminaţi prin lucrarea dragostei să murim păcatului şi întru numele Domnului viind, să nu fim la Judecată despărţiţi de Trupul Lui cel Sfânt, ci întru pacea Sfintei Treimi să ne bucurăm a cânta: Aliluia!  (de 3 ori) .

 

Apoi se zice iarăşi

Icos 1

În lumina Domnului umblând, iar în inimă dorul şi dragostea de Hristos hrănind, ai aflat în Cipru pe un monah ce alesese viaţa cea liniştită şi pustnicească. Deci cu bucurie la dânsul ai alergat şi ai îmbrăcat haina călugărească, ca pe un chip al duhovniceştii prefaceri.

Bucură-te, închinare de fiu, taina întâlnirii cu Dumnezeu

Bucură-te, conştiinţă de alegere sfântă

Bucură-te, dar viu pe altarul Bisericii

Bucură-te, stare neclintită cu duhul în Biserica lui Hristos

Bucură-te, îmbrăcare prin ascultare în voia Tatălui ceresc

Bucură-te, jertfire a gândurilor şi intrare în odihna Cuvântului

Bucură-te, zămislire de la Duhul Sfânt a sămânţei harului

Bucură-te, simţirea prezenţei lui, ce odrăsleşti cunoştinţa adevărului

Bucură-te, postire de plăcerile lumii ce opreşti gustarea morţii

Bucură-te, isihie, viaţă împlinită în lumina chipului lui Hristos

Bucură-te, primire cu credinţă a înnoirii Duhului

Bucură-te, închinare de dăruire a lumii pe altarul Cereştii Împărăţii

Bucură-te, Sfinte Grigorie, slăvit călăuzitor spre rugul isihast al Bisericii!

 

Condac 1.

Prin dumnezeiasca judecată, pentru păcatele creştinilor, s-au ridicat asupra lor agarenii robindu-i şi chinuindu-i. Aşa şi tu, Părinte, răpit îm-preună cu fraţii şi părinţii tăi pe vremea lui Andronic Paleologul, ai fost dus din cinste şi bogăţie, departe în Laodiceea, în robie. Însă intrând prin bunăvoirea de Sus în biserica acelui loc, aţi fost răscumpăraţi de creştini şi cu dumnezeiască râvnă aţi cântat: Aliluia!