ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN DIN SAN FRANCISCO, NOUL FĂCĂTOR DE MINUNI

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul, glas 5:
Grijă pentru turma ta în p[mânteasca ei petrecere a preînchipuit rugăciunile pe care totdeauna le înalţi pentru toată lumea. De aceea, ajungând la cunoaşterea iubirii tale, credinţa ne-am întărit, sfinte ierarhe şi făcătorule de minuni Ioane! Cu totul sfinţit de Dumnezeu prin împărtaşirea preacuratelor Taine, şi astfel veşnic întărit prin acestea, te-ai grăbit spre nevoinţă, preafericite tămăduitorule. Grăbeşte şi acum spre ajutorul nostru, al celor ce te cinstim pe tine cu toată inima.
Condacul 1:
Pline sunt de bucurie inimile credincioşilor care te cinstesc, Sfinte Ioane, aflând despre mulţimea minunilor tale. Biruinţă a Bisericii a fost vieţuirea ta sfântă în vremuri de împuţinare a credinţei, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcator de minuni!
Icosul 1:
După adormirea ta de multe ori te-ai arătat celor neputincioşi, sfinte al lui Dumnezeu, pentru a le da ajutor. Şi tu însuţi ne-ai cerut în chip minunat: „Spuneţi lumii că, deşi am murit, sunt viu.” Mărturisind minunile tale, mărturisim şi credinţa noastră că părăsind această viaţă stricăcioasă ai trecut la viaţa cea cerească, şi pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, podoabă a Bisericii;
Bucură-te, păzitorule al curăţiei;
Bucură-te, veselia cea fericită a monahilor;
Bucură-te, dreptarul vredniciilor arhiereşti;
Bucură-te, cel ce veghezi asupra familiilor creştine;
Bucură-te, dascăl al copiilor binecredincioşi;
Bucură-te, dascăl al părinţilor care vor să îşi crească fiii pe căile Domnului;
Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul creştinesc;
Bucură-te, rudenie a Sfântului Mitropolit Ioan din Tobolsk;
Bucură-te, locuitor al Ierusalimului celui de sus;
Bucură-te, cel ne nu ne uiţi pe noi, rudenia ta cea de jos;
Bucură-te, al Bisericii a toată lumea luminător;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 2:
Ai coborât parcă din vremurile de demult, Sfinte Ierarh al lui Dumnezeu, aducând în zilele noastre mireasma vechilor Sinaxare şi adeverind că toate cele despre sfinţii din vechime sunt cu putinţă şi astăzi celor întăriţi în credinţă. Pentru aceasta Îi cântăm Dumnezeului care te-a proslăvit: Aliluia!
Icosul 2:
Cum oare te vom lăuda, alesule al lui Dumnezeu? Ca intrând în ceata sfinţilor ierarhi, împreună cu aceştia Îl slăveşti pe Hristos. Dimpreună cu marii învăţători ai înfrânării ne înveţi să mergem pe calea nevoinţelor. Alături de soborul nebunilor pentru Hristos ne povăţuieşti să defaimăm înţelepciunea acestei lumi. Pentru care mulţimea credincioşilor îţi cântă aşa:
Bucură-te, icoană vie a virtuţii;
Bucură-te, că ne minunăm de nevoinţele tale;
Bucură-te, că deşi nu ai fost înţeles de apropiaţii tăi ai fost înţeles de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce nu te-ai supărat pe cei ce râdeau de tine văzându-te că mergi desculţ;
Bucură-te, că prin acest obicei ai arătat nu prin cuvinte, ci prin fapte că iubeşti sărăcia;
Bucură-te, că prin tine s-a mai păstrat aspra nevoinţă a nebuniei pentru Hristos;
Bucură-te, că te-ai înfrânat de la bunataţile lumii acesteia pentru a primi bunătaţile cereşti;
Bucură-te, că ai căutat să dobândeşti haina luminoasă pentru Cămara cea cerească;
Bucură-te, apostol al sfinţeniei;
Bucură-te, chip al smereniei;
Bucură-te, cel ce aprinzi lumina în sufletele întunecate;
Bucura-te, că slujind cu râvna Sfânta Liturghie te-ai învrednicit să iei parte la Liturghia cea cerească;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 3:
„În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”, ne-a cerut Mântuitorul, şi tu ai gustat din păharul patimirilor când ai fost adus în faţa judecătorului de către tâlharii care ziceau că vor să ferească bunurile bisericeşti de mâna ta cea răpitoare. Dar tu te-ai rugat pentru îndreptarea lor, şi chiar dacă ai avut inima plină de amăraciune nu ai încetat să Îi cânţi Domnului: Aliluia.
Icosul 3:
Necazuri de tot felul ne asupresc în fiecare zi, şi uneori suntem îngenuncheaţi de povara lor. Dar ne mângâiem cugetând că prin ele Dumnezeu ne curaţeşte sufletele, şi că prin sfinţii Săi ne trimite ajutor pentru a ne ridica din orice cădere. Şi, stiind aceasta, alergăm la ajutorul tau cântând:
Bucură-te, că aşa cum îndepărtai taifunurile din Samar acum îndepărtezi furtuna din sufletele noastre;
Bucură-te, împreună-calătorule cu cei ce călătoresc pe apă, pe uscat şi prin aer;
Bucură-te, că îi păzeşti pe credincioşi de răutatea celorlalţi;
Bucură-te, ocrotitor al familiilor creştine şi al tinerilor care vor sa se casătorească;
Bucură-te, că cei care nu au unde să locuiască au nadejde în mijlocirea ta;
Bucură-te, că îi ajuti pe oameni să îsi găsească de lucru;
Bucură-te, că porţi grija de familiile celor aflaţi în nevoi;
Bucură-te, cel ce în timpul vieţii îi cercetai pe cei din închisori;
Bucură-te, că şi acum te rogi pentru mântuirea lor;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, că ne poţi scăpa din orice necaz;
Bucură-te, că ne fereşti de moarte năprasnică;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 4:
Pe mulţi bolnavi care au cerut ajutorul tău, Sfinte Ioane, i-ai tămăduit de bolile lor. Dar şi mai mulţi bolnavi au aflat alinare în durerile lor, şi ridicându-se prin ajutorul tău din groapa deznădejdii s-au înţeleptit şi au dus cu răbdare crucea bolii, şi au primit răsplata dumnezeiască, iar acum se bucură de frumuseţile raiului, cântând: Aliluia!
Icosul 4:
Alăturându-te sfinţilor doctori fără de arginţi, i-ai vindecat pe bolnavii care pătimeau de boli pe care iscusinţa doctoricească nu le putea tămădui, şi prin vindecarea trupească ei au dobândit şi vindecare sufletească, căzând cu zdrobire de inimă la Dumnezeu. Şi acum îţi cântă împreună cu noi:
Bucură-te, împreună cu sfinţii doctori fără de arginţi;
Bucură-te, cel ce te rugai vreme îndelungată la căpătâiul bolnavilor;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai scăpat din primejdia morţii;
Bucură-te, că rugându-se în faţa icoanei tale cei suferinzi au simţit uşurarea durerilor;
Bucură-te, văzând bucuria bolnavilor pe care i-ai tămaduit;
Bucură-te, doctor ceresc mai iscusit decât doctorii cereşti;
Bucură-te, că ai depărtat duhul deznădejdii de la cei covârsiţi de durere;
Bucură-te, ridicându-i din patul durerii pe cei ce pătimesc cumplit;
Bucură-te, odihnă a celor cu mintea rătăcită;
Bucură-te, izgonire a duhurilor necurate;
Bucură-te, mângâiere a celor pe care doctorii îi lasă în voia sorţii;
Bucură-te, auzindu-i pe credincioşii care propovăduiesc minunile tale;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 5:
Când încercă să rostească un cuvânt de învăţătură Sfântul ierarh Nectarie din Eghina a fost defaimat oarecând de oamenii nechibzuiţi, iar tu în faţa poporului venit la slujba Sfintei Liturghii ai fost defaimat de catre un cleric nevrednic din Shanghai. Dar ai răbdat defaimarea pâna la capat, fără să te tulburi, şi fără să încerci să îl împiedici să îsi termine clevetirea. Şi ne-ai învăţat să Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 5:
Din pricina clevetirilor Sfântul Nectarie a fost îndepărtat de pe tronul arhieresc din Pentapole, şi tot aşa duşmanii lui Hristos au încercat să te îndepărteze şi pe tine de pe scaunul ierarhicesc, aducându-te să fii judecat de către cei de alte credinţe. Dar Dumnezeu a arătat tuturor că dreptatea era de partea ta, ruşinându-i pe prigonitorii tăi. Şi pentru biruinţă îţi cântăm:
Bucură-te, că răutatea clericilor nevrednici nu te-a doborât la pământ;
Bucură-te, cel ce te-ai rugat pentru cei care te-au adus la scaunul de judecată;
Bucură-te, cel ce nu vrei pierderea păcătoşilor;
Bucură-te, că Dreptul Judecător a vădit dreptatea ta;
Bucură-te, luptător împotriva duhului deznădejdii;
Bucură-te, că biruind cursele diavolului ai luat puterea de a-i ajuta pe cei neputincioşi;
Bucură-te, că vii în apărarea celor nedreptăţiţi de judecătorii iubitori de arginţi;
Bucură-te, că răstorni socotelile celor vicleni;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru pocăinţa acestora;
Bucură-te, pavaza pentru creştinii prigoniţi pentru credinţa lor;
Bucură-te, ridicarea grabnică a celor întristaţi;
Bucură-te, adăpost pe care atacurile diavoleşti nu îl pot dărâma;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 6:
Ne-ai îndemnat, apăratorule râvnitor al predaniilor dumnezeieşti: „Să nu ne credem mai întelepţi decât ierarhii care au rânduit pravilele Bisericii şi să nu ne socotim mari cărturari!”. Şi împreună tine şi cu toţi cei care păstrează neschimbata învăţătură ortodoxă, Îi cântam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 6:
Le-ai spus celor care încercau să schimbe dogmele Sfinţilor Părinţi că se aseamănă tâlharului celui de-a stânga care L-a hulit pe Hristos. Te-ai împotrivit învăţăturilor înfumurate ale celor care credeau că sunt mai sporiţi în dragostea faţă de eretici decât mărturisitorii care nu pregetau să îsi jertfească viaţa pentru a-i câstiga pentru Hristos pe cei căzuţi în rătăcire, şi cei care prin grija ta au rămas fii credincioşi ai Bisericii îţi cântă:
Bucură-te, că iubindu-i pe cei de alte credinţe nu ai iubit si rătăcirile lor;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să păstrăm dreapta socoteală;
Bucura-te, îndreptare a celor rătăciţi;
Bucură-te, că în multe chipuri îi îndrepţi pe necredincioşi spre luminarea botezului;
Bucură-te, păstrător al predaniei Sfintelor Sinoade;
Bucură-te, prieten al ierarhilor care cu sabia cuvântului taie neghina eresurilor;
Bucură-te, stavilă pentru cei care trădeaza Ortodoxia;
Bucură-te, cel ce îngrădeşti gurile hulitorilor de Dumnezeu;
Bucură-te, prădarea păgânataţii;
Bucură-te, sprijin al soboarelor care nimicesc eresurile;
Bucură-te, duşmanul celor care sub masca evlaviei seamană dezbinare între drept-credincioşi;
Bucură-te, mlădiţa a Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcator de minuni!
Condacul 7:
Stând împotriva învaîţăturilor deşarte ale celor care orbiţi de diavol nu văd semnele apropierii lui Antihrist, i-ai povăţuit pe creştini să se ferească de cel care va fi înscaunat la Ierusalim ca şi conducător al întregii lumi, şi în vremurile de pe urmă să Îi cânte lui Dumnezeu fără teama: Aliluia!
Icosul 7:
Mare urgie va fi la sfârşitul lumii, sfinte Ioane, şi numai cei întăriţi în credinţă vor rezista ispitei de a se lepăda de Hristos. Dar cu cât mai grele vor fi prigonirile, cu atât mai mare va fi şi ajutorul pe care Dumnezeu îl va trimite credinciosilor prin îngerii şi sfinţii Săi. Şi cugetând la lucrarea ta sfânta îţi cântăm:
Bucură-te, că şi în vremurile de pe urmă vei săvârsi minuni;
Bucură-te, stea aleasă cerului duhovnicesc;
Bucură-te, că laolaltă cu ceilalţi sfinţi îi vei sprijini tainic pe cei ce vor slăbi în credinţă;
Bucură-te, că îi vei întări pe cei ce vor pătimi mucenicia;
Bucură-te, cel care prin purtarea crucii nevoinţei ai primit darul de a-i mângâia pe cei oropsiţi;
Bucură-te, că în vremuri de mari lipsuri îi vei ajuta pe creştini să dobândească cele de trebuinţă;
Bucură-te, reazăm neclintit al celor care îi vor defăima pe Antihrist şi pe slujitorii săi;
Bucură-te, mustrătorule al apostăţilor;
Bucură-te, cel ce te vei lupta pentru biruinţa Bisericii;
Bucură-te, împlinitorule al voii Părintelui ceresc;
Bucură-te, următor al iubirii de oameni a Fiului Său;
Bucură-te, chivot al Duhului de viaţă dătător;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 8:
În loc să se pregătească de slujbă creştinii s-au dus la un praznic păgânesc, iar tu ai mers pentru puţină vreme între ei, mustrându-i prin prezenţa ta tăcută care i-a făcut să se ruşineze. Şi prin asprimea privirii tale i-ai învaţat că nu pot sluji la doi domni, lui Dumnezeu şi lui Mamona, că nu pot să cugete că după ce păcătuiesc Îi vor cânta lui Dumnezeu cu evlavie: Aliluia!
Icosul 8:
Ne biruie patimile şi poftele şi vraja acestei lumi ne leagă cu lanţuri grele. Diavolul nu conteneşte să ne ispitească în fel şi chip, pentru a ne îndepărta de calea mântuirii. Dar având nădejde că ne vei acoperi cu purtarea ta de grijă, îţi zicem:
Bucură-te, că ne povaţuieşti să nu luăm parte la praznicele păgâneşti;
Bucură-te, prooroc care ai mustrat năravurile cele rele ale păstoriţilor tăi;
Bucură-te, că şi acum creştinii îsi aduc aminte de fapta ta;
Bucură-te, pildă pentru slujitorii altarului;
Bucură-te, luminătorule al păstorilor de suflete;
Bucură-te, a celor pătimaşi trâmbiţă deşteptătoare;
Bucură-te, cel ce însetezi de a noastră mântuire;
Bucură-te, vazându-i pe creştinii care duc o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, că duhurile întunericului se tem de tine;
Bucură-te, cel ce dai tărie celor sovăitori în lupta duhovnicească;
Bucură-te, pedepsitor al calcătorilor de lege;
Bucură-te, tunet ce risipeşti sfaturile minciunii;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 9:
Ai fost aruncat în temniţă de prigonitorii credinţei creştine pentru că te-ai împotrivit celor care vroiau să necinstească Biserica, topind clopotul care îi chemă pe oameni la dumnezeieştile slujbe. Şi pentru că în locul trădării lui Dumnezeu ai ales crucea pătimirii, îţi lăudam curajul cântând: Aliluia!
Icosul 9:
Mulţime mare de mucenici a rodit Biserica lui Hristos în ultima prigoană, şi pentru jertfa lor Dumnezeu a trimis vremuri de linişte, chemându-i la pocainţă pe cei care au căzut în apostazie de frică pedepselor puterii lumeşti. Dar Dumnezeu a rânduit pentru tine mucenicia nesângeroasă a nevoinţei prin care ai urcat pe culmile sfinţeniei. Şi cei care au fost învăţaţi de tine să îi cinstească pe mucenici îţi cântă:
Bucură-te, că nu ai îngăduit ca prin topirea clopotului să fie umilită Biserica;
Bucură-te, cel ce nu te-ai temut de prigonitori;
Bucură-te, că nu te-ai făcut părtaş fărădelegilor lor;
Bucură-te, că ai devenit un clopot viu, chemând oamenii la Hristos;
Bucură-te, că eşti pildă pentru cei slabi în credinţă;
Bucură-te, cel care ai avut tăria mucenicilor;
Bucură-te, că pentru curajul tău ai primit plată de la Domnul;
Bucură-te, că pâna la sfârsitul vieţii ai păstrat râvna ta jertfelnică;
Bucură-te, că în timp ce alţii îl defaimau pe ţarul mucenic Nicolae al II-lea tu îl cinsteai;
Bucură-te, că acum te bucuri cu el în Împaratia lui Dumnezeu;
Bucură-te, că împreună cu soborul noilor mucenici vă rugaţi pentru pacea a toată lumea;
Bucură-te, icoană a mărturisitorilor din vechime;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 10:
Prilej de mare desfătare duhovnicească a fost pentru creştini aflarea sfintelor tale moaşte, care prin puterea dumnezeiască au rămas neputrezite, şi pentru aceasta I-au cântat Celui care te-a covârşit cu binecuvântarile Sale: Aliluia!
Icosul 10:
De multe ori le-ai cerut creştinilor să se roage pentru cei răposaţi, şi tu însuţi te-ai rugat cu frângere de inimă pentru mântuirea celor care au părăsit viaţa cea degrab trecătoare. Iar pentru rugăciunile tale nu puţine suflete au aflat mila de la Dreptul Judecător, iar acum îti cântă împreună cu noi:
Bucură-te, rugător fierbinte pentru odihnă celor răposaţi;
Bucură-te, că ai proorocit vremea trecerii tale la Domnul;
Bucură-te, că ai avut o moarte liniştită când însoţeai în pelerinaj icoană din Kursk a Maicii Domnului;
Bucură-te, că ai fost însoţit de Preasfânta Fecioară la tronul Dreptului Judecator;
Bucură-te, că îndată după adormirea ta Vladica Sava te-a numit făcător de minuni;
Bucură-te, că el a mărturisit poporului că se roagă ţie ca unui sfânt;
Bucură-te, că înainte de înmormântarea ta creştinii au fost chemaţi să se închine la sfintele tale moaşte;
Bucură-te, că trupul tău nu s-a supus stricăciunii;
Bucură-te, că prin neputrezirea trupului tău i-ai ruşinat pe potrivnicii dreptei credinţe;
Bucură-te, arhiereu acoperit de harul Arhiereului Ceresc;
Bucură-te, că nenumarate tămăduiri au loc în faţa raclei sfintelor tale moaşte;
Bucură-te, că savârşeşti minuni nu numai în San Francisco, ci şi în toate parţile lumii;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!

Condacul 11:
Nu ştim să mergem pe scara virtuţilor, nu avem nici puterea şi nici priceperea de a ne lupta cu vrajmaşii cei nevăzuţi care caută să ne nimicească, dar cădem la ajutorul tău, Sfinte Ioane, slăvitule ierarh, şi te rugăm să ne înveţi să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 11:
Următor Sfântului Ioan Botezatorul te-ai arătat, învaţându-i pe creştini pocăinţa, învatându-i să se lupte cu patimile care îi aruncă în focul iadului. Să ne ajuţi şi pe noi, sfinte, să ducem această luptă mântuitoare, ca să îti cântăm cântare de mulţumire:
Bucură-te, că prin tine zorile nădejdii iau locul deznădejdii;
Bucură-te, că îi deşteptezi pe păcătoşi spre pocăinţă;
Bucură-te, că ori de câte ori suntem răniti de săgeţile păcatului tu ne îngrijeşti;
Bucură-te, alăuta care ne chemi la scaunul de spovedanie;
Bucură-te, cel ce te rogi ca duhovnicii să le dea creştinilor leacurile potrivite;
Bucură-te, că nu te scârbeşti de creştinii biruiţi de păcat;
Bucură-te, blând doctor care cu grijă tămaduieşti bolile sufletelor noastre;
Bucură-te, înger care ne chemi pe calea virtuţii;
Bucură-te, că ne ajuţi să ne ridicăm din orice cădere;
Bucură-te, că rupi lanţurile păcatului;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea celor căzuţi;
Bucură-te, ucenic al Celui care a venit în lume nu pentru cei drepţi, ci pentru cei pacatoşi;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 12:
Cine oare va mai spune că Biserică e lipsită de sfinţi? Cum oare nu vor înceta cărturarii necredincioşi să îi defaimeze pe slujitorii sfântului altar, când vor afla despre vieţuirea ta? Să se frângă condeiele cele mincinoase, să tacă gurile cele netrebnice şi să nu îi mai ponegrească pe cei care Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12:
Te bucuri acum în împarăţia cea cerească, unde ai primit plata ostenelilor tale, iubitorule de nevoinţe. Iar noi, luând aminte la faptele tale bineplăcute lui Dumnezeu, ne sârguim a-ţi aduce laude ca acestea:
Bucură-te, vazând roadele tale cele bogate;
Bucură-te, că ne povăţuiesti să trăim în rânduială;
Bucură-te, potrivnic al neorânduielii;
Bucură-te, că te-ai rugat ca ucenicii tăi să rămână statornici în credinţă;
Bucură-te, al celor care fac canonul primit de la duhovnic;
Bucură-te, cel ce ne ajuţi să dobândim cărţile de folos pentru suflet;
Bucură-te, cel ce ne îndemni să sporim în rugăciune;
Bucură-te, văzându-i pe creştini la slujbele Bisericii;
Bucură-te, ocrotitor al pelerinilor evlavioşi;
Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să îi cinstim pe sfinţii ortodocşi din Apus;
Bucură-te, că ai semanat şi în sufletele noastre o picatură din evlavia ta;
Bucură-te, împreună cu soborul tuturor sfinţilor;
Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni!
Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
O, Sfinte Arhiepiscop Ioan, nou apostol al Americii şi dascăl al sfinţeniei în vremurile din urmă, primind puţina noastră rugăciune învredniceşte-ne pe noi veşnicei împaraţii, ca să Îi cântăm lui Dumnezeu dimpreună cu tine şi cu toţi îngerii şi sfinţii cântarea: Aliluia!
Apoi se zice iarăşi Icosul 1: si Condacul 1:
RUGĂCIUNE:
Doamne, Dumnezeul nostru, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei pacătoşi, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică şi înfricoşatoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată vremea cu nesocotinţă le săvârşim. Noi suntem pătimaşi, păcătoşi şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcatoşilor, nici nu ne răsplăti după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câstiga prin sârguinţa noastră milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o nouă Tu, Doamne, pentru rugăciunile Sfântului Arhiepiscop Ioan, făcătorul de minuni din San Francisco.
Trimite-l în ajutorul nostru aşa cum l-ai trimis în ajutorul pe care i-a ajutat în chip minunat. La vreme de boală, să ne uşureze durerile prin rugăciunile sale. La vreme de necaz, să ne îmbărbăteze. La vreme de ispită, să ne păzească prin rugaciunile sale.
Pentru rugăciunile lui dăruieşte-ne sănătate trupească şi sufletească şi viaţă ferită de toată răutatea, că din adâncul inimilor noastre, cu bucurie sa îi aducem laude, şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE LA VREME DE NECAZ:
O, întru tot Sfinte Ierarhe Ioan de Shanghai şi San Francisco, cel ce din tinereţile tale te-ai dăruit pe tine Domnului, rănindu-te de focul dragostei Lui, şi părăsind ca pe nişte gunoaie toate deşertăciunile lumii ai ales calea cea monahicească, urmându-L cu toată dragostea, şi slujindu-I ca un înger în trup ai primit harul Său.
Cu îndrazneală mare faţă de Dumnezeu şi nădăjduind în iubirea ta faţă de neamul omenesc, cutezăm a ne ruga ţie, arhiereule al lui Hristos. Departează de la noi, arhiereule sfinte, prin mijlocirea Ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu. Apără oraşele, satele şi ţara noastră de seceta, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli şi răni aducătoare de moarte, de neînţelegeri între fraţi, de năvălirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi.
Ştim minunile tale, noule făcător de minuni, prin care ai ajutat mulţime de bolnavi şi de necăjiti, şi credem că aşa cum ai fost milostiv cu aceia, aşa poţi fi şi nouă, păcătoşilor.
Vezi durerile noastre, vezi încercarea care ne apasă şi dă-ne uşurare. Vezi ispitele care s-au abătut asupra noastră din lucrarea celui rău şi ajută-ne să le biruim.
Ca urmând virtuţilor tale, Sfinte Ioane, neîncetat să sporim în credinţă, în toată fapta cea bună, în dragostea către Dumnezeu şi către aproapele, ca să ajungem la limanul cel mult dorit al mântuirii. Şi, lăudând până la sfârşitul veacului pomenirea ta, cu inimi curate să cântăm: slavă Ţie, Dumnezeule, Cel mare şi minunat între sfinţi, în vecii vecilor. Amin.