Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” 20 APRILIE

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

PSALMUL 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.  Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.  Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.  Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Dumnezeule,

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Dumnezeule,

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

 

Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va veşti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 

Tropar glas 3

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a ară-tat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Teotim, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Condacul 1

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei şi cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părinteşti te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm şi cu credinţă îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Icosul 1

Purtând moştenirea de neam şi pământ daco-roman, împreună cu pro-pria-ţi viaţă jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mânăstire din hotarele Cassienilor şi ale peşterilor. Iar în această vatră de dumnezeiască nevoinţă şi înţelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl şi Părinte al Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman.

Bucură-te, pământ sfinţit de iubirea dumnezeiască

Bucură-te, smerenie întipărită cu Chipul lui Hristos

Bucură-te, biserică vie a isihiei

Bucură-te, Chip de Părinte în care Dumnezeu se arată la faţă

Bucură-te, că şi pe noi ne naşti din moarte la Viaţă

Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii

Bucură-te, de har înrourată asprime a vieţuirii

Bucură-te, crin al pustniceştilor nevoinţe

Bucură-te, comoară de sfinţenie în traiul modest ascunsă

Bucură-te, minte purtătoare de icoană

Bucură-te, împărtăşire de duhovniceasca hrană

Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 2-lea

Luminând ca o făclie aprinsă de iubirea şi înţelepciunea dumnezeiască, ai fost ales episcop după mutarea din viaţă a înaintaşului tău Gherontie. Atunci şi mai mult te-ai ostenit a semăna în pământul şi neamul tău sămânţa filocalicei vieţuiri, spre rodirea sfinţeniei şi bucuria cântării de: Aliluia!

 

Icosul al 2-lea

Cu puterea Duhului apa vie a cuvintelor Scripturii o scoteai, revărsând-o peste pământul însetat al inimilor. Aşa prin chipul crinului zugrăveai sufletul lipsit de griji şi vanităţi şi te osteneai a-i izbăvi pe oameni din în-văluirea păcatelor şi din spinii grijilor ce înăbuşă iubirea de Dumnezeu şi de oameni.

Bucură-te, piatră de temelie a Filocaliei româneşti

Bucură-te, căutare peste toate a împărăţiei lui Dumnezeu

Bucură-te, râvnă cu dreaptă-socoteală spre desăvârşire

Bucură-te, blândeţe cuceritoare prin iubire

Bucură-te, crin înmiresmat al Dobrogei

Bucură-te, smerenie călăuzită de Duhul la tot adevărul

Bucură-te, voire purtătoare a insuflării dumnezeieşti

Bucură-te, milostivă pogorâre la neputinţele omeneşti

Bucură-te, cunoaştere întru lărgimea Duhului

Bucură-te, minte făcută potir al Cuvântului

Bucură-te, cuvânt făcut scară de la pământ la cer

Bucură-te, cuvânt născut în rugăciune

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 3-lea

Neîncetat liturghiseai, ca un vrednic ierarh, taina unirii între Dumnezeu şi creaţia Sa, slujind şi teologhisind cu darul Sfintei Treimi spre zidirea Bisericii în dragostea lui Hristos şi bucuria cântării de Aliluia!

 

Icosul al 3-lea

Cu duhovnicească înţelegere şi mintea lui Hristos ai străbătut filosofia vremii, punând în lucrarea de mântuire tot ce este bun şi frumos şi folo-sitor. Aşa, cu aleasă evlavie şi elocinţă ai semănat dreapta-credinţă dând culturii pecetea Cuvântului întrupat.

Bucură-te, iubire de înţelepciune

Bucură-te, iubire de frumos

Bucură-te, chivot al Euharistiei lui Hristos

Bucură-te, chivot din care iese puterea lui Dumnezeu

Bucură-te, aflător al mărgăritarului din ţarină

Bucură-te, lepădare de sine spre aflarea comorii de taină

Bucură-te, dorire de a împărtăşi tuturor comoara harului

Bucură-te, vedere curată a lumii în lumina lui Hristos

Bucură-te, vedere curăţită de întunericul patimilor

Bucură-te, cunoaştere prin vederea duhovnicească

Bucură-te, cunoaştere prin împărtăşirea dumnezeiască

Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 4-lea

Unind tăcerea cu cuvântul şi cu ascultarea, te-ai făcut vas ales al isihiei adevărate, din care toţi cei ce beau cu credinţă se umplu de dorul lui Hristos, cântând: Aliluia!

 

Icosul al 4-lea

Împăraţi şi episcopi, călugări, credincioşi şi barbari, toţi te cunoşteau şi te preţuiau pentru evlavia, cinstea şi înţelepciunea ta izvorâte din liniştea minţii şi a inimii. Iar tu, iubindu-i pe toţi cu dragostea lui Hristos, nu con-teneai să-i tămăduieşti şi să-i luminezi spre a păşi în hotarul lucrării du-hovniceşti.

Bucură-te, minte curăţită de patimi

Bucură-te, inimă luminată de har

Bucură-te, arhierescă vrednicie a unirii cu Dumnezeu

Bucură-te, sfânt mărturisitor şi de minuni făcător

Bucură-te, tămăduitor de bolile sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, îmblânzitor prin iubire al sălbăticiei patimilor

Bucură-te, inimă de Părinte, milostivă şi iertătoare

Bucură-te, inimă primitoare şi rugătoare

Bucură-te, inimă în care bat suferinţele şi bucuriile lumii

Bucură-te, braţe părinteşti grabnic ajutătoare

Bucură-te, mare ascet, plin de dragostea lui Hristos

Bucură-te, icoană vie, Chip luminos

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 5-lea

Epocă de aur s-a arătat răstimpul păstoririi tale pentru mânăstirile şi sihăstriile Dobrogei, Sfinte Ierarhe Teotim. Căci prin apostolica-ţi râvnă pentru Hristos dumnezeiasca viaţă de nevoinţă şi isihie într-însele a înflorit, în neîncetată cântare de: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea

De mântuirea oamenilor pururi te îngrijeai, Teotime Preacinstite, che-mându-i şi călăuzindu-i la Hristos cu iubirea ta de Părinte. Pentru aceasta, biserici mari ai înălţat şi împodobit în pământul Dobrogei, pecetluindu-l cu dumnezeiasca frumuseţe a Liturghiei lui Hristos

Bucură-te, apostole al dragostei lui Hristos

Bucură-te, gură de aur a Bisericii strămoşeşti

Bucură-te, floare a raiului isihiei

Bucură-te, veghe la hotarul veşniciei

Bucură-te, lucrarea rodurilor de sfinţenie

Bucură-te, izvor de blagoslovenie

Bucură-te, dar din Darul Treimii Sfinte

Bucură-te, inimă de Părinte

Bucură-te, Purtare a crucii de neam şi pământ

Bucură-te, închinare de fiu pe altarul cel sfânt

Bucură-te, jertfă prefăcută în rod al Învierii lui Hristos

Bucură-te, al dragostei ce zideşte, rug luminos

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 6-lea

Mult ai avut de suferit din partea barbarilor migratori, dar cu desăvâr-şită blândeţe şi iubire de vrăjmaşi le-ai răspuns, supunând sălbăticia cuge-tului lor prin daruri, rugăciuni şi sfinţenia vieţii. Drept aceea, „zeul roma-nilor” te numeau păgânii, iar tu neîncetat Îl mărturiseai pe Hristos, cân-tând: Aliluia!

 

Icosul al 6-lea

Icoană vie a lui Hristos te-ai arătat, chip al Bisericii în care Duhul Sfânt se pogoară şi preface darul în împărtăşire de taină a creaţiei cu cele dum-nezeieşti

Bucură-te, nerăutate ce topeşti ura şi vrăjmăşia

Bucură-te, bunătate ce te reverşi peste toată făptura

Bucură-te, ieşire în căutarea oii pierdute

Bucură-te, vedere în aproapele a Chipului dumnezeiesc

Bucură-te, dar făcut punte peste abisul neiubirii

Bucură-te, părtaş la slava dumnezeirii

Bucură-te, neclintită răbdare în suferinţe

Bucură-te, stâlp luminos al dreptei credinţe

Bucură-te, odihnă în gestul de dăruire

Bucură-te, vas al luminii mai presus de fire

Bucură-te, iconom al Tainelor celor Sfinte

Bucură-te, împlinitor al voii Cerescului Părinte

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 7-lea

Citind cu minte curată şi călăuzită de Duhul lucrarea iconomiei dum-nezeieşti în viaţa lumii şi în toată filosofia, ai scris, Fericite Teotim, scurte tratate sub formă de dialoguri, în stilul vechii elocinţe. Prin aceasta arătai că însăşi taina creaţiei este după Chipul Treimii, dialog şi dăruire, vedere şi întâlnire, iubire în împărtăşire şi cântare de: Aliluia!

 

Icosul al 7-lea

Bătrân cu înţelepciunea şi veşnic tânăr cu frumuseţea chipului te ară-tai, Părinte, zugrăvind tainic Chipul Tatălui ce în Fiul se arată la faţă întru lumina şi îmbrăţişarea Sfântului Duh.

Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii duhovniceşti

Bucură-te, contemplare a pecetei sfinte a lucrării lui Dumnezeu

Bucură-te, adâncă închinare înaintea Sfintei Treimi

Bucură-te, frumuseţe străluminată de har

Bucură-te, chip încununat de cinstite plete

Bucură-te, minte încununată de cugete sfinte

Bucură-te, purtător al Chipului moştenirii de neam

Bucură-te, icoană a vieţii monahiceşti

Bucură-te, dor al stării faţă către faţă cu Dumnezeu

Bucură-te, râvnă a întâlnirii creaţiei cu Ziditorul

Bucură-te, iubire de creaţie născută din iubirea lui Dumnezeu

Bucură-te, libertate răsădită în necuprinsul voii dumnezeieşti

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 8-lea

Învăţai, Sfinte Teotim, după cuvântul Domnului, să iertăm celor ce ne greşesc şi să ne împăcăm cu fratele care are ceva împotriva noastră, înain-te de a ne aduce darul la altar. Căci numai aşa liturghisirea noastră pri-meşte pecetea Duhului iubirii şi viaţa Trupului lui Hristos, întru bucuria cântării de Aliluia!

 

Icosul al-8-lea

Simplă şi pustnicească îţi era hrana, pe care o închinai ca dar lui Dumnezeu în biserica vie a trupului, chemând şi odihnind în tine rugăciu-nea cu negrăit suspin a Duhului. Aşa, viaţa ta lua tot mai mult chipul ase-mănării dumnezeieşti, al împărtăşirii de slava şi bucuria sălăşluirii Sfintei Treimi.

Bucură-te, iertare, punte peste prăpastia dezbinării

Bucură-te, împăcare, răsădire a darului în Trupul Iubirii

Bucură-te, închinare, dăruire de sine pe altarul de taină

Bucură-te, lepădare de poftele şi grijile deşarte

Bucură-te, dorire şi îngrijire de dobândirea Duhului Sfânt

Bucură-te, înfrânare ce găteşti calea Împărtăşirii dumnezeieşti

Bucură-te, oprire a faptelor lipsite de duhul iubirii

Bucură-te, cufundare în pocăinţă şi smerenie a voirii

Bucură-te, tărie neclintită a dragostei duhovniceşti

Bucură-te, acoperământ al binecuvântării părinteşti

Bucură-te, iubire în faţa căreia demonii sunt neputincioşi

Bucură-te, iubire însetată de mântuirea celor păcătoşi

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 9-lea

Arătai că cel ce păcătuieşte cu cugetul, prin însăşi iuţimea gândului săvârşeşte în minte păcatul complet, pe când faptele pot fi întrerupte de multe lucruri. Drept aceea, Sfinte Teotim, îi îndemnai pe creştini a împlini porunca iubirii, veghind a nu se îndulci cu răsăririle de gând ale ispitelor, ci a căuta numai spre Crucea Învierii lui Hristos, în cântarea de Aliluia!

 

Icosul al 9-lea

Povăţuiai pe toţi a înainta pe calea desăvârşirii, zugrăvindu-le rodul cel de la capătul drumului, transfigurarea prin iubire ce dă chipul împlinirii

Bucură-te, călăuză pe cărarea cea strâmtă

Bucură-te, cel ce scara raiului o ai străbătut

Bucură-te, cel ce înaintezi în adâncul infinit al tainei dumnezeieşti

Bucură-te, blândeţe neclătinată de valurile ispitelor

Bucură-te, bărbăţie ce sfarmi idolii din lăuntru şi din afară

Bucură-te, smerenie, altar al prefacerii duhovniceşti

Bucură-te, trezvie, oglindă a cugetului lăuntric

Bucură-te, pază a minţii, plivire a odrăslirilor morţii

Bucură-te, rugăciune, semănare a Cuvântului veşnic

Bucură-te, pocăinţă, spălare în lacrima duhului

Bucură-te, cuvânt lucrător în inimi cu puterea lui Hristos

Bucură-te, căutare a iubirii dumnezeieşti, însuşi chipul monahicesc

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 10-lea

Cu iubire de străini şi dumnezeiască râvnă te osteneai, Sfinte Teotim, a-i aduce pe păgâni la lumina cunoştinţei de Dumnezeu. Pentru aceasta, marele tău prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur, ţi-a trimis în anul 399 călugări misionari pentru hunii nomazi de la Istru, ca să înveţe şi ei a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea

Cu legătura nedezlegată a dragostei şi tăria credinţei neclintite v-aţi unit în iubirea lui Dumnezeu, zugrăvind icoana prieteniei duhovniceşti. Balsam şi mângâiere, sprijin şi îmbărbătare v-aţi făcut unul altuia, întru binevestirea şi slava numelui lui Hristos

Bucură-te, neîncetată slujire lui Dumnezeu şi aproapelui

Bucură-te, râvnă spre plinirea Trupului lui Hristos

Bucură-te, mărturisitor al Cuvântului făcut trup

Bucură-te, prieten al Adevărului întrupat

Bucură-te, prieten devotat al marelui patriarh şi dascăl a toată lumea

Bucură-te, al cuceritorilor barbari supunător cu pacea lui Hristos

Bucură-te, al năvălirilor păgâne îmblânzitor cu iubirea şi înţelepciunea

Bucură-te, împreună-lucrător cu Dumnezeu

Bucură-te, stâncă de care se sparg valurile vrăjmăşiei

Bucură-te, simplitate ce descui porţile înţelegerii

Bucură-te, vedere prin iubire, descoperitoare a tainelor

Bucură-te, descuietor cu razele isihiei al inimilor zăvorâte

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 11-lea

Întrarmat cu dumnezeiasca înţelepciune şi râvna dreptei credinţe, n-ai pregetat a merge la Constantinopol la sinodul convocat de Sf. Ioan Gură de Aur împotriva învăţăturii greşite a episcopului Antonin al Efesului. Căci ştiai, părinte, că orice erezie răpeşte mărgăritarul de mult preţ, lumi-na şi bucuria cântării de Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

Peste încă trei ani erai din nou la Constantinopol, sprijinind cu mult curaj, pricepere şi hotărâre pe Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva acuza-ţiilor aduse de Sf. Epifanie al Ciprului. Aşa te-ai arătat apărător cu dreap-tă-socoteală al Ortodoxiei şi scrierilor filocalice, păstrător cu evlavie al sfintei tradiţii şi moştenirii duhovniceşti

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni

Bucură-te, iubitorule de înţelepciune şi frumos

Bucură-te, iubitorule de adevăr şi pace

Bucură-te, punte peste prăpastia dezbinării

Bucură-te, vedere netulburată de viforul clevetirii

Bucură-te, vedere din hotarul veşnicei iubiri

Bucură-te, sol al dragostei şi isihiei dumnezeieşti

Bucură-te, cunoaştere neatinsă de ură şi învrăjbire

Bucură-te, cunoaştere prin iubire, fără de amăgire

Bucură-te, cunoaştere cu duhovnicească înţelegere

Bucură-te, albină culegătoare a mierii duhovniceşti

Bucură-te, apărător al Sfântului Ioan, pe care întruchiparea Ortodoxiei îl numeai

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 12-lea

Pentru viaţa ta curată, sfinţenia şi minunile tale te cinsteau chiar şi bar-barii necredincioşi, încât dreapta credinţă se înmulţea şi pământul se lumina de strălucirea cântării de Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

Urcând toată scara desăvârşirii, ţi-ai dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, lăsându-ne icoana sfântă a vieţii tale prin care te cunoaştem pururea rugător către Dumnezeu pentru noi, sprijinitor şi călăuzitor pe cărările mântuirii.

Bucură-te, sfeşnic de lumină neapusă

Bucură-te, icoană în care se vede taina creştină

Bucură-te, nevoitor al ştiinţei duhovniceşti

Bucură-te, izbăvitor din întunericul necunoştinţei

Bucură-te, sprijin neclătinat în încercări

Bucură-te, călăuză a celor rătăciţi

Bucură-te, ridicare a celor căzuţi

Bucură-te, tămăduire a celor suferinzi

Bucură-te, braţe părinteşti întinse în ajutorul fiilor risipitori

Bucură-te, isihie, dor împlinit şi pururi înnoit

Bucură-te, comoara sfântă a pământului şi neamului românesc

Bucură-te, stea mult-luminoasă a Bisericii Ortodoxe

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cum te vom putea cinsti după vrednicie, că sfinţenia vieţii, bogăţia înţelepciunii şi negrăitele tale faceri de minuni ne copleşesc înţelegerea! Cum vom privi la strălucirea Chipului tău încunu-nat de virtuţi şi transfigurat de dragostea lui Hristos, cu necurăţită minte şi inimă? Primeşte dar acum smerita noastră cântare de laudă şi fi-ne pururi aproape pe drumul mântuirii, ca să aflăm şi noi rodul pocăinţei şi haina de nuntă a iubirii Sfintei Treimi, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori).

 

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Purtând moştenirea de neam şi pământ daco-roman, împreună cu propria-ţi viaţă jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mânăstire din hotarele Cassienilor şi ale peşterilor. Iar în această vatră de dumne-zeiască nevoinţă şi înţelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl şi Părinte al Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman.

Bucură-te, pământ sfinţit de iubirea dumnezeiască

Bucură-te, smerenie întipărită cu Chipul lui Hristos

Bucură-te, biserică vie a isihiei

Bucură-te, Chip de Părinte în care Dumnezeu se arată la faţă

Bucură-te, că şi pe noi ne naşti din moarte la Viaţă

Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii

Bucură-te, de har înrourată asprime a vieţuirii

Bucură-te, crin al pustniceştilor nevoinţe

Bucură-te, comoară de sfinţenie în traiul modest ascunsă

Bucură-te, minte purtătoare de icoană

Bucură-te, împărtăşire de duhovniceasca hrană

Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

Condacul 1

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei şi cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părinteşti te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm şi cu credinţă îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

 

RUGĂCIUNE

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cel prieten şi asemenea prin dumnezeiasca vieţuire marelui Ioan Gură de Aur, veşnicule locaş al sălăşluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuţi în robia patimilor, în marea învolburată a ispitelor şi în cumplite neputinţe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, spre batjocura vrăjmaşului, ci ascultă săracă rugăciunea noas-tră pe care o aducem acum cu umilită şi înfrântă inimă, că mult poate mij-locirea dreptului înaintea Preabunului Dumnezeu. Dezleagă-ne din legă-turile nevăzute, tămăduieşte-ne şi ne călăuzeşte la raiul smereniei, cu da-rul de Sus şi rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvă-lirile păgâne şi pierzătoare, alinându-ne cu o picătură din roua dumne-zeieştii isihii şi ne deschide inima cu razele înţelegerii duhovniceşti, ca să ne gătim cum se cuvine de a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzeşte ţara şi poporul acesta de meşteşugitele curse ale nevăzutului vrăjmaş, fereşte-ne de toată înşelarea şi de apăsarea duhului lumesc, potrivnic credinţei şi iubirii dumnezeieşti. Ajută-ne să ne lepădăm de toţi idolii văzuţi şi nevă-zuţi şi de toată aplecarea egoistă împotrivitoare Crucii iubirii lui Hristos. Întăreşte-ne a ne purta cu mulţumire crucea încercărilor şi suferinţelor îngăduite de milostivul Dumnezeu spre curăţirea şi tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Sprijină-ne la tot pasul, îndemnându-ne şi ridicân-du-ne din multele căderi, în urmarea lui Hristos. Treci peste nevrednicia noastră şi cu iubirea ta de Părinte, iartă-ne şi ne primeşte, ajutându-ne să dezgropăm în noi prin pocăinţă şi cu darul lui Hristos Icoana Chipului Dumnezeiesc. Ca lepădând orice necurată pornire sau pătimaşă deprin-dere, să nu scârbim cu nimic şi să alungăm pe Duhul Cel Sfânt care lu-crează în noi asemănarea cu Dumnezeu. Acoperă-ne cu haina iubirii pă-rinteşti, ridică-ne şi fii împreună cu noi pe cărarea cea strâmtă şi necăjită ce duce spre Viaţă. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte şi opreşte cu harul dat ţie de sus curgerea patimilor, ca să putem găti în ini-ma noastră lăcaş Preasfintei Treimi. Cheamă peste noi suflarea harului lui Hristos ce alungă poftele şi nălucirile spurcate, de zi şi de noapte, şi ne curăţeşte simţirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind.

Aşa, Sfinte Ierarhe Teotim, ajută-ne nouă să aducem prescurea rugă-ciunii şi vieţii noastre la altarul preacurat al Domnului, ca să primim şi noi de la Duhul Cel Sfânt prefacerea duhovnicească şi viaţa Trupului lui Hristos. Şi aşa, la sfârşitul acestei petreceri pământeşti, să putem şi noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc.

O, dumnezeiască Iubire care în sfinţi străluceşti şi ne descoperi nouă Chipul mântuitor al Sfintei Treimi, vino şi te sălăşluieşte întru noi, cei ce ne închinăm ţie.  Amin.