Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

Condacul 1

Vrednicului păstor al Bisericii Moldovei şi râvnitorului Ierarh Varlaam laudă de mulţumire îi aducem noi, nevrednicii, că acesta a strălucit cu înţelepciunea şi cu virtuţile între ierarhii Bisericii strămoşeşti, pentru care Hristos i-a dat cununa cea nevestejită a slavei Sale în ceruri, de unde I se  roagă pentru cei ce-i cântă:

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Icosul 1

În tinereţe, Dumnezeu te-a hărăzit să fii vas ales al harului Său, căci binecredincioşii tăi părinţi, de bun neam, ţi-au sădit în suflet iubirea de Hristos şi de învăţăturile Lui, încât ai ales să mergi pe calea virtuţilor şi a cunoaşterii de Dumnezeu, pentru care îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, cel ce ai fost zămislit ca rod al rugăciunii,

Bucură-te, floare rară odrăslită în ţinuturile Neamţului;

Bucură-te, că la Botez ai primit numele Marelui Vasile,

Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinţi,

Bucură-te, că din pruncie sufletul tău a fost locaş al Duhului Sfânt,

Bucură-te, că ai ascultat pe îngerul păzitor, care ţi-a călăuzit paşii copilăriei,

Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a împodobit chipul tău,

Bucură-te, minte trează şi înţelepţită de Duhul Sfânt;

Bucură-te, suflet luminat de Soarele Hristos,

Bucură-te, că far călăuzitor ţi-a fost dreapta credinţă,

Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din dulceaţa Sfintelor Scripturi,

Bucură-te, cel ce nu ţi-ai lipit inima de deşertăciunile lumii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 2

Credinţa cea dreaptă având, ai făcut-o lucrătoare prin iubire in sufletul tău şi, luminat fiind de harul Duhului Sfânt, ai trăit pe pământ, încă din fragedă pruncie, asemenea îngerilor, cântând neîncetat lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Aliluia!

 

Icosul 2

Ascultând cuvântul Iui Hristos, care Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine şi să-Mi urmeze, prin voia Iui Dumnezeu, ai părăsit casa părintească şi, asemenea prorocului Ilie oarecând la pârâul Cherit, te-ai adăpostit Ia Schitul Zosim pe Valea Secului, pentru a te dărui vieţii sihăstreşti, plăcută Iui Dumnezeu. Minunându-ne de buna ta alegere, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, doritor de viaţă isihastă;

Bucură-te, că ai dorit primirea îngerescului chip;

Bucură-te, următor şi împlinitor al poruncilor lui Hristos

Bucură-te, vas ales în care s-a turnat apa Duhului Sfânt,

Bucură-te, candelă aprinsă în obştea Schitului Zosim;

Bucură-te, piatră zidită pe Piatra Hristos,

Bucură-te, tânăr iubitor de nevoinţă;

Bucură-te, suflet luminat de razele iubirii dumnezeieşti,

Bucură-te, pustnic vrednic şi înger întraripat,

Bucură-te, viaţă plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor,

Bucură-te, minte plină de înţelepciune dumnezeiască,

Bucură-te, că ţi-ai împodobit viaţa cu sfintele osteneli;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 3

Înzestrat de Dumnezeu cu minte veghetoare şi înţeleaptă, fericite Pă-rinte, te-ai arătat sârguitor împletind ostenelile călugăreşti cu deprinderea limbilor în care s-au scris învăţăturile şi dogmele Sfinţilor Părinţi. Drept aceea, ai tâlcuit, în limba poporului tău, din şi înţelepciunea Sfântului Ioan Scărarul, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 3

Zis-a Domnul: Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca şi ei, văzând faptele voastre cele bune, să-l slăvească pe Dumnezeu, Care este în ceruri. Tu, Sfinte Varlaam, aprinzându-te din Iumina lui Hristos, te-ai făcut lumină pentru cei din vremea ta, încât numele tău a fost cunos-cut în toate ţinuturile Moldovei şi toţi se minunau de înţelepciunea dată ţie de Dumnezeu, pentru care noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, lumină aprinsă din lumina Iui Hristos

Bucură-te, întruchipare a virtuţilor creştineşti,

Bucură-te, râu de apa vie spre viaţa cea veşnică

Bucură-te, fântână din care se adapă cei însetaţi de învăţături;

Bucură-te, hrană duhovnicească pentru cei flămânzi de dreptate,

Bucură-te, tâlcuitor al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi,

Bucură-te, dătător de linişte sufletească;

Bucură-te, aducător de pace din pacea lui Hristos;

Bucură-te, pildă monahilor şi credincioşilor evlavioşi;

Bucură-te, îndreptător credinţei şi chip blândeţilor,

Bucură-te, învăţător al înfrânării şi ajutător al neputincioşilor,

Bucură-te, cel ce aduci nădejde şi căldură sufletească,

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 4

Ajungând sfetnic de încredere al voievozilor timpului tău, aceştia ţi-au încredinţat soliri în alte ţări, pe care le-ai împlinit cum se cuvine, fără ca grijile lumii să-ţi răpească din minte smerita cugetare, şi rugăciunea cura-tă şi gândul la Dumnezeu, Căruia îi cântai neîncetat: Aliluia!

 

Icosul 4

Dumnezeu Cel negrăit şi necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, puru-rea fiind şi acelaşi fiind, de la care vine toată darea cea bună şi tot adevă-rul, te-a adus pe tine să fii păstor al Bisericii Moldovei. Drept aceea, dom-nitorul ţării şi sfetnicii săi, următori făcându-se sfatului Celui Atotputer-nic, te-au rânduit păstor al turmei celei cuvântătoare, iubitoare de Hristos, încredinţându-ţi toiagul vlădicesc de la Iaşi. Minunându-ne de darul pe care ţi l-a dat de la Dumnezeu, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, vrednicule păstor al Bisericii Moldovei;

Bucură-te, arhierească slujire prin care ţi-ai împodobit haina sufletului;

Bucură-te, dreptar al slujirii arhiereşti,

Bucură-te, ales al lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat,

Bucură-te, învăţător, păstor şi sfinţitor al credincioşilor,

Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos,

Bucură-te, slujitor al Adevărului şi om al dreptăţii,

Bucură-te, potir în care s-a turnat harul Duhului Sfânt,

Bucură-te, glasul Cuvântului auzit în Biserica Moldovei,

Bucură-te, rob al lui Hristos şi prieten al sfinţilor,

Bucură-te, preaînţelept semănător al cuvintelor mântuitoare,

Bucură-te, uns al lui Hristos şi urmaş al Apostolilor,

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 5

Încredinţându-ţi-se tronul vrednicilor mitropoliţi ai Moldovei Ierarhe Varlaam, plin de putere dumnezeiască ai rânduit cu bună chibzuinţă toată lucrarea Bisericii şi nu te-ai despărţit de ostenelile călugăreşti, ci cu multă dragoste ai împletit munca şi rugăciunea ca să dobândeşti harul lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

 

Icosul 5

Putere de la Dumnezeu ai primit, bunule păstor, nu numai pentru a chivernisi viaţa Bisericii Moldovei, ci şi pentru a mărturisi credinţa cea dreaptă a Mântuitorului Hristos; căci te-ai arătat limbă grăitoare a înaltei teologii, propovăduind lumii dreapta cinstire de Dumnezeu, apărând-o de învăţăturile ereticeşti. Pentru aceasta te cinstim şi Bucură-te, rază a teolo-giei care a luminat sufletul;

Bucură-te, risipitor al întunericului eresurilor,

Bucură-te, cuget împărtăşit cu înţelepciune dumnezeiască,

Bucură-te, oglindă fără pată a lucrării lui Dumnezeu,

Bucură-te, râu al lui Dumnezeu prin care curge harul,

Bucură-te, cel ce înmiresmezi Ortodoxia cu dumnezeieştile cuvinte;

Bucură-te, apărătorule fierbinte al dreptei credinţe;

Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt;

Bucură-te, grai cu răsunet plăcut al tâlcuirilor Sfintei Scripturi,

Bucură-te, ierarh înţelept şi păstor milostiv,

Bucură-te, cel ce ai îndepărtat învăţăturile cele greşite;

Bucură-te, cel ce ai vestit minunile lui Dumnezeu,

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 6

Lucrarea învăţătorească din Biserica lui Hristos ai împlinit-o cu multă râvnă, Sfinte Ierarhe Varlaam, încât glasul tău înţeleptit de Dumnezeu s-a auzit în toată Ortodoxia, iar păstoriţii tăi s-au împărtăşit din înţelepciunea ta mulţumind lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

 

Icosul 6

Luminat fiind de Dumnezeu, ai tâlcuit, cuvintele vieţii veşnice ale Evangheliei lui Hristos. Cazania ta, prealuminate Ierarhe, a devenit izvor de învăţătură spre cunoaşterea lui Dumnezeu pentru întreg poporul din toate provinciile româneşti. Drept aceea, socotindu-te apostol şi dascăl al neamului nostru, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, ctitorul cărţii româneşti de învăţătură,

Bucură-te, tâlcuitor inspirat al Evangheliei,

Bucură-te, cunoscător al tainelor Sfintei Scripturi,

Bucură-te, luminător al poporului român,

Bucură-te, apărător al dreptei credinţe,

Bucură-te, vrednic urmaş al Apostolilor,

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt,

Bucură-te, trâmbiţă de aur a dumnezeieştilor glăsuiri,

Bucură-te, stâncă neclintită în calea furtunilor,

Bucură-te, ritor înţelept al Cuvântului,

Bucură-te, ostenitor împreună cu Sfântul Ierarh Petru Movilă,

Bucură-te, amvon al sfintei înţelepciuni,

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 7

Tulburată fiind Biserica dreptmăritoare de învăţături străine, la Sinodul de la Iaşi, ca oarecând la Sinoadele ecumenice, s-a lămurit dreapta credin-ţă. Tu, Sfinte Ierarhe Varlaam, ai fost diriguitorul acestui sinod, dând slavă lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

 

Icosul 7

Înţelepţiţi de Dumnezeu, ierarhii Sinodului de la Iaşi s-au arătat apără-tori ai dreptei credinţe şi luptători pentru unitatea Bisericii Ortodoxe, iar cu luminarea Sfântului Duh au cercetat Mărturisirea de credinţă a Sfântu-lui Mitropolit Petru Movilă, care a fost apoi îndreptar pentru toată Orto-doxia. Ca unul ce ai fost înţelept diriguitor al Sinodului, Sfinte Ierarhe Varlaam, primeşte de la noi această cântare:

Bucură-te, lauda strălucită a ierarhilor,

Bucură-te, dumnezeiesc apărător al adevăratei credinţe,

Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii dreptmăritoare,

Bucură-te, diriguitor al Sinodului de la Iaşi,

Bucură-te, mărturisitor statornic al Sfintelor Taine;

Bucură-te, ochi veghetor al Bisericii;

Bucură-te, privighetoare a Ortodoxiei cea frumos glăsuitoare,

Bucură-te, vultur al teologiei celei înalte,

Bucură-te, dascăl iscusit al preoţimii,

Bucură-te, povăţuitor al monahilor,

Bucură-te, fulger care risipeşti norii întunecaţi ai eresurilor,

Bucură-te, păstor luminat al credincioşilor,

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 8

Împreună cu Vasile Voievod te-ai îngrijit, Sfinte Ierarhe, ca să aduci în biserica Sfinţilor Trei Ierarhi din Iaşi, pe care tu însuţi ai sfinţit-o, moaşte-le Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare. Aşe-zându-le în preafrumoasa ctitorie, împreună cu tot poporul, cu multă evlavie, ai cântat lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţii Săi: Aliluia!

 

Icosul 8

Slujitor al Preasfintei Treimi, cinstitor neîndoielnic al Preasfintei Năs-cătoare de Dumnezeu şi prieten al sfinţilor, nu ai pregetat, Părinte, a înnoi locaşurile închinate lor, în care ai propovăduit, cu timp şi fără timp, Cuvântul Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că ai fost pătruns de harul Sfintei Treimi,

Bucură-te, cel ce dai lumină oamenilor din lumina lui Hristos,

Bucură-te, cel ce împarţi daruri cereşti din darul Duhului Sfânt,

Bucură-te, prieten al ierarhilor, cuvioşilor şi mucenicilor,

Bucură-te, păstorule cel harnic al turmei lui Hristos;

Bucură-te, cel lăudat împreună cu Sfinţii Ierarhi Petru Movilă al Kievu-lui şi Dosoftei al Moldovei;

Bucură-te, cel împreună cinstit cu toţi sfinţii români,

Bucură-te, sfetnicul de taină al lui Vasile Voievod;

Bucură-te, bogăţie de sfântă înţelepciune,

Bucură-te, vedere pătrunzătoare a tainelor dumnezeieşti;

Bucură-te, albină căutătoare de nectar duhovnicesc,

Bucură-te, apărător şi sprijinitor al poporului obidit;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 9

Credinţa cea dreaptă păzind, călătoria săvârşind, bogat în fapte bune, Ierarhe Varlaam, după voia lui Dumnezeu, te-ai întors la Mănăstirea Secu, unde ţi-ai dat sufletul în mâinile Dreptului Judecător, şi primind cununa nevestejită a slavei Sale, ai mulţumit, cântându-I Aliluia!

 

Icosul 9

Mormântul tău din zidul bisericii Sfântului Ioan Botezătorul de la Mă-năstirea Secu izvorăşte lumină şi vindecări. Pentru aceea, de veacuri, mo-nahii iscusiţi şi râvnitori ţin aprinsă candela rugăciunilor în biserica odih-nei tale. Acelora şi nouă cere de la Dumnezeu ajutor şi ocrotire, ca să îţi cântăm:

Bucură-te, ocrotitorul şi ajutătorul vieţuitorilor Mănăstirii Secu;

Bucură-te, cel ce uneşti cele de jos cu cele de sus;

Bucură-te, cel numărat în soborul sfinţilor nemţeni;

Bucură-te, slugă bună şi credincioasă primită în bucuria Stăpânului Hristos,

Bucură-te, cel care neîncetat ai purtat grijă de păstoriţii tăi,

Bucură-te, cel ce petreci în lumina negrăită a slavei lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce trimiţi binecuvântare pe pământ,

Bucură-te, cel ce ţi-ai săvârşit viaţa slujind lui Hristos;

Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu haină de lumină;

Bucură-te, că împreună cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii te odih-neşti în cămara lui Hristos;

Bucură-te, ierarhe iubitor de ţară şi de neam;

Bucură-te, că toţi credincioşii te cinstesc după cuviinţă;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 10

Pe Hristos pe care L-ai mărturisit ca Domn şi Dumnezeu şi Mântuitor al lumii, îl vezi acum faţă către faţă în împărăţia cerurilor şi te bucuri de slava cea negrăită a luminii celei întreit strălucitoare, pregătită din veci celor care au iubit, pe pământ, bunăcuviinţa Casei Sale. Îndulcindu-te, Sfinte, de darurile cereşti, împreună cu îngerii cânţi: Aliluia!

 

Icosul 10

Lăudăm nevoinţele tale, Preaînţelepte Varlaam, cinstim sfintele tale moaşte, urmăm sfaturile şi învăţăturile tale lăsate nouă moştenire, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri şi, cu osârdie, te rugăm, Sfinte Părinte, să ne ajuţi în vremea necazurilor şi a ispitelor ce ne vin de la trup, de la lume şi de la diavol, ca să putem cânta:

Bucură-te, rugătorule pentru mântuirea sufletelor noastre,

Bucură-te, vindecătorule de boli al celor care se roagă cu credinţă;

Bucură-te, ocrotitor al monahilor şi al sihaştrilor,

Bucură-te, sprijinitor al săracilor şi al văduvelor,

Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor,

Bucură-te, ajutător al orfanilor şi străinilor,

Bucură-te, dezlegător al blestemelor şi jurămintelor,

Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii,

Bucură-te, aducător de belşug duhovnicesc,

Bucură-te, liman al celor pierduţi în vâltoarea ispitelor,

Bucură-te, mângâiere a celor întristaţi şi deznădăjduiţi,

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu,

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 11

Cum vom putea să te lăudăm, după cuviinţă, pentru virtuţile tale, Sfin-te Părinte, noi care nu ne-am sârguit îndeajuns să ne apropiem de dragos-tea lui Hristos, aşa cum tu ai făcut? De aceea, te rugăm să ceri de la Dumnezeu îndurare, milă şi har pentru noi, ca să putem cânta împreună cu tine: Aliluia!

 

Icosul 11

Te rugăm, Sfinte Ierarhe, să ne ajuţi a păstra neatinsă de rătăciri cre-dinţa strămoşească şi toate predaniile ei, te rugăm, Părinte, să trimiţi de la Dumnezeu păstorilor noştri înţelepciune şi multă stăruinţă în lucrarea încredinţată lor de Hristos, cere, prealuminate, de la Dumnezeu să apere ţara noastră de primejdii şi necazuri, iar nouă să ne dăruiască evlavie pen-tru a-ţi cânta:

Bucură-te, podoabă nepreţuită a Bisericii strămoşeşti,

Bucură-te, mărturisitor al lui Hristos,

Bucură-te, laudă a monahilor nemţeni şi bucurie a credincioşilor,

Bucură-te, rugător pentru mântuirea sufletelor noastre,

Bucură-te, floare răsădită în grădina Maicii Domnului,

Bucură-te, săvârşitor al faptelor bune,

Bucură-te, făclie care luminezi calea spre Hristos,

Bucură-te, chip plin de har dumnezeiesc,

Bucură-te, suflet scăldat în lumina cerească,

Bucură-te, sfânt între ierarhii Moldovei,

Bucură-te, întărire a credincioşilor şi mângâiere a celor păcătoşi;

Bucură-te, cel ce eşti în ceruri rugător către Domnul;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 12

“Minunat este Dumnezeu între sfinţii Săi”, dar cu adevărat minunat eşti şi tu, Sfinte Ierarhe Varlaam, între sfinţii neamului nostru românesc, binecuvântat de Dumnezeu pentru rugăciunile sfinţilor lui, ştim, Sfinte Părinte, că moaştele tale ocrotesc glia ţării noastre, iar învăţătura ta spo-reşte credinţa fiilor neamului care, luând pildă de la tine, cântă lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit: Aliluia!

 

Icosul 12

Soborul ierarhilor, cetele preoţilor şi ale monahilor şi obştea binecre-dincioşilor nu vor înceta a vesti faptele tale, săvârşite pentru poporul din care ai răsărit şi pentru Biserica lui Hristos pe care ai slujit-o cu dragoste. Nădăjduim, Ierarhe Sfinte, că nu vei înceta să fii rugător fierbinte la Bunul Dumnezeu ca să ocrotească de toată primejdia pe cei care săvârşesc cu dragoste sfântă pomenirea ta şi-ţi cântă:

Bucură-te, arhipăstor iubit de toată suflarea românească,

Bucur-te, străjer care veghezi la hotarele ţării noastre,

Bucurăa-te, împreună-vorbitorule cu îngerii şi în ceruri;

Bucură-te, fierbinte ajutător celor ce poartă numele tău,

Bucură-te, povăţuitor al voievozilor şi al conducătorilor evlavioşi;

Bucură-te, propovăduitor binecuvântat de Dumnezeu,

Bucură-te, cel cinstit de întreg neamul românesc;

Bucură-te, cel ce ai adunat nectar din florile Sfintei Scripturi;

Bucură-te, cel ce te hrăneşti din bunătăţile raiului,

Bucură-te, cel ce străluceşti în ceata ierarhilor,

Bucură-te, prieten şi casnic al lui Dumnezeu,

Bucură-te, cel ce ne ajuţi în zilele sfârşitului nostru,

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

Condacul 13

O, întru tot lăudate, Ierarhe al lui Hristos, Varlaam, sfânt mitropolit al Ortodoxiei româneşti, trimis ai fost de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii mărturisitor şi apărător al credinţei strămoşeşti, nouă, celor ce săvâr-şim cu dragoste sfântă pomenirea ta, roagă-te lui Dumnezeu să ne dăru-iască izbăvire din nevoi şi din necazuri, iar la vremea sfârşitului, să ne primească la limanul mântuirii şi, împreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

 

Apoi se zic iarăşi

Icosul 1

În tinereţe, Dumnezeu te-a hărăzit să fii vas ales al harului Său, căci binecredincioşii tăi părinţi, de bun neam, ţi-au sădit în suflet iubirea de Hristos şi de învăţăturile Lui, încât ai ales să mergi pe calea virtuţilor şi a cunoaşterii de Dumnezeu, pentru care îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, cel ce ai fost zămislit ca rod al rugăciunii,

Bucură-te, floare rară odrăslită în ţinuturile Neamţului;

Bucură-te, că la Botez ai primit numele Marelui Vasile,

Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinţi,

Bucură-te, că din pruncie sufletul tău a fost locaş al Duhului Sfânt,

Bucură-te, că ai ascultat pe îngerul păzitor, care ţi-a călăuzit paşii copilăriei,

Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a împodobit chipul tău,

Bucură-te, minte trează şi înţelepţită de Duhul Sfânt;

Bucură-te, suflet luminat de Soarele Hristos,

Bucură-te, că far călăuzitor ţi-a fost dreapta credinţă,

Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din dulceaţa Sfintelor Scripturi,

Bucură-te, cel ce nu ţi-ai lipit inima de deşertăciunile lumii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

 

Condacul 1

Vrednicului păstor al Bisericii Moldovei şi râvnitorului Ierarh Varlaam laudă de mulţumire îi aducem noi, nevrednicii, că acesta a strălucit cu înţelepciunea şi cu virtuţile între ierarhii Bisericii strămoşeşti, pentru care Hristos i-a dat cununa cea nevestejită a slavei Sale în ceruri, de unde I se  roagă pentru cei ce-i cântă:

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

 

RUGĂCIUNE

Sfinte Ierarhe Varlaam, înţelept arhipăstor şi învăţător al nostru, pri-meşte rugăciunea noastră cea smerită, grăbeşte şi ne ajută, celor ce ne închinăm sfintei icoanei tale cu credinţă şi cu dragoste. Întăreşte-ne în dreapta credinţă, stinge răzvrătirile eresurilor şi depărtează de la noi certurile şi dezbinările, ura şi defăimarea. Ocroteşte ţara în care se pom-eneşte numele tău, păzeşte mănăstirile, oraşele şi satele şi pe fiii neamului nostru românesc, de foamete, de cutremur, de potop, de secetă, de bolile cele aducătoare de moarte, de necazuri şi de toată reaua întâmplare. Roa-gă pe Hristos-Domnul să dăruiască tuturor pace şi bucurie sfântă, bună-stare poporului, ploaie aducătoare de roade, binecuvântare în familii, iu-bire unul faţă de altul, încredere şi dragoste între fraţi, răbdare, spor du-hovnicesc credincioşilor, ascultare şi smerită cugetare călugărilor, dreaptă chibzuinţă preoţilor, înţelepciune şi râvnă ierarhilor, ca să păstorească cu sfinţenie poporul credincios, urmând pilda ta. Ajută-ne, Sfinte, în vremea sfârşitului nostru să aflăm milă şi har la Dumnezeu, iar la dreapta judeca-tă, să ne ierte şi să ne aşeze în ceata celor mântuiţi ca să ne bucurăm îm-preună cu îngerii, slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită în vecii vecilor. Amin