Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

Troparul, glasul 1:

Locuitorul pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Macarie; şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă.

Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere,

Slavă Celui ce te-a încununat pe tine,

Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Condacul 1

Viaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Macarie, purtătorule de Dumnezeu, iar locuind în pustiu ca într-o cetate, ai primit de la Christos harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim:

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Icosul 1

De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii Strămoşi Avraam şi Sara, Părinţii tăi şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul, cu rugăciunile şi privegherea, cu milosteniile şi cu multe alte fapte bune. Iar neroditori fiind, se depărtaseră de traiul însoţirii, însă cu duhul erau tot uniţi. Pentru aceasta întreita rază a dragostei Sfintei Treimi o au găzduit în inimile lor, şi însuşi Sfântul Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii:

Bucură-te, cu tatăl tău, preotul Avraam, de bucuria vederii sfântului patriarh

Bucură-te, că răpindu-li-se averile, Părinţii tăi au nădăjduit în Domnul

Bucură-te, că au fost mângâiaţi de dumnezeiasca lumină a buneivestiri

Bucură-te, că nu au zăbovit în a urma voii Domnului

Bucură-te, că s-au mutat după dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Lui

Bucură-te, că tatăl tău a fost ridicat din boala cea de moarte cu mână tare

Bucură-te, că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus

Bucură-te, că lăcaş Sfântului Duh te-a numit

Bucură-te, că numele fericirii ţi-a dăruit

Bucură-te, că vieţuirea îngerească, roditoare a mântuirii multora, ţi-a zugrăvit

Bucură-te, că Părinţii tăi au mulţumit Domnului cu bucurie şi cutremur

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 2

Zămislit de Părinţii tăi la bătrâneţile lor, ai alergat, fericite, cu dor dumnezeiesc, la izvorul cunoştinţei de Dumnezeu. Şi deprinzând Sfintele Scripturi, neobosit umblai pe cărările înţelepciunii, iar în inimă păzeai nestinsă lumina sfintei cântări de Aliluia!

 

Icosul 2

Cu viaţa cea fericită, ca şi cu o neîntinată mireasă, doreai să te însoţeşti. Iar când Părinţii tăi, uitând de îngereasca sfătuire, te-au silit spre însoţire cu femeie, te-ai înălţat ca o pasăre peste cursa vânătorilor. Aşa ai putut împlini şi voia părintească, dar şi păzi nestricată fecioria trupului şi sufletului, pe care le închinasei lui Dumnezeu:

Bucură-te, că în strâmtorare, ochii sufletului la Dumnezeu i-ai ridicat

Bucură-te, că El a pus sfat bun în inima ta

Bucură-te, că ai împlinit voia Lui cu nădejde neclintită

Bucură-te, că prefăcându-te bolnav, după ospăţul de nuntă ai ieşit şi ai alergat spre ajutorul de Sus

Bucură-te, că aşa ţi-ai păzit fecioria cea închinată Domnului

Bucură-te, că ai mers în muntele Nitriei şi în vis ai văzut un bărbat minunat, strălucind ca lumina

Bucură-te, că el ţi-a arătat pustiul unde aveai să te sălăşluieşti

Bucură-te, că la întoarcerea acasă, mireasa ta a trecut la Domnul întru feciorie curată

Bucură-te, smerire de sine prin gândul la moarte

Bucură-te, negrijă de cele pământeşti şi încredinţare de sine lui Dumnezeu

Bucură-te, că şi părinţii tăi s-au bucurat de curăţia vieţii tale

Bucură-te, că le-ai slujit cu dragoste şi osârdie până la moarte

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 3

Ai căutat, Fericite Macarie, cu râvnă, un sfânt călăuzitor pe calea mântuirii şi pururea te rugai lui Dumnezeu pentru aceasta. Iar într-o zi, de praznicul unuia dintre sfinţi, când pregăteai prânzul, mai ales pentru cei săraci şi scăpătaţi, ai văzut în biserică un monah, venit pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine, şi ai cunoscut chipul vieţii celei îmbunătăţite. Drept aceea l-ai chemat după slujbă la ospăţ şi luându-l de-o parte l-ai rugat să primească să-ţi fie sfetnic bun în viaţă, ca împreună să-I cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 3

A doua zi ai alergat la bătrânul monah, care ţi-a primit mărturisirea şi tainele inimii, după care te-a povăţuit îndelung. Iar seara, pe când te odihneai, şi-a ridicat mintea în rugăciune spre Dumnezeu şi a văzut în vedenie un sobor de monahi cu chipuri albe şi aripi care te îndemnau spre dumnezeiasca trezvie şi râvnă în slujba lui Dumnezeu:

Bucură-te, că prin povăţuitorul tău, Christos te-a chemat spre mântuirea multora

Bucură-te, că printr-însul ai primit îngereasca chemare

Bucură-te, că te-a grăbit spre cele plăcute Domnului

Bucură-te, că te-a învăţat multe despre rugăciune, priveghere şi post

Bucură-te, că întors acasă, ai împărţit toate ale tale săracilor

Bucură-te, că ai îmbrăţişat sărăcia de bunăvoie şi ai urmat lui Christos

Bucură-te, că în mâinile sfântului bătrân ţi-ai lepădat voia

Bucură-te, că el a primit-o şi a slujit-o cu dragoste înaintea lui Dumnezeu

Bucură-te, că te-a învăţat lucrul mâinilor spre aşezarea duhovnicească

Bucură-te, că ţi-a făcut chilie nu departe de dânsul şi te-a îngrădit cu porunci de suflet ziditoare

Bucură-te, că te-a născut la viaţa îngerească binecuvântată

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 4

Ai sporit, Sfinte Macarie, în legea Domnului, prin alergarea pe calea cea strâmtă a vieţii monahiceşti, încât episcopul locului aflând despre vieţuirea ta fericită te-a făcut cleric cu de-a sila, deşi erai încă tânăr. Dar tu, după o vreme ai fugit de acolo, căci ardeai de dorul liniştii celei după Dumnezeu, întru care neîncetat să-I cânţi: Aliluia!

 

Icosul 4

Întru lucrul mâinilor şi rugăciune neîncetată a inimii te-ai întărit, feri-cite, îngrădindu-te cu Crucea Domnului în războiul de gânduri, năluciri şi înfricoşate năvăliri pe care diavolul ţi l-a ridicat împotrivă. Şi cum, pătruns de frica cuviincioasă şi dragostea de Dumnezeu, întru nimic socoteai meşteşugirile lui, a ridicat peste tine război prin oameni, făcând pe o tânără ce luase în pântece din desfrânare să arunce asupra ta păcatul cel cumplit:

Bucură-te, priveghere neîncetată cu duhul

Bucură-te, înstrăinare de tulburările lumii

Bucură-te, că ai fost învinuit şi ocărât pe nedrept

Bucură-te, că ai fost târât prin sat cu negrăită batjocură

Bucură-te, că ai fost tras de păr şi călcat cu picioarele

Bucură-te, că ai fost bătut cu beţele de toţi până aproape de moarte

Bucură-te, că abia te-au lăsat viu, punându-se pentru tine chezaş un cinstit bărbat

Bucură-te, că fiind gata să moară pentru tine, acesta te-a adus la chilie

Bucură-te, că lucrai ziua şi noaptea să hrăneşti pe femeia însărcinată

Bucură-te, că prin dreapta judecată a Domnului, ea nu a născut până ce nu a mărturisit clevetirea

Bucură-te, că toţi s-au pocăit şi au alergat să-ţi ceară iertare

Bucură-te, că te-ai păzit de slava omenească, fugind de acolo în pustie

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 5

Trei ani ai petrecut într-o peşteră, Părinte, după care te-ai dus la Sfântul Antonie cel Mare în Muntele Faran, iar el te-a primit cu dragoste să-i fii ucenic în pustniceştile nevoinţe. Şi ai sporit în ele prin ascultare, încât erai numit de ceilalţi fraţi tânăr bătrân. Căci din tinereţe arătai viaţă aleasă şi te luptai ziua şi noaptea cu diavolii, păzind neclintit zidul întemeiat de Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia!

 

Icosul 5

Prin smerenie şi pomenirea neîncetată de Dumnezeu ai stins mulţimea săgeţilor vrăjmaşului, luând de la Christos, la patruzeci de ani de la naşterea ta, darul tămăduirilor şi al proorociei, precum şi stăpânire asupra necuratelor duhuri. Apoi te-ai învrednicit treptei preoţeşti şi ai fost călăuzitor părinţilor celor ce vieţuiau în schit:

Bucură-te, suflet stăpânit de focul Duhului

Bucură-te, inimă întărită cu hrană duhovnicească

Bucură-te, biserică sfinţită în care locuieşte Christos

Bucură-te, că pe Marele Antonie adeseori l-ai cercetat

Bucură-te, că de dânsul ai fost mult povăţuit

Bucură-te, că împreună v-aţi împărtăşit de tăria cuvintelor duhovniceşti

Bucură-te, că ai moştenit toiagul pe care Sfântul Antonie îşi sprijinea trupul

Bucură-te, că precum Elisei de la Ilie, ai luat şi îndoit duh

Bucură-te, că ai izgonit căpetenii diavoleşti cu postul şi rugăciunea

Bucură-te, că prin turnare cu apă sfinţită ai izbăvit pe o femeie de asemănarea de animal

Bucură-te, că ai îndemnat-o apoi spre râvnă sporită în împărtăşirea cu Sfintele Taine

Bucură-te, că ai risipit înşelarea celor cuprinşi de farmece

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 6

Prin ungerea cu untdelemn sfinţit ai făcut sănătoasă pe o fecioară plină de răni şi pe mulţi ai tămăduit prin rugăciune de boli, vrăji şi amăgirea ereticească, chiar şi morţi ai înviat cu puterea lui Christos, ca întru slava Lui să se înalţe din multe inimi cântarea întreit sfântă: Aliluia!

 

Icosul 6

Pe o căpetenie a întunericului ai alungat-o din cel în care intrase prin patima mândriei şi lucra prin el false minuni şi închipuiri eretice. Căci la cererea stăruitoare a episcopului, te-ai rugat din adâncul inimii, iar pentru mântuirea multor înşelaţi te-ai înarmat cu credinţă şi ai înviat un mort din cei de demult. Atunci diavolul a fost izgonit cu putere din cel stăpânit, iar tu ai botezat pe cel înviat, dăruind lui Christos mulţime de popor:

Bucură-te, prin care slava lui Dumnezeu s-a arătat

Bucură-te, surpare a puterii vrăjmaşe prin lucrarea Duhului Sfânt

Bucură-te, că te-ai învrednicit de dumnezeiasca insuflare

Bucură-te, sfântă nevoinţă întru teama de a nu cădea în slavă deşartă

Bucură-te, că prin tine Christos a şters lacrimile celor necăjiţi

Bucură-te, că ai descoperit văduvei mâhnite zălogul cel ascuns

Bucură-te, că pe bărbatul ei l-ai înviat ca să spună unde a pus visteria cea străină

Bucură-te, izbăvitorul văduvei şi orfanilor de amara robie

Bucură-te, că şi pe un alt mort l-ai înviat, ca să scapi pe cel învinuit pe nedrept

Bucură-te, că cel adormit i-a mărturisit din groapă nevinovăţia

Bucură-te, că nu ai căutat să afli pe cel vinovat, nădăjduind în judecata lui Dumnezeu

Bucură-te, că ai arătat atunci că lucrul tău era mila, iar nu judecata

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 7

Pe cel îndrăcit, care avea în sine pe diavolul îmbuibării şi mistuia ca nimic toată mâncarea primită, l-ai tămăduit prin rugăciune şi post, povăţuindu-l spre înfrânare şi lucrul mâinilor. Iar pentru călcarea sfintelor porunci te mâhneai şi plângeai şi întru Duhul Sfânt te rugai pentru toată lumea, încât chiar şi pe cei din muncile iadului îi umbreai cu milostivirea. Pentru aceasta, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 7

Cu puterea lui Dumnezeu l-ai silit pe diavol să-şi arate pe faţă mulţimea meşteşugurilor cu care îi ispitea pe monahii din mânăstire, iar pe singurul dinre fraţi care îi făcea voia, l-ai adus la mărturisire curată şi la sporirea în lupta cea bună:

Bucură-te, că pentru a-i înfrânge ruşinea, te-ai arătat celui căzut însuţi ispitit de patimile ce-l stăpâneau

Bucură-te, că aşa a aflat îndrăznire spre mărturisire şi pocăinţă

Bucură-te, că l-ai întărit în postire şi cugetarea cea după Dumnezeu

Bucură-te, că l-ai îndemnat să înveţe părţi din Evanghelie şi alte sfinte cărţi

Bucură-te, că l-ai învăţat să nu primească gândul cel rău

Bucură-te, că fratele sculat din păcat, s-a arătat apoi mai potrivnic celui rău decât toţi ceilalţi

Bucură-te, că primind pe doi tineri bogaţi, i-ai aflat după o vreme mari nevoitori ai lui Christos

Bucură-te, că întru osteneli şi răbdare se umpleau de harul dumnezeiesc

Bucură-te, că ai văzut cum îngerul lui Dumnezeu îi păzea cu armă de foc

Bucură-te, că ţi s-a descoperit cum din gura lor ieşea foc până la cer

Bucură-te, că adormind ei întru Domnul, ai întărit pe fraţi cu descoperirea sfinţeniei lor

Bucură-te, virtute atotvăzătoare

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 8

Viaţa curată şi fără de răutate a celor două femei măritate ţi-a descoperit-o Cel de Sus, încât însuţi te-ai minunat şi ai zis: cu adevărat, nici fecioare, nici femei măritate, nici monah, nici mirean, ci hotărârea cea bună o caută Dumnezeu, primind-o ca pe însăşi fapta şi după alegere trimite fiecăruia pe Sfântul Duh, care lucrează şi îndreptează viaţa celor ce vor să se mântuiască. Pentru aceasta, întru smerenia inimii păzim cântarea întreit sfântă: Aliluia!

 

Icosul 8

Împreună cu Sfântul Macarie Alexandrinul, prietenul tău întru Domnul, ai fost exilat de episcopul Luciu, eretic arian, cel care pe fericitul episcop Petru l-a izgonit. Şi duşi de ostaşi într-un ostrov în care era necunoscut numele lui Christos Dumnezeu, aţi alungat pe diavoli cu rugăciunea şi cu facerea de minuni. Atunci poporul ce slujea la idoli a primit credinţa în Christos şi s-a botezat, ridicând o sfântă biserică spre slava lui Dumnezeu:

Bucură-te, cetate întărită prin dragostea duhovnicească de frate

Bucură-te, izbăvire de îndrăcire a fiicei slujitorului idolesc

Bucură-te, vrednicie apostolească

Bucură-te, că pe mulţi i-ai născut la viaţa întru Christos

Bucură-te, că vestirea minunilor voastre a ieşit în tot pământul

Bucură-te, ruşinare a prigonitorilor răucredincioşi

Bucură-te, că episcopul eretic a trimis în taină să vă întoarcă în pustia schitului

Bucură-te, că de pretutindeni venea la tine mulţime de popor

Bucură-te, că pe mulţi îi învăţai prin cuvinte de Dumnezeu insuflate

Bucură-te, tămăduire a neputinţelor sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, liman de odihnă al străinilor

Bucură-te, mustrare cu blândeţe a celor biruiţi de patimi

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 9

Pe ucenicul iubitor de arginţi, care ţi-a nesocotit mustrarea şi nu s-a curăţit de lepra patimii l-a ajuns, după moartea ta, şi lepra trupească, iar pe înfricoşatul slujitor idolesc l-ai făcut, prin cuvântul cel bun, mieluşel al lui Christos. Pentru aceasta slăvim milostivirea şi dreptatea cu care Dumnezeu se îngrijeşte de făptura Sa, şi alergăm la limanul netulburat al iubirii Sfintei Treimi, cântându-I împreună cu tine: Aliluia!

 

Icosul 9

Cu gândul de a merge în pustia dinlăuntru te-ai luptat cinci ani, temându-te de ispitirea vrăjmaşului. Dar cum prin îndelunga ta răbdare voia Domnului s-a vădit, ai mers acolo şi ai aflat doi monahi care de treizeci de ani se nevoiau în arşiţă şi ger cu dumnezeiască tărie. Pentru care, Părinte, te-ai pogorât şi mai mult în oceanul smereniei, adâncindu-ţi mintea în teama curată de Domnul. Căci, prin aducerea aminte de Judecată şi de focul cel veşnic al neiubirii, îţi topeai trupul ca şi cu nişte năpraznice stihii:

Bucură-te, că ai murit lumii, dar ai aflat Viaţa întru Christos

Bucură-te, minte neatinsă de săgeţile ocărilor

Bucură-te, cuget netulburat de veninul laudelor

Bucură-te, desăvârşită neagonisire de cele lumeşti

Bucură-te, micşorare de sine întru mărirea lui Christos

Bucură-te, tăcere făcută lăcaş al Cuvântului dumnezeiesc

Bucură-te, cădere cu faţa la pământ înaintea Chipului mântuitor

Bucură-te, ridicare a mâinilor spre primirea dumnezeiescului har

Bucură-te, fugă de oameni pentru alipirea de Dumnezeu

Bucură-te, chemare a milostivirii de Sus ce stăvileşte războiul patimilor

Bucură-te, că ai primit în inimă întipărirea Chipului Iubirii

Bucură-te, zbor al închinării spre veşnicia Iubirii

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 10

Ca un fericit părtaş la bucuria nestricăcioasă a Învierii te-ai arătat, Părinte, căci acopereai neputinţele omeneşti şi te osteneai în rugăciune pentru izbăvirea celor ispitiţi, izvorând lumii deznădăjduite tăria cântării îngereşti: Aliluia!

 

Icosul 10

Pe tâlharul ce îţi fura din chilie l-ai ajutat ca un străin de cele ale tale, iar pe ucenicul ispitit de o desfrânată, care a alergat în rugăciune la mijlocirea ta, o mână nevăzută l-a răpit, aducându-l în chilie, unde te rugai lui Dumnezeu pentru dânsul. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, înstrăinare de toate cele trecătoare

Bucură-te, plămădire întru realităţile cereşti

Bucură-te, privire a lumii ca prin ochii Icoanei

Bucură-te, zugrăvire pe tăbliţa inimii a Icoanei Iubirii

Bucură-te, slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate

Bucură-te, izvor de pace cerească

Bucură-te, înainte-vedere a celor de departe ca şi a celor de aproape

Bucură-te, suflet curăţit până în adânc de harul dumnezeiesc

Bucură-te, tărie a dragostei ce sprijini pe cei ispitiţi

Bucură-te, sculare la Viaţă a celor căzuţi

Bucură-te, însuţi părtaş în suferinţe al mângâierii lui Christos

Bucură-te, însuţi răpit prin văzduh de dumnezeiasca mână

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 11

După nouăzeci şi şapte de ani de vieţuire întru Christos ţi s-a vestit în vedenie fericitul sfârşit de către Sfântul Antonie, povăţuitorul pustiei, împreună cu Sfântul Pahomie, învăţătorul vieţii monahiceşti. Şi de apro-piata chemare spre sălăşluirea cu dânşii în sânurile Părintelui ceresc te-au încredinţat, iar tu ai primit cu bucurie de la ei negrăita pace a lui Christos şi ai cântat: Aliluia!

 

Icosul 11

Ai chemat, fericite, pe ucenici, încredinţându-i Domnului şi i-ai îndemnat să păzească aşezămintele duhovniceşti şi predaniile pustniciei, după care ai bine rânduit obştea. Apoi ţi-ai pus mâinile peste dânşii, i-ai binecuvântat şi te-ai rugat pentru ei, învăţându-i din destul şi te-ai pregătit de marea şi înfricoşata trecere a hotarului Veşniciei:

Bucură-te, floare a pustiei înmiresmată de Duhul Sfânt

Bucură-te, că după trei zile, după cum ţi s-a vestit, ai plecat la Domnul

Bucură-te, de un heruvim cu mulţime de îngeri întâmpinat

Bucură-te, de cetele îngereşti şi ale sfinţilor însoţit

Bucură-te, comoară a Împăratului urcată în vistieriile cele veşnice

Bucură-te, că prin sărutarea de pe urmă ai lăsat lumii îndemnul iubirii

Bucură-te, ochi şi mâini întinse spre Domnul până în sfârşit

Bucură-te, că în braţele Lui ţi-ai dat duhul

Bucură-te, că sufletul tău a fost văzut suindu-se la Cer netulburat de vrăjmaşul

Bucură-te, că te-ai acoperit cu smerenia până înlăuntrul porţilor Împărăţiei

Bucură-te, foc ce arzi toate uneltirile vrăjmaşilor

Bucură-te, îngrădire cu puterea lui Christos

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 12

Pecetea Chipului lui Christos şi a Duhului ai primit, Fericite, unindu-ţi prin iubire firea cu harul dumnezeiesc în focul ispitelor. Pentru aceasta, la nunta Fiului lui Dumnezeu te-ai învrednicit a cânta cu Biserica Cerească: Aliluia!

 

Icosul 12

Arta care suie la ceruri desăvârşit o ai deprins, Părinte, şi zidire nouă te-ai făcut spre luminarea şi întărirea celor ce aleargă cu credinţă la mijlocirile tale. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, fiu al Luminii şi mângâierii

Bucură-te, fiu al Legământului celui nou

Bucură-te, că prin calea cea aspră ai ajuns la viaţa fericită

Bucură-te, viaţă prefăcută în icoană de pururea închinare

Bucură-te, stare neclintită în dragoste şi adevăr

Bucură-te, veşnică unire cu Christos

Bucură-te, odihnă în braţele Sfântului Duh

Bucură-te, desfătare în sânul Părintelui luminilor

Bucură-te, mărturisire cu viaţa a Crucii şi Învierii Domnului

Bucură-te, jertfă vie, bine plăcută lui Dumnezeu

Bucură-te, al Maicii Domnului fiu preaiubit

Bucură-te, alăută a Sfintei Treimi ce faci să răsune glasul inimii

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 13

O, Sfinte Preacuvioase Macarie, purtătorule al Chipului ceresc, care prin fapte dumnezeieşti ne-ai arătat nouă adevărul credinţei, luminează şi în inimile noastre cunoştinţa Evangheliei Mântuitorului. Ca simţind lucrarea gândurilor rele, să ne lepădăm de întunericul ce ne împresoară şi să primim ungerea bucuriei prin lucrarea Sfântului Duh. Iar prin fecioria inimii să ne facem părtaşi fericirii Presfintei Fecioare, în care Tatăl şi-a făcut lăcaş cu Cel Unul Născut al Său. Aşa, Părinte, poartă de grijă din Înalt, ca să nu ne aflăm neîndreptaţi şi despărţiţi de iubirea Ta în ceasul înfricoşat al naşterii în Veşnicie, ci împreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!

(de 3 ori)

 

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii Strămoşi Avraam şi Sara, Părinţii tăi şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul, cu rugăciunile şi privegherea, cu milosteniile şi cu multe alte fapte bune. Iar neroditori fiind, se depărtaseră de traiul însoţirii, însă cu duhul erau tot uniţi. Pentru aceasta întreita rază a dragostei Sfintei Treimi o au găzduit în inimile lor, şi însuşi Sfântul Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii:

Bucură-te, cu tatăl tău, preotul Avraam, de bucuria vederii sfântului patriarh

Bucură-te, că răpindu-li-se averile, Părinţii tăi au nădăjduit în Domnul

Bucură-te, că au fost mângâiaţi de dumnezeiasca lumină a buneivestiri

Bucură-te, că nu au zăbovit în a urma voii Domnului

Bucură-te, că s-au mutat după dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Lui

Bucură-te, că tatăl tău a fost ridicat din boala cea de moarte cu mână tare

Bucură-te, că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus

Bucură-te, că lăcaş Sfântului Duh te-a numit

Bucură-te, că numele fericirii ţi-a dăruit

Bucură-te, că vieţuirea îngerească, roditoare a mântuirii multora, ţi-a zugrăvit

Bucură-te, că Părinţii tăi au mulţumit Domnului cu bucurie şi cutremur

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

 

Condacul 1

Viaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Macarie, purtătorule de Dumnezeu, iar locuind în pustiu ca într-o cetate, ai primit de la Christos harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim:

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Aflat in: Acatistier Etichete: 

Related Posts

Bookmark and Promote!

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)