Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

Condacul 1

Întărirea preoţilor, temelia dogmelor, trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei de Dumnezeu. Şi în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Christos, ca drept şi sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Icosul 1

Împodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea:

Bucură-te, tinereţe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârşit

Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte

Bucură-te, curăţire de patimi prin duhovniceştile nevoinţe

Bucură-te, lumină ajunsă în vârful muntelui

Bucură-te, scriitor iscusit al dogmelor dumnezeieşti pe tăbliţele inimii

Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cereşti

Bucură-te, topire a împietririi cugetelor

Bucură-te, tăcere ce laşi să se audă voia Domnului

Bucură-te, dar şi negrăită bucurie a împlinirii ei

Bucură-te, tărie a smereniei ce deschizi inimile

Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de sus

Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 2

Văzând împuţinarea credinţei şi întărirea eresurilor vătămătoare de suflet, ai lepădat, Sfinte Maxim, cinstea înaltei dregătorii pentru a te face monah, şi luând în spate fericita cruce a iubirii, te-ai bucurat a cânta: Aliluia!

 

Icosul 2

Stâlp neclintit al Bisericii te-ai făcut, Cuvioase Maxim, prin scrisorile tale pe mulţi în credinţă întărind. Însuşi Împăratul Heraclie s-a lepădat de alcătuirile eretice, precum şi Piros patriarhul, pe care l-ai înfrânt în sinodul din Cartagina. Căci ai arătat lămurit că precum sunt în Christos două firi, tot aşa sunt şi două voinţe şi lucrări într-o Persoană nedespărţită:

Bucură-te, ostaş nebiruit al lui Christos

Bucură-te, râvnă neobosită spre mântuirea aproapelui

Bucură-te, plâns şi rugă pentru sufletele vrăjmaşilor

Bucură-te, îmbrăcare a celor goi de cunoştinţa duhovnicească

Bucură-te, sprijin al celor clătinaţi de furtuna prigonirii

Bucură-te, tămăduire minunată a bolilor raţiunii

Bucură-te, inimă făcută piatră de altar

Bucură-te, cuvânt făcut punte peste prăpastia morţii

Bucură-te, dor după întregirea Trupului lui Christos

Bucură-te, păzitor al comorilor Bisericii

Bucură-te, gândire nedespărţită de har

Bucură-te, iubire care Îl întrupezi pe Christos

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 3

Din duhul ascultării sfântă îndrăzneală luând, ai arătat, Părinte Maxim, puterea dumnezeiască şi îndumnezeitoare ce se revarsă din tainele Bisericii. Iar noi, împărtăşindu-ne de dânsa, cântăm cu mulţumire : Aliluia!

 

Icosul 3

Pentru Sfinţii Îngeri care sunt de faţă şi scriu pe cei ce intră în biserică şi se înfăţişează lui Dumnezeu şi care fac rugăciuni pentru ei, ai sfătuit pe creştini să fie nelipsiţi de la Sfânta Liturghie. Dar mai ales pentru revărsarea Sfântului Duh, care preface pe cei de faţă şi îi rezideşte în Christos, potrivit cu însuşirile lor:

Bucură-te, lepădare a necredinţei şi micşorare a păcătoşeniei

Bucură-te, sporire a virtuţii şi alungare a neştiinţei

Bucură-te, adăugire a cunoştinţei şi ascultare a cuvintelor dumnezeieşti

Bucură-te, deprindere şi dispoziţie a inimii întărite şi neclintite în cele sfinte

Bucură-te, aplecare a voii cu desfătare spre cele de Sus

Bucură-te, sfârşit al cugetului lumesc şi aşezare în cele duhovniceşti

Bucură-te, închidere a uşii simţurilor şi curăţire a lor de idolii păcatelor

Bucură-te, icoană a iubirii de Dumnezeu şi de oameni

Bucură-te, mulţumire pentru chipurile minunate ale mântuirii

Bucură-te, unire şi deopotrivă cinste cu Îngerii în lauda Sfintei Treimi

Bucură-te, înfiere în harul Sfântului Duh şi împreunare cu Christos

Bucură-te, părtăşie şi asemănare cu Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 4

Urmând Maicii Domnului, Cuvioase Maxim, te-ai făcut carte vie în care S-a scris Cuvântul lui Dumnezeu cu pana Duhului şi binecuvântarea Tatălui. Pentru aceasta împreună cu tine slavoslovim: Aliluia!

 

Icosul 4

Viaţa Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu ai zugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană preaminunată, pe care ai dăruit-o tuturor celor ce i se închină cu credinţă:

Bucură-te, virtute ce Îl întrupezi pe Christos

Bucură-te, pajişte înrourată de slava Sfintei Fecioare

Bucură-te, smerenie străluminată de Chipul Maicii Domnului

Bucură-te, chemare şi laudă a numelui Împărătesei

Bucură-te, biruinţă asupra morţii mijlocită de Maica Luminii

Bucură-te, părtăşie cu Pomul Vieţii din Potirul Nesecat

Bucură-te, rugă ce pogori milostivirea Celei ce s-a făcut Scară de la pământ la cer

Bucură-te, închinare la Icoana Fecioarei cu Pruncul Iisus în braţe

Bucură-te, călăuză spre Izvorul tămăduirii

Bucură-te, minte luminată de privirea Celei pline de har

Bucură-te, pătimire a iubirii dumnezeieşti pentru rugăciunile Celei mutate cu trupul la Cer

Bucură-te, râvnă isihastă, hrănită de Rugul cel aprins

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 5

Unindu-te cu Dumnezeu prin har, te-ai slobozit, Sfinte Maxim, de lanţul legii păcatului şi doctor iscusit al sufletelor te-ai arătat. Prin povăţuirile tale ne călăuzeşti spre Limanul desăvârşirii, ca întăriţi în har să ne bucurăm de Domnul, cântând : Aliluia!

 

Icosul 5

Pe toţi oamenii la fel îi iubeai, Cuvioase Părinte, şi neîncetat te rugai lui Christos pentru ei. Iar mulţi dintre aceştia, cucerindu-se de învăţăturile tale şi urmând viaţa ta îmbunătăţită, se învăpăiau de dumnezeiescul dor:

Bucură-te, adânc de metanie ce chemi adâncul smereniei lui Christos

Bucură-te, mişcare spre cele dumnezeieşti nepovârnită de patimi

Bucură-te, temere de Domnul ce îndepărtezi învârtoşarea nepăsării

Bucură-te, înfrânare ce opreşti ca un zid intrarea patimilor

Bucură-te, sărăcie cu duhul ce adăposteşti comorile harului

Bucură-te, ascultare, neclintită din lumina adevărului

Bucură-te, lepădare a poftei de plăcere şi a fricii de durere

Bucură-te, poftă după dumnezeirea atotsfântă

Bucură-te, iuţime aprinsă de pacea cerească

Bucură-te, mântuitoare neştiinţă de cele deşarte

Bucură-te, risipire prin cunoştinţă a îngrămădirilor nevăzute

Bucură-te, rugăciune de foc ce pogori pe Christos în inimă

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 6

Prin lucrarea virtuţilor curăţire de patimi, prin contemplare aflarea ra-ţiunilor dumnezeieşti din lucruri, prin pătimirea răpirii în duh, comuniunea cu Dumnezeu după har, toate acestea le-ai arătat trepte ale desăvârşirii celor ce cântă în urcuşul lor: Aliluia!

 

Icosul 6

Iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru făptura Sa o ai mărturisit, căci pentru aceasta S-a întrupat, ca omul să se îndumnezeiască şi să aducă printr-însul la Sine zidirea prinos de Liturghie. Şi aşa împreună să zugrăvească Chipul Iubirii, icoana de împărăţie:

Bucură-te, floare a smereniei udată de roua pocăinţei

Bucură-te, apă a virtuţii prefăcută în vinul iubirii

Bucură-te, cugetare curăţită de închipuiri

Bucură-te, păşire în icoana isihiei

Bucură-te, naştere de Sus

Bucură-te, transfigurare a firii în Christos

Bucură-te, răstignire pe Crucea Iubirii

Bucură-te, înviere din mormântul păcatului

Bucură-te, înălţare pe norii vederii duhovniceşti

Bucură-te, vas ales al Duhului

Bucură-te, îmbrăţişare de fiu a Celui Necuprins

Bucură-te, inimă în închinare la Hotarul Veşniciei

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 7

Negura înşelării pustia altarele inimilor, semănând cu îngrozire urâciunea eresurilor. Dar tu, Sfinte Maxim, ai ruşinat cu lumina Duhului cugetările cele strâmbe, şi le-ai zdrobit de Piatra Christos. Pentru aceasta, cu mulţumire, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 7

Ai îndreptat cu pricepere cârma Bisericii, ca pe a unei corăbii ce poartă spre limanul mântuirii comoara credinţei şi podoaba vieţii celei după Dumnezeu:

Bucură-te, că ai ajuns cu duhul la treapta arhieriei

Bucură-te, stăruinţă în virtute şi contemplaţie

Bucură-te, iuţime preschimbată în iubire

Bucură-te, poftă prefăcută în cerească bucurie

Bucură-te, raţiune imprimată după cuviinţă în puterile sufletului

Bucură-te, grijă şi căutare doar a Împărăţiei Cerurilor

Bucură-te, că te-ai născut în duh de la Părintele Veacului Viitor

Bucură-te, cheie ce descui inimii uşile mântuirii

Bucură-te, dreaptă socoteală ce alegi grâul de neghină

Bucură-te, propovăduitorule al lui Christos în două firi neamestecate şi nedespărţite

Bucură-te, zugrav al tainei teandrice a unirii necontopite a celor două firi, voinţe şi lucrări ale lui Christos

Bucură-te, aluat ce dospeşti frământătura cugetării de Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 8

O fire, o voinţă şi o lucrare în trei Persoane ai mărturisit în Sfânta Treime, iar pe Dumnezeu Cel întrupat L-ai propovăduit într-un Ipostas cu două firi, voinţe şi lucrări, strigând: Aliluia!

 

Icosul 8

Ca o luntre cârmuită de Sus ai străbătut oceanul cuvintelor Duhului şi ai aflat vederile dogmelor tainice. Apoi, ridicând zăbranicul literei prin tâlcuiri de Dumnezeu insuflate, ai plinit, Părinte Maxim, legea duhovnicească:

Bucură-te, inimă închinată poruncilor dumnezeieşti

Bucură-te, păzire de oprirea pe calea virtuţilor

Bucură-te, mişcare nemişcată de patimi spre cele de Sus

Bucură-te, minte curăţită şi împodobită cu raţiunile divine

Bucură-te, mistuire duhovnicească a lumii sensibile

Bucură-te, cercetare evlavioasă a înţelesurilor Scripturii

Bucură-te, tăiere-împrejur a inimii prin cuvântul harului

Bucură-te, cunoaştere din contemplarea lucrurilor a cauzelor dumnezeieşti

Bucură-te, memorie neştearsă a frumuseţii cereşti

Bucură-te, urcuş isihast în sânul tăcerii neapropiate

Bucură-te, priveghere de taină în aşteptarea Mirelui Christos

Bucură-te, umblare prin iubire în lumina Sfântului Duh

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 9

În toate contemplai, Cuvioase Maxim, taina Întrupării Cuvântului, prin care Dumnezeu dă fiinţă creaţiei, îmbrăţişând-o, iar creaţia se face Biserică-Trup hristic, primindu-L pe Cel Căruia Sfinţii Îngeri Îi cântă cu cutremur: Aliluia!

 

Icosul 9

Ai arătat, Sfinte Maxim, că Dumnezeu a creat zidirea cea văzută şi nevăzută din nimic, prin bunăvoinţa Sa, şi sufletele deodată cu corpurile, după raţiunile subzistând în El dinainte de veacuri. Iar unirea raţiunilor proprii de creaţie cu loghii divini este însuşi urcuşul nesfârşit în Christos spre veşnica împărtăşire de iubire:

Bucură-te, lucrare a virtuţii, prin comuniunea cu Christos

Bucură-te, oglindă a inimii îndreptată către Dumnezeu

Bucură-te, luminare a conştiinţei de razele Cuvântului

Bucură-te, întipărire prin virtuţi în trup a raţiunilor dumnezeieşti

Bucură-te, bucurie a odihnei mai presus de mişcare şi nemişcare

Bucură-te, că în desăvârşirea dragostei nu încape săturarea

Bucură-te, descoperire în sânul lumii a lucrării energiilor necreate

Bucură-te, stare faţă-n faţă a creaţiei cu Iubirea mai presus de fire

Bucură-te, trecere prin focul înfricoşător al Iubirii

Bucură-te, zugrăvire de taină a Judecăţii Viitoare

Bucură-te, prefacere a firii prin unirea îndumnezeitoare cu Christos

Bucură-te, leagăn isihast, ce odihneşti iubirea Sfintei Treimi

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 10

Ai făcut pe fericitul Martin, Episcopul Romei, să adune sinod şi să anatemizeze mărturisirea eretică a împăratului Constans. Dispreţuind viaţa trecătoare ţi-ai pus, Părinte Maxim, sufletul pentru Christos, ca să poţi cânta lui Dumnezeu cu neîntinată conştiinţă: Aliluia!

 

Icosul 10

Prins fiind împreună cu ucenicii tăi şi cu Episcopul Martin, ai fost adus înaintea împăratului şi judecat fără de ruşine. Iar în cuvânt ai rămas nebiruit şi în răbdarea îngrozirilor netulburat, pentru care ai fost surghiunit în Tracia:

Bucură-te, neoprită chemare a milostivirii lui Dumnezeu

Bucură-te, încredere neţărmurită în Pronia dumnezeiască

Bucură-te, legare de Christos dezlegătoare de amăgire

Bucură-te, sfântă îndrăzneală împreunată cu smerita cugetare

Bucură-te, drum nerătăcitor al adevărului

Bucură-te, râvnă spre surparea peretelui despărţitor al păcatului

Bucură-te, temere curată de Domnul

Bucură-te, alergare spre cununa chemării de Sus

Bucură-te, tărie a blândeţii şi neclintire a vederii de taină

Bucură-te, înţelegere apostolică şi slujire îngerească

Bucură-te, limpezime străbătută de razele dumnezeieşti

Bucură-te, pătimire de bunăvoie doar în cămaşa iubirii

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 11

De încă două ori ai fost adus în Constantinopol la judecată şi iarăşi ai fost surghiunit, căci nu puteau opri amăgitorii râul dumnezeieştilor învăţături ce izvorau din gura ta, odată cu îngereasca cântare: Aliluia!

 

Icosul 11

Nu te-ai împărtăşit, lumină fiind lumii, cu cei stăpâniţi de întunericul relei credinţe, pentru Christos batjocuri şi sfărâmarea trupului primind. Tăindu-ţi-se limba şi mâna dreaptă, prin vorbirea mai presus de fire fără de limbă ai ruşinat desăvârşit pe eretici, spre slava lui Dumnezeu:

Bucură-te, înecare a credinţei greşite în săngele mucenicesc

Bucură-te, grăire în limba de foc a Duhului

Bucură-te, scriere în Cartea Vieţii cu puterea Crucii

Bucură-te, că durerile cele mari le-ai socotit ca nimic pentru Christos

Bucură-te, că nevoinţele pustniceşti te-au pregătit de cele muceniceşti

Bucură-te, lipsire de orice mângâiere omenească pentru Mângâietorul ceresc

Bucură-te, că prin rănile fără de număr te-ai asemănat lui Christos

Bucură-te, nimicire prin har a puterilor vrăjmaşe

Bucură-te, pregătire jertfelnică a cărărilor Cuvântului

Bucură-te, pogorâre în adâncul smereniei

Bucură-te, auzire peste fire a psalmodiei îngereşti

Bucură-te, mireasmă a nestricăciunii

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 12

Mângâiat de mai înainte prin dumnezeiasca arătare, ce ţi-a însemnat ziua şi ceasul sfârşitului, te-ai gătit cu bucurie pentru Mirele Christos, mult pătimitorule. Iar la vremea rânduită ţi-ai dat sufletul în mâinile Lui, cântând cu veselie negrăită: Aliluia!

 

Icosul 12

La mormântul tău s-au văzut trei făclii, ce străluceau cu minune şi încredinţau pe toţi de slava cerească de care te-a învrednicit Preasfânta Treime. Din harul Ei împărtăşindu-te, Cuvioase Maxim, luminează prin rugăciunile tale şi sufletele noastre:

Bucură-te, sălăşluire în lumina neînserată

Bucură-te, îndulcire de strălucirea Sfintei Treimi

Bucură-te, suferinţă pentru Christos prefăcută în bogăţie de har

Bucură-te, că Fiul Însuşi a mărturisit pentru tine înaintea Tatălui

Bucură-te, că Îl însoţeşti în Veşnicie

Bucură-te, vedere de icoană a lumii

Bucură-te, citire în Cartea de taină a Vieţii celei Veşnice

Bucură-te, închinare de Fiu

Bucură-te, luminare de Duh

Bucură-te, bucurie a îmbrăţişării părinteşti

Bucură-te, chip înveşmântat cu focul iubirii dumnezeieşti

Bucură-te, chip făcut icoană, cer şi pământ în unire

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 13

Cu mărturisiri sfinţite te-ai împodobit şi te-ai ridicat încununat de la pământ, către lumina cea neînserată şi către mărire, Părinte Maxim. Pentru aceasta, harul Lui Dumnezeu sălăşluieşte în sfintele tale moaşte, iar noi cinstim pomenirea ta şi te chemăm să mijloceşti sufletelor noastre milă de la Christos, cântând împreună cu tine: Aliluia!   (de 3 ori)

 

Apoi se zice din nou

Icosul întâi

Împodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea:

Bucură-te, tinereţe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârşit

Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte

Bucură-te, curăţire de patimi prin duhovniceştile nevoinţe

Bucură-te, lumină ajunsă în vârful muntelui

Bucură-te, scriitor iscusit al dogmelor dumnezeieşti pe tăbliţele inimii

Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cereşti

Bucură-te, topire a împietririi cugetelor

Bucură-te, tăcere ce laşi să se audă voia Domnului

Bucură-te, dar şi negrăită bucurie a împlinirii ei

Bucură-te, tărie a smereniei ce deschizi inimile

Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de sus

Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!

 

Condacul 1

Întărirea preoţilor, temelia dogmelor, trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei de Dumnezeu. Şi în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Christos, ca drept şi sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt!