Acatistul Sfântului Teodor Studitul

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

 

Condacul 1

Pe păstorul Bisericii, cel înfrumuseţat cu virtuţi dumnezeieşti, care cu tăria dragostei cereşti s-a împreunat şi prin ea a izvorât lumii apa vie a teologiei, să-l lăudam după vrednicie. Căci ca un fiu al Luminii pentru slava Sfintei Treimi şi tainele mântuirii s-a nevoit muceniceşte, iar acum dăruieşte luminare şi har de la Christos celor ce cântă cu credinţă: Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Icosul 1

In oglinda poruncilor neîncetat privind, te-ai curăţit desăvârşit de patimi şi ai primit, Părinte, luminarea Duhului Sfânt. Iar inima ta ţi-ai făcut-o cămară de nuntă şi icoană de pururea închinare lui Christos, iar prin negrăite faceri de minuni ai pogorât în lume binecuvântarea Tatălui ceresc. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, inimă întărită de Cuvântul lui Dumnezeu

Bucură-te, vedere adâncită de raza nepătrunsă a Duhului

Bucură-te, auzire înfricoşată a trâmbiţei veşniciei

Bucură-te, simţire de taină a dragostei Sfintei Treimi

Bucură-te, prăznuire duhovnicească a Învierii

Bucură-te, îndulcire prin credinţă de mireasma raiului

Bucură-te, gustare cu cutremur a Pâinii Vieţii

Bucură-te, îngropare cu Christos în ţarina smereniei

Bucură-te, cuget de foc ce păzeşti hotarul voii dumnezeieşti

Bucură-te, părtaş cu duhul la suferinţele şi bucuriile aproapelui

Bucură-te, râvnă nebiruită în păzirea fără prihană a Bisericii pământeşti

Bucură-te, pătimire de bunăvoie pe Crucea Iubirii

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 2

Moştenirea sfântă de neam ai înmulţit-o şi de tânăr te-ai arătat iscusit în dumnezeieştile Scripturi şi dogme, încât închideai gurile ereticilor şi hulitorilor de Sfintele Icoane. Iar după Sinodul al şaptelea a toată lumea te-ai alipit cu duhul de Sfinţitul Platon şi unchiul tău după mamă, unul dintre dumnezeieştii Părinţi care au întărit biruinţa dreptei credinţe. Pen-tru aceasta, cinstim împreună cu tine Preacuratul Chip al Domnului şi ne închinăm Lui, cântând: Aliluia!

 

Icosul 2

Impreună cu fraţii tăi Iosif şi Eftimie ai urmat, Fericite, Sfântului Pla-ton, îmbrăţişând, ca mai înainte Părinţii tăi, viaţa călugărească. Atât de mult ţi-ai dăruit voia Domnului încât te nevoiai cu bărbăţie în post şi oste-neli, tuturor slujind ca lui Christos Însuşi. Iar jertfa cea bineplăcută Sfintei Treimi rodea întru tine sfinţenie de taină, spre mângâierea celor ce cântă:

Bucură-te, legare a voii cu smerenia lui Christos

Bucură-te, râvnă a sărăciei cu duhul

Bucură-te, alergare spre cele mai grele şi de jos ascultări

Bucură-te, pământ stropit cu lacrimile harului

Bucură-te, urcare prin sfinte nevoinţe a muntelui Fericirilor

Bucură-te, suflet întinerit prin închinarea voii lui Dumnezeu

Bucură-te, inimă păzită de conştiinţa ochiului dumnezeiesc neadormit

Bucură-te, ajutor al celor neputincioşi şi bolnavi

Bucură-te, subţiere prin viaţa cea aspră a grosimii cugetului

Bucură-te, înstrăinare de cele lumeşti pentru dragostea Sfintei Treimi

Bucură-te, că de ea umplându-te, o mărturiseai prin dragostea frăţească

Bucură-te, suflet străluminat prin ascultare şi spovedanie curată

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 3

Prin pocăinţă şi mărturisire îţi găteai inima ca să primeşti focul ceresc al Duhului. Totdeauna îţi alegeai o parte din zi spre cugetarea de Dumnezeu, ca singur stând înaintea Lui, cu minte netulburată şi neames-tecată cu cele pământeşti să-I aduci slujbă în taină, cântând Sfintei Treimi cu îngereştile cete: Aliluia!

 

Icosul 3

Străluceai, Părinte, de ungerea Sfântului Duh, încât mulţi se sărguiau să te urmeze, ca să se împărtăşească împreună cu tine de mirul virtuţilor şi harul dumnezeiesc, pentru care şi noi cu dragoste îţi cântăm:

Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu

Bucură-te, izvor de lacrimi pururea curgător

Bucură-te, viaţă care curge cu Christos în Dumnezeu

Bucură-te, înfrânare minunată şi cu înţelepciune rânduită

Bucură-te, acoperire a faptelor bune întru risipirea slavei deşarte

Bucură-te, primire ca de la Domnul a mustrărilor şi iertării părintelui duhovnicesc

Bucură-te, întărire prin credinţă şi înălţare prin nădejde

Bucură-te, stare neclintită de închinare înaintea Sfintelor Cărţi

Bucură-te, păzitor al predaniei şi rânduielilor Sfinţilor Părinţi

Bucură-te, râvnitor cu duhul în a urma Sfântului Vasile cel Mare

Bucură-te, că asemeni lui ai luminat ca un stâlp de foc cărările mântuirii

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 4

Te-ai făcut, Părinte Teodor, prin fapte şi cugete dumnezeieşti bucuria Cuviosului Platon, care te-a silit, împreună cu Sfântul Patriarh Tarasie să primeşti treapta preoţiei. Căci nu se cuvine să fie ascunsă lumina lui Christos sub obroc, ci ca o făclie să strălucească în sfeşnicul Bisericii, spre întărirea tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 4

Slăbit de osteneli şi bătrâneţe, Cuviosul Platon ţi-a încredinţat jugul egumeniei, pe care abia te-ai înduplecat a-l primi, neputându-te împotrivi voinţei fraţilor iubitori ai vieţuirii tale fericite. Atunci ai început Părinte şi mai mari nevoinţe spre pildă tuturor, punându-ţi în multe chipuri, cu cuvântul şi cu fapta, sufletul spre mântuirea aproapelui:

Bucură-te, iconom credincios al Mântuitorului

Bucură-te, călăuză şi doctor al sufletelor

Bucură-te, purtătorule cu darul lui Christos al Crucii aproapelui

Bucură-te, vedere a fratelui curăţită de raza iubirii cereşti

Bucură-te, povăţuire cu dreaptă socoteală a fiilor duhovniceşti

Bucură-te, râvnire îngerească a făgăduinţelor şi rânduielilor călugăreşti

Bucură-te, îndreptătorule al cugetelor strâmbe şi răzvrătite

Bucură-te, suferire cu mulţumire a cârtirii şi ocărilor

Bucură-te, grijă doar de cele plăcute lui Dumnezeu

Bucură-te, tămăduire a neputinţelor sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, răbdare cu bărbăţie în necazuri

Bucură-te, vas al milei şi îndurării părinteşti

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 5

De păcatele şi obiceiurile rele ale oamenilor plângeai cu inima şi te întristai pentru necinstirea legii lui Dumnezeu. Însă mai vârtos când vedeai molima păcatului răspândindu-se ca fulgerul din pricina fărădele-gilor celor puşi să conducă poporul, te aprindeai de dumnezeiască râvnă şi îi mustrai pe faţă, nebăgând în seamă îngrozirile lor. Pe desfrânatul împă-rat Constantin, necinstitor al sfintelor rânduieli, l-ai despărţit cu sabia de foc a Cuvântului de trupul Bisericii, pentru care ai suferit surghiunul şi urgia lui, înarmat cu tăria cântării de taină : Aliluia!

 

Icosul 5

Privind la mărturisirea şi viaţa ta ca la o carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu, mulţi s-au îmbărbătat şi au pătimit muceniceşte împreună cu tine pentru adevăr şi dragostea lui Christos. Iar crudul împărat şi vasul fărădelegii a fost sfărâmat de mâna Olarului, căci prin purtarea Lui de gri-jă ochii celui ce nu voia să vadă lumina duhovnicească au fost lipsiţi şi de lumina firească:

Bucură-te, răbdare şi bărbăţie neclintită

Bucură-te, râvnă îngerească pentru Biserica lui Christos

Bucură-te, porumbel al păcii de Sus

Bucură-te, purtare a crucii ca semn al dragostei dumnezeieşti

Bucură-te, mărturisitorule cinstit de patriarh şi împărăteasa Irina

Bucură-te, că încetând prigoana, ai adunat oile cele risipite

Bucură-te, că ai fost chemat povăţuitor în Sfânta Mânăstire a Studiţilor

Bucură-te, vas al purtării de grijă dumnezeieşti

Bucură-te, iubire ce te asemeni cu iubirea Tatălui ceresc

Bucură-te, Părinte, naştere de viaţă întru Christos

Bucură-te, că ai născut la viaţa îngerească mii de fii duhovniceşti

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 6

Ca un altar viu de închinare prin care pământul strigă după milostivi-rea de Sus te-ai arătat lumii, Cuvioase Părinte. Şi toţi la tine alergau, care râvneau sfintelor tale nevoinţe. Iar tu, cu porunci şi canoane învăţindu-i şi îngrădindu-i, te osteneai a-i păzi sub acoperământul harului, ca rugăciu-nea lui Christos să înflorească în inimi: Aliluia!

 

Icosul 6

Biserica lui Dumnezeu ai adăpat-o cu izvoarele învăţăturilor tale, Sfinte Teodor, ca un râu plin de apele înţelepciunii şi ai veselit-o cuvântările tale. Iar rânduiala binecuvântată lăsată Studiţilor s-a ţinut in multe mânăstiri, până în ziua de astăzi, spre rodire duhovnicească şi lauda de cinste a vieţii monahiceşti. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, cer pământesc în noian de smerenie

Bucură-te, martor al văzutelor şi nevăzutelor

Bucură-te, liturghisitor al voii dumnezeieşti

Bucură-te, atingere de har ce opreşti curgerea păcatului

Bucură-te, pământ împreunat cu cele cereşti

Bucură-te, strajă neadormită a comorilor duhovniceşti

Bucură-te, zugrav şi cântăreţ iscusit al sfinţeniei de taină

Bucură-te, punte peste abisul neiubirii

Bucură-te, pază a simţurilor şi închinare lui Christos a cugetelor

Bucură-te, alăută a Duhului, ce preamăreşti pe Maica lui Dumnezeu

Bucură-te, lauda fecioriei şi podoaba mântuirii de obşte

Bucură-te, fericită neagonisire şi ascultare ce surpi cursele vrăjmaşe

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 7

Răpind împărăţia grecească Nichifor prigonitorul, l-a adus iarăşi pe Iosif cel izgonit din Biserică şi a poruncit să i se dea slujba preoţiei. Pentru aceasta, Cuvioase, l-ai mustrat pe împărat, iar el s-a mâniat şi te-a sur-ghiunit împreună cu fratele tău Iosif, fericitul Platon şi mulţi alţi călugări din mânăstirea Studiţilor. Atunci cu o inimă l-aţi preaslăvit pe Dumnezeu, bucurându-vă a pătimi pentru El şi a cânta: Aliluia!

 

Icosul 7

De momelile şi îngrozirile tiranului nu te-ai tulburat, Părinte, ci l-ai sfătuit cu tărie să facă pocăinţă pentru păcate, să adune cele risipite şi aşa să meargă la război. Dar cuvântul nerodind în inima lui, prin ochiul cel a toate văzător i-ai proorocit pieirea, iar noi îţi cântăm:

Bucură-te, cărbune al evlaviei după cele sfinte

Bucură-te, jertfă vie închinată lui Dumnezeu

Bucură-te, privelişte îngerilor şi oamenilor

Bucură-te, chip înfricoşător demonilor

Bucură-te, senin al bucuriei duhovniceşti

Bucură-te, inimă pecetluită cu Crucea Domnului

Bucură-te, smirnă a dorului dumnezeiesc

Bucură-te, făclie a înţelepciunii de Sus

Bucură-te, mucenic şi nevoitor de fiecare zi

Bucură-te, vedere de taină a Chipului lui Christos

Bucură-te, cântec lăuntric al Sfântului Chip

Bucură-te, gură a slavei Sfintei Treimi

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 8

Dreptcredinciosul împărat Mihail a adus pace bisericilor şi te-a intors cu cinste din surghiun. În aceea vreme s-a mutat la Domnul vrednicul de laudă Platon, ale cărui sfinte moaşte cu patriarhul şi tot clerul le-aţi săru-tat şi îngropat cu cinste, cântând: Aliluia!

 

Icosul 8

Doar doi ani ai vieţuit cu fraţii în linişte după răposarea părintelui tău Platon, căci vifor cumplit s-a abătut asupra Bisericii din partea lui Leon Armeanul, cel cu nume şi năravuri de fiară. Căci prin viclenie şi înşelă-ciuni a răpit împărăţia de la Mihail, făcătorul său de bine, şi adunând pe ajutătorii relei credinţe, a început a huli sfintele icoane şi a defăima pe cei ce le cinstesc, pentru care, Părinte, cu întraripată vitejie l-ai mustrat:

Bucură-te, lucrare de taină a moştenirii Sfântului Platon

Bucură-te, legământ al veşnicei iubiri de fiu

Bucură-te, vas plin de părinteasca binecuvântare

Bucură-te, cinstire a sfintelor moaşte cu adâncă închinare

Bucură-te, că împăratul Mihail a schimbat porfira cu rasa monahicească

Bucură-te, cuvânt de foc ce arzi cuvintele deşarte şi hulitoare

Bucură-te, cuget mistuit de râvna Bisericii lui Dumnezeu

Bucură-te, făclie a Duhului ce risipeşti umbra ereziilor iudaizante

Bucură-te, împreună răstignit cu Christos după omul lăuntric

Bucură-te, că ai arătat icoana lui Christos nedespărţită de Dânsul

Bucură-te, cinstitor al chivotului Chipului lui Dumnezeu

Bucură-te, apostol al tainei Întrupării dumnezeieşti

Bucură-te, păzire a hainei Bisericii, ţesută cu darul de Sus

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 9

Nu dumnezeirea cea nevăzută şi neajunsă se închipuie cu vopsele, nici pe acelea sau lemnul le cinstim, ci zugrăvim Chipul lui Dumnezeu Celui Întrupat, Căruia ne închinăm şi pe Care Îl slăvim”, ai strigat Împăratului. Apoi, luând sabia duhovnicească, l-ai oprit a judeca şi porunci în cele ale Bisericii, din sânul Căreia singur se izgonise prin călcarea dumnezeieştilor predanii, nevrednic să cânte împreună cu sfinţii: Aliluia!

 

Icosul 9

Izgonit cu necinste de împărat, iar prigoana înteţindu-se şi văzând pe cei răucredincioşi cum ardeau sau batjocoreau sfintele Icoane, nu ai vrut doar în taină a fi cinstitor de Dumnezeu, ci de praznicul Duminicii Stâlpă-rilor, ai poruncit fraţilor să ia în mâini sfintele icoane şi în jurul mânăstirii, cu mare glas să cânte lui Christos: „Preacuratului Tău Chip ne închinăm, Bunule…”, şi alte cântări de biruinţă:

Bucură-te, sfetnicule şi mângâierea patriarhului Nichifor

Bucură-te, înainte-vedere a biruinţei dreptei credinţe

Bucură-te, dar şi proorocire a cumplitei căderi a vrăjmaşilor ei

Bucură-te, izvor de lacrimi ce adapi ţarina cu roua Veşniciei

Bucură-te, stâlp al răbdării neclintit de momeli şi îngroziri

Bucură-te, gură de aur a Cuvântului care pe toţi îi întăreşti în credinţă

Bucură-te, râu al învăţăturilor bune, neoprit de lanţuri şi prigoane

Bucură-te, că ai fost hrănit cu chinuri pentru sfintele icoane

Bucură-te, că prin rugăciunile şi scrisorile tale pe mulţi ai întors din rătăcire

Bucură-te, nădejde în Dumnezeu ce biruie foamea şi setea, frigul şi arşiţa şi rănile nenumărate

Bucură-te, că multă vreme nu ai gustat decât Trupul şi Sângele Domnului

Bucură-te, iubire de Părinte, care pentru fiii săi îşi pune viaţa

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 10

Numai puterea lui Dumnezeu a putut covârşi mulţimea lovirilor de moarte şi chinurilor nenu-mărate pe care trupul tău le-a suferit, ca o icoană vie a lui Christos răstignit. Căci inima ta curată în unire cu dragos-tea Lui se sălăşluise, strălucind peste lumea deznădăjduită bucuria sfintei cântări : Aliluia!

 

Icosul 10

O unică închinare ai arătat Părinte, icoanei lui Christos ca şi lui Christos Însuşi, nu după natură, ci pentru unitatea singurului Său Ipostas. Căci afară de diferenţa de substanţă, prototipul şi icoana sunt una prin asemănare, după mult înţeleptul Dionisie, iar taina icoanei este însăşi taina iconomiei dumnezeieşti:

Bucură-te, zugrav al comuniunii ipostatice a icoanei cu Christos, prin asemănare

Bucură-te, că ai arătat şi că diferenţa naturilor se păstrează

Bucură-te, că ai lămurit că circumscrierea iconică a lui Christos e proprie umanităţii Sale

Bucură-te, că şi necircumscrierea Dumnezeirii ai apărat-o

Bucură-te, că ai arătat ca nici una, nici alta nu împart Ipostasul unic al lui Christos

Bucură-te, că taina Chipului Icoanei ai arătat-o drept însăşi taina persoanei

Bucură-te, că ai amuţit buzele celor ce nu se închină cinstitelor icoane

Bucură-te, că pe nepotul împăratului l-ai tămăduit prin mijlocirea icoanei Maicii lui Dumnezeu

Bucură-te, că întors la rătăcirea dintâi, şi boala i s-a întors

Bucură-te, că ai întărit că cinstirea icoanei trece la Christos

Bucură-te, că ai învăţat că prin icoană Christos se arată în materie ca printr-o oglindă

Bucură-te, mărturisire a unicei închinări şi doxologii a Chipului mântuitor

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 11

Ai învăţat, Părinte, că icoana există în potenţă în Christos, ca o umbră a Arhechipului ei, chiar dacă nu e configurată de o rază de lumină, şi este întipărită în materie ca un sigiliu, chemând prin asemănare pe cei aseme-nea. Iar aşa cum este o singură închinare la Sfânta Treime pentru unitatea de fiinţă, tot aşa şi la icoana lui Christos, ca şi Lui Însuşi, pentru identita-tea Ipostasului hristic o singură închinare mărturisim. Căci Lui ne închi-năm, chiar dacă zugrăvit în icoană, şi Lui Îi cântăm: Aliluia!

 

Icosul 11

Cum închinarea icoanei urcă la Christos, ne-ai insuflat, dumnezeiescu-le părinte, să ne apropiem şi să ne închinăm ei cu frică şi cu evlavie, şi să credem că prin ea ne vine un har dumnezeiesc, împărtăşind sfinţire celor ce se apropie de ea cu credinţă. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, închinare adusă lui Christos Cel închinat în icoană

Bucură-te, că Ipostasul Cuvântului nu se confundă cu materia, chiar dacă se vede prin ea

Bucură-te, cinstire a veşnicei frumuseţi a lui Christos

Bucură-te, că ai învăţat că nu materia în sine este închinată, ci chipul luminării dumnezeieşti celei ipostatice

Bucură-te, că ai numit pe dreptcredincioşi icoane vii ale lui Christos prin asemănarea duhovnicească

Bucură-te, slavoslovie a Chipului lui Christos Celui Nefăcut de mână

Bucură-te, că ai văzut în icoana lui Christos o unică închinare şi doxologie a Sfintei Treimi

Bucură-te, că ai arătat ca la Ea se face raportarea unică a tuturor închinărilor

Bucură-te, cuvânt ce consună cu predania Bisericii soborniceşti

Bucură-te, că asuprirea a încetat, prigonitorul Leon fiind ucis de ostaşii săi

Bucură-te, că urmaşul său Mihail, deşi rău credincios, nu prigonea pe binecredincioşi

Bucură-te, că mărturisitorii dreptei credinţe au fost eliberaţi din surghiun

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 12

Neplecându-se împăratul Mihail a primi dreapta credinţă, ai ieşit, Sfinte, din mijlocul poporului înşelat cu eresul lipsirii de icoane şi întru nevoinţele monahiceşti ai petrecut până la fericitul tău sfârşit. Iar în boală grea căzând, toţi alergau să se împărtăşească de cuvântul şi binecuvânta-rea ta cea de pe urmă, iar la trecerea ta să cânte împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 12

Puţin înainte de a muri, întărit de Sus ai slujit Sfânta Liturghie, Cuvioa-se Teodor, apoi i-ai mângâiat pe cei ce plângeau, îndemnându-i să păzeas-că credinţa dreaptă şi viaţa binecredincioasă. Atunci ai dat tuturor săruta-rea de pe urmă şi ai poruncit ucenicilor să cânte cu lumânări în mâini cân-tarea de ieşire a sufletului. Pe care îngerii lui Dumnezeu l-au condus înaintea Scaunului Stăpânului, precum s-a arătat în vedenie fericitului Ilarion:

Bucură-te, bună mireasmă a pătimirilor pentru Christos

Bucură-te, grabnic ajutătorule şi de minuni făcătorule

Bucură-te, că prin ungerea cu untdelemnul binecuvântat de tine, mireasa cea greu bolnavă s-a sculat sănătoasă

Bucură-te, că primitorul de străini Leon, chemând numele tău, a rămas nevătămat de fiara sălbatică

Bucură-te, că prin semnul crucii şi rugăciunea de certare a duhului îndată ai izgonit pe diavol din femeia ce greu pătimea

Bucură-te, că puterea grozavă a focului ce cuprinsese o casă a stins-o scrisoarea ta

Bucură-te, că aruncând-o cu credinţă în flăcări, femeia a aflat izbăvire

Bucură-te, că şi altădată la chemarea numelui tău, ploaie mare s-a pornit peste fânul aprins

Bucură-te, că aşa ai scăpat pe cei nevinovaţi de mânia ostaşilor

Bucură-te, că pe cel înşelat de hulitori l-ai certat în vis, îndreptându-l spre a primi mântuitoarele cuvinte

Bucură-te, că şi la mormântul tău se săvârşeau multe tămăduiri şi mulţi se făceau sănătoşi doar privind la icoana ta

Bucură-te, izbăvitorule al celor chinuiţi de duhuri necurate, frică, otravă şi tot felul de boli

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 13

O, Sfinte Teodor cel minunat în înţelepciune şi cu viaţa în toate chipu-rile înfrumuseţat, ajută-ne şi pe noi să punem început bun pocăinţei şi să răbdăm cu credinţă toate încercările acestei vieţi, iar prin mila lui Dumnezeu să atingem limanul nepătimirii şi dragostei. Aşa Sfinte, ajută-ne să ne îndreptăm viaţa prin mărturisire curată şi cuviincioasă împărtă-şire cu Trupul şi Sângele Domnului, încât la Judecată să nu fim aflaţi afară din Împărăţia Iubirii, ci împreună cu tine să cântăm Sfintei Treimi: Aliluia!   (de 3 ori)

 

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

In oglinda poruncilor neîncetat privind, te-ai curăţit desăvârşit de patimi şi ai primit, Părinte, luminarea Duhului Sfânt. Iar inima ta ţi-ai făcut-o cămară de nuntă şi icoană de pururea închinare lui Christos, iar prin negrăite faceri de minuni ai pogorât în lume binecuvântarea Tatălui ceresc. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, inimă întărită de Cuvântul lui Dumnezeu

Bucură-te, vedere adâncită de raza nepătrunsă a Duhului

Bucură-te, auzire înfricoşată a trâmbiţei veşniciei

Bucură-te, simţire de taină a dragostei Sfintei Treimi

Bucură-te, prăznuire duhovnicească a Învierii

Bucură-te, îndulcire prin credinţă de mireasma raiului

Bucură-te, gustare cu cutremur a Pâinii Vieţii

Bucură-te, îngropare cu Christos în ţarina smereniei

Bucură-te, cuget de foc ce păzeşti hotarul voii dumnezeieşti

Bucură-te, părtaş cu duhul la suferinţele şi bucuriile aproapelui

Bucură-te, râvnă nebiruită în păzirea fără prihană a Bisericii pământeşti

Bucură-te, pătimire de bunăvoie pe Crucea Iubirii

Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

 

Condacul 1

Pe păstorul Bisericii, cel înfrumuseţat cu virtuţi dumnezeieşti, care cu tăria dragostei cereşti s-a împreunat şi prin ea a izvorât lumii apa vie a teologiei, să-l lăudam după vrednicie. Căci ca un fiu al Luminii pentru slava Sfintei Treimi şi tainele mântuirii s-a nevoit muceniceşte, iar acum dăruieşte luminare şi har de la Christos celor ce cântă cu credinţă: Bucură-te, Sfinte Teodor, Mărturisitorule cel Mare al Icoanei Iubirii dumnezeieşti!

Aflat in: Acatistier Etichete: 

Recent Posts

Bookmark and Promote!

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)