CANON DE RUGĂCIUNE A COPIILOR

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă… Şi acum…

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi sa ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

 

După care, Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-i nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţa. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

 

Dumnezeu este Domnul şi s-au arătat nouă. Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu nevoinţă să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând dintru adâncul sufletului: Stăpână, milostiveşte-te spre noi şi ne ajută; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tai în deşert, că numai pe tine te avem ajutătoare. (de două ori)

Slavă… Şi acum…

Niciodată nu vom tăcea noi nevrednicii, a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu, că de nu ai fi stătut tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fiu îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată intru fărădelegi m-am zămîslit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 

 Cântarea 1:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care ai binecuvântat nunta din Cana Galileii, arătând-o curată şi sfântă, şi Care ai revărsat binecuvântările Tale fără de număr peste familiile creştine, binecuvântează şi sfinţeşte şi casa noastră, pe părinţii, pe fraţii şi pe toţi cei de aproape ai noştri.

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Rânduind Tu ca familia să fie chip al Bisericii, fiind loc al sălăşluirii Tale, ne bucurăm şi Îţi mulţumim, Doamne, rugându-ne să ne ocroteşti după mare mila Ta, ca nu cumva din lucrarea vrăjmaşului să ne îndepărtăm de Tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, Îngere al Domnului, care de când m-am unit prin Botez cu Mântuitorul Hristos îmi luminezi viaţa, ajută-mă să mă port în toate zilele vieţii mele ca un mădular vrednic al Bisericii, ca tinereţea mea să fie ferită de cădere şi să aduc părinţilor mei numai bucurie, şi nu întristare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, acoperă cu sfântul tău acoperământ casa noastră, pe toţi cei ce vieţuiesc în ea şi pe toţi cei ce intră într-însa, miluindu-i cu darul tău.

 

Cântarea a 3-a:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Mântuitorule Preabun, Care ai înmulţit cele cinci pâini şi cei doi peşti în pustie, săturând cu ele mii de oameni, trimite binecuvântările Tale bogate şi peste casa noastră, ca nu cumva pentru păcatele noastre să ne lipsească cele de trebuinţă.

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Dumnezeu, Care poartă grijă de păsările cerului şi de crinii ţarinii, poartă de grijă mai ales de cei care Îl cheamă cu dragoste şi evlavie, împlinind toate lipsurile lor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinte Nicolae, ştiu că nu numai pe tatăl care voia să-şi lase fetele să păcătuiască, neavând nici un fel de avuţie, l-ai ajutat să nu cadă în păcat din pricina sărăciei, ci de multe ori ai ajutat altor creştini încercaţi de lipsuri; pentru aceea te rugăm să veghezi şi asupra familiei noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cine va spune toate minunile tale, Preasfântă Fecioară? Că de multe ori ai trimis cele ce le lipseau creştinilor aflaţi în grele nevoi, izbăvindu-le casele de lipsuri şi sufletele de cădere.

 

Cântarea a 4-a:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Sănătate ai dat bolnavilor care Te rugau aceasta, vindecându-i cu puterea Ta cea dumnezeiască. Cu această putere, Doamne, Te rog să-i păzeşti pe părinţii, pe fraţii şi pe cei de aproape ai mei, de toată boala şi de toată neputinţa.

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Doamne, ajută-ne să ducem fără cârtire crucea bolii, atunci când va fi trimisă asupra noastră, ştiind că nici un fir de păr din capul nostru nu se clinteşte fără voia Ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Samson şi Diomid, Mochie şi Anichit, Talaleu şi Trifon, dimpreună cu toţi Sfinţii care aţi primit de la Dumnezeu darul tămăduirii, cad înaintea voastră şi vă rog să fiţi voi doctorii familiei noastre, ca ori de câte ori vom fi încercaţi de boală, cu ajutorul vostru, să dobândim izbăvirea de ea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cine nu s-a mirat auzind cum ai vindecat atâta mulţime de bolnavi, cum boala a fugit ori de câte ori ai fost tu chemată cu credinţă? O, Maică Sfântă, ai grijă de noi când boala se abate asupra noastră.

 

Cântarea a 5-a:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Fiul lui Dumnezeu nu S-a ferit de cruce, ci a arătat-o pe aceasta cale a mântuirii. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să biruim toate încercările prin care vom trece, fiind întăriţi prin harul Tău.

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Calea mântuirii nu este calea desfătării şi a plăcerilor, ci este calea cea strâmtă şi plină de încercările îngăduite de Dumnezeu pentru curăţirea sufletelor noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor Mucenici care bine v-aţi nevoit, fiind chinuiţi în multe feluri pentru credinţa voastră, şi nu v-aţi lepădat de Hristos, ajutaţi-ne să ne ducem crucea fără să cădem din pricina slăbiciunilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nimeni nu a suferit mai mult decât tine, Sfântă Fecioară, care L-ai văzut pe Fiul tău răstignit pe cruce de cei fără de lege. Tu, care ştii durerile şi necazurile noastre, ajută-ne să fim izbăviţi de ele.

 

Cântarea a 6-a:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

La Tine cad, Doamne Iisuse Hristoase, şi-Ţi mărturisesc neputinţa mea şi slăbiciunile tinereţilor mele. Înţelepţeşte-mă, Doamne, ca în toţi anii vieţii să duc lupta cea bună împotriva patimilor, ca să nu fiu lipsit de harul Tău.

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Plata păcatului este moartea şi mulţi s-au lipsit de mântuire, fiind iubitori de patimi. Ajută-ne, Doamne, să nu fim biruiţi de patimi şi de pofte, ca să nu ajungem în adâncurile iadului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor şi Sfintelor care prin posturi şi nevoinţe îndelungate aţi biruit patimile şi poftele, arătându-vă îngeri în trup, fiţi ajutătorii noştri în lupta cu necuratele patimi şi cu necuraţii diavoli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi şi pe toţi pomeniţii noştri, apărându-ne de atacurile îngerilor căzuţi şi ferindu-ne de căderea în patimi.

 

Cântarea a 7-a:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Nu este păcat care să biruiască iubirea Ta de oameni, Hristoase Dumnezeule; de aceea îndrăznesc să Te rog ca, oricât de mult ar cădea părinţii şi fraţii mei, Tu să le luminezi mintea ca să se ridice.

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Te rog, Mântuitorule, Care ai venit să-i aduci nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă, ajută-ne să nu cădem în păcate aducătoare de moarte, iar de vom cădea din pricina slăbiciunilor noastre, să trimiţi peste noi duhul pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfântă Maria Egipteanca, dimpreună cu Sfântul Ciprian care a devenit din vrăjitor Arhiereu, şi de cununa muceniciei s-a învrednicit, şi cu toţi cei care, după căderi şi întinări fără de număr, prin pocăinţă au dobândit sfinţenia, vă rog să aveţi grijă şi de mine, de părinţii şi de fraţii mei, ca, ori de câte ori vom cădea în păcate, să ne ridicăm degrabă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului, vas al curăţiei şi al evlaviei, te rog să ne ajuţi pe noi să ne ridicăm dacă vom cădea în cursele necuratului diavol şi să ne curăţim sufletele prin Taina Spovedaniei.

 

Cântarea a 8-a:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să vină peste casa noastră, peste toţi cei care Te caută şi Te cheamă în ajutor, rugându-Te să-i acoperi cu darul Tău.

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Sfinţeşte-ne, Preabunule Doamne, trimiţându-ne darurile Sfântului Duh: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toate cetele Sfinţilor, Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Prooroci, Sfinţilor Mucenici, Sfinţilor Ierarhi, Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioaselor Maici, vă rog să binecuvântaţi casa noastră şi pe toţi cei ce vieţuim într-însa, călăuzindu-ne pe calea sfinţeniei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, arată-ne calea pe care să mergem pentru a dobândi curăţia sufletului şi a trupului, ca să Îl urmăm cu credinţă pe Mântuitorul Hristos, purtându-ne crucea până la moarte.

 

Cântarea a 9-a:

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Mântuieşte-ne, Doamne, că pentru aceasta ai venit în lume, şi pentru aceasta ai murit pe cruce! Mântuieşte-ne, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu!

Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!

Ajută-ne, Doamne, ca până la sfârşitul vieţii noastre să râvnim şi să căutăm mântuirea, cugetând la bunurile pe care le-ai dăruit celor ce s-au învrednicit de darul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfintelor puteri cereşti şi toţi sfinţii care ocrotiţi lumea cu puterea pe care v-a dat-o Dumnezeu, aveţi grijă şi de cei de aproape ai mei, de părinţii şi de fraţii mei, călăuzindu-i spre Împărăţia cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Poartă spre cer eşti, Născătoare de Dumnezeu, celor ce te laudă pe tine. Te rog ca la Înfricoşătoarea Judecată, când vei sta de-a dreapta Fiului tău, să Îl rogi să ne dăruiască mântuirea.