Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur

Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic, nici mi se cade, ca să intri sub acoperământul casei sufletului meu, pentru că este deșartă toată și surpată, și nu ai la mine loc cuviincios, ca să-Ți pleci capul; ci pe cum, dintru înălțime pentru noi Te-ai umilit, pleacă-Te și acum la umilința mea. Si pe cum bine ai voit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în spurcatul meu trup.
Și precum nu ai socotit a fi lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii, în casa lui Simon leprosul, așa binevoiește a intra și în casa sufletului meu celui umilit, al leprosului și păcătosului. Și precum nu ai respins pe păcătoasa, cea asemenea mie, care s-a apropiat și s-a atins de Tine, așa Te îndură și spre mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de spurcata și blestemata ei gură, ceea ce Te săruta, așa nu Te scârbi nici de gura mea, și mai spurcată, și mai blestemată, nici de urâte și necurate buzele mele, și de limba mea cea cu totul necurată. Ci să fie mie cărbunele preasfântului Tău Trup și al scumpului Tău Sânge, spre sfințire și luminare și spre întărirea umilitului meu suflet și a trupului, spre ușurarea greșelilor mele celor multe, spre paza de toată lucrarea diavolească, spre schimbarea și împiedicarea diavolească, spre schimbarea și împiedicarea vicleniei și relei mele deprinderi, spre omorârea patimilor, spre împlinirea poruncilor Tale, spre adăugarea dumnezeiescului Tău har, și spre dobândirea împărăției Tale. Că nu ca un nepăsător mă apropii de Tine, Hristoase Dumnezeule, ci nădăjduind întru bunătatea Ta cea nespusă, și pentru că, stând departe multă vreme de împărtășirea Ta, sa nu fiu sfâșiat de lupul cel înțelegător. Pentru aceea mă rog Ție: Precum singur ești sfânt, Stăpâne, sfințește-mi trupul și sufletul, mintea și inima, măruntaiele și pântecele, și întreg mă înnoiește, și înrădăcinează frica Ta întru mădularele mele, și sfințirea Ta fă-o neștearsă din mine. Și fii mie ajutor și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea, învrednicindu-mă și de a sta de-a dreapta Ta, împreună cu Sfinții Tăi. Pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Maicii Tale, și ale preacuratelor Puteri fără de trup care slujesc Ție, și ale tuturor Sfinților, care din veac bine Ți-au plăcut. Amin.


Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, ca să intri sub acoperământul sufletului meu: ci deoarece Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznind mă apropii. Poruncește și voi deschide porțile care Tu singur le-ai făcut, și intră cu iubirea de oameni, așa cum ești; intră și vei lumina cugetul meu cel întunecat. Cred că vei face-o aceasta, pentru că nu Te-ai ferit de păcătoasa care a venit la Tine cu lacrimi, nici ai lepădat pe vameșul care s-a pocăit, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-a alungat, nici pe prigonitorul cel ce s-a pocăit nu l-a lăsat precum era, ci pe toți care au alergat cu pocăință la Tine i-ai înșirat în ceata prietenilor Tăi: cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și pururea, și în nemărginiții veci. Amin.vvvvvv
Aflat in: Rugaciuni Etichete: 

Recent Posts

Bookmark and Promote!

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)