Psaltirea Maicii Domnului – Catisma 10

Psalmul 70

Spre tine, Doamnă pururea Fecioară, am nădăjduit şi nu mă voi ruşina în veac. Cu mila ta izbăveste-mă si mă scoate din toate răutăţile. Pentru păcatele mele sunt foarte înrăutăţit. Vrăjmaşii mei au covârşit capul meu întărâtatu-m-au si m-au ocărât toată ziua. Ia aminte, preamilostivă Doamnă, că mă amarase întinde dreapta ta şi ajută-mă pe mine cel pierdut. Să nu slăbeşti rugăciunile tale de Maică Preasfântă! În tine m-am întărit din pântecele maicii mele, tu eşti singura mea aco peritoare nemincinoasă.

Psalmul 71

Dumnezeule cel veşnic, viu si adevărat, judecata Ta cea dreaptă, dă-o Iubitului Tău Fiu, împăratului împăraţilor, ca să judece pe poporul Tău întru dreptate. Trimite mila Ta asupra noastră, ca prin Iubita Lui Maică, să vedem în braţele ei pe Fiul lui Dumnezeu, Care este mântuirea si viata noastră cea veşnică. Cerul şi pământul sunt pline de slava ei. O, preamilostivă Stăpână, prin tine se îndulcesc inimile noastre. Fă ca să uităm patimile iubitoare de păcat, ale acestei vieţi deşarte! Atrage-ne cu legăturile bunătăţii tale si trezeşte în sufletele noastre setea bunătăţilor tale celor veşnice. Adapă inimile si gândurile noastre cu dulceaţa raiului.

Psalmul 72

Cât de bun este Domnul celor drepţi cu inima, celor ce iubesc şi cinstesc pe Preacurata Lui Maică. Cu rugăciunile ei suntem bineplăcuti Domnului. Cu apărarea ei se întoarce, de la noi păcătoşii, mânia lui Dumnezeu. Cu ajutorul ei, ostenelile noastre se binecuvintează. Pentru cei ce o iubesc şi o cinstesc, ea va sta înainte ca o mijlocitoare, la înfricoşata Judecată a lui Dumnezeu, iar cei ce se îndepărtează de ea vor pieri.

Psalmul 73

Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară, nu ne lepăda pe noi, până în sfârşit, în ziua întristării noastre. Sa se îndrepteze rugăciunea noastră înaintea ta şi glasul celor ce suspină, nu-l trece cu vederea. Vrăjmaşul sufletului şi-a încordat arcul împotriva noastră, dar tu, atotputernică împarăteasă, întinde mâinile tale spre trufia lui pana în sfârşit şi alungă-l spre locul veşnicei osânde.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare si pururea Fecioara Maria

Psalmul 74

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă Fecioară, cu toată inima mea şi de lauda ta mă voi veseli. Cântaţi-I, cei ce trăiţi pe pământ şi lauda ei vestiţi-o printre oameni! Închinaţi-vă ei întru cereasca ei frumuseţe, slăviti-o în negrăita ei bunătate. Pomeniţi în vecii vecilor, numele ei. Ţineţi minte puterile şi minunile ei.

Psalmul 75

Cunoscut este în ludeea Dumnezeu si Numele Lui mare este în Israelul cel Nou după Har! Preaslăvit si mai dulce decât mierea şi fagurul este numele Prea binecuvântatei pururea Fecioarei Maria. Îndurările ei sunt mai plăcute decât aromatele. Mântuire si viată, mir si slavă din feciorescul Rod ni s-au dăruit nouă fără plată. S-o preaslăvească cerurile şi pământul, toate făpturile să-i dea laudă si mila ei s-o înălţaţi cu mulţumită!

Psalmul 76

Cu glasul meu către Preasfânta Fecioară Măria am strigat şi a luat aminte cu mila ei si m-a scos din deznădejdea şi necazul meu, cu blândeţea sa mi-a înviat duhul. Slăbiciunea voinţei mele mi-a schîmbat-o în bună nădejde. Cu privirea ei de porumbiţă cerească a făcut să cânte toate cele dinlăuntru ale mele. Cu ajutorul ei Domnul m-a scos din ghearele morţii, din mâinile vrăjmaşului si m-a izbăvit de cel râu. Iţi mulţumesc Ţie, Dumnezeul si Mântuitorul meu si Preaiubitei tale Maici, grabnica mea ajutătoare!

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare si pururea Fecioara Maria

Tropare dupa catisma 10, glasul 2

Către acoperământul tău, o, Preasfânta Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, alerg, cerând apărarea ta. Nu mă epăda pe mine, Preacurată, ci cu bunătatea ta, primeşte-mă pe mine, cel ce te chem. Ca Om L-ai născut pe Doctorul sufletelor noastre şi te rog, vindeca si sufletul meu cel bolnav de păcate. Cu lumina ta cea dumnezeiască, întunericul inimii mele alungă-l departe, ceea : ce eşti bună, dându-mi râuri de lacrimi, ca să-mi spăl întinăciunea păcatelor mele, cel care L-am întristat pe Preabunul Dumnezeu, Dar numai în tine îmi găsesc mântuirea! Viaţa mea, Stăpână, de Dunezeu Născătoare, este plină de multe ispite, pricinuite de răutăţile mele, dar tu izbăveşte-mă de toate acestea, ca să-ţi slăvesc cu credinţă numele tău cel dumnezeiesc!

RUGACIUNE

O, Preasfântă Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai presus de Heruvimi şi de Serafimi şi mai Sfântă decât toţi Sfinţii, la tine cad si cu osârdie mă, rog, apărătoarea mea preabinecuvântata, Stăpâna neamului omenesc, în pribegia noastră pământească, care este cu multe necazuri şi cu multe tulburări, nu mă lipsi de apărarea ta şi de aco-perământul tău cel stăpânesc! Mântuieşte-mă si mă apără, Stăpână, de săgeţile înfocate ale vicleanului vrăjmaş al mântuirii noastre, întăreşte voinţa mea cea neputincioasă în lucrarea poruncilor lui Hristos, înmoaie inima mea cea împietrită cu iubirea de Dumnezeu şi de aproapele meu. Dăruieşte-mi inimă zdrobită şi pocăinţă adevărată pentru ca, de întină-ciunea păcatului curăţindu-mă, să pot aduce Creatorului roade bineplăcute de fapte bune. Si să mă învrednicesc de sfârşit creştinesc, cu pace şi de răspuns bun la înfricoşata Judecată, la care nu caută la faţa omului! Aşa, Doamnă preamilostivă, în ceasul cumplit al morţii mele, să mă aperi cu şi mai multă putere, să te grăbeşti să vii în ajutorul meu, cel ce sunt fără de nici un ajutor şi cu mâna ta cea tare să mă răpeşti de sub stăpânirea cumplitului stăpânitor al lumii. Căci cu adevărat, mult poate rugăciunea ta înaintea Feţei Domnului şi nimic nu este cu neputinţă mijlocirii tale, numai de vei voi. Drept aceea, privind cu umilinţă la sfântul tău Chip şi închinându-mă înaintea lui cu bună nădejde, ca şi cum ai fi vie printre noi, unul pe altul şi toată viaţa mea, după Dumnezeu, cu rugăciunea, ţie o predau şi te măresc cu Cel ce S-a nascut din tine, Mântuitorul şi Domnul nostru lisus Hristos, Căruia cu Tatăl Cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, I se cuvine slava, cinstea si închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!